عناوین مقالات ارائه شده در کنفرانس ها

 عناوین مقالات کامل ارائه شده در کنفرانس ها:

1.حسگرهای الکتروشیمیایی بر مبنای پلیمرهای قالب مولکولی (MIP) ، سید محمدرضا میلانی حسینی، مصطفی نجفی، مژده علی بخشی، زهرا عرب ساغری، اولین همایش دانشجویی کاربردهای شیمی در صنعت، دانشگاه اصفهان، 11-9 آبان ماه 1385 . (مقاله کامل)

2. حسگرهای شیمیایی توانمند شده با نانو تیوب های کربن ، سید محمدرضا میلانی حسینی، مصطفی نجفی، زهرا عرب ساغری، مژده علی بخشی، اولین همایش دانشجویی کاربردهای شیمی در صنعت، دانشگاه اصفهان، 11-9 آبان ماه 1385 . (مقاله کامل)

3. فناوری قالب مولکولی (Molecular Imprinting Technology) گستره جدیدی از علم شیمی، سید محمدرضا میلانی حسینی، طاهر علیزاده، محمد میرزایی، عباس رحیمی، اولین همایش دانشجویی کاربردهای شیمی در صنعت، دانشگاه اصفهان، 11-9 آبان ماه 1385. (مقاله کامل)

4. بررسی ساخت حسگر گازی مقاوم شیمیایی بر پایه نانو ذرات طلای اصلاح شده با 1-هگزا دکان تیول ، سید محمد رضا میلانی حسینی، طاهر علیزاده، مصطفی نجفی، سید عباس رحیمی، محمد میرزایی، مجید پیرامون، همایش فناوری نانو در صنعت گاز، شرکت گاز استان تهران، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، 17 آبان ماه، 1385. (مقاله کامل)

5. M.Baktash , S. M.R.Milani Hosseini, M.Najafi , " Electrochemical Oxidation of Ascorb ic Acid at Glassy carbon Electrode Modified with Polyrrole Nanowire " The 2nd Conference on Nanostructur, Iran,
11-14 March 2008
. (مقاله کامل)

6. Y.Khosravian, S. M.R.Milani Hosseini, M.Najafi, " Detection of Organic Vapoes by Chemiresistor Coated with gold nanoparticle/1-hexadecanthiol films " 2nd International Congress on Nanoscience& Nanotechnology , Tabriz, Iran ,28-30 Oct. 2008. (مقاله کامل)

7. M.Saremi, S. M.R.Milani Hosseini, M.Najafi, M.Baktash, " Electrocatalytic Oxidation of Ascorbic Acid at Polypyrrole Nanowire-Platinum Nanocluster Modified Glassy Carbon Electrode " 2nd International Congress on Nanoscience& Nanotechnology , Tabriz, Iran ,28-30 Oct. 2008 . (مقاله کامل)

8. M.Anbia, S. M.R.Milani Hosseini, K.Mohammadi " A New Method to Separation of Toxic Compounds from Aqueous Solutions using a Nannoporous Adsorbent ", 18th International Congress of Chemical and Process Engineering , 24-28 Agu. 2008 Prague, Czech Republic . (مقاله کامل)

9. M.Anbia, S. M.R.Milani Hosseini, K.Mohammadi, N. Mohammadi " Synthesis and Characterization of New Bimetallic Nanoporous Catalyst", 18th International Congress of Chemical and Process Engineering , 24-28 Agu. 2008 Prague, Czech Republic . (مقاله کامل )

10. سنتز و بررسی ساختار و گزینش پذیری پلیمر قالب مولکولی برای دی بنزو تیوفن، سید محمد رضا میلانی حسینی، عاطفه بخشی، ششمین همایش شیمی دانشگاه پیام نور، مرکز ابهر، 27 و 28 مهر ماه 1387. (مقاله کامل)

11. S. M.R.Milani Hosseini, M.Saremi, "Oxidation of Dopamine at Polypyrrole Nanowire-Platinum Nanocluster Modified Electrode " Najafabad Nano Materials & Nanotechnology Seminar (NANOTECH 2009)April 2009, Esfahan, Iran.

12. سید محمد رضا میلانی حسینی، مصطفی نجفی، مریم بکتاش، " تهیه نانو سیم های پلی پیرول به روش الکتروشیمیایی" همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت و پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، اسفند ماه 1387.

13. سید محمد رضا میلانی حسینی، صدیقه بصیری " اندازه گیری آرسنیک با استفاده از میکرواستخراج مایع، مایع پخشی اسپکترومتری جذب اتمی شعله ای در آب " همایش منطقه ای محیط زیست و توسعه پایدار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، 21/8/1388.

14. سید محمد رضا میلانی حسینی، مصطفی نجفی، فاطمه شهابی " مقایسه خواص حسگری نانو ذرات پلاتین و طلا در حسگر گازی مقاومت شیمیایی نسبت به بخارات اسیدی و قلیایی " اولین همایش سراسری نقش علوم پایه در فناوری نانو، دانشگاه امام حسین (ع)، 18 و 19 آذر 1388. (مقاله کامل)

15. سید محمد رضا میلانی حسینی، مصطفی نجفی، فاطمه شهابی " حسگر مقاومت شیمیایی پوشش داده شده توسط نانو ذرات طلای اصلاح شده با 11 – مرکاپتوآن دکانوئیک اسید بررسی حساسیت آن به بخارات اسیدی و قلیایی " هفتمین همایش ملی شیمی، دانشگاه پیام نور، شیراز، مهر 1388. (مقاله کامل)

16. A. Maghsodi, S. M.R.Milani Hosseini, M.Dehghani Mobarake , " Methanol Electrooxidation on Polypyrrole Nanowire-Platinum Nanocluster in DMFCs "

سومین سمینار پیل سوختی ایران، ‌انجمن الکتروشیمی ایران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ، تهران، ایران، 7-6 آبان ماه 1388. (مقاله کامل)

17. A. Maghsodi, M.Kheirmand, S. M.R.Milani Hosseini, M.Dehghani Mobarake, "Effect of WO3 on Activity of Carbon Supported Pt Catalysts in Oxygen Reduction Reaction "

همایش ملی شیمی، ‌دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرضا، ایران، 22-21 اردیبهشت ماه 1389. (مقاله کامل)

18. A. Maghsodi, S. M.R.Milani Hosseini, M.Kheirmand, M.Dehghani Mobarake, " Oxygen Reduction on Carbon Supported Pt and Pt-Pd Catalysts "
همایش ملی شیمی، ‌دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرضا، ایران، 22-21 اردیبهشت ماه 1389. (مقاله کامل)

19. A. Maghsodi, M.Kheirmand, S. M.R.Milani Hosseini, M.Dehghani Mobarake, "Exploration of Bimetallic Pt-Pb/C Nanoparaticles As An Electrocatalyst For Oxygen Reduction Reaction "

چهاردهمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی، پژوهشگاه صنعت نفت ، تهران، ایران، 30-29 اردیبهشت ماه 1389. (مقاله کامل)

20. A. Maghsodi, S. M.R.Milani Hosseini, M.Dehghani Mobarake, M.Kheirmand " Synthesis and Investigation of A New Electrocatalyat for Oxygen Reduction Reaction", International Congress on Nanoscience & Nanotechnology, 9-11 Nov. 2010 Prague, Shiraz, Iran .

21. سید محمد رضا میلانی حسینی، محمدرضا محرم زاده، مرتضی خزایی " اندازه گیری ترکیبات آلاینده های آبی با استفاده از میکرواستخراج با فاز جامد جفت شده با گاز کروماتوگرافی " چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی محیط زیست،دانشگاه تهران، انجمن مهندسی محیط زیست ایران ، تهران، آبان 1389.

22. سید محمد رضا میلانی حسینی، اکرم مقصودی چرزه خون، مصطفی دهقانی مبارکه،‌ مهدی خیرمند " سنتز و بررسی الکتروشیمیایی نانو ذرات پلاتین بر روی پایه هیبرید به عنوان الکتروکاتالیست واکنش کاهش اکسیژن " هشتمین همایش دانشجویی فناوری نانو ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران، مشهد ، 11 10 آذر 1389 .

23 . S.M.R. Milani Hosseini , A.A.Miran Beigi, K.Torkestani, B.Abolmaali , " Simultaneous determination of trace Amounts of H2S & mercaptan & differential pulse cathodic strippng voltammetry in non-aqueous solution "

چهارمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان ، ایران، بندرعباس، 9 7 اردیبهشت 1389 .

24. سید محمد رضا میلانی حسینی، محمدرضا محرم زاده، نجمه یزدانفر " استخراج و جداسازی کادمیوم از محلول های آبی با استفاده از کربن نانو تیوب اکسیده شده به روش استخراج با فاز جامد " اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو ، دانشگاه پیام نور یزد ،سازمان علمی و دانشجویی مهندسی برق کشور، یزد،29 27 بهمن 1389 .

25. سید محمد رضا میلانی حسینی، محمدرضا محرم زاده، نجمه یزدانفر " ساخت فیبرهای با پوشش کربن نانو تیوب جهت اندازه گیری BTEX با روش میکرو استخراج با فاز جامد " اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو ، دانشگاه پیام نور یزد ،سازمان علمی و دانشجویی مهندسی برق کشور ، یزد،29 27 بهمن 1389 .

26. اکرم مقصودی،‌مصطفی دهقانی مبارکه، سید محمد رضا میلانی حسینی، مهدی خیرمند " سنتز و بررسی الکتروشیمیایی نانو ذرات پلاتین بر روی پایه هیبریدی به عنوان الکتروکاتالیست واکنش کاهش هیدروژن " هشتمین همایش دانشجویی فناوری نانو ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، ایران ، مشهد 11 10 آذر ماه 1389 .

27. سید اعلی موسوی، سید محمد رضا میلانی حسینی، محمدصفی رحمانی " ساخت باتری قابل شارژ با کاتد پلی آنیلینی با استفاده از بستر پارچه ای " چهارمین سمینار پیل سوختی ایران ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ، ایران تهران،4 - 3 آذر 1389 .

28.S. M.R.Milani Hosseini, B.Alizadeh, A.Gafarineja, " A novel voltammetry sensor for cephalexin based on electropolymerized " The 10th Iranian Biennial Electrochemistry Seminar, Iran, Kermanshah, 2012.

28. ابوالفضل اختر، علی غفاری نژاد، سیدمحمدرضا میلانی حسینی، فرانک منطقی، نفیسه ممی نژاد، " بررسی تولید هیدروژن به روش الکتروشیمیایی با استفاده از خمیر کربن اصلاح شده با الکترو کاتالیست نانوذرات اکسید آهن " همایش ملی هیدروژن دانشگاه صنعتی مالک اشتر، ایران، اصفهان ، 16 آبان ماه 1392.

29. ابوالفضل اختر ، علی غفاری نژاد، سیدمحمدرضا میلانی حسینی، رحمت اله رحیمی، سولماز زرگری، " بررسی تولید هیدروژن به روش الکتروشیمیایی با استفاده از خمیر کربن اصلاح شده با الکترو کاتالیست تیتانیم اکسید نشانده شده بر روی گرافن " همایش ملی هیدروژن دانشگاه صنعتی مالک اشتر، ایران، اصفهان ، 16 آبان ماه 1392.

30. S. M.R.Milani Hosseini , MarziehGhanbari, Ali Motaharian, " A new electrochemical sensor based onnanoparticles of molecularly imprinted polymer for determination of metoclopramide drug " The 10th Electrochemistry Seminar, Iran, Tehran, 2014.

31. S. M.R.Milani Hosseini , Ali Motaharian, " Electrochemical sensor for determination of diazepam based on carbon paste electrode modified with molecularly imprinted polymer-MWCNT composites " The 10th Electrochemistry Seminar, Iran, Tehran, 2014.

32. S. M.R.Milani Hosseini , Saeedeh Mohammadsadegh , MarziehGhanbari, Ali Motaharian, " Molecularly impinted polymer (MIP) electrochemical sensor based on graphene modified platinum electrode for sertraline determination " The 10th Electrochemistry Seminar, Iran, Tehran, 2014.

 عناوین خلاصه مقالات ارائه شده در کنفرانس ها:

1. اندازه گیر ی اسپکتروفتومتر ی بنزیل پن ی سیلین در داروها با معرف یون نقره، سید محمد رضا میلانی حسینی، مصطفی نجفی، ششمین سمینار شیمی تجزیه ایران، دانشکده علوم پایه دانشگاه مازندران – بابلسر، 26-24 تیر ماه 1374.

2. اندازه گیر ی ترکیبات عال ی ید دار با استفاده از الکترود انتخابگر ید

3. استفاده از پتانسیومتر ی برا ی اندازه گیر ی ماده مؤثره داروها ی یددار

4. Spectrophotometric determination of Quinoline & its derivatives. 

5. A.Mirmohseni, M.R.Milani, V.Hassanzadeh "Detection of some hydrocarbons such as
n-pentane using electrochemical quartz crystal microbalance " The Third Biennial Seminar of Electrochemistry of Iran, Babolsar, Iran, 19-20 May 1999.

6. A.Mirmohseni, M.R.Milani, V.Hassanzadeh " Detection of BTEX compounds vapors using quartz crystal microbalance (QCM) coated by poly (dimethylesiloxane)" 9th Iranian Seminar Of Analytical Chemistry, Tabriz, Iran, 8-10 June 1999.

7. A.Mirmohseni, M.R.Milani & V.Hassanzadeh "Post treatment of conducting polypyrrol an electrochemical quartz crystal microbalance (EQCM) studies" 37the IUPAC congress, Berlin, Germany, Aug 14-19. 1999.

8. M.R.Milani, H.Arabi Myanrodi, "Application of electrochemical methods to investigate the roleof bivalent metal ions in activation of vitamins B1 & B2 co-anzimes " ,

پنجمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 20-19 شهریور 1382.

9. سیستم های جمع کننده ذرات معلق در گازهای خروجی از نفت، منصور انبیاء، حسام صالحی، سید محمدرضا میلانی حسینی، زهرا علیپور، چهارمین همایش دانشجویــی مهنــدسی نفت، دانشگاه صنعتی شریف، 1382.

10. بررسی و انتخاب مناسب ترین روش موجود به منظور کاهش یا حذف آلاینده های شیمیایی هوا از گازهای خروجی با رویکردی ویژه به
صنایع بالادستی نفت، منصور انبیاء، حسام صالحی، سید محمدرضا میلانی حسینی، زهرا علیپور، چهارمین همایش دانشجویــی مهنــدسی نفت، دانشگاه صنعتی شریف، 1382.

11. M.Anbia, M.R.Milani , Z.Alipour "Consideration of drilling Layers roles in mercury pollution of oil
drilling mud of National Iranian South oil Company", 14th Iranian Chemistry & Chemical
Engineering Congress, 17-19 February 2004.

12. M.R.Ganjali, M.R.Milani , T.Alizadeh, S.D.shiravani "Novel gadolinium poly (vinyl chloride)
membranes sensor based on a new thioheterocyclic Ligand", 14th Iranian Chemistry &
Chemical Engineering Congress, 17-19 February 2004.

13. M.R.Ganjali, M.R.Milani , S.D.shiravani, T.Alizadeh, A.Tajarodi, Y.Hanifeh pour, "Highly selective
membranes based on N-(2-pyridyl) N-(4-methoxy phenyl) thiourea", 14th Iranian Chemistry &
Chemical Engineering Congress, 17-19 February 2004.

14. M.R.Milani Hosseini, A.Barandov, L.Farzin, M.Ezati Givi, "Copprate selective electrode based on
insoluble chain fatty acid salts", 14th Iranian Chemistry & Chemical Engineering Congress,
17-19 February 2004.

15. M.R.Milani Hosseini, L.Farzin, A.Barandov, M.Ezati Givi "Electrochemical behavior of dopamine
and ascorbic acid by Square-Wave voltammetry using a [NiII (teta) (CIO4)]2 carbon paste electrode",
14th Iranian Chemistry & Chemical Engineering Congress, 17-19 February 2004.

16- انـدازه گیری آفت کش های آلی کلر دار در آب به روش میـکرواستخـراج با فـاز مایع – جامـد و کروماتوگـرافی ( LSPME ) گازی با دتکتور ECD ، امیر فتوحی فیروز آباد، یعقوب اسدی، سید محمدرضا میلانی حسینی، دومین همایش سراسری شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی( واحد ورامین- پیشوا)، 29 و 30 آذر ماه 1383.

17- تعیین پارامترهای ترمودینامیکی کمپلکس های کادمیوم ( II ) با استفاده از ولتامتری چرخه ای و پالس پلاروگرافی تفاضلی، سیدابوالفضل سیدسجادی، سید محمدرضا میلانی حسینی، لیلا زارع حقیقی، دومین همایش سراسری شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی ( واحد ورامین- پیشوا) ، 29 و 30 آذر ماه 1383.

18- سنتز پلیمر قالب ملکولی حاوی نقاط تشخیصی ویتامین B6 ، ، سید محمدرضا میلانی حسینی، طاهر علیزاده، رقیه افشانی، معصومهرمضانی قراء، دومین همایش سراسری شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی( واحد ورامین- پیشوا) ، 29 و 30 آذر ماه 1383.

19- سنتز پلیمر قالب مولکولی حاوی نقاط تشخیصی سالبوتامول و بررسی ظرفیت و گزینش پذیری آن، سید محمدرضا میلانی حسینی، طاهر علیزاده، معصومه رمضانی قراء، رقیه افشانی، دومــین همایش سراسری شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی( واحد ورامین- پیشوا) ، 29 و 30 آذر ماه 1383.

20. S. M.R.Milani Hosseini, T. Alizadeh, R.Afashani, M.Ramezanighara "Synthesize of Smart Organic
Polymer in Presence of Water Soluble Pyridoxine", 11th Iranian Seminar of Organic Chemistry,
1-3 February 2005.

21. S. M.R.Milani Hosseini, T. Alizadeh, M.Ramezanighara , R.Afashani, "Synthesize of Salbutamol
selective acryl ate based on Imprinted Polymer ", 11th Iranian Seminar of Organic Chemistry,
1-3 February 2005.

22. S.A.Seyedsadjadi, S. M.R.Milani Hosseini, Lila Zarehaghighi "Use of electrochemical Procedures for
determination of kinetic and thermodynamical parameters of some cadmium complexes", 7th Iranian
Physical Chemistry Seminar, Isfahan University, 8-10 March, 2005 .

23. S.A.Seyedsadjadi, S. M.R.Milani Hosseini, Lila Zarehaghighi "Determination of kinetic &
thermo dynamical parameters of some cadmium(II) complexes by electrochemical Procedures",
6th Biennial Electrochemistry Seminar of Iran (6BEST), Boualisina Hamdan University,
7-9 Sep, 2005 .

24. Mstafa Najafi, Mojtaba Shamsipur, S. M.R.Milani Hosseini, " Electrocatalytic reduction of carbon
dioxide by iron porphyrins" , 6th Biennial Electrochemistry Seminar of Iran (6BEST), Boualisina
Hamdan university, 7-9 Sep, 2005 .

25. Mstafa Najafi, Mojtaba Shamsipur, S. M.R.Milani Hosseini, " Electrochemical behavior &
determination of 2,3-dimethyl-2,3-dinitrobutane (DMNB) in plastic explosives" , 6th Biennial
Electrochemistry Seminar of Iran (6BEST), Boualisina Hamdan university, 7-9 Sep, 2005 .

26 . S. M.R.Milani Hosseini, Reza Babaei, Fahimeh Bahrami, Taher. Alizadeh, " Ion imprinted polymer
particles: synthesis, characterization and Hg ion preconcentration for analytical applications ",
14th Iran,s Seminar of Analytical Chemistry University of Birjand, 29-31 Agu. 2005.

27. S. M.R.Milani Hosseini, Taher. Alizadeh, H.Nayyeri "Simultaneous spectrophotometric
determination of some cations in metal alloy by using ANN and wavelet transform –ANN
technique. ", 14th Iran's Seminar of Analytical Chemistry University of Birjand, 29-31 Agu. 2005.

28. S. M.R.Milani Hosseini, Reza Babaei, Fahimeh Bahrami, Taher. Alizadeh, " Ion imprinted polymer
particles: synthesis, characterization and Cd ion uptake properties suitable for analytical
applications", 14th Iran's Seminar of Analytical Chemistry University of Birjand, 29-31 Agu. 2005.

29. S.Berijani, Y.Assadi, M.Anbia, S. M.R.Milani Hosseini, E.Aghaee "Determination of
organophosphorus pesticides in water using homogeneous liquid-liquid extraction followed
by gas chromatography with flame photometric detector", 14th Iran's Seminar of Analytical
Chemistry, 29-31 Agu. 2005 University of Birjand .

30. F.Ahmadi, Y.Assadi, M.Anbia, S. M.R.Milani Hosseini, M.Rezaee "Determination of
organophosphorus pesticides in water sample by using single drop microextraction with gas
chromatography-flame photometric detector", 14th Iran's seminar of Analytical Chemistry
University of Birjand, 29-31 Agu. 2005.

31. M.Motevajeh Rahmat, Y.Assadi, S. M.R.Milani Hosseini, "Determination of substituted
benzene compounds in urine samples by HS-SPME and capillary GC-FID", 14th Iran's
Seminar of Analytical Chemistry University of Birjand, 29-31 Agu. 2005.

32. Mstafa Najafi, Mojtaba Shamsipur, S. M.R.Milani Hosseini, "Electro catalytic reduction of
dioxygen on cobalt Schiff base carbon paste chemically modified electrode", 14th Iran's
Seminar of Analytical Chemistry University of Birjand, 29-31 Agu. 2005.

33. A.Malekpour, M.Kheeirkhah, S. M.R.Milani Hosseini, " Synthesis of NaA zeolite membrance
and its applications in preconcentration of wastes" , 14th Iran's seminar of Analytical
Chemistry University of Birjand, 29-31 Agu. 2005.

34- ارائه روش ترکیبی LSPME و مقایسه آن با SPME و LPME ، امیر فتوحی فیروز آباد، یعقوب اسدی، سید محمدرضا میلانی حسینی، همایش شیمی و صنعت، دانشگاه آزاد اسلامی( واحداسلام شهر) ، 22 آذر ماه1384.

35- پلیمرهای قالب ملکولی و کاربرد آن در استخراج با فاز جامد، سید محمدرضا میلانی حسینی، رضا بابایی، فهیمه بهرامی، همایش شیمی و صنعت، دانشگاه آزاد اسلامی( واحداسلام شهر) ، 22 آذر ماه1384.

3 6 . M.Rezaee, Y.Assadi, S. M.R.Milani Hosseini, F.Ahmadi, , "Application of single-Drop
microextraction for the and n-Alkenes as organic determination of n-Alkenes pollutants in water
samples by Gas Alkenes-chromatography flame lonization detector", Iranian National Congrees
Chemistry & Industry Islamic Azad University, Islamshahr branch, 13 Dec. 2005 .

37. Shahrara Afahar, S. M.R.Milani Hosseini, Zohrab Ahmadi, Lila Vafayi & Soodabeh Ghariebeh,
" Effect of PT-Loaded Tio2/Sio2 on Photocataltic Degradation of Malachite Green Oxalate "
International Conference on Environment Horizons, Department of Chemistry & International
Centre for Chemical Science (ICCS), University of Karachi, 19-21 Dec. 2005.

38- اندازه گیری هیدرو کربن های آروماتیک چند حلقه ای در آب به روش میکرو استخراج مایع – مایع پخشی و کروماتوگرافی گازی با آشکارساز یونیزاسیون شعله ای، محمد رضایی یعقوب اسدی قشلاق، سید محمدرضا میلانی حسینی، فردین احمدی، نهمین کنگره تغذیه ایران، دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز ، 16-13 شهریور ماه1385.

39- اندازه گیری هالومتان ها در آب آشامیدنی با استفاده از میکرو استخراج مایع – مایع پخشی و کروماتوگرافی گازی با آشکارساز ربایش الکترون، ریحانه راهنما کوزانی، یعقوب اسدی قشلاق، فرزانه شمیرانی، سید محمدرضا میلانی حسینی، محمد رضا جمالی، م. غیور، نهمین کنگره تغذیه ایران، دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز ، 16-13 شهریور ماه1385.

40- میکرو استخراج مایع – مایع پخشی به عنوان روشی ساده و با قدرت پیش تغلیظ بالا برای اندازه گیری آفت کش های آلی کلردار در آب، الهام آقایی، یعقوب اسدی قشلاق، سید محمدرضا میلانی حسینی، ثنا بریجانی، نهمین کنگره تغذیه ایران، دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز ، 16-13 شهریور ماه1385.

41- میکرو استخراج مایع – مایع پخشی کوپل شده با کروماتوگرافی گازی مجهز به آشکارساز فتو متر شعله ای: روشی ساده، سریع و حساس برای اندازه گیری آفت کش های آلی فسفردار در آب، ثنا بریجانی، یعقوب اسدی قشلاق، سید محمدرضا میلانی حسینی، الهام آقایی، نهمین کنگره تغذیه ایران، دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز ، 16-13 شهریور ماه1385.

42. Y.Assadi, S. M.R.Milani Hosseini, A.Bidari, E.Zeini Jahromi, "Monitoring of Selenium in Natural Water Samples Using Dispersive Liquid- Liquid Microextraction Followed by Ir-Modified Graphite Tube Atomizer Atomic Absorption Spectroscopy " 15th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, Shiraz University , 27 Feb- 1 March 2007.

43. Y.Assadi, S. M.R.Milani Hosseini, E.Zeini Jahromi, A.Bidari, "Dispersive Liquid- Liquid Microextraction combined with Graphite furnace Atomic Absorption spectrometry; Ultra Trace determination of cadmium in water sample " 15th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, Shiraz University , 27 Feb- 1 March 2007.

44. Y.Assadi, S. M.R.Milani Hosseini, A.Bidari, E.Zeini Jahromi, "A Very simple and rapid method for determination of Organophosphorus pesticides residue in tomato" 15th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, Shiraz University , 27 Feb- 1 March 2007.

45. Y.Assadi, S. M.R.Milani Hosseini, E.Zeini Jahromi, S.Samadi, E.Aghaee, S.Berijani, R.Rahnama, M.T.Naseri, N.Fattahi, A.kiani, M.Jamali, M.Anbia, " Dispersive Liquid- Liquid Microextraction as a novel sample preparation technique " 15th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, Shiraz University , 27 Feb- 1 March 2007.

46. S. M.R.Milani Hosseini, Z.Arabsaghari, M.Alibakhshi, " Electrochemical Study of Aliganed Single0Wall Carbon Nanotubes Modified Electrodes " 15th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, Shiraz University , 27 Feb- 1 March 2007.

47. S. M.R.Milani Hosseini, M.Alibakhshi, Z.Arabsaghari, " Capacitive Electrochemical Sensor Based on Molecularly Imprinted Polymer for Detection of Glucose " 15th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, Shiraz University , 27 Feb- 1 March 2007.

48. S. M.R.Milani Hosseini, T.Alizadeh, M.Piramon, M.Mirzaei, A.Rahimi, " Synthesis and Evaluation of Highly Selective Mercury Imprinted Polymer as SPE Sorbent for Preconcentration and Separation of Hg(II) " 15th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, Shiraz University , 27 Feb- 1 March 2007.

49. S. M.R.Milani Hosseini, T.Alizadeh, M.Mirzaei, M.Piramon, A.Rahimi, " Selective Determination of Tetracycline Using Micro Porous Molecularly Imprinted Polymer " 15th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, Shiraz University , 27 Feb- 1 March 2007.

50. S. M.R.Milani Hosseini, Y.Assadi, T.Alizadeh, A.Rahimi, M.Mirzaei, M.Piramon, " Manufacture of Chemiresistor Gas Sensor Based on Functionalized Gold Nanoparticles " 15th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, Shiraz University , 27 Feb- 1 March 2007.

51. Y.Assadi, S. M.R.Milani Hosseini, N.Fattahi, S.Samadi, " Determination of Chlorophenols in Water Samples Using Simultaneous Dispersive Liquid- Liquid Microextraction & Derivatization Followed by Gas Chromatography-Electron Capture Detection " 15th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, Shiraz University , 27 Feb- 1 March 2007.

52. S. M.R.Milani Hosseini, M.najafi , M.Shamshipur, " Electrocatalytic Behavior of Carbon Paste Electrode Modified with Iron Tetra-Cyano-Phenyl Porophrin Chloride (Fetepp-CI) Towards the Redution of Molecular Oxygen " 15th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, Shiraz University , 27 Feb- 1 March 2007.

53. Y.Assadi, S. M.R.Milani Hosseini , M.T.Naseri, A.Kiani , " Rapid Determination of Lead in Water Samples by Dispersive Liquid- Liquid Microextraction Coupled with Electrothermal Atomic Absorption Sepctrometry " 15th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, Shiraz University , 27 Feb- 1 March 2007.

54. M.Anbia, S. M.R.Milani Hosseini , K.Mohammadi, N.Mohammadi, "An Effective Nanoporous Adsorbent for Removal of Copperphthalocyanine from Aqueous Solution" Iran International Zeolite Conference (IIZC’08), Tehran Iran, April.29 May.1, 2008.

55. Farshad hadiloo, Siavash riahi, Mohamad reza milani Hosseini , " A New method for Simultaneous spectrophotometric determination of psuedoephedrine and guaifenesin in pharmacuticals products: chemometrics and derivative spectroscopy" 2nd Iranian Biennial Seminar Of Chemometrics , Dep. Chemistry – Urmia University, 28-30 October, 2009.

56. A. Maghsodi, M.Kheirmand, M.Dehghani Mobarake, S. M.R.Milani Hosseini & E.Shams, "T he Study of Electrochemical Impedance Spectroscopy of oxygen reduction reaction on Pt-WO3/C for proton exchange membrane fuel cell ", 6th Annual Seminar of Electrochemistry of Iran Kish International Convention Center , 9-11 Oct. 2010 Prague, Kish, Iran .

5 7 . S.A.Mousavi, S. M.R.Milani Hosseini , , M.S. Rahmanifar , " Cloth rechargeable battery ", The 9th Iranian Biennial Electrochemistry Conference , Yazd University, 22 -24 Jan. 2011.

58. S. M.R.Milani Hosseini , K. Zare Farashband, " Optimization of conditions for electrochemistry of Cytochrome on carbon-ionic liquid electrode using Taguchi method ", The 9th Iranian Biennial Electrochemistry Conference , Yazd University, 22 -24 Jan. 2011 .

59. Ghazaleh Aliakbarzadeh, 59. S. M.R.Milani Hosseini , Shahab Shariatib, " Synthesis of Ammonium Based Task Specific Ionic Liquid: Modified Approach ", 15th Iranian Chemistry Congress , Iran, Hamedan , 4-6 Sep. 2011.

60. H. Jamalabadia, S. M.R.Milani Hosseini , M. Najafi, " Au-Pt alloy nanoparticles based chemiresistor for detection of alcohols ", 15th Iranian Chemistry Congress , Iran, Hamedan , 4-6 Sep. 2011.

61. Elahe Ramezanipoor, S. M.R.Milani Hosseini , M. Najafi, " A Novel Capacitive Sensor for Ephedrine Based on Electropolymerized Molecularly Imprinted Polymer ", 15th Iranian Chemistry Congress , Iran, Hamedan , 4-6 Sep. 2011.

62. Khosrow. Zare Farashbandib, S. M.R.Milani Hosseini , " Determination of Cytochrome C in Chicken Liver Tissue with Polyethylene Oxide Modified Carbon – Ionic Liquid Electrode ", 15th Iranian Chemistry Congress , Iran, Hamedan , 4-6 Sep. 2011.

63. M. Chakani, S. M.R.Milani Hosseini , M. Najafi, " Determination of uranium in ultra trace amount by dispersive liquid-liquid microextraction coupled with the spectrophotometer ", 15th Iranian Chemistry Congress , Iran, Hamedan , 4-6 Sep. 2011.

64. سید محمد رضا میلانی حسینی ، علی غفاری نژاد ، شیوا همتی، سید سجاد حسینی، " ساخت الکترود اصلاح شده با نانولوله کربنی پوشیده از پلیمر قالب مولکولی جهت تشخیص کلسترول و بهینه سازی با استفاده از روش کمومتریکس " کنفرانس نانو محاسباتی، ایران ، تهران، 27 بهمن 1391.

6 5 . S. M.R.Milani Hosseini , A.Mollahosseini, S.S.Hoseini, Sh.Hemmati, " Synthess of nano fiber based onmolecularly imprinted polymeric coating for solid phase microextraction of bisphenol A combined with electrochemical determination ", 20th Iranian Anahytical Chemistry Confrance , Iran, Tehran , 2013.

66. S. M.R.Milani Hosseini , Mohaddeseh Hajebrahimi, Ali Motaharian, " New otical sensor for determination of Sulfasalazine antibiotic using molecularly imprinted sol–gel sensing films ", 21th Iranian Anahytical Chemistry Confrance , Iran, Ahvaz , 2014.


دفعات مشاهده: 13653 بار   |   دفعات چاپ: 4406 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 230 بار   |   0 نظر