پایان نامه های راهنمایی شده در مقطع کارشناسی ارشد

ردیف عنوان پایان نامه

  تاریخ دفاع

  نام دانشجو

  نام دانشگاه

  نام اساتید راهنما یا مشاور

  1

  ابداع یک روش جدید اسپکتروفتومتر ی برا ی اندازه گیر ی بنزیل پن ی سیلین سدیم با معرف

  1373

  مصطفی نجفی

  تبریز

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی(راهنما)

  

  2

  اندازه گیر ی اسپکتروفتومتر ی آمپ ی سیلین و آموکس ی سیلین در فرآورده ها ی داروی ی با معرف یون نقره ( I ) به عنوان عامل رنگ ساز

  1375

  عزت زینالی

  تبریز

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی(راهنما)

  

  3

  اندازه گیر ی اسپکتروفتومتر ی سفالکسین و سفرداین در فرآورده ها ی داروی ی با معرف یون مس ( II ) به عنوان ع امل رنگ ساز

  1375

  میثم سعیدی

  تبریز

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی(راهنما)

  

  4

  بررس ی رفتار الکتروشیمیای ی کمپلکسها ی ویتامین B1 و B2 به منظور ارائه روش جدید اندازه گیر ی

  19/11/81

  حسام عربی میانرودی

  علم و صنعت ایران

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی(راهنما)

  دکتر سید ابوالفضل سید سجادی (مشاور)

  5

  تهیه الکترود یون گزین یونهای فلزات سنگین مانند Pb2+ و ... با استفاده از غشاء تهیه شده لیگندهای آلی بلند زنجیره

  18/11/82

  علی براندف

  علم و صنعت ایران

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی(راهنما)

  دکتر منصور انبیاء (مشاور)

  6

  سنتز پیریت ( FeS2 ) به عنوان ماده فعال کاتدی در انواع باطری ها به خصوص باطری حرارتی

  19/12/82

  غلامرضا دانشجو

  علم و صنعت ایران

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی(راهنما)

  دکتر منصور انبیاء (راهنما)

  دکتر یعقوب اسدی قشلاق(مشاور)

  7

  بررسی رفتار الکتروشیمیایی الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با کمپلکس های 1و 4 و 8 و11 تترا آزا سیکلو دکان در تعیین و تشخیص نمونه ها

  13/12/82

  مهرنوش عزتی گیوی

  علم و صنعت ایران

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی(راهنما)

  دکتر ودود حسن زاده نیری (مشاور)

  8

  بررسی رفتار الکتروشیمیایی الکترود خمیر کربن اصلاح شده با کمپلکسهای 1و 4 و 8 و11 تترا آزا سیکلو دکان در تعیین و تشخیص نمونه ها

  18/11/82

  لیلا فرزین

  علم و صنعت ایران

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی(راهنما)

  دکتر ودود حسن زاده نیری (مشاور)

  9

  آنالیز برخی عناصر و ترکیبات مهم آلاینده محیط زیست موجود در پسماندهای حفاری چاههای نفت منطقه جنوب

  13/12/82

  زهرا علیپور

  علم و صنعت ایران

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی(راهنما)

  دکتر منصور انبیاء (راهنما)

  دکتر یعقوب اسدی قشلاق(مشاور)

  10

  سنتز پلیمرهای قالب ملکولی حاوی محلولهای گزینش پذیر برای ویتامین های محلول در آب ( B6 ) و بررسی ظرفیت گزینش پذیری آنها

  22/12/83

  رقیه افشانی

  علم و صنعت ایران

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی(راهنما)

  دکتر یعقوب اسدی قشلاق (راهنما)

  دکتر ودود حسن زاده نیری (مشاور)

  11

  تهیه و مطالعه الکترودهای یون گزین غشایی براساس مشتقات جدیدی از شیف بازها

  15/12/83

  لیزا رسایی

  علم و صنعت ایران

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی(راهنما)

  دکتر یعقوب اسدی قشلاق (راهنما)

  دکتر میر قاسم حسینی (مشاور)

  12

  سنتز پلیمرهای قالب ملکولی انتخاب گر سالبوتامول و بررسی ظرفیت گزینش پذیری آن

  22/12/83

  معصومه رمضانی قراء

  علم و صنعت ایران

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی(راهنما)

  دکتر یعقوب اسدی قشلاق (راهنما)

  13

  اندازه گیری آفت کش های آلی کلردار در آب آشامیدنی و آبهای سطحی و زیرزمینی به روش میکرو استخراج با فاز جامد و کروماتوگرافی گازی با دتکتور ربایش الکترون

  26/11/83

  امیر فتوحی فیروزآباد

  علم و صنعت ایران

  دکتر یعقوب اسدی قشلاق (راهنما)

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی(راهنما)

  14

  اندازه گیری ترکیبات آروماتیک فرار در آب سرم های تزریقی به روش میکرو استخراج با فاز جامد و کروماتوگرافی گازی

  4/11/83

  مهدی متوجه رحمت

  علم و صنعت ایران

  دکتر یعقوب اسدی قشلاق (راهنما)

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی(راهنما)

  15

  بررسی خواص ترمودینامیکی برخی از کمپلکسهای کادمیم به روش الکتروشیمیایی

  15/12/83

  لیلا زارع حقیقی

  علم و صنعت ایران

  دکتر سید ابوالفضل سیدسجادی (راهنما) دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی(راهنما)

 

  16

  اندازه گیری الکان ها و الکن های موجود در آب به روش استخراج مایع – مایع همگن و کروماتوگرافی گازی با آشکار ساز یونیزاسیون شعله ای

  28/9/84

  الهام آقایی

  علم و صنعت ایران

  دکتر یعقوب اسدی قشلاق (راهنما)

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی(راهنما)

  دکتر منصور انبیاء (مشاور)

  17

  سنتز پلیمرهای ملکولی گزینش پذیر برای یون Cd2+ و به کار گیری آن برای پیش تغلیظ و اندازه گیری مقادیر جزیی Cd2+ به روش اسپکتروسکوپی جذب اتمی

  27/9/84

  فهیمه بهرامی

  علم و صنعت ایران

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی(راهنما)

  دکتر یعقوب اسدی قشلاق (راهنما)

  دکتر طاهر علیزاده (مشاور)

  18

  سنتز پلیمرهای گزینش پذیر برای جلاب و پیش تغلیظ جیوه و کاربری آن برای اندازه گیری مقادیر ناچیز یون جیوه با استفاده از روشهای Stripping Voltametry و ICP-AES

  27/9/84

  رضا بابایی

  علم و صنعت ایران

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی(راهنما)

  دکتر یعقوب اسدی قشلاق (راهنما)

  دکتر طاهر علیزاده (مشاور)

  19

  ساخت و شناسایی غشایی زئولیتی NaA و بررسی کاربرد آن در صنایع هسته ای

  13/9/84

  منیره خیرخواه

  علم و صنعت ایران

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی(راهنما)

  دکتر اکبر ملک پور (راهنما)

  20

  اندازه گیری اسپکترو فتو متری همزمان چندین کاتیون فلزی با استفاده از روش های کمومتریکس و شبکه های عصبی مصنوعی

  25/10/84

  حمیدرضا نیری

  علم و صنعت ایران

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی(راهنما)

  دکتر یعقوب اسدی قشلاق (راهنما)

  دکتر طاهر علیزاده (مشاور)

  21

  اندازه گیری الکان ها و الکن های موجود در آب به روش میکرو استخراج با فاز مایع و کروماتوگرافی گازی با آشکار ساز یونیزاسیون شعله ای

  14/12/84

  محمد رضایی

  علم و صنعت ایران

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی(راهنما)

  دکتر یعقوب اسدی قشلاق (راهنما)

  22

  اندازه گیری آفت کشهای اورگانوفسفر به روش میکرو استخراج با مایع و کروماتوگرافی گازی با آشکار ساز فتو متر شعله ای

  14/12/84

  فردین احمدی

  علم و صنعت ایران

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی(راهنما)

  دکتر یعقوب اسدی قشلاق (راهنما)

  23

  اندازه گیری آفت کشهای اورگانوفسفر به روش استخراج مایع – مایع همگن و کروماتوگرافی گازی با آشکار ساز فتو متر شعله ای

  1/11/84

  ثنا بریجانی

  علم و صنعت ایران

  دکتر یعقوب اسدی قشلاق (راهنما)

  دکتر منصور انبیاء(راهنما)

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی (مشاور)

  24

  شناسایی و اندازه گیری برخی از عناصر خاک های نادر در سنگ های معدنی کشور

  20/8/85

  مجید باکویی

  علم و صنعت ایران

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی (راهنما)

  دکتر یعقوب اسدی قشلاق (راهنما)

  دکتر علیرضا سوئیزی (مشاور)

  25

  بررسی طراحی و ساخت سنسورهای گازی براساس نانو ذرات طلا

  21/12/85

  عباس رحیمی

  علم و صنعت ایران

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی (راهنما)

  دکتر یعقوب اسدی قشلاق (راهنما)

  دکتر طاهر علیزاده (مشاور)

  26

  اصلاح الکترودهای خنثی ( طلا یا پلاتین) و بررسی رفتار الکتروشیمیایی آنها

  22/12/85

  زهرا عرب ساغری

  علم و صنعت ایران

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی(راهنما)

  مصطفی نجفی (مشاور)

  27

  سنتز و بررسی ساختار گزینش پذیری پلیمر قالب مولکولی کروی برای داروی تتراسایکیلین

  14/12/85

  محمد میرزایی

  علم و صنعت ایران

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی (راهنما)

  دکتر طاهر علیزاده (مشاور)

  28

  بررسی و اصلاح ساختار پلیمرهای قالب مولکولی یون جیوه2

  21/12/85

  مجید پیرامون

  علم و صنعت ایران

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی (راهنما)

  دکتر طاهر علیزاده (مشاور)

  29

  بررسی سنسورهای الکتروشیمیایی بر مبنای IP ، تهیه و کاربرد آن در مطالعات محیط زیستی

  22/12/85

  مژده علی بخشی

  علم و صنعت ایران

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی (راهنما)

  مصطفی نجفی (مشاور)

  30

  اندازه گیری کلرو فنل ها در آب به روش استخراج مایع – مایع پخشی و کروماتوگرافی گازی

  30/10/85

  نظیر فتاحی

  علم و صنعت ایران

  دکتر یعقوب اسدی قشلاق (راهنما)

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی (مشاور)

  31

  اندازه گیری cd در آب به روش استخراج مایع – مایع پخشی و اسپکتروسکوپی جذب اتمی

  26/12/85

  الهام زینی جهرمی

  علم و صنعت ایران

  دکتر یعقوب اسدی قشلاق (راهنما)

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی (مشاور)

  32

  اندازه گیری سرب در آب به روش استخراج مایع – مایع پخشی و اسپکتروسکوپی جذب اتمی

  28/11/85

  محمد تقی ناصری

  علم و صنعت ایران

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی ( راهنما )

  دکتر یعقوب اسدی قشلاق (راهنما)

  33

  کاربرد روشهای کروماتوگرافی گازی و اسپکتروسکوپی جذب اتمی همراه با استخراج مایع – مایع پخشی برای تعیین مقدار سلنیوم

  23/12/86

  آراز بیداری چراندابی

  علم و صنعت ایران

  دکتر یعقوب اسدی قشلاق (راهنما)

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی (مشاور)

  34

  بررسی رفتار الکتروشیمیایی مولکولهای آلی کوچک در سطح الکترود اصلاح شده با نانو سیم های پلی پیرول

  19/12/86

  مریم بکتاش

  علم و صنعت ایران

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی (راهنما)

  35

  طراحی و ساخت حسگر پتانسیو متری بر پایه پلیمرهای قالب مولکولی( MIP ) برای اندازه گیری 2- آمینو پیریدین به عنوتن یک ناخالصی در داروی پیروکسیکام

  19/12/86

  رسول مهدی پور

  علم و صنعت ایران

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی (راهنما)

  36

  گونه شناسی کروم ( III ) و کروم ( VI ) در آب با استفاده از میکرو استخراج مایع – مایع پخشی و اسپکتروسکوپی جذب اتمی

  25/12/86

  پیام همت خواه

  علم و صنعت ایران

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی (راهنما)

  دکتر یعقوب اسدی قشلاق (راهنما)

  37

  میکرو استخراج مایع – مایع پخشی همراه با اسپکتروسکوپی جذب اتمی شعله ای برای اندازه گیری مقادیر کم نقره در آب

  25/12/86

  ساناز جعفروند

  علم و صنعت ایران

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی (راهنما)

  دکتر یعقوب اسدی قشلاق (راهنما)

  38

  اندازه گیری ترکیبات آلی قلع در آب به روش میکرواستخراج مایع – مایع پخشی و کروماتوگرافی گازی

  26/12/86

  افسون پژند بیرجندی

  علم و صنعت ایران

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی (راهنما)

  دکتر یعقوب اسدی قشلاق (راهنما)

  39

  اندازه گیری بی فنیل های پلی کلرینه ( PCBs ) در آب به روش میکرو استخراج مایع – مایع پخشی و کروماتوگرافی گازی

  20/12/86

  فاطمه رضایی هروکی

  علم و صنعت ایران

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی (راهنما)

  دکتر یعقوب اسدی قشلاق (راهنما)

  40

  سنتز و بررسی خواص ماده نانو پروس MCM-41 الحاق شده با آهن و منگنز و به کار گیری آن به عنوان یک جاذب جدید برای ترکیبات سمی

  13/11/86

  کاوه محمدی

  علم و صنعت ایران

  دکتر منصور انبیاء(راهنما)

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی (مشاور)

  41

  سنتز و مطالعه خواص ماده نانو پروس MCM-48 الحاق شده با یون های فلزی Fe3+ و La3+ و به
کار گیری آن به عنوان یک جاذب جدید

  17/11/86

  نورعلی محمدی کردکندی

  علم و صنعت ایران

  دکتر منصور انبیاء(راهنما)

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی (مشاور)

  42

  سنتز و بررسی خواص ترکیب نانو پروس زیرکونیوم سیلیکات و کاربرد آن به عنوان یک جاذب جدید

  25/6/87

  زهره قاسمیان

  علم و صنعت ایران

  دکتر منصور انبیاء(راهنما)

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی (مشاور)

  43

  سنتز و بررسی خواص ترکیب نانو پروس تیتانیو سیلیکات و کاربرد آن به عنوان یک جاذب جدید

  25/6/87

  فائزه خسروی

  علم و صنعت ایران

  دکتر منصور انبیاء(راهنما)

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی (مشاور)

  44

  اندازه گیری ترکیبات اورگانوفسفر ( opps ) با استفاده از روش میکرواستخراج مایع - مایع پخشی با استفاده از GC – FDD

  18/12/87

  سلیمان معین فر

  علم و صنعت ایران

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی (راهنما)

  45

  استفاده از سنسورهای شیمیایی مقاومتی بر پایه نانو ذرات طلا و نانو تیوب کربن برای اندازه گیری بخارات آلی هگزان و کلروفرم

  19/12/87

  یوسف خسرویان قادیکلایی

  علم و صنعت ایران

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی (راهنما)

  دکتر مصطفی نجفی (مشاور)

  46

  تهیه حسگر خازنی کلسترول متکی بر پلیمر قالب مولکولی

  18/12/87

  علی آقایی

  علم و صنعت ایران

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی (راهنما)

  دکتر مصطفی نجفی (راهنما)

  47

  بررسی رفتار الکتروشیمی مولکول های آلی کوچک در سطح الکترود اصلاح شده با نانو سیم های پلی پیرول و نانو کلاستر پلاتین

  18/12/87

  مریم صارمی

  علم و صنعت ایران

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی (راهنما)

  دکتر شهرزاد جوانشیر (راهنما)

  دکتر مصطفی نجفی (مشاور)

  48

  تهیه پلیمر قالب مولکولی به منظور اندازه گیری ترکیبات بنزو

  19/12/87

  عاطفه بخشی

  علم و صنعت ایران

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی (راهنما)

  دکتر شهرزاد جوانشیر (راهنما)

  49

  تهیه و مطالعه الکتروشیمیایی تک لایه های خود سامان
6 – مرکاپتورین کربوکسیلیک اسید در سطح الکترود طلا

  19/12/87

  مریم طاهری

  علم و صنعت ایران

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی (راهنما)

  دکتر سید احمد مظفری (راهنما)

  دکتر مصطفی نجفی (مشاور)

  50

  اندازه گیری آرسنیک سه ظرفیتی به عنوان شاخص آلودگی نفتی در مناطق عملیاتی شرکت نفت و گاز پارس با روش میکرواستخراج مایع – مایع پخشی و اسپکترومتری جذب اتمی شعله ای

  23/9/88

  صدیقه بصیری

  علم و صنعت ایران

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی (راهنما)

  51

  سنتز نانو پلیمر قالب مولکولی برای Biophenol A در اندازه گیری نمونه های حقیقی

  14/10/88

  زهرا مرادی

  علم و صنعت ایران

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی (راهنما)

  52

  بررسی طراحی و ساخت سنسورهای گازی براساس نانو ذرات طلای اصلاح شده جهت ردیابی و سنجش بخارات ترکیبات آلی آلاینده محیطی

  17/12/88

  فاطمه شهابی

  علم و صنعت ایران

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی (راهنما)

  دکتر مصطفی نجفی (راهنما)

  53

  استفاده از روش های کمومتریکس برای اندازه گیری اسپکتروفتومتری همزمان دو داروی سودوافدرین و گایافنزین در نمونه های حقیقی

  1/3/89

  فرشاد هادیلو

  علم و صنعت ایران

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی (راهنما)

  دکتر سیاوش ریاحی (راهنما)

  54

  استفاده از نانو ذرات فلزی در ساخت الکتروکاتالیستهای پیل سوختی و بررسی اثر الکتروکاتالیستی آن ها در سینتیک فرآیند کاهش اکسیژن

  24/3/89

  اکرم مقصودی چرزه خون

  علم و صنعت ایران

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی (راهنما)

  دکتر مصطفی دهقانی مبارکه (راهنما)

  55

  بررسی امکان اندازه گیری همزمان مقادیر جزیی برخی از گونه های گوگردی موجود در برش های نفتی با استفاده از تکنیک های ولتامتری

  24/3/89

  سیده بهاره ابوالمعالی

  علم و صنعت ایران

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی (راهنما)

  دکتر کامران ترکستانی (راهنما)

  دکتر علی اکبر میران بیگی (مشاور)

  56

  توسعه روش HLLE برای اندازه گیری حشره کش ها در نمونه های بیولوژیکی و شناسایی آنها به کمک GC-ECD

  30/11/89

  فرحناز رضایی مخوری

  علم و صنعت ایران

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی (راهنما)

  57

  بررسی فیبرهای با پوشش نانو لوله های کربنی در میکرواستخراج با فاز جامد جهت اندازه گیری آلاینده های نفتی

  30/11/89

  محمد رضا محرم زاده

  علم و صنعت ایران

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی (راهنما)

  مهندس نجمه یزدانفر (مشاور)

  58

  ساخت الکترود اصلاح شده کربن - مایع یونی ( ‍CILE ) و استفاده از آن در بررسی الکتروشیمیایی سیتوکروم ها

  17/2/90

  خسرو زارع فراشبندی

  علم و صنعت ایران

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی (راهنما)

  59

  ساخت باطری قابل شارژ با کاتد پلی آنیلینی با استفاده از بستر پارچه ای

  17/2/90

  سید اعلی موسوی

  علم و صنعت ایران

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی (راهنما)

  دکتر محمد صفی رحمانی (مشاور)

  60

  استخراج واندازه گیری برخی از فلزات سنگین همچون جیوه از نمونه های زیست محیطی بوسیله مایعات یونی ویژه با روش استخراج مایع- مایع پخشی

  16/7/90

  غزاله علی اکبر زاده حسنلویی

  علم و صنعت ایران

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی (راهنما)

  دکتر شهاب شریعتی فیض آبادی (مشاور)

  61

  اندازه گیری مقادیر ناچیز اورانیوم با استفاده از لیگاند Br-PADAP به روش میکرو استخراج مایع – مایع پخشی و اندازه گیری آن با روش اسپکتروفتومتری

  28/8/90

  مریم چاکانی

  علم و صنعت ایران

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی (راهنما)

  دکتر مصطفی نجفی (مشاور)

  62

  استخراج و اندازه گیری کاتیون سنگین cd+2 از نمونه های زیست محیطی به وسیله مایعات یونی ویژه به روش استخراج مایع – مایع یونی

  28/8/90

  هدی جمال آبادی

  علم و صنعت ایران

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی (راهنما)

  دکتر مصطفی نجفی (مشاور)

  63

  تهیه حسگر خازنی جدید بر پایه پلیمر قالب مولکولی برای شناسایی و جداسازی مواد دارویی نیروزا

  24/12/90

  الهه رمضانی پور

  علم و صنعت ایران

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی (راهنما)

  64

  طراحی و ساخت الکترود طلای اصلاح شده با نانو لوله کربنی پوشیده از پلیمر هوشمند (قالب مولکولی)جهت شناسایی کلسترول

  30/6/92

  شیوا همتی

  علم و صنعت ایران

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی

  65

  سنتز پلی پیرول قالب مولکولی جدید، جهت استفاده در میکرواستخراج فاز جامد بیس فنول

  4/8/92

  سید سجاد حسینی

  علم و صنعت ایران

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی

  دکتر علی غفاری نژاد (مشاور)

  66

  تهیه و ساخت الکترود های کربن سرامیکی اصلاح شده با پلیمرهای قالب مولکولی برای اندازه گیری داروهای آنتی بیوتیک

  27/2/94

  خدیجه آبی

  علم و صنعت ایران

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی

  دکتر افسانه ملاحسینی (مشاور)

  67

  حسگرهای الکتروشیمیایی برای اندازه گیری داروهای ضد تهوع با الکترود خمیرکربن اصلاح شده با نانو ذرات پلیمر قالب مولکولی و نانو ذرات گرافن

  16/9/93

  مرضیه قنبری

  علم و صنعت ایران

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی

  68

  تهیه حسگر نوری بر مبنای پلیمر قالب مولکولی جهت اندازه گیری داروی سولفاسالازین

  16/9/93

  محدثه حاج ابراهیمی

  علم و صنعت ایران

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی

  69

  حسگر الکتروشیمیایی مبتنی بر الکترود پلاتین اصلاح شده با نانو ذرات گرافن و پلیمر قالب مولکولی برای شناسایی و اندازه گیری داروی ضد افسردگی سرترالین

  16/9/93

  سعیده محمدصادق

  علم و صنعت ایران

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی

  70

  تولید الکترو شیمیایی گاز هیدروژن با استفاده از نانو لوله های کربنی پوشش داده شده با نانو کاتالیست های اکسید آهن

  29/7/92

  ابوالفضل اختر

  علم و صنعت ایران

  دکتر علی غفاری نژاد (راهنما)

  دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی (مشاور)


دفعات مشاهده: 21231 بار   |   دفعات چاپ: 5651 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 261 بار   |   0 نظر