مقالات ارایه شده در سمینارها

1) تهیه و شناسایی سه کمپلکس از کادمیم دی کرومات، ف. منطقی، ع. طائب، کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران، شهریور 1371، اصفهان

2) سنتز و تعیین ساختار بلورین کمپلکس کادمیم دی کرومات با اتیلن دی آمین ، ف.منطقی، ع. طائب ، سومین سمینار بلورشناسی و کانی شناسی ایران، آبان 1373 ، تبریز

3) تولید آزمایشگاهی و طراحی واحد صنعتی تولید تری پلی فسفات سدیم، ن. کثیری، س. اسماعیلی تهرانی، ف. منطقی، دومین همایش شیمی و صنایع شوینده، اسفند 1377، تهران

4) تهیه و تعیین ساختار کمپلکس بیس دی کروماتو تتراکیس پیریدین کادمیم، ف.منطقی، آ. تجردی، ع. طائب، هفتمین سمینار بلورشناسی و کانی شناسی ایران، آبان 1378، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

5) تهیه و شناسایی ساختار بلورین کمپلکس [Cd(MeUrea)(NO3)2] ، ل. زنیدپور، ف. منطقی، آ. تجردی، ع. طائب، هفتمین سمینار بلورشناسی و کانی شناسی ایران، آبان 1378، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

6) تهیه و مطالعه ساختار مولکولی کمپلکس [ Cd(phen)(NO3)2 )] با پرتو ایکس ، آ. تجردی، ل. زنیدپور، ع. طائب، ف . منطقی، هشتمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران، آبان 1379، دانشگاه فردوسی مشهد

7) تهیه و تعیین ساختار ترکیبات جدید ازکادمیم، اسفند 1378، دانشکده مهندسی شیمی (سمینار داخلی)

8) تجهیز، کدبندی و کامپیوتری کردن انبار مواد دانشکده، آذر 1378 ، دانشکده مهندسی شیمی (سمینار داخلی)

9) ایمنی در آزمایشگاههای شیمی، ف. منطقی، چهاردهمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران، دانشگاه تربیت معلم، اسفند 1382، تهران

10) مهندسی بلور، تیر 84، دانشکده شیمی (سمینار داخلی)

11) کمپلکسهای پلیمری، تیر 85، دانشکده شیمی (سمینار داخلی)

12) خوشه های آبی، تیر 85، دانشکده شیمی (سمینار داخلی)

13) سنتز، شناسایی و تعیین ساختار سه ترکیب جدید شامل یک ترکیب انتقال پروتون از پی پرازین و پیریدین-2-کربوکسیلیک اسید و دو کمپلکس نیکل و مس آن، ا. مطیعیان، ژ. سلیمان نژاد، ف. منطقی، ج. عطار قراملکی، م. قادرمزی، ح. آقا بزرگ، چهاردهمین سمینار بلورشناسی و کانی شناسی ایران، بهمن 1385 ، دانشگاه بیرجند

14) شیمی رنگهای پاییز، اسفند 85، دانشکده شیمی (سمینار داخلی)

15) Synthesis of Inorganic Nano Particles and application in Organic Reactions , F. Manteghi, J. Attar Gharamaleki, 9th Iranian Inorganic Chemistry Conference, 7-8 March 2007, Semnan University, Iran.

16) Synthesis and Characterization of a 3D Coordination Polymer Obtained from Cadmium and Oxalate Ions, J. Soleimannejad, S. Hooshmand, M. Ghadermazi, F. Manteghi, H. Aghabozorg, 9th Iranian Inorganic Chemistry Conference, 7-8 March 2007, Semnan University, Iran.

17) دو ترکیب انتقال پروتون جدید و سه پلیمر کوئوردیناسیون اَبَرمولکولی جدید از روی ( II ) ، کادمیم ( II ) و جیوه ( II ) مرتبط؛ سنتز، شناسایی و تعیین ساختار بلورین ، ا. مطیعیان، م. قادرمزی، ف. منطقی، ر. خدیوی، ش. دانشور، ح. آقابزرگ، پانزدهمین سمینار بلورشناسی و کانی شناسی ایران، بهمن 1386، دانشگاه فردوسی مشهد.

18) رفتارهای متفاوت یک لیگاند در ساختار بلوری و مولکولی دو ترکیب اَبَرمولکولی جدید، از کادمیم (II) و آنتی موان ( III ) ف. منطقی ، م. قادرمزی، ح. آقابزرگ،‌ پانزدهمین سمینار بلورشناسی و کانی شناسی ایران، بهمن 1386، دانشگاه فردوسی مشهد.

19) سنتز، شناسایی و تعیین ساختار یک هم بلور جدید، ف.منطقی، ح. آقابزرگ، پانزدهمین سمینار بلورشناسی و کانی شناسی ایران، ‌ بهمن 1386، دانشگاه فردوسی مشهد.

20) عملکرد کاتالیستی روتنیم (III) در یک ترکیب اَبَر مولکولی؛ سنتز، شناسایی و تعیین ساختار، ا. مطیعیان، ف. منطقی، م. قادرمزی، ش. دانشور، ح. آقابزرگ، پانزدهمین سمینار بلورشناسی و کانی شناسی ایران، بهمن 1386، دانشگاه فردوسی مشهد.

21) استفاده از ضایعات سمی به عنوان کمک سوخت در صنعت سیمان جهت کاهش آلودگی محیط زیست، آ. تجردی، ف.منطقی، ر. راسخ قائم مقامی، ه. بلوکی، همایش ملی محیط زیست، سیمان، بتن و صنایع وابسته، ‌اسفند 1386، تهران.

22) Synthesis, Characterization and Crystal Structure of Two Coordination Polymers of Thallium(I) and Zinc(II) , M. Rafizadeh, F. Manteghi, E. Sahlolbei, V. Amani, 16th seminar of Iran. Crystallogr. Mineral., 2008, Rasht, Iran.

23) Two Novel Supramolecular Structures of Sn(II) and Pb(II), J. Soleimannejad, F. Manteghi, S. Hooshmand, H. Aghabozorg, 16th seminar of Iran . Crystallogr. Mineral., 2008 , Rasht, Iran.

24) Synthesis, Characterization and Crystal Structure of a Mn(II) Compound obtained from pyridine-2,3-dicarboxylic acid and 4,4'-bipyridine , J. Soleimannejad, F. Hemmati, A. Morsali, H. Aghabozorg, F. Manteghi, 16th seminar of Iran. Crystallogr. Mineral., 2008, Rasht, Iran.

25) Synthesis, Characterization and Crystal Structure of a Cr(II) Complex obtained using nitrilotriacetic acid (ntaH2) and 4,4'-bipyridine (4,4'-bipy), J. Soleimannejad, F. Hemmati, A. Morsali, F. Manteghi, H. Aghabozorg, 16th seminar of Iran. Crystallogr. Mineral., 2008, Rasht, Iran.

26) سنتز، شناسایی و ساختار بلورین دو ترکیب فلزی-آلی از کادمیم (II) و آنتی موان (III) بهمن 1387، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران (سمینار داخلی)

27) Two Supramolecular Compounds of Co(II) and Ni(II) with Bipyridine and Pyridine-2,6-dicarboxylate ion: Synthesis, Characterization, Crystal Structure and Solution Studies, J. Soleimannejad, Y. Mohammadzadeh, F. Manteghi, H. Aghabozorg, 11th Iranian Inorganic Chemistry Conference, 2009, Isfahan, Iran.

28) Novel Supramolecular Compounds Containing Pyridinedicarboxylate, 4,4'-Bipyridinium, Ca(II), Sr(II) and Ba(II) ions; Synthesis, Characterization, Crystal Structure and Solution Study , J. Soleimannejad, Y. Mohammadzadeh, S. Hooshmand, F. Manteghi, H. Aghabozorg, 11th Iranian Inorganic Chemistry Conference, 2009, Isfahan, Iran.

  29) ساختار پروتئین ها، اردی بهشت 1388، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران (سمینار داخلی)

  30) فلزات در پزشکی، خرداد 1388، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران (سمینار داخلی)

  31 ) پلیمرهای زیست تخریب پذیر، شهریور 1388، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران (سمینار داخلی)

  32) سنتز و شناسایی یک هم بلور، آبان 1388، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران (سمینار داخلی)

  33) سنتز و تعیین ساختار بلورین دو کمپلکس از Mn(II)) وZn(II)  با بوتان-1و4-دی آمین و پیریدین-6,2-دی کربوکسیلیک اسید، ح. آقابزرگ، ن. فیروزی، ف. منطقی، ل. روشن، س. باقری، س. کلامی، ز. قربانی، هفدهمین سمینار بلورشناسی و کانی شناسی ایران، 1388، همدان، ایران.

  34) سنتز، شناسایی و تعیین ساختار بلورین دو کمپلکس 9-کوئوردینه از Y(III) و La(III) با پیریدین-6,2-دی کربوکسیلیک اسید ، ف. منطقی، ح. آقابزرگ، م. قادرمزی، هفدهمین سمینار بلورشناسی و کانی شناسی ایران، 1388، همدان، ایران.

  35) سنتز و تعیین ساختار بلورین دو کمپلکس ازMn(II)  و Cu(II) با پیریدین-2-کربوکسیلیک اسید، ژ. سلیمان نژاد، ف. منطقی، ح. آقابزرگ، ش. نجفی، هفدهمین سمینار بلورشناسی و کانی شناسی ایران، 1388، همدان، ایران.

36) Synthesis and Crystal Structure of a Sn(IV) Complex, F. Manteghi, M. Ghadermazi, H. Aghabozorg, 12th Iranian Inorganic Chemistry Conference, 2010, Rasht, Iran.

37) A Ni(II) compound and a proton transfer compound including pyridine-2,6-dicarboxylate and phenylhydrazinium ions: synthesis, characterization and crystal structure, S. Mehdizadeh, F. Manteghi, M. Ghadermazi, N. Kakaei, 12th Iranian Inorganic Chemistry Conference, 2010, Rasht, Iran.

38) Synthesis and Crystal structure of a Nine-coordinated Cerum(IV) Complex with Pyridine-2,6-dicarboxylate and Diethyltriamine, N. kakaei, M. Ghadermazi, F. Manteghi, S. Mehdizadeh, 12th Iranian Inorganic Chemistry Conference, 2010, Rasht, Iran.

39) شیمی طلا، دی 89، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران (سمینار داخلی)

40) سنتز، شناسایی و ساختار بلورین یک کمپلکس از قلع (II) ، اسفند 89، دانشکده شیمی ، دانشگاه علم و صنعت ایران (سمینار داخلی)

41) سنتز، شناسایی و ساختار بلورین یک پلیمر کوئوردیناسیون از تالیم (I) ، بهمن 90، دانشکده شیمی ، دانشگاه علم و صنعت ایران (سمینار داخلی)

42) Synthesis and Characterization of Cobalt(II) Complex Constructed from Biphenyl-2,2'-Dicarboxylic acid, A. Tadjarodi1, F. Manteghi, M. Rad, The National Conference of Chemistry and chemical Engineering, 2011, Islamic Azad University Branch of Gachsaran, Iran.

43) Synthesis and characterization of NiO nanoparticles via thermal decomposition , A. Tadjarodi1, F. Manteghi, L. Forodi, 1st National Iranian New Chemistry Congress, 2011, Shiraz, Iran.

44) Hydrothermal synthesis and characterization of novel Ni(II) complex constructed from biphenyl-2,2'-dicarboxylic acid, A. Tadjarodi1, F. Manteghi, M. Rad, 1st National Iranian New Chemistry Congress, 2011, Shiraz, Iran.

45) Hydrothermal synthesis and characterization of novel Ni(II) complex constructed from biphenyl-2,2-dicarboxylic acid, A. Tadjarodi, F. Manteghi, M. Rad, 1st National Iranian New Chemistry Congress, 5-6 May 2011, Shiraz, Iran.

46) Synthesis and characterization of NiO nanoparticles via thermal decomposition, A. Tajarodi, F. Manteghi, L. Forodi, 1st National Iranian New Chemistry Congress, 5-6 May 2011, Shiraz, Iran.

47) The investigation of chemical bonding in tin(II) acetate by computational methods, L. Safari, B. Sohrabi, H. Hosseini Monfared, F. Manteghi, 1st National Iranian New Chemistry Congress, 5-6 May 2011, Shiraz, Iran.

48) Recovery of Iron Oxide from Iron Waste and Converting it to nanoparticles by Cationic Solution of Surfactant, F. Manteghi, M. Ghahari, N. Maminejad, 14th Iranian Inorganic Chemistry Conference, 2012, Tehran, Iran.

49) Synthesis of Tin Oxide via Decomposition of a Tin Complex, F. Manteghi, T. Shalchi, S. Javanshir, M. Safari, 14th Iranian Inorganic Chemistry Conference, 2012, Tehran, Iran.

50) Green Surfactant-assisted Synthesis of PbO Particles, F. Manteghi, T. Shalchi, 14th Iranian Inorganic Chemistry Conference, 2012, Tehran, Iran.

51) The Theoretical Study of Molecular Structure and Vibrational Frequencies of Thallium(III) Chloride and Bromide, F. Manteghi, B. Sohrabi, J. Beheshtian, E. Maddahi, 14th Iranian Inorganic Chemistry Conference, 2012, Tehran, Iran.

52) Production of Fe2O3 Nanoparticles from Iron Industrial Sludge, F. Manteghi, M. Ghahari, N. Maminejad, 4th International Congress on Nanoscience and Nanotechnology, 2012, Kashan, Iran.

53) The investigation of properties of TlX3(DMSO)2 (X=Cl,Br,I) compounds and the possibility of synthesis of TlF3(DMSO)2 with theoretical method, E. Maddahi, F. Manteghi, B. Sohrabi, J. Beheshtian, 1st National Conference on Computational Science, sep 2012, Damghan, Iran.

54) Production of Fe2O3 Nanoparticles from Iron Industrial Sludge, F. Manteghi, M. Ghahari, N. Maminejad, International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2012), sep 2012, Kashan, Iran.

55) Theoretical molecular structure and vibrational frequencies of TlX3(C2H6OS)2(X= Cl, Br, I) complexes, B. Sohrabi, F. Manteghi, E. Maddahi, 15th Iranian Physical Chemistry Conference University of Tehran, sep 2012, Tehran, Iran.

56) Preparation and characterization of nano-rod cobalt oxide, F. Manteghi, M. Peyvandipour, M. Sedghi, R. Khajavian, The 16th Iranian Chemistry Congress, sep 2013, Yazd, Iran.

57) Synthesis and characterization of cerium oxide nanoparticles, F. Manteghi, H.R. Panahi, The 16th Iranian Chemistry Congress, sep 2013, Yazd, Iran.

58) بررسی تولید هیدروژن به روش الکتروشیمیایی با استفاده از خمیر کربن اصلاح شده با الکتروکاتالیست اصلاح شده با نانوذرات اکسید آهن، ابوالفضل اختر، علی غفاری نژاد، سید محمدرضا حسینی میلانی، فرانک منطقی، نفیسه ممی­نژاد، اولین همایش ملی هیدروژن، آبان 1392، اصفهان، ایران.

59) Oxalate-assisted synthesis of nano cobalt oxide, F. Manteghi, M. Peyvandipour, The 17th international electronic conference on synthetic organic chemistry, nov 2013, Spain.

60) Succinic acid as a precursor for synthesis of nano cerium oxide, F. Manteghi, H.R. Panahi, The 17th international electronic conference on synthetic organic chemistry, nov 2013, Spain.

61) Preparation and study of saving Energy Nanopigments by Using Copper Slag, F. Manteghi, M. Ghahari, N. Maminejad, 5th International Conference on Nanostructures (ICNS5), March 2014, Kish Island, Iran.

62) Modification of Hydrothermally Grown ZnO Nanorods for Piezoelectric Applications, M. S. Saneei Mousavi, F. Manteghi, M. Kolahdouz, M. Norouzi, R. Soleimanzadeh, S. Mohammadi, 2nd International Conference on Nanotechnology (ICN 2014), July 2014, Istanbul University, Turkey.

63) Synthesis and Characterization of a Ce3+ doped Co-Zn Ferrite nanoparticles prepared by sol-gel auto combustion method, F. Manteghi, Y. Afra, 16Th Iranian Inorganic Chemistry Conference, aug 2014, Hamedan, Iran.

64) Surfactant assisted Synthesis of nano iron oxide, A. Omidvari, F. Manteghi, 16Th Iranian Inorganic Chemistry Conference, aug 2014, Hamedan, Iran.

65) Citric acid as an Organic complxing/Fuel Agent for the Synthesis of Ce Doped Co-Zn Ferrite NanoParticles, Y. Afra, F. Manteghi, M. Kamal Attar Kar, A. Omidvari, 18th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, nov 2014, Spain.

66) A herbal extract for the synthesis of magnetite nanoparticles, A. Omidvari, F. Manteghi, B. Sohrabi, Y. Afra, 18th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, nov 2014, Spain.

67) Green synthesis of BaCrO4 nanoparticles using Glycyrrhiza glabra extract, N. Shahmiri, F. Manteghi, B. Sohrabi, S. Golafshan  18th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, nov 2014, Spain.
68) Solvothermal synthesis and characterization of Ni doped MOF-5, N. Mohammadi, S. Farhadi, F. Manteghi, 2d Iran National Zeolite Conference, 2015, Tehran, Iran.
69) Solvothermal synthesis and characterization of a porous nano size Zr-based MOF with high stability, S. Farhadi, N. Mohammadi, F. Manteghi, 2d Iran National Zeolite Conference, 2015, Tehran, Iran.
70) Acrylic acid in the synthesis of a trimetallic nano oxide as NIR reflectance pigment via polymer pyrolysis method, N. Sharifzadeh, F. Manteghi, 19th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, nov 2015, Spain.
71) Terephthalic acid as a linker in preparation of a new Ni-doped Zn-based MOF, N. Mohammadi, F. Manteghi,19th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, nov 2015, Spain.
72) Catalyzing the Oxidation of Alcohols to Aldehydes with an Efficient Zr-based Metal-organic framework, S. Farhadi, F. Manteghi, 19th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, nov 2015, Spain.
73) Catalyzing Strecker Reaction by a Layered Double Hydroxide, R. Tondfekr, F. Manteghi, N. Khatibi, 19th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, nov 2015, Spain.
74) Investigation of effect of using organic surfactant in structural properties of CuFe2O4 nanoparticles, M. Kamel Attar Kar, F. Manteghi, Reza Fazaeli, 19th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, nov 2015, Spain.
75) 
Synthesis of NiFe2O4 nano particles by organic surfactants assisted sol-gel auto-combustion method, characterization and determination of band gap, M. Kamel Attar Kar, F. Manteghi, R. Fazaeli, 19th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, nov 2015, Spain.
76) Microwave assisted sol-gel auto-combustion synthesis of NiCuFe2O4 nanoparticles using citric acid as an organic chelating agent: structural and optical studies, M. Kamel Attar Kar, F. Manteghi, M. Ghahari, 19th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, nov 2015, Spain.

77) شیمی، ایمنی و آموزش برای توسعه پایا، فرانک منطقی، نهمین کنفرانس آموزش شیمی ایران، شهریور 95، زنجان، ایران  
78) Synthesis and Identification of N-[(2-pyridyl)methyliden]-6-coumarin complex of Pt(IV), S. A. Rashidi, F. Manteghi, 20th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, nov 2016, Spain
79) One-pot synthesis of substituted imidazole derivatives by a new designed BiFeO3/CuWO4 heterojunction nanocatalyst, H. Ramezanalizadeh, F. Manteghi, 20th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, nov 2016, Spain.
80) Photocatalytic degradation of MB as an organic dye over a novel MOF/BiFeO3 composite, H. Ramezanalizadeh, F. Manteghi, 20th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, nov 2016, Spain.
81) Synthesis Identification and Application studies of a Cu(II) complex with 1,1 ((1E, 1E)-1 2-phenylene bis(diazene-2 1-diyl))bis(naphthalen-2-ol), A. Akhtari, S. A. Rashidi, F. Manteghi, 20th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, nov 2016, Spain.
82) Application of a Zr-Metal Organic Framework in NCPE for Lithium Battery, S. Farhadi, F. Manteghi, M. Karimi, 20th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, nov 2016, Spain.
83) Synthesis and characterization of NiFe2O4 nanoparticles by cationic surfactant-assisted sol-gel auto-combustion method, M. Kamel Attar Kar, F. Manteghi, 6th International congress on Nanoscience and Nanotechnology (ICNN2016), 26-28 oct 2016, Khawrazmi University, Karaj, Iran.  
84) The effect of exchange of metal ion on the structure morphology and optical band gap of CuFe2O4, NiFe2O4 and NiCuFe2O4 nanoferrites synthesized by sol gel auto-combustion method, M. Kamel Attar Kar, F. Manteghi, 6th International congress on Nanoscience and Nanotechnology (ICNN2016), 26-28 oct 2016, Khawrazmi University, Karaj, Iran.  
85) Synthesis and Characterization of CuFe2O4 as a photocatalyst for azo dye degradation, M. Kamel Attar Kar, R. Fazaeil, M. Ghahari, F. Manteghi, 18th Iranian Inorganic Chemistry Conference, Ferdowsi University, March 7-9, 2017, Mashhad, Iran.

 


دفعات مشاهده: 9569 بار   |   دفعات چاپ: 1695 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 124 بار   |   0 نظر