اطلاعیه برگزاری دفاعیه ها دانشجویان ارشد

 <بازگشت>

دفاعیه های کارشناسی ارشد سال 1389

  تاریخ دفاع      

  نام دانشجو

  نام استاد راهنما

  عنوان پروژه

  ردیف

  30/6/89

  کیوان بیژن زاد

  دکتر آزاده تجردی

  سنتز و شناسایی ترکیبات کوئوردیناسیون دارای لیگاندهای پیریدینی با دو یا سه فلز واسطه

  1

  1/3/89

  علی عینی راد

  دکتر محمد مهدی کاشانی مطلق

  دکتر امیر مقصودی پور (مشاور)

  بررسی عوامل موثر بر سنتز پودر نانو ساختار اکسید سریم دوپه شده با Gd و Ca به روش احتراقی

  2

  29/4/89

  مه روز الوند

  دکتر منصور انبیاء

  دکتر سید نظام الدین اشرفی زاده (مشاور)

  دکتر علیرضا گرکانی (مشاور)

  سنتز و به کارگیری جاذب های نانو ساختار کربنی به منظور حذف ترکیبات کلرو فنول ،کلرو بنزن و فنانترولین، بای پیریدین در فرآیند های صنعت نفت،گاز و پتروشیمی

  3

  18/3/89

  شهرام امیر محمودی

  دکتر منصور انبیاء

  دکتر علیرضا گرکانی (مشاور)

  تهیه جاذب نانو ساختار سیلیکاتی و کربنی اصلاح شده و به کار گیری آن به عنوان جاذب جدید جهت حذف ترکیبات کاتیونی و ترکیبات آلی فرار از فرآیندهای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

  4

  23/4/89

  مرتضی خزایی

  دکتر منصور انبیاء

  دکتر شهاب شریعتی فیض آبادی (مشاور)

  دکتر علیرضا گرکانی (مشاور)

  تهیه مواد نانو ساختار کربنی عامل دار شده و استفاده از آن به عنوان جاذب یک فیبر جدید در روش میکرواستخراج فاز جامد برای جداسازی و شناسایی ترکیبات آروماتیک از فرآیندهای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

  5

  24/3/89

  اکرم مقصودی چرزه خون

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی

  دکتر مصطفی دهقانی مبارکه

  استفاده از نانو ذرات فلزی در ساخت الکتروکاتالیست های پیل سوختی و بررسی اثر الکتروکاتالیستی آن ها در سینتیک فرآیند کاهش اکسیژن

  6

  24/3/89

  سیده بهاره ابوالمعالی

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی

  دکتر کامران ترکستانی

  مهندس علی اکبر میران بیگی (مشاور)

  بررسی امکان اندازه گیری هم زمان مقادیر جزیی برخی از گونه های گوگردی موجود در برش های نفتی با استفاده از تکنیک های ولتامتری

  7

  1/3/89

  فرشاد هادیلو

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی

  دکتر سیاوش ریاحی

  استفاده از روش های کمومتریکس برای اندازه گیری اسپکتروفتومتری همزمان دو داروی سودوافدرین و گایافنزین در نمونه های حقیقی

  8

  16/6/89

  محمدرضا آنی زاده

  دکتر محمد قربان دکامین

  دکتر محمد علی زلفی گل (مشاور)

  دکتر سیدمجید هاشمیان زاده (مشاور)

  استفاده از کاتالیزور سیلیکا سولفوریک اسید جهت انجام نوآرایی فریز فنیل استرها و آلکیل دار کردن فنول ها و بررسی نظری این واکنش ها با استفاده از روش های محاسباتی مکانیک کوانتومی

  9

  30/1/89

  آرش میرجلیلی

  دکتر سید ابوالفضل سیدسجادی

  سنتز محلول کلوئیدی نانو ذرات کبالت – نیکل ، شناسایی و بررسی خواص ترمودینامیکی آن

  10

  2/8/89

  مرتضی مقیمی واسکسیم

  دکتر سید مجید هاشمیان زاده

  بررسی نظری شکافت آب با استفاده ترکیبات آلی رنگدانه ها

  11

دفاعیه های کارشناسی ارشد سال 1388

تاریخ دفاع   

نام استاد راهنما

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

31/1/88دکتر محمد مهدی کاشانی مطلقلادن مجید زاده گرجانیسنتز و خالص سازی نانو پودر  Zro2 پایدار شده با کمک  Y2O3
31/1/88دکتر سید ابولفضل سید سجادیمریم بیرام زاده مقدمبررسی اکسیداسیون گلوکز بر روی سطح پلاتین در محیط قلیایی
14/4/88  دکتر سید ابوالفضل سید سجادینسترن ابراهیمیاثر تابش EB بر تخریب pp (بررسی سینتیکی)وتغییرات ساختاری آن
13/4/88دکتر سید مجید هاشمیان زادهسمانه گرمرودی ثابتشبیه سازی مونت کارلو مخلوط مواد فعال سطحی در حضور ماده افزودنی
14/4/88  دکتر سید مجید هاشمیان زاده فاطمه شیخی لیسار بررسی نظری جذب فلزات در نانو تیوب های نیترید بور 
14/4/88دکتر محمد علی صفرپور الهام رجاییاثر تابش پرتو الکترونی بر فیلم های چند لایه پلی آمید / پلی اتیلن: بررسی نفوذ پذیری وخواص مکانیکی وحرارتی 
27/4/88دکتر محمد مهدی کاشانی مطلقمرضیه جواهری کچوسنگیسنتز وشناسایی نانو ذرات پورفیرین وکاربرد آنها به عنوان سنسور فلزات سنگین
22/6/88 دکتر شهرزاد جوانشیرمنیره شکیبا نهادسنتز 1-آریل اتیل-4- پی پریدون ها (آریل = فنیل و2- تیوفن )
10/8/88دکتر منصور انبیاءآرزو غفاریسنتز وشناسایی ترکیب نانو ساختار کربنی وعامل دارشده با ترکیبات پلیمری وکاربرد آن به عنوان یک جاذب جدید برای حذف ترکیبات آلی از فرآیندهای صنعت نفت،گاز وپتروشیمی
16/12/88دکتر رحمت اله رحیمیانسیه غلامرضا پورخردمردیتهیه وشناسایی نانو ذرات پورفیرین وبررسی فعالیت کاتالیزوری آنها روی اکسایش الکلهای بنزیلیک
16/12/88دکتر رحمت اله رحیمیمریم اسکندریسنتز وبررسی ساختار بلوری پلیمر های حاوی گروه نیترودار به عنوان لیگاند وکمپلکس آنها با تالیم
16/12/88دکتر رحمت اله رحیمیمحمد جمال اسدپورسنتز وبررسی پلیمر های دارای اتم های دهنده اکسیژن به عنوان لیگاند وکمپلکس آنها با نقره
17/12/88دکتر سید محمدرضا میلانی حسینیفاطمه شهابیبررسی طراحی وساخت  سنسورهای گازی بر اساس نانو ذرات طلا اصلاح شده جهت ردیابی وسنجش بخارات ترکیبات آلی آلاینده محیطی
17/12/88دکتر سید مجید هاشمیان زادهسیده صالحه رضویبررسی وذخیره سازی گاز هیدروژن در نانوتیوب های سیلیکونی با استفاده از تکنیک مونت کارلو
17/12/88دکتر سید ابوالفضل سید سجادیمحمد هادی ریاضی جهرمیالکتروسنتزنانو ذرات مس در حضور سورفکتانت وشناسایی آن
20/11/88دکتر محمد رضا نعیمی جمالبهاره وهاجبررسی ونوع میزان غلظت آغازگرها بر پلیمریزاسیون استرهای آکریلیک
8/10/88دکتر شهرزاد جوانشیرآلن اوهانیانسنتز برخی از مشتقات 2-آمینو بنزوایمیدازول و2-آمینوبنزوتیازول با استفاده از واکنش های چند جزئی (MCRs )در محیط آبی ودر حضور هتروپلی اسیدها بعنوان کاتالیزور
11/7/88دکتر سید محمد رضا میلانی حسینیزهرا مرادی: سنتز نانو پلیمر قالب ملکولی برای Bisphenol A وکاربرد آن در اندازه گیری Bisphenol A در نمونه های حقیقی
14/10/88دکتر محمد علی صفر پورزینب حسین یزدیبررسی برهم کنش داروی procarbazine با نانو سوئیچ های زیستی AMPB-peptides
14/10/88دکتر محمد علی صفرپورساحل طوفانی شهریاریبررسی ترمودینامیکی افزایش پایداری امولسیون آسفالتین توسط سور فکتانت ونانو ذره
15/12/88دکتر آزاده تجردیسارا کریمی بهزادتثبیت لیگاندهای نامتقارن بر روی مزو پورسیلیکا (MCM-41 )وکاربرد آن در سنتز ترکیبات نامتقارن
15/12/88دکتر سید ابوالفضل سید سجادیساره رحمانی الکامیالکترولس کامپوزیت Ni-cu-B وبررسی افزودن نانو تیوب های کربن بر روی آن 
28/11/88دکتر آزاده تجردیسعیده اسلامی نژادتهیه وشناسایی ومطالعه طیفی یک تیوسمی کربازون وکمپلکس آن با دو یا سه عنصر واسطه
15/12/88دکتر آزاده تجردیسمیه موذن فردوسی سنتز وشناسایی نانو ذرات نیکل اکسید ودوپ آن بازئولیت
24/12/88دکتر محمد مهدی کاشانی مطلقلیلا صباغ زاده قمیسنتز وشناسایی نانو ذرات نیکل اکسید ودوپ آن بازئولیت
23/9/88دکتر سید محمد رضا میلانی حسینیصدیقه بصیریاندازه گیری مقادیر کم آرسنیک در آب بروش میکرواستخراج مایع - مایع پخشی واسپکترومتری جذب اتمی
18/12/88دکتر سید ابولفضل سید سجادینوشین محمدتبارکاربرد مفاهیم پخش در تبیین رفتار نوترونی وتعیین طول کند شدن ،طول پخش وضریب پخش در محیط آب
13/11/88دکتر آزاده تجردیمختار دهقانیسنتز وشناسایی نانو ذرات کبالت اکسید ونشاندن آن بر روی نانو لوله های کربنی
18/11/88دکتر محمد رضا نعیمی جمالمهدی جواهریمحافظت زدایی- اکسیداسیون بنزیل سیلیل اترها به ترکیبات کربونیل مربوطه با استفاده از گاز  نیتروژن دی اکسید/دی نیتروژن تتروکسید
18/9/88دکتر محمد قربان دکامیننسیم یزدانی نیامحافظت گروه عاملی الکلی وفنولی با استفاده از گروه تری متیل سیلیل در حضور کاتالیزور های آلی حاصل از  N- هیدروکسی فتالیمید وفتالیمید 

  دفاعیه های کارشناسی ارشد

  عنوان پایان نامه

  نام دانشجو

  استاد راهنما

  گرایش

  سال

  محافظت گروه کربونیل به صورت مشتق انامین و محافظت زدایی کربونیل ها از مشتقات اکسیم به وسیله Br 2 گازی.

  مهراوه سید علیخانی

  آقای دکتر محمد رضا نعیمی جمال

  شیمی آلی

  1387

  بررسی تجربی ونظری سیکلو تریمریزاسیون آریل و آلکیل ایزو سیاناتها توسط کاتالیزورهای نمک تترا آلکیل آمونیوم

  فتالایمید- N -اکسیل

  کامبیز ورمیرا

  آقای دکتر محمد قربان دکامین

  شیمی آلی

  1387

  سنتز وشناسایی نانو اکسید تیتانیوم دوپه شده با وانادیم و آهن به صورت قرص و بررسی خواص کاربردی آنها

  مهناز قره آغاجلو

  دکتر شهر آرا افشار

  شیمی معدنی

  1387

  تهیه و شناسایی زوج یون پیریدین-6-متیل-2-آمونیوم پیریدین 2و6 دی کربوکسیلات و کمپلکس های آن با برخی فلزات واسطه سری اول

  ندا ایمانی

  دکتر آزاده تجردی

  شیمی معدنی

  1387

  سنتز و بررسی پوشش های خود تمیز شونده با استفاده از نانو اکسید تیتانیوم

  هدا جعفری

  دکتر شهر آرا افشار

  شیمی معدنی

  1387

  سنتز و شناسایی نانو اکسید تیتانینوم دو په شده با پلاتین و کروم به صورت قرص وبررسی خواص و کاربرد های آنها

  نفیسه جعفری مفرد

  دکتر شهر آرا افشار

  شیمی معدنی

  1387

  بررسی امکان تهیه و شناسایی کمپلکس هایی از فلزات واسطه سری اول با لیگاند های حاوی 3،1پروپان دی آمین واگزالیک اسید

  ندا حیدری

  دکتر آزاده تجردی

  شیمی معدنی

  1387

  سنتز وشناسایی نانو پورفیرین ها وبررسی کاربرد آنها برروی بستر های نانو حفرات به عنوان فتوکاتالیزور

  مریم محبوبی

  دکتر رحمت اله رحیمی

  شیمی معدنی

  1387

سنتز و شناسایی و مطالعه کاتالیتیکی پورفین های مزو استخلاف شده به همراه پلی اکسو متالاتهای آنیونی

زهرا کرم زاده

دکتر رحمت اله رحیمی شیمی معدنی

1387

  بررسی اثر سور فکتنت ها در سنتز نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت

  نساء اسماعیلیان طاری

  دکتر محمد مهدی کاشانی مطلق

  شیمی معدنی

  1387

  بررسی اثر هیدروکسی آپاتیت وکولاژن در سنتز نانو کامپوزیت استخوانی شکل برای مصارف پزشکی

  آزاده رضاخانی

  دکتر محمد مهدی کاشانی مطلق

  شیمی معدنی

  1387

  سنتز وشناسایی 1،'1- (4،1 بوتان دی ایل) بیس (ایمیدازل) وکمپلکس های آن با برخی فلزات واسطه سری اول

  شراره ایلکا

  دکتر آزاده تجردی

  شیمی معدنی

  1387

  سنتز ماده نانو پروس کربن با استفاده از نانو سیلیکایی AL-SBA-15 به عنوان قالب واستفاده از فرم های عامل دار شده آن به عنوان جاذب در صنایع نفت و داروسازی

  زهرا پروین

  دکتر منصور انبیاء

  شیمی تجزیه

  1387

  سنتز وشناسایی ترکیب شیف باز N ، N ' -بیس(سالیسیلیدین) 2،2 - دی متیل پروپان 3،1-دی آمین وکمپلکس آن با وانادیم

 

  نسرین سادات افتخاریان

  دکتر آزاده تجردی

  شیمی معدنی

  1387

  تهیه و عامل دار کردن یک جاذب جدید نانو ساختار کربنی به منظور حذف ترکیبات آلاینده صنایع نفت مانند مشتقات نفتالن ویون کرومات

  سید ارشاد مرادی

  دکتر منصور انبیاء

  شیمی تجزیه

  1387

  تهیه ومطالعه الکترو شیمیایی تک لایه های خود سامان 6-مرکاپتو پورین در سطح الکترود طلا جهت تعیین یون نقره

 

  مریم طاهری

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی

 

  شیمی تجزیه

  1387

  سنتز وشناسایی جاذب جدید 3/ cu - SBA وبررسی عملکرد آن در حذف ترکیبات گوگرد دار از فرآیند های صنعت نفت و جداسازی آلاینده های سمی از محیط های آبی

 

  صبا اصل حریری

  دکتر منصور انبیاء

  شیمی تجزیه

  1387

  بررسی رفتار الکتروشیمی ملکول های آلی کوچک در سطح الکترود اصلاح شده با نانو سیم های پلی پیرول ونانو کلاستر پلاتین

 

  مریم صارمی

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی

  شیمی تجزیه

  1387

  استفاده از سنسور های شیمیایی مقاومتی بر پایه نانو ذرات طلا ونانو تیوپ کربن برای اندازه گیری بخارات آلی، هگزان و کلروفرم

  یوسف خسرویان قادیکلایی

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی

  شیمی تجزیه

  1387

  سنتز وشناسایی جاذبهای مزوپروس اصلاح شده با گروهای عاملی آلی وکاربرد آن در حذف وجذب کلرو فنل ها از محیط آبی

  مریم لشگری

  دکتر منصور انبیاء

  شیمی تجزیه

  1387

  اندازه گیری ترکیبات ارگانو فسفر ( opps )با استفاده میکرو استخراج مایع – مایع پخشی با استفاده از GC-FpD

 

  سلیمان معین فر

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی

  شیمی تجزیه

  1387

  تهیه حسگر خازنی کلسترول متکی بر پلیمر قالب مولکولی

  علی آقایی

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی

  شیمی تجزیه

  1387

  تهیه پلیمر قالب مولکولی به منظور اندازه گیری ترکیبات دی بنزو

  عاطفه بخشی

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی

  شیمی تجزیه

  1387

  مطالعه وبررسی نانو ساختارها در محلول مائی مواد فعال سطحی دو قلو در حضور مواد افزودنی

  آزیتا بازیاری

  دکتر سید مجید هاشمیان زاده

  شیمی فیزیک

  1387

  سنتزمشتقات 2-آریل و2- آلکیل تیازول در محیط بدون حلال

 

  نازنین صداقت

  دکتر محمد رضا نعیمی جمال

  شیمی آلی

  1387

  بررسی خصلت کاتالیزوری نمک تترا اتیل آمونیوم (2-آمینوکربونیل)بنزوات در واکنش های سیانو سیلیل دار شدن ترکیبات کربونیل وسیکلو تریمریزاسیون ایزوسیانات ها

  سولمازثاقب اصل

  دکتر محمد قربان دکامین

  شیمی آلی

  1387

  بررسی ساختار و خواص نانو سوئیچ های زیستی " AMPB-Peptides " با استفاده از روشهای Ab initio

  سمانه باقری نویر

  دکتر محمد علی صفر پور

  شیمی فیزیک

  1387

  بررسی واکنش سیانوسیلیل دار کردن ترکیبات کربونیل با استفاده از کاتالیزور پتاسیم پارا تولوئن سولفینات در شرایط بدون حلال

 

  مهدی فرهمند

  دکتر محمد قربان دکامین

  شیمی آلی

  1387

  بررسی نظری جذب گاز هیدروژن در نانو ساختارهای معدنی

  نگین نقشینه

  دکتر سید مجید هاشمیان زاده

  شیمی فیزیک

  1387

  سیانو سیلیل دار کردن ترکیبات کربونیل با استفاده کاتالیزورهای نمک قلیایی دی تیوکربامات در محیط بدون حلال

  رقیه علیزاده

  دکتر محمد قربان دکامین

  شیمی آلی

  1387

  بررسی سنتز2-آمینو-2کرومن ها و7آمینو-5آریل 6-سیانو-5،1-دی هیدرو- H 2-پیرانو ] d 2،3 [ پیریمیدین ( H 3)2،4-دی اون ها در شرایط بدون حلال

 

  سارا مشکوری

  دکتر محمد رضا نعیمی جمال

  شیمی آلی

  1387

  بررسی واکنش سیانو سیلیل دار کردن ترکیبات کربونیل با استفاده از کاتالیزورهای نمکهای فتالایمید بخصوص پتاسیم فتالایمید در شرایط بدون حلال

 

  زهراکریمی

  دکتر محمد قربان دکامین

  شیمی آلی

  1387

  سنتز و بررسی خواص ترکیب نانو پروس زیرکونیوم سیلیکات وکاربرد آن به عنوان یک جاذب جدید

  زهره قاسمیان

  دکتر منصور انبیاء

  شیمی تجزیه

  1387

  سنتز وبررسی خواص ترکیب نانو پروس تیتانو سیلیکات و کاربرد آن به عنوان یک جاذب جدید

 

  فائزه خسروی

  دکتر منصور انبیاء

  شیمی تجزیه

  1387

  سنتز، شناسایی،فلز دار کردن پور فیرین های شامل حلقه های پیرولی تغییر یافته و بررسی فعالیت کاتالیتیکی آنها در واکنشهای اکسایشی

 

  علیرضا اژدری طهرانی

  دکتر رحمت اله رحیمی

  شیمی معدنی

  1387

  ساخت نانو وایر فلزی بروش الکترو شیمیایی با استفاده از اکسید آلومینیوم آندی

 

  مسلم علی نژاد

  دکتر محمد علی صفر پور

  شیمی فیزیک

  1387

  مطالعه سینتیکی- ترمودینامیکی اکسایش خودبه خودی وانیلین در مخلوط حلال

  مجید مومنی سراجاری

  دکتر سید ابولفضل سید سجادی

  شیمی فیزیک

  1387

  بررسی سینتیکی اکسایش خودبه خودی پارا نیترو بنزآلدئید در مخلوط حلال

  مریم الیکائی

  دکتر سید ابولفضل سید سجادی

  شیمی فیزیک

  1387

  سنتز مشتقات ترکیبات کربونیل وبازیافت آنها از این مشتقات به روش بدون حلال

  جواد مختاری علی آباد

  دکتر محمد رضا نعیمی جمال

  شیمی آلی

  1387

  سنتز وشناسایی پور فیرین ها ونانو ذرات پور فیرین و بررسی خواص هدایت الکتریکی ترکیبات آنها

  پگاه توکلی فرد

  دکتر رحمت اله رحیمی

  شیمی معدنی

  1387

  سنتز وشناسایی نانو 2 Mno ودوپ کردن اکسید نیکل آن

  فاطمه هاشم زاده

  دکتر محمد مهدی کاشانی مطلق

  شیمی معدنی

  1387

  تهیه وبررسی کامپوزیتهای اپوکسی تقویت شده با نانو فیلر ها

  سعیده افسر

  دکتر محمد علی صفر پور

  شیمی فیزیک

  1387

  اندازه گیری ترکیبات آلی قلع در آب به روش میکرو استخراج مایع – مایع پخشی وکروماتو گرافی گازی

  افسون پژند بیرجندی

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی

  شیمی تجزیه

  1386

  سنتز وشناسایی نانو پودر مس ودوپ نانو ذرات آن برروی زئولیت وبررسی خواص آن

 

  اعظم نصیریان

  دکتر محمد مهدی کاشانی مطلق

  شیمی معدنی

  1386

  فعال سازی اسیدی بنتونیت های خاک خراسان(طوس)به عنوان خاک رنگبر

  زینب امیری ریگی

  دکتر محمد مهدی کاشانی مطلق

  شیمی معدنی

  1386

  گونه شناسی کروم( III ) وکروم( VI ) در آب با استفاده از میکرو استخراج مایع – مایع پخشی واسپکترو متری جذب اتمی

 

  پیام همت خواه

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی

  شیمی تجزیه

  1386

  میکرو استخراج مایع-مایع پخشی همراه با اسپکترومتری جذب اتمی شعله ای برای اندازه گیری مقادیر کم نقره درآب

  ساناز جعفر وند

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی

  شیمی تجزیه

  1386

  اندازه گیری بی فنیل های پلی کلرینه (5 PCB )در آب بروش میکرو استخراج مایع- مایع پخشی وکروماتو گرافی گازی

  فاطمه رضایی هروکی

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی

  شیمی تجزیه

  1386

  ایجاد پوششهای نانوکامپوزیتی پلیمر اپوکسی بر روی AL سری 5000 ، مقاوم به خوردگی در محیطهای دریایی

  ملیحه سر آبادان

  دکتر سید ابولفضل سید سجادی

  شیمی فیزیک

  1386

  ایجاد پوششهای تبدیلی سبز بر روی AL ومطالعه رفتار الکترو شیمیایی نمونه حاصل در محیط خورنده شامل5/3% نمک طعام

 

  مریم علوی

  دکتر سید ابولفضل سید سجادی

  شیمی فیزیک

  1386

  سنتز وشناسایی کمپلکسهایی از مالتول با نیکل وقلع

  سروناز کریمی حقیقی

  دکترآزاده تجردی

  شیمی معدنی

  1386

  سنتز وشناسایی کمپلکسهایی از مشتقات پیکو لنیک اسید با برخی فلزات واسطه

  آرام افخمی شیراز پور

  دکتر منصور انبیاء

  شیمی معدنی

  1386

  طراحی وساخت حسگر پتانسیومتری بر پایه پلیمرهای قالب ملکولی( MIP ) اندازه گیری 2-آمینو پیریدین به عنوان یک ناخالصی در داروی پیروکسیکام

  رسول مهدی پور

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی

  شیمی تجزیه

  1386

  بررسی رفتار الکتروشیمیایی مولکول های آلی کوچک در سطح الکترودهای اصلاح شده با نانو سیم های پلی پیرول

  مریم بگتاش

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی

  شیمی تجزیه

  1386

  سنتز ومطالعه خواص ماده نانو پروس MCM-48 الحاق شده با یونهای فلزی Fe+3 و La+3 وبکار گیری آن به عنوان یک جاذب جدید

  نور علی محمدی کرد کندی

  دکتر منصور انبیاء

  شیمی تجزیه

  1386

  سنتز وشناسایی پور فیرین های نقره وبررسی کاربردهای آنها

 

  فریبا محرمی

  دکتر رحمت اله رحیمی

  شیمی معدنی

  1386

  سنتز کمپلکس TPPS و بررسی واکنش فلز زدایی ومطالعه کاربرد های آنها

 

  مریم جدی

  دکتر رحمت اله رحیمی

  شیمی معدنی

  1386

  سنتز وبررسی خواص ماده نانو پروس41- MCM الحاق شده با آهن ومنگنزو بکارگیری آن به عنوان یک جاذب جدید برای جذب ترکیبات سمی

  کاوه محمدی

  دکتر منصور انبیاء

  شیمی تجزیه

  1386

  سنتز وبررسی نانو تیوپ تیتانیوم اکسید

 

  مونس حکمی زاده

  دکتر شهر آرا افشار

  شیمی معدنی

  1386

  سنتز وبررسی نانو تیتانیوم اکسید بر روی زئولیت

  احسان اله عامره

  دکتر شهر آرا افشار

  شیمی معدنی

  1386

  بررسی مخلوط مواد فعال سطحی با روش شبیه سازی مونت کارلو

 

  نیاز پورغلامی بجارپسی

  دکتر سید مجید هاشمیان زاده

  شیمی فیزیک

  1386

  بررسی نظری میان کنش گازها با نانو لوله های کربنی

  یاسمن قدر قدر جهرمی

  دکتر سید مجید هاشمیان زاده

  شیمی فیزیک

  1386

  شبیه سازی مخلوط مواد فعال سطحی والکل

  مرسده مهدی زاده

  دکتر سید مجید هاشمیان زاده

  شیمی فیزیک

  1386

  مطالعه سینتیکی اتو اکسیداسیون پارا هیدروکسی بنز آلدئید در مخلوط حلال

 

  حمید رضا پاکویان

  دکتر سید ابولفضل سید سجادی

  شیمی فیزیک

  1386


دفعات مشاهده: 22344 بار   |   دفعات چاپ: 8035 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 385 بار   |   0 نظر