شرکت در کنگره ها و سمینارهای داخلی و خارجی

شرکت در کنگره ها و سمینارهای داخلی و خارجی :

 1-استخراج و شناسائی ساختمان سزکوئی ترپن لاکتونها از گیاه  از گیاه اشیلیا میکرانتا . کنگره بین المللی فیتو شیمی, هلسینکی, , فنلا ند , 1385

  2 -بررسی الودگی هوای تهران سمینار الودگی هوا , دانشگاه تهران , 1361

  3 -مطالعه مصرف و دیفیوژن اکسیژن در اب دریا . سمینار علوم دریائی , بندر عباس ( اداره شیلات – دانشگاه جندی شاپور اهواز ) , 1365

   4 -مطالعه سرعت تجزیه لکه های نفت در اب دریا . سمینار بین المللی نشت نفت در خلیج فارس, وزارت امر خارجه , تهران , 1366

  5 -استخراج و شناسائی ساختمان سزکوئی ترپن لاکتونها از گیاه جنوس دیتریشیا. کنگره بین المللی فیتو شیمی ,سالت لیک سیتی-امریکا, 1386

  6 -استخراج و شناسائی ساختمان سزکوئی ترپن لاکتونها از گیاه سالویاسریاکا . کنگره بین المللی فیتو شیمی ,دانشگاه ایالتی ایوو–امریکا, 1387

  7 -نگرش فیزیکو شیمیائی به ادامه حیات در دریا . اولین  سمینار علوم علوم دریائی و جوی , نوشهر , واحد دانشگاه تربیت مدرس ,1371

  8 -مطالعه استخراج و اندازه گیری به روش جذب اتمی برای نیکل(اا) و کبالت(اا) به کمک مخلوط سه حلال,سی و پنجمین کنگره  IUPAC ترکیه ,1995

  9 -تابعیت دمائی خواص حجمی مخلوطهای دوتائی شامل الکلها  -2) پروپانول,ایزوبوتانول و تری امیل الکل ) + هگزان سومین  سمینار شیمی فیزیک , مشهد مقدس 1375

  10 -مطالعه ترمودینامیکی پیوند C222 , DA18C6 و 18 C6 با تعدادی  ازمشتقات یون پیریدین در حلال استو نیتریل به روش هدایت سنجی سیزدهمین کنگره شیمی ومهندسی شیمی ایران , تهران ,1377

  11 -تعیین ومقایسه ثابت پایداری کمپلکسهای دی اکسووانادیوم (v)  با اسپارژین و اسپارتیک اسید . سیزدهمین کنگره شیمی ومهندسی   شیمی ایران , تهران , 1377

  12 -برهمکنش Tl3+ با مونونکلوئوتید .نخستین کنگره شیمی دانشگاه ازاد اسلامی تهران , 1378

  13 -بررسی ترمودینامیکی - سینتیکی اتواکسیداسیون سالسیل   الدئید در مخلوط تولوئن – بنزن , نخستین کنگره شیمی دانشگاه   ازاد اسلامی ,تهران ,1378

  14 -ابکاری سطوح پلاستیک به روش الکترولس . نخستین کنگره شیمی  دانشگاه ازاد اسلامی , تهران , 1378

  15 -تاثیر اندازه ذره بر دمای افروزش ترکیبات پیروتکنیکی , شامل کلرات پتاسیم, دومین همایش سراسری پیروتکنیک , مواد  منفجره و پیشرانه , تهران , 1379

  16 -تاثیر اندازه ذره بر گرمای واکنش سیستمهای پیروتکنیکی , شامل کلرات پتاسیم , دومین منفجره و پیشرانه , تهران , 1379

  14 -مطالعه سیکلو ولتامتری تترا متیل امونیوم فلئوروکرومات (VI) وترکیبات احیا شده مربوطه دوازدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران , بابلسر,دانشگاه مازندران , 1381 

  15 -دیاگرامهای دوفازی سه جزئی , شامل پلی اتیلن گلیکول با جرم  ملکولی 1000 + اب + سولفیت سدیم , هفتمین گنگره ملی مهندسی شیمی ایران , تهران ,دانشگاه تهران , 1381

  16 -سنتز وشناسائی ساختمان یک نوع جدیدی از هیدروکسیدهای دو   لایه الومینیوم – روی , هشتمین گنگره ملی مهندسی شیمی ایران ,  مشهد مقدس , 1382

  17 -سینتیک و مکانیسم اکسیداسیون   تولوئن استخلافی بوسیله تترامتیل امونیوم فلوئورو کرومات به عنوان یک اکسیدان جدیدوموثر,هفتمین سمینار شیمی فیزیک ایران,  اصفهان , 1383

  18 -سینتیک و مکانیسم اکسیداسیون کربوهیدراتها بوسیله تترا   متیل امونیوم فلوئورو کروماتها, هفتمین سمینا هفتمین سمینار   فیزیک ایران , اصفهان , 1383

  19 -استفاده از روشهای الکتروشیمیائی برای مشخص کردن پارامترهای سینتیکی و ترمودینامیکی برخی کمپلکسها کادمیوم . هفتمین سمینار شیمی فیزیک ایران , اصفهان , 1383

  20 -سینتیک و مکانیسم اکسیداسیون مشتقات تولوئن توسط تترامتیل امونیوم فلوئوروکرومات به عنوان یک اکسیدکننده جدیدوموثر,   دومین همایش سراسری شیمی , ورامین, پیشوا , 1383

  21 -تعیین پارامترهای ترمودینامیکی کمپلکسهای کادمیوم (اا)با   استفاده از ولتامتری چرخه ای و پالس پلاروگرافی تفاضلی دومین   همایش سراسری شیمی , ورامین , پیشوا , 138

  22 -استفاده از جریان جانبی رانش دهنده و پرتاب کننده ذرات در   غبار گیری از کانالها .همایش بین المللی سیمان, تهران , 1383

  23 -تعیین پارامترهای سینتیکی و ترمودینامیکی برخی کمپلکسهای  کادمیوم(اا) به روشهای الکتروشیمیائی, ششمین سمینار دوسالانه الکترو شیمی ایران ,همدان , دانشگاه بوعلی سینا ,1384

  24 -محافظت ازخوردگی فولاد با استفاده ازپلی پیرول وکمپوزیت   مولیبدات یر پایه پیرول ,ششمین سمینار دوسالانه الکترو شیمی ایران, همدان , دانشگاه بوعلی سینا ,1384

  25 -رسوب الکتروشیمیائی نیکل-تنگستن-بور از حما م تارتارات با سختی بالا,ششمین سمینار دوسالانه الکترو شیمی ایران , همدان , دانشگاه بوعلی سینا ,1384

  26 -الکتروفورمینگ کمپوزیتهای نیکلششمین سمینار دوسالانه   نیکل, ششمین سمینار دوسالانه الکترو شیمی ایران , همدان دانشگاه بوعلی سینا ,1384

  27 -رسوب الکتروشیمیائی پلاتین بر روی تیتانیوم , ششمین سمینار دوسالانه الکترو شیمی ایران, همدان, دانشگاه بوعلی سینا ,1384

  28 -مطالعه کوتینگ نیکل – تنگستن – بور به عنوان جانشین رسوب سخت کرم,هشتمین سمینار شیمی فیزیک ایران,مشهد مقدس , دانشگاه فردوسی مشهد , 1384

  29 -ساخت وبررسی الکترودهای پلاتین–اکسید تیتانیوم هشتمین سمینار شیمی فیزیک ایران,مشهد مقدس ,دانشگاه فردوسی مشهد, 1384

  30 -رسوب الکترولس نیکل–تنگستن فسفر بر روی پلاستیک,هشتمین سمینار شیمی فیزیک ایران ,مشهد مقدس , دانشگاه فردوسی مشهد,138 4

  31 -بهینه کردن پارامتر های تنگستن–بور امورف, همایش شیمی و صنعت,   اسلامشهر 1384

  32 -سنتزالکتروشیمیائی اندهای ارزان قیمت بافعالیت الکترو کاتالیستی مشابه باالکترودپلاتین,همایش شیمی وصنعت,اسلامشهر1384

  33 -ساخت الکترودهائی باسطح موثرکاتالیستی بالاوامکان بکارگیری انها در پیلهای سوختی با سوخت مستقیم متانول . هما یش شیمی و   صنعت , اسلامشهر ,1384

  34 -اکسیداسیون الکتروشیمیائی گلیسیرول بر روی پلاتین پخش   شده در داخل ماتریکس اکسید تیتانیوم , هما یش شیمی و صنعت ,   اسلامشهر 1384

  35 -سینتیک ومکانیسم اکسیداسیون دی ال ها بوسیله تری پروپیل  امونیوم فلوئوروکرومات,همایش شیمی و صنعت , اسلامشهر 1384

  36 -سینتیک ومکانیسم اکسیداسیون الکل ها بوسیله تری پروپیل   امونیوم فلوئوروکروماته,مایش شیمی و صنعت , اسلامشهر 1384

  37 -ساخت یک حمام ابکاری ارزان پلاتین وبهینه کردن پارامترهای   ابکاری,همایش شیمی و صنعت , اسلامشهر 1384

  38- ساخت الکترودهای اندی باابعاد ثابت وبررسی عملکرد انها در   صنعت کلر و قلیا . همایش شیمی و صنعت , اسلامشهر ,1384

  39 -بررسی شرایط ساخت پوشش نیکل – تنگستن–سیلیسیوم کاربید (کوپلیمر اکریلونیتریل – بوتادین–استایرن) روی پلاستیک به روش  الکترودیپوزیشن,همایش شیمی و صنعت, اسلامشهر 1384

  40 -تهیه و بررسی اثر مواد افزودنی الی براق کننده بر پوشش های گا لوانیزه از حمامهای قلیائی و اسیدی,همایش تهران ,1385

  41 -سنتز و بررسی پوشش امورف نیکل-فسفر بر روی پلاستیک به روش  الکترولس,همایش دوسالانه دوسالانه صنایع ابکاری ایران,تهران,1385

  42 -سنتزوبررسی اثر مواد الی افزودنی براق کننده بر روی  الکتروپلیتینگ فلز روی در محلولهای اسید هیدرو کلریک و محلولهای قلیائی بدون سیانور,نهمین سمینار شیمی فیزیک , رشت 1385,

  43 -سینتیک و مکانیسم اکسیداسیون دی ال ها بوسیله تری پروپیل امونیوم کلروکرومات , نهمین سمینار شیمی فیزیک , رشت , 1385

  44-سینتیک و مکانیسم اکسیداسیون الکلها بوسیته تری پروپیل امونیوم فلوئوروکرومات , نهمین سمینار شیمی فیزیک , رشت , 1385

  45 -مقایسه بین محافظت در برابر خوردگی فولاد باکوتینگ های پلی پیرول وکمپوزیت ملیبدات بر روی پایه پلی پیرول, نهمین سمینار شیمی فیزیک , رشت , 1385

  46 -سنتز و بررسی کمپوزیت های امورف نیکل – تنگستن – سیلیسیوم   کارباید به روش الکترودپوزیشن بر روی اکریلونیتریل–بوتادی ان –   استایرن,نهمین سمینار شیمی فیزیک , رشت , 1385

  47 -مطالعه الکتروشیمیائی مکانیزم نشست نانوکامپوزیت Ni-W-B از حمام های تارتراتی , یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران ,

  تهران , 1385

  -48 Corrosion protection of mild steel by polypyrole Molybdate composite coating , EUROCORR , NETHERLAND ,2006

  49 - Development of a new electro-codeposition system for Ni-W-B nanocomposite coatings , EUROCORR , NETHERLAND , 2006

  -50 Microstructural characterization of Titanium Oxide Nanotubes Fabricated by Electrochemical Method,TECHNOLOGY in Petroleum ,Gas and Petrochemical industries ,Tehran ,2007

 

  51 - Elimination of the Environmental Dangers of Chromium Plating by using of Ni-W-B Electroplated Nanocomposite from Tartrate Baths without Ammonia ,TECHNOLOGY in Petroleum ,Gas and Petrochemical industries, industries, Tehran, 2007

 

52-  Study of Kinetic and Thermodynamic of Auto-Oxidation of Benz-  aldehyde and Butyraldehyde in some pure and mixed solvent ,3rd Iranian National Congress on Chemistry ,Tehran,2007

  

53- Green Conversion Coatings on Aluminium Alloys ,3rd Iranian National Congress on Chemistry ,Tehran,2007

54-  Electroless Gold Plating,3rd Iranian National Congress on Chemistry,Tehran,2007

  55-دیاگرام های دو فازی سه جزئی شامل اب و پلی اتیلن گلیکول با جرم ملکولی 1000 و سولفید سدیم , اولین همایش تخصصی ترمودینامیک ایران ,اصفهان , 1386

  56 -بررسی اتواکسیداسیون پارابنزالدئیدبادرصدغلظت های مختلف در حلال تولوئن , پنجمین همایش شیمی دانشگاه پیام نور , تهران , 1386

  57- مطالعه سینتیکی و ترمودینامیکی اتواکسیداسیون پاراهیدروکسی بنزالدئیددرمخلوط حلال , پنجمین همایش شیمی دانشگاه پیام نور , تهران , 1386

 58- ایجادپوشش های نانوکامپوزیتی پلی پیرول-اپوکسی مقاوم به خوردگی برروی الومینیوم سری 5000 , پنجمین همایش شیمی دانشگاه پیام نور , تهران , 1386

  59- Synthesis and characterization of epoxy-M.M.T nanocomposite  coatings for corrosion protection of Al 5000 , SECOND CONFERENCE OF NANOSTRUCTURES ,KISH ,1386

  60 - Synthesis and characterization of a number of new mixed anionic room-temperature Halo Borate ionic liquids ,16th International Symposium on Boron , Borides and Related Materials , Japan , 2008

  61 - Synthesis and characterization of epoxy nanocomposite coatings for corrosion protection of Al ,11th Iranian Physical Chemistry Seminar , Ardebil,2008

  62 - Green Cerium-based conversion coating and epoxy –polyanilin as top-coat on Aluminium Alloys,11th Iranian Physical Chemistry Seminar , Ardebil,2008

  63 - ایجاد پوشش های نانو کامپوزیتی پلیمر اپوکسی مقاوم به خوردگی بر روی الومینیوم سری 5000در محیط دریائی , چهارمین همایش فناوری نا نو , دانشگاه رازی , کرمان شاه , 1387

  64 -تهیه پوشش های تبدیلی سریم به روش سل ژل وبررسی حفاظت ان در برابر خوردگی الیاژ الومینیوم , ششمین همایش شیمی ,دانشگاه پیام نور, ابهر , 1387

65-

66- Theoritical study of Li adsorption on single – walled  boron nitride nanotubes with Stone– Wales defects,26 th zing conferences , 2009

67- Electrochemical Impedance Spectroscopy study of glucose  Electro-oxidation on Pt in alkalinesolution, 16th Analytical Chemistry , Hamedan ,Bu Ali Sina University , 2009

 

 68- حذف بیولوژیکی رنگهای آزو از پساب صنایع نساجی  توسط قارچ غیر زنده ,سومین همایش تخصصی مهندسی محیط  زیست ,تهران , 1388

69 -بررسی روش های حذف لکه های نفتی ازآب توسط جاذب ,  سومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست ,تهران , 1388

  70-مطالعه دمای سطح آب و اتقال اکمن درناحیه خلیج  فارس با استفاده از نرم افزار Mathematica , سومین

  همایش تخصصی مهندسی محیط زیست ,تهران , 1388

71- Use of scrap Tire as an asphalt modifie , 3th Conference and Exhibition on Environmental Engineering,Tehran ,2010

72- Synthesis ,Characterization and stability of colloid solution copper nanoparticales in presence of surfactants , European Colloid and Interface Society , 2009

73- The effect of radiation-induced crosslinking on -73 mechanical and physical properties of electron beam irradiated Polyamide-6 film ,13th International IUPAC Conference on Polymers And Organic Chemistry ,Canada,2009

74-The Study of Electron Beam Irradiated-Annealed at N2  atmosphere of LDPE/PA6/LDPE Multi-Layer Films , 13th International IUPAC Conference on Polymers and Organic Chemistry ,Canada,2009

75- Barrier Properties of Electron Beam Irradiated Nylon 6  film –The Effects of Crosslinking and Surface Chemistry , POLYCHAR17-World Forum on Advanced Materials , Rouen ,France 2009

76- The influence of electron beam irradiation on nylon-6  films:evaluation of mechanical properties and thermal behavior , 4th European Polymer Congress,Graz/Austria,2009

77- Synthesis of cobalt-nickel nanoparticles in aqueous  solution of ethylene,PACCON conference,UK,IRELAND ,2010

78- Synthesis,characterization and stability of colloidal solution of cobalt-nickel nanoparticles in presence of ethylene glycol ,3th Conference on Nanostructures ,Kish,2010

79- SYNTHESIS OF COBALT-NICKEL NANOPARTICLES IN ETHYLENE  GLYCOL AQUEOUS SOLUTION ,Kuwait Conference of Chemistry, Kuwait,2010

80- Synthesis of Cobalt-Nickel Nanoparticles and  Identification,3th Conference on Nanostructures ,Kish,2010

81- بررسی اثرغلظت سدیم تنگستات برخواص پوشش الکترولس  Ni-W-P , یازدهمین سمینار ملی مهندسی سطح , تهران ,1389

 82- Synthesis , Charaxterization ,Anti-tumor and Antibacterial Activities Studies of a Number of New Nano Oxides , First United Arab Emirates Conference on Pure and Applied Chemistry ,Sharjah , 2011

83- Electrochemical Synthesis of Copper Nanoparticles in  Surfactant Solution, 13th Iranian Physical Chemistry Seminar, Shiraz University of Technology , Shiraz , 2010

84- Nickel –Coated Graphite Prepared by Electroless  deposition and its Use as Electrods in the Oxidation of Methanol, First United Arab Emirates Conference on Pure and Applied Chemistry , Sharjah , 2011

85- Electroless Plating of Ni-Cu-B on Al and Corrosion behavior of the Deposit ,13th Iranian Physical Chemistry Seminar , Shiraz University of Technology,Shiraz 2010

86-The study of Non – Isothermal Crystallization of Electron Beam Irradiation pp Hetrophysic Copolymer , POLYMERS IN PACKAGING ,Goa, India 2009

87- Comparison study between electroless and electrolysis  Nicke coated graphite ,14th Iranian Physical Chemistry Conference , University of Tehran ,Kish ,2011

88- Electroless deposition of Zn-W-B coating on steel alloy, 14thIranian Physical Chemistry Conference , University of Tehran,Kish 2011

89- Corrosion behavior of electroless Zn-W-B deposits in the Variety of metallic ratio,14th Iranian Physical Chemistry Conference, University of Tehran ,Kish ,2011

90- Synthesis,characterization and Biological Activity Studies Of Nano Sulfonamides and their Transition Metal Complexes , 3th INTERNATIONAL CONFERENCE ON DRUG DISCOVERy & THERAPY,Dubai , 2011

91- Effects of incorporation of carbon nanotubes on electroless Ni-Cu-B ,Metal Protection Through Coatings Technology Conference, USA ,2010

92- Electroless Ni-B-Carbon nanotube composite coatings on Al: Prepatation and evaluation of microhardness, corrosion resistance, NanoFormulation conference Germany ,2010

93- Effects of carbon nanotubes addition on Ni-Cu-B coating properties ,Pure and Applied Chemistry Conference , Thailand ,2010

94- Formation of nano sized nickel coated graphite by adding the anionic surfactant , 4th Iranian Fuel cell seminar ,Shahid Rajae University , Tehran ,2010  

95 – Electrocatalytic Oxidation of m – Nifedipine Using NHPI and TBAPINO as Catalysts , 7th annual seminar of electrochemistry of Iran , K.N.Toosi University of Technology ,Tehran , 2011

96 – Electrochemical Oxidation of Ethyl Benzene by Nickel Electrode ,7th annual seminar of electrochemistry of Iran , K.N.Toosi University of Technology ,Tehran , 2011

 97 – Electro – Oxidation Study of D – glucose on Pt/TiO2/Ti in NaOH Alkaline Solution , 15th Iranian Chemistry Congress , Bu Ali Sina University , Hamadan ,2011

98 – Electrocatalytic Oxidation of Silyl Ethers using N – hydroxyphthalimides as Catalyst , 18th Iranian Organic Chemistry seminar ,university of sistan & Baluchestan ,2012

 99 – Electrocatalytic Oxidation of Silyl Ethers at Graphite Electrode Modified with nano Nickel Particles in Alkaline Solution , 1st International Conference on Nanostructures and Nanomaterials , Masjed – soleiman , 2012

 100 – Study of the Different Methods to Determine the Chemical Compatibility between High Energy Materials , 15th Iranian Chemistry Congress , Bu Ali Sina University , Hamadan ,2011

101 – Electrocatalytic Oxidation of m – Nifedipine Using NHPI and TBAPINO as Catalyst , The First National Green Chemistry Congress , Kerman , 2011

102 – Electrochemical Oxidation of 1,4 – Dihydropyridines at Graphite Electrode Modified by nano Nickel , 1st International Conference on Nanostructures and Nanomaterials , Masjed – soleiman , 2012

 103 – Electrochemical Oxidation of Some Silyl Ethers at Nanostructure Nickel Electrode , 7th annual seminar of electrochemistry of Iran , K.N.Toosi University of Technology ,Tehran , 2011

104 – Anticancer and Antibacterial Properties of Some New Synthesized Transition Metal Complexes , 25th National chemistry congress , Turky , 2011

105- اکسیداسیون الکتروشیمیائی سیلیل اترها درسطح الکترود گرافیت اصلاح شده بانانوذرات نیکل , دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو , دانشگاه جامع امام حسین (ع) , تهران , 1390

 106 – تاثیر ساخارین درتهیه الکترودگرافیت اصلاح شده بانانوذرات نیکل و استفاده از الکترود دراکسیداسیون الکتروشیمیائی سیلیل اترها , اولین همایش ملی نانومواد و نانوتکنولوژی , شاهرود , 1390

 107- الکترواکسیداسیون شیمیائی متا نفدیپین بااستفاده ازالکترود گرافیت اصلاح شده بانانو ذرات نیکل , دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو , دانشگاه امام حسین (ع) , تهران , 1390

 108 - اکسیداسیون الکتروشیمیائی اتیل بنزن درسطح الکترود گرافیت اصلاح شده بانانوذرات نیکل , دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو , دانشگاه امام حسین (ع) , تهران , 1390

 109- بررسی الکترواکسیداسیون شیمیائی نفدیپین درحضور NHPI و TBAPINO به عنوان کاتالیزر , اولین کنفرانس ملی شیمی , مهاباد , 1390

 110- بررسی مکانیسم الکتروشیمیائی وخواص الکتروکاتالیزری اکسیداسیون متا نفدیپین در محلول آبی , اولین همایش ملی شیمی سبز , کرمان , 1390

 111– اکسیداسیون الکتروشیمیائی سیلیل اترها درسطح الکترود گرافیت اصلاح شده بانانوذرات نیکل , دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو , دانشگاه امام حسین (ع) , تهران , 1390

112 – Nano Filtration for Water Treatment , 15 th Iranian Physical Chemistry Conference , University of Tehran , Tehran ,September 3 – 6 , 2012

 113 – اثرغلظت عامل احیاکننده برخواص فیزیکی ومکانیکی پوشش نیکل – بور الکترولس , سیزدهمین سمینار ملی مهندسی سطح , دانشگاه تبریز , تبریز ,

1391

 114 – ایجاد نانو ذرات نیکل برروی سطح گرافیت به روش الکترولس بااستفاده از پایدارکننده های مختلف , دوازدهمین همایش دانشجوئی فناوری نانو , انجمن علمی نانوفناوری پزشکی ایران , تهران , 3 و 4 خرداد 1391

115 – استفاده ازالکترود گرافیت اصلاح شده بانانوذرات نیکل برای اکسیداسیون گلوکز , انجمن علمی فناوری پزشکی ایران , تهران , 1392

 116 – طراحی و مشخصه یابی الکترود گرافیت اصلاح شده بانانوذرات نیکل در غشای کیتوسان و اکسیداسیون گلوکز برروی آن , چهاردهمین همایش دانشجوئی فناوری نانو , تهران ,دی ماه 1392

 117 – سنتز گرافیت دوپه شده بانانوذرات نیکل به روش الکترولیز و استفاده از آن به عنوان الکترود در پیل های سوختی گلوکزی , سومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو , تهران , دانشگاه امام حسین (ع) , آذر 1392

118 – تهیه الکترود گرافیت اصلاح شده با نانوذرات نیکل به روش الکترولیز و استفاده از آن در پیل های سوختی متانولی , دومین همایش باطری ایران , تهران , 1392


دفعات مشاهده: 19207 بار   |   دفعات چاپ: 4371 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 313 بار   |   0 نظر