عناوین مقالات ارائه شده در کنفرانس ها

عناوین مقالات ارائه شده در کنفرانس ها :

1- تهیه پلی تیو اتر های حلقوی دارای حلقه متوسط با استفاده از روش سزیم دی تیولات ، شهرآرا افشار و ویلیام - ن- ستزر ، دومین سمینار شیمی معدنی ایران ، دانشگاه الزهرا – تهران بهمن 1370 .

2- اندازه گیری تالیم 3+ کوئوردینه شده به ترانسفرین و بررسی تداخل تالیم 3 + در مکانیسم جذب آهن توسط ترانسفرین سرم انسانی ، شهرآرا افشار – سید جمیل الدین فاطمی- اصغر امیری ، چهارمین سمینار شیمی تجزیه ایران ، دانشگاه فردوسی مشهد ، فروردین 1372 .

3- بررسی تداخل تالیم 3+ در مکانیسم جذب آهن ، سید جمیل الدین فاطمی ، شهرآرا افشار ، اصغر امیری ، حمید بازرگان، دومین کنگره بیو شیمی ، مرکز تحقیقات بیوشیمی – بیو فیزیک ، آبان1372 .

4- پیوند تالیم به ترانسفرین سرم انسانی در حضور سیترات و آلبومین انسانی ، شهرآرا افشار – سید جمیل الدین فاطمی – اصغر امیری ، دومین کنگره بیو شیمی ، مرکز تحقیقات بیوشیمی – بیو فیزیک ، آبان1372 .

5- تهیه و بررسی یک ماکروسیکلیک جدید دارای اتمهای دهنده متفاوت ، شهرآرا افشار ، لوری گاهان ، چهارمین سمینار شیمی معدنی ایران ، دانشگاه بوعلی سینا – همدان ، مرداد 1374 .

6- تهیه کمپلکس های جدیدی از پالادیم و پلاتین با متیل سیتوزین ، شهرآرا افشار ، ترور اپلتون ، چهارمین سمینار شیمی معدنی ایران ، دانشگاه بوعلی سینا – همدان ، مرداد 1374 .

7-  بررسی مکانیزم جذب تالیم توسط ترانسفرین سرم انسانی و انتقال آن به بافتهای بدن ، سید جمیل الدین فاطمی ، شهرآرا افشار ، اصغر امیری ، حمید بازرگان ، اولین کنگره بین المللی شیمی و مهندسی شیمی ایران ، دانشگاه شهید بهشتی-تهران ، شهریور 1372 .

8- بررسی اثر شرایط کاتالیزور بر سرعت فرایند فتو کاتالیز رنگها ، الهه صدر خانلو - شهرآرا افشار – سید مهدی علوی املشی – شیوا محمدی جم ، اولین سمینار تخصصی ساخت مواد رنگزا و محیط زیست ، پژوهشکده صنایع رنگ ایران، بهمن 1380 .

9- تصفیه فتوکاتالیزی آلاینده های آلی ، الهه صدر خانلو – شیوا محمدی جم - شهرآرا. افشار- سید مهدی علوی ، چهارمین همایش کشوری بهداشت محیط ، دانشگاه علوم پزشکی یزد ، آبان 1380 .

 10- سنتز سیلیکاژل -8-هیدروکسی کینولینی و مورفولینی و کاربرد آن برای کاهش سختی آب ، م.ع.زلفی گل – ط. مدرکیان – ع. قائمی – ع.افخمی-س.عزیزیان-ش.افشار ، اولین سمینار شیمی و محیط زیست ایران ، دانشگاه یاسوج، آبان 1381 .

11- تصفیه فتوکاتالیزی پساب صنایع شوینده توسط نور خورشید ، شیوا محمدی جم – شهرآرا افشار - الهه صدر خانلو ، اولین سمینار شیمی و محیط زیست ایران، دانشگاه یاسوج ،آبان 1381 .

12- تجزیه سورفکتانت ها به روش فتو کاتالیز ، شیوا محمدی جم - شهرآرا افشار – الهه صدر خانلو ، هشتمین همایش بین المللی صنایع شوینده ، بهداشتی و آرایشی مجله صنایع بهداشتی و آرایشی ، آبان 1381 .

13- حذف جیوه از آب با استفاده از سیلیکاژل ولکانیزه شده ، طیبه مدرکیان ، محمد علی زلفی گل ، محدثه ایزدی ، شهرآرا افشار ، دومین همایش شیمی سبز ، پژوهشگاه صنعت نفت ، مهر 1382 .

 

14 - Preparation of TiO2 photocatalyst by sol-gel method , S. Mohamadi, S. Afshar, E. Sadr; 7th Iranian Seminar of Inorganic Chemistry,Zanjan, 2003.

 

15 - A comparison on the X-ray structure and some calculations data for a new Cd(II) complex with a macrocyclic ligand; S. Afshar, I. Sheikshoaie, F. Tahriri ; 13th Iran’s Seminar of Analytical Chemistry, Mashhad , 2004.

 

16 - Anodic stripping voltammetric determination of lead(II) using a carbon paste electrode modified with …E. Shams, R. Torabi,M. A. Zolfigol, S. Afshar; 13th Iran’s Seminar of Analytical Chemistry, Mashhad, 2004.

 

17 - Some theoretical study on the structures with prediction on the I. Sheikhshoaie, S. Afshar, F.Tahriri; 13th Iran’s Seminar of Analytical Chemistry, Mashhad , 2004.

 

18 – Synthesis and characterization of 13C NMR and 113Cd NMR of a new cadmium complex with macrocyclic ligand of 1-oxa-7-thia-4,10;…, F. Tahriri Zangeneh, S. Alyasin, S. Afshar; 14th Iranian Chemistry & Chemical Engineering Congress , Tehran, 2004.

 

19 – Synthesis and X-ray structural of 1-oxa-7-thia-4,10-diazaniumcyclododecane containing discrete [CdBr]42- units, F. Tahriri Zangeneh, S. Alyasin, S. Afshar;.14th Iranian Chemistry & Chemical Engineering Congress, Tehran, 2004.

 

20 – Synthesis & Characterization of Nanocrystalline ZnAl2O4/SiO2 Catalyst using Sol-Gel Method, S. Ghariebeh, L. Vafayi, and S. Afshar; 8th Iranian Inorganic Chemistry Conference, Azarbajan, page 191, 2004.

 

21 – Synthesis & Characterization of Nanoparticle TiO2/SiO2 Catalyst using Sol-Gel Method. L.Vafayi, S. Ghariebeh, and S. Afshar, 8th Iranian Inorganic Chemistry Conference, Azarbajan, page 85, 2004 .

 

22 – Esterification of Phthalic Anhydride With 2-Ethylhexanol Over Nanocrystalline ZnAl2O4/SiO2 Catalyst, S. Gharibeh, L. Vafayi and S. Afshar, 11th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Isfehan, 2004.

 

23 – The preparation of TiO2/SiO2 Nanoparticle Photocatalyst and Its Photocatalytic Reactivity for Complete Degradation of Acetaldehyde, S. Afshar, M. Anpo, L. Vafayi, S. Ghariebeh, and T. Kimura, 40th IUPAC Congress, Beijing, China, page 70, August 14-19, 2005.

 

24 – Selective Esterification of 2-Ethylhexanol by Phethalic Anhydride Over Nano-Metric ZnAl2O4/SiO2 Solid Acid' S. Afshar, M. Dekamin, S. Ghariebeh, Y. Assadi, L. Vafayi, and Y. Mansoori, 40th IUPAC Congress, Beijing, China; page 88, August 14-19, 2005.

 

25 – Effect of Pt-loaded TiO2/SiO2 on Photocatalytic Degradation of Malachite Green Oxalate, S.Afshar, M. R. H. Milani, Z. Ahmadi, L. Vafayi and S. Ghariebeh, International Conference on Environmental Horizons University of Karachi, Pakistan, page 5, 2005.

 

26- بررسی اثر یون کلر در ایجاد ساختارهای بلوری مختلف در نانو کاتالیزور TiO2/SiO2 شهرآرا افشار و ظهراب احمدی، همایش شیمی و صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، صفحه 115 ؛ 1384 .

 

27- بررسی اثر نشاندن پلاتین بر روی ساختار نانو کاتالیزور TiO2/SiO2 شهرآرا افشار ، ظهراب احمدی و لیلا وفایی ، همایش شیمی و صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، صفحه 6 11 ؛ 1384 .

 

28- Photocatalytic Decomposition of Mono- and Di-Chlorobenzene Under Visible Irradiation Using V2O5/TiO2/SiO2 Nano-Photocatalyst , Shahrara Afshar, Mohammad Reza Naimi-Jamal, Mahboobeh Zanganeh and Hamideh Samary Jahromi International Conference on Environmental 2006, University Sains Malaysia , F-133,2006.

 

29- مقایسه فعالیت فتو کاتالیزوری Pt- TiO2/SiO2 ،و TiO2 و TiO2/SiO2 در تجزیه آلاینده های محیط زیست ، حمیده ثمری جهرمی و شهرآرا افشار ، اولین همایش کاربرد فناوری نانو در کشاورزی ، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج ، صفحه 16، 1385 .

  

30- سنتز نانو کاتالیزور و بررسی کاربرد آن در واکنش استریفیکاسیون، اعظم قربانی خالدی و شهرآرا افشار ، اولین همایش دانشجویی کاربرد های شیمی در صنعت دانشگاه اصفهان ، صفحه 143 ، 1385 .

 

31- تخریب مونو کلرو بنزن و دی کلرو بنزن در نور مریی با فتو کاتالیزو V2O5/TiO2/SiO2 ، محبوبه زنگنه و شهرآرا افشار، اولین همایش دانشجویی کاربرد های شیمی در صنعت ، دانشگاه اصفهان ، صفحه 73 ، 1385 .

32- The low temperature synthesis of nanocrystalline MgAl2O4 spinel via sucrose process, B.Alinejad, H. Sarpoolaky, A. Beitollahi, and S. Afshar; First International Congress on Nanoscience and Nanotechnology, University of Tehran, 18-20 Dec. 2006.

33- Esterification of 2-Ethylhexanol by Phethalic Anhydride using ZnAl2O4 and ZnAl2O4/SiO2 Nano-catalysts; S. Afshar, M. G. Dekamin, Y. Assadi, A. Ghorbani Khaledi; First International Congress on Nanoscience and Nanotechnology, University of Tehran, 18-20 Dec. 2006.

 

34- SiO2 and Pt Effects in Photocatalytic Activities of TiO2 for Decomposition of Environment Pollutants, Second conference on Chemistry and Industry, Azad University, Eslamshahr, 13 Dec. 2006.

 

35- Photocatalytic Decomposition of Mono- and Di- Chlorobenzene under Visible Irradiation using V2O5/TiO2/SiO2 Nano-Photocatalyst;International Conference on Environmental 2006 (ICENV 2006) , Penang, Malaysia,13-15 Nov. 2006.

 

36- Photodegradation of Acetophenone and Toluene in Water by Nano TiO2 Supported on Zeolite NaY; E. A. Amereh, S. Afshar, and L. Vafaee; International Zeolite Conference (IIZC'08), University of Amir Kabir, Tehran, 2008.

 

37- Synthesis and Characterization of Nano TiO2 Supported on Zeolite NaX and Photodegradation of Acetophenone and Toluene in Water, E. A. Amereh, S. Afshar, and L. Vafaee; International Catalysis Conference (ICC 2008);University of Shahid Beheshti, Tehran, 28-30 April 2008.

 

38- Synthesis of TiO2-based Nanotubes as Photocatalyst and Catalyst Support; Shahrara Afshar and Moones Hakamizadeh, International Catalysis Conference (ICC 2008);University of Shahid Beheshti, Tehran, 28-30 April 2008.

  

39- Using Titanium Dioxide-Nanostructures for the Removal of Lanthanide Ions from Water Samples; F. Divsar, S. Afshar, M. Chaloosi, M. Etemadrad; 2nd International Congress on Nanoscience & Nanotechnology, University of Tabriz, 28-30 Oct. 2008.

 

40- Nano TiO2/SiO2 as an Efficient Catalyst for Acetalization of Carbonyl Compounds under Microwave and Solvent-Free Conditions; M. G. Dekamine. S. Afshar, Z. Karimi, M. Farahmand and R. Alizadeh; 2nd International Congress on Nanoscience & Nanotechnology, University of Tabriz, 28-30 Oct. 2008.

 

41- Preconcentration of Trace Lanthanide Ions by Using TiO2/SiO2 Nanoparticles and Determination by Inductivity Coupled Olasma; M. Chaloosi, S. Sotoodeh, F. Divsar and S.Afshar; 2nd International Congress on Nanoscience & Nanotechnology, University of Tabriz, 28-30 Oct. 2008.

42- Effects of pH and Polyethylene Glycol on Surface Structure of Nano-catalyst TiO2 Thin Film; H. Samari Jahromi and S. Afshar, International Catalysis Conference (ICC 2008);University of Shahid Beheshti, Tehran, 28-30 April 2008.

43- Photocatalytic Degradation of Methylene Blue with TiO2/SiO2 and 1% Pt-TiO2/SiO2 Pellets; Nafiseh Jafari, Shahrara Afshar and Z. Ahmadi, 11th Iranian Inorganic Chemistry Conference (IICC11) 13-14 May 2009.

44- Photocatalytic Degradation of Methylene Blue Using Nano-TiO2 and TiO2/SiO2 Deposited on Cement; H. Jafari and S. Afshar, 11th Iranian Inorganic Chemistry Conference (IICC11) 13-14 May 2009.

45- تخریب فوتوکتالیزوری متیل اوران‍ژ با استفاده از TiO2/SiO2 لایه نازک ، هدا جعفری ، شهرآرا افشار و حمیده ثمری جهرمی ، ششمین همایش شیمی دانشگاه پیام نور – مرکز ابهر 25 و 26 آبان 1387.

46- تخریب فوتوکاتالیزوری مالاکیت سبز با استفاده از نانو کامپوزیت Pt-TiO2/SiO2 ، نیسه جعی مفرد ، شهرآرا افشار و ظهراب احمدی ، ششمین همایش شیمی دانشگاه پیام نور – مرکز ابهر 25 و 26 آبان 1387.

47- بررسی تخریب فوتوکاتالیزوری متیل اورانژ توسط نانو ذرات تیتانیوم اکسید لایه نشانی شده بر روی قالب سیمان ، هدا جعفری و شهرآرا افشار ، همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت پزشکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری – اسفند ماه 1387.

48- بررسی تخریب فوتوکاتالیزوری مالاکیت سبز توسط تیتانیوم دی اکسید به صورت قرص ، نفیسه جعفری مفرد و شهرآرا افشار ، همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت پزشکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری – اسفند ماه 1387.

49- بررسی تخریب فوتو کاتالیزوری متیل اورانژ توسط تیتانیم اکسید دوپه شده با وانادیم به صورت قرص ، مهناز قره آغاجلو و شهرآرا افشار ، همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت پزشکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری – اسفند ماه 1387.

50 – سنتز و بررسی نانو تیتانیم اکسید روی زئولیت ، احسان الله عامره و شهرآرا افشار ، چهارمین همایش دانشجویی فناوری نانو – دانشگاه رازی کرمانشاه ، 17-19 مهر ماه 1387 .

51- سنتز و بررسی نانو تیوپ های مشتق شده از TiO2 ، مونس حکمی زاده و شهرآرا افشار چهارمین همایش دانشجویی فناوری نانو – دانشگاه رازی کرمانشاه ، 17-19 مهر ماه 1387 .

52- بررسی فعالیت فوتو کاتالیزوری صفحات بتنی خود تمیزشونده، هدا جعفری، شهرآرا افشار، همایش نقش علوم پایه در فناوری نانو، آذر 1388

 53- سنتز نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم و تثبیت آن روی بنتونیت طبیعی ایران،علی دارایی، شهرآرا افشار، سومین همایش ملی آب و فاضلاب (با رویکرد اصلاح الگوی مصرف)،اسفند 1388

 54- synthesis and characterization of nanocrystalline cus via surfactant process, maryam darouie, shahrara afshar, proceeding of international conference on nanotechnology, Canada,2010

55- study of the catalytic activity of sulfated titanium oxide for esterification of phthalic anhydride eith 2- ethyl-1-hexanol, m. amani, s. afshar, nanotech india 2010

56- assessment of the effect of started materials and capping agent on morphology of znse nanoparticles, soodabe gharibe, shahrara afshar, Leila vafayi, nanotech india 2010

57- optimization of synthesis of dioctyl phthalate using response surface methodology, mansoor amani, heshmatollah ebrahimi najaf abadi, shahrara afshar, ECSOC-14 , 2010

99999999999

58- منصور امانی، شهرآرا افشار " سنتز و شناسایی نانوکاتالیزور تیتانیوم دی‌اکسید سولفاته و بررسی فعالیت کاتالیزوری آن در واکنش استریفیکاسیون" اولین کنفرانس علوم و فناوری نانو، دانشگاه پیام نور استان یزد ، 27-29 بهمن 1389، صفحه 348-351

59- S. Soltan, H. Jafari, S. Afshar; “Photodegradation of acetophenon in water by nano-TiO2 and TiO2/SiO2 deposited on cement” Gilan University, 2010, 378.

60 – Synthesis of nanocatalyst [TiO2/SO42-] with different methods and its application in o-acylation reactions., R. Hejazi, M. Sadehvand and S. Afshar; 13th Iranian Inorganic Chemistry Conference, Razi University Kermanshah, 7-8 Sept. 2011.

61- SO42-/TiO2 as a solid acidcatalyst for o-acylation of phenol, R. Hejazi, M. Sadehvand and S. Afshar; 3rd International Conference on Ultrafine Grained and Nanostructural Materials, University of Tehran, 2-3 Nov. 2011.

62- The effect of the preparation method on the catalytic activity of sulfated titania solid acid catalyst, M. Sadehvand , R .Hejazi, S. Afshar, 13th Iranian Inorganic Chemistry Conference, Razi University Kermanshah, 7-8 Sept. 2011.

63 – Synthesis of sulfated nano-titania catalyst and its application in estrification reaction. M. Sadehvand, R. Hejazi and S. Afshar; 3rd International Conference on Ultrafine Grained and Nanostructural Materials, University of Tehran, 2-3 Nov. 2011.


دفعات مشاهده: 13715 بار   |   دفعات چاپ: 3730 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 265 بار   |   0 نظر