راهنمایی پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

ردیف عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشجو نام دانشگاه نام اساتید راهنما یا مشاور
1 مطالعه و بررسی سنتز و شناسایی غشاهای زئولیتی آناشیسم به منظور جداسازی گاز

  9/11/92

  عطیه السادات موسوی

  پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

  دکتر منصور انبیاء(راهنما)

1 مطالعه و بررسی جذب متان توسط مواد نانو متخلخل

  23/09/92

  سارا قلی زاده

  پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

  دکتر منصور انبیاء( راهنما)

2

  سنتز و شناسایی ترکیبات نانو متخلخل آلی فلزی دوپ شده با فلزات قلیایی جهت جداسازی هیدروژن از مخلوط دوتایی H2/CH4

  17/07/92

  مجتبی فریاد رس

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  دکتر منصور انبیاء( راهنما)

3

  جداسازی و بازیافت پلاتین توسط نانو ساختارهای مغناطیسی هسته پوسته متخلخل بهینه با گروه عاملی تیول و آمین

  17/07/92

  روح اله مهریزی

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  دکتر منصور انبیاء( راهنما)

4

  سنتز و شناسایی ترکیبات نانو متخلخل شبکه فلزی- آلی جدید و اصلاح آنها توسط فلزات قلیایی بمنظور جذب گاز متان

  17/07/92

  حسین پازوکی

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  دکتر منصور انبیاء( راهنما)

5

  مطالعه و بررسی جذب و واجذب کربن دی اکسید توسط جاذب های نانو پروس

  28/7/92

  فاطمه رضوی

  پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

  دکتر منصور انبیاء( راهنما)

6

  مطالعه و بررسی انواع روش ها شیرین سازی گاز

  28/7/92

  ساجده کرمی

  پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

  دکتر منصور انبیاء( راهنما)

7

  سنتز و شناسایی نانو ساختار های زئولیتی جهت جداسازی مخلوط های گازی

  در حال انجام

  فریبا محمدی نجاتی

  دانشگاه سمنان

  دکتر منصور انبیاء( راهنما)

8

  سنتز و شناسایی جاذب نانو ساختار زئولیتی مناسب به منظور جذب رطوبت از جریان گاز و کاربرد آن در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی

  در حال انجام

  عطیه اسکندری

  دانشگاه سمنان

  دکتر منصور انبیاء( راهنما)

9

  سنتز و شناسایی مزوپور TiO2 اصلاح شده با وانادیوم و هالوژن و ترکیبات آلی

  22/8/91

  معصومه محجوب مقدس

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  دکتر رحمت اله رحیمی (راهنما)

  دکتر منصور انبیاء (مشاور)

  دکتر روح اله زارع( مشاور)

10

  حذف فلزات سنگین ارسنیک، کادمیوم، جیوه و سرب به روش استخراج فاز جامد با استفاده از مزو متخلخل کربنی اصلاح شده توسط عامل های کی لیت ساز

  18/10/91

  سیده رقیه دهقان

  پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

  دکتر منصور انبیاء( راهنما)

11

  سنتز و شناسایی ترکیبات نانومتخلخل سیلیکاتی M41S دوپ شده با فلزات K, Li و Mg بعنوان سنسور رطوبت

  27/06/92

  سید سعید کدخدازاده خراسانی

  پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

  دکتر منصور انبیاء( راهنما)

12

  سنتز و شناسایی مزومتخلخل های سیلیکاتی MCM-48 و MCM-41 مغناطیسی عامل دار شده با ترکیب ملامین جهت حذف و جداسازی مغناطیسی برخی از فلزات سنگین سمی از پساب صنایع

  13/10/91

  ساناز خوش بویی

  پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

  دکتر منصور انبیاء( راهنما)

  دکتر کاظم کارگشا ( راهنما)

13

  سنتز، شناسایی و کاربرد نانو متخلخل کربنی عامل دار شده با L - سیستئین برای جداسازی برخی از فلزات سنگین با تکنیک استخراج فاز جامد( SPE )

  21/09/91

  علی حبیبی داویجانی

  دانشگاه علم و صنعت ایران

 

 

  دکتر منصور انبیاء( راهنما)

 

 

14

  سنتز و شناسایی نانو متخلخل سیلیکاتی و اصلاح آنها با گروه های آمینی و اکسید های فلزی برای جداسازی CO2 ازمخلوط های گازی CO2/CH4

  29/11/91

  محمد جواد حبیبی

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  دکتر منصور انبیاء( راهنما)

15

  سنتز آلومینای مزوپور جهت فلوئور زدایی آب آشامیدنی

  14/12/91

  عادله معطی

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  دکتر جوادپور(راهنما)

  دکتر منصور انبیاء(راهنما)

16

  سنتز و شناسایی ترکیب نانومتخلخل کربنی عاملدار شده با ملامین و استفاده از آن برای حذف برخی فلزات سنگین سمی از پساب

  06/10/91

  مژگان حق شناس فر

  علم و صنعت ایران

  دکتر منصور انبیاء( راهنما)

17

  سنتز و شناسایی ترکیب مزومتخلخل سیلیکاتی دوپ شده با فلزات بعنوان حسگر رطوبت

  19/10/91

  محسن نیزه دار

  علم و صنعت ایران

  دکتر منصور انبیاء( راهنما)

18

  سنتز و شناسایی ترکیبات نانو متخلخل سیلیکاتی و شبکه فلزی- آلی و اصلاح آنها با گروه های آمینی و اکسیدهای فلزی بمنظور حذف گاز هیدروژن سولفید

  29/08/91

  مهدی بابایی

 

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  دکتر منصور انبیاء( راهنما)

19

  بهره گیری از نانوکاتالیزورهای B-MCM-41, Fe-MCM-41 و هیبریدهای آلی آنها در واکنش استرکر و نوآرایی فریز فنیل استرها

  25/11/89

  زهرا مختاری

  علم و صنعت ایران

  دکتر محمد قربان دکامین(راهنما)

  دکتر منصور انبیاء ( مشاور)

20

  سنتز و کاربرد جاذبهای مزوپروسی سیلیکاتی اصلاح شده به عنوان فیبر جدید میکرواستخراج با فاز جامد جهت جداسازی و پیش تغلیظ ترکیباتی مانند آنیلین، نیتروفنول ها، تولوئیدین ها، فنول ها و هالوفنول ها

  10/12/90

  ساناز ایران نژاد

  علم و صنعت ایران

  دکتر منصور انبیاء( راهنما)

21

  مطالعه و بررسی اکسایش کاتالتیکی الکن ها توسط پورفرین ها و نانوپورفیرین های مستقر در حفرات مزوپروس

  14/12/89

  نفیسه رحمانی خلیلی

  علم و صنعت ایران

  دکتر رحمت اله رحیمی ( راهنما)

  دکتر منصور انبیاء( مشاور)

22

  سنتز و شناسایی جاذب های نانو متخلخل شبکه های آلی فلزی و سیلیکاتی اصلاح شده با پلیمرهای آمینی جهت جذب گاز Co2 در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

  16/06/90

  وحید حسینی

  علم و صنعت ایران

  دکتر منصور انبیاء (راهنما)

  دکتر علیرضا شیری گرکانی (مشاور)

  دکتر کامران ترکستانی( مشاور)

23 سنتز و شناسایی جاذب نانومتخلخل شبکه آلی فلزی جهت ذخیره سازی گاز متان و هیبرید آن با نانولوله های کربنی و کاربرد آن در صنعت نفت گاز و پتروشیمی.

  23/08/90

  سارا شیخی

  علم و صنعت ایران

  دکتر منصور انبیاء (راهنما)

  دکتر علیرضا شیری گرکانی (مشاور)

  دکتر علیمراد رشیدی( مشاور)

24 ساخت سنسور رطوبت با استفاده از مواد نانوپروس TiO2/SnO2 بعنوان پایه و اصلاح آن و استفاده از این سنسورها در فرآیندهای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

  06/06/90

  سید ابراهیم موسوی فرد

  علم و صنعت ایران

  دکتر منصور انبیاء (راهنما)

25 سنتز و بررسی خصوصیات فیزیکی پودرهای نانوسایز – مزو متخلخل تری کلسیم فسفات با کاربری در سیستم های رهایش دارو

  31/04/91

  جواد مرادیان

  علم و صنعت ایران

  دکتر جوادپور(راهنما)

  دکتر منصور انبیاء(راهنما)

  

  

26 سنتز و شناسایی نانوپروس کربنی و عامل دار شده با فلزات (آهن، مس) و کاربرد آن به عنوان یک جاذب جدید برای حذف ترکیبات آلی الاینده ( PAH, BTX ) از فرایندهای صنعت نفت و پساب های صنعتی

  30/11/90

  منصوره درخشان

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

  دکتر منصور انبیاء( راهنما)

27

  سنتزو شناسایی ترکیب جدید نانو متخلخل شبکه آلی فلزی و اصلاح آن توسط کاتالیست مناسب به منظور جذب و ذخیره سازی گاز هیدروژن در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی

  28/10/89

  سکینه ماندگارزاد

  علم و صنعت ایران

  دکتر منصور انبیاء (راهنما)

  دکتر علیرضا شیری گرکانی (مشاور)

28

  مطالعه و بررسی جاذب نانو ساختار کربنی به منظور پیش تغلیظ و استخراج ترکیبات آلی حلقوی(کلروفنل ها و PAHS ) از پساب ها و فاضلاب های صنعت نفت، گاز، پتروشیمی با استفاده از روش GC-SPME

  16/ 11/89

  ناصر کاکلی خطائی

  علم و صنعت ایران

  دکتر منصور انبیاء (راهنما)

  دکتر شهاب شریعتی (مشاور)

29

  کاربرد جاذب های نانو پروس جدید در اندازه گیری ترکیبات آلی با تکنیک های GC-SPE و UV-SPE در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی

  24/2/1390

  محمد باقر قاسمیان

  علم و صنعت ایران

  دکتر منصور انبیاء (راهنما)

  دکتر شهاب شریعتی (مشاور)

  دکتر محمد قربان دکامین (مشاور)

30

  سنتز و شناسایی ترکیب نانو ساختار کربنی و عامل دار شده با گروه عاملی آلی و کاربرد ان به عنوان یک جاذب جدید برای حذف و جذب ترکیبات اسیدی از فرایندهای صنعت نفت، گاز، پتروشیمی

  3/3/90

  سمیرا صالحی

  علم و صنعت ایران

  دکتر منصور انبیاء (راهنما)

  دکتر علیرضا شیری گرکانی (مشاور)

  دکتر محمد رضا نعیمی جمال (مشاور)

31

  مطالعه و بررسی جاذب نانو ساختار کربنی به منظور استخراج ترکیبات آلی حلقوی (ترکیبات فنولی) از پساب های صنعت نفت، گاز، پتروشیمی با استفاده از تکنیک SPME-GC

  16/ 11/89

  علی حقی نصرت ابادی

  علم و صنعت ایران

  دکتر منصور انبیاء (راهنما)

  دکتر شهاب شریعتی (مشاور)

32

  بررسی سنتز پودرهای کلسیم فسفاتی متخلخل در ابعاد نانومتری ( nano porous ) با استفاده از قالب های سورفکتانتی

  25/12/89

  اسماعیل سلیمی

  علم و صنعت ایران

  دکتر جوادپور (راهنما)

  دکتر منصور انبیاء (راهنما)

33

  ساخت و تعیین مشخصات یک نوع جاذب برای جذب پارازایلن

  28/1/89

  لیلا عرب

  علم و صنعت ایران

  دکتر نظام الدین اشرفی زاده (راهنما)

  دکتر منصور انبیاء (مشاور)

34

  سنتز و شناسایی نانوپروس TiO2 و کاربرد آن به عنوان حسگر رطوبت در صنایع گاز

  20/06/89

  احمد رضا صبا

  پیام نور شیراز

  دکتر منصور انبیاء (راهنما)

35

  تهیه جاذب نانو ساختار کربنی و عامل دار شده با فلزاتی از قبیل Cu, Ag, Fe به عنوان یک جاذب جدید برای حذف ترکیبات کاتیونی، آنیونی و ترکیبات آلی ازصنعت نفت، گاز وپتروشیمی

  18/3/89

  شهرام امیر محمودی

  علم و صنعت ایران

  دکتر منصور انبیاء (راهنما)

  دکتر علیرضا شیری گرکانی (مشاور)

 

 

 

 

 

  36

  سنتز و به کارگیری جاذب های مزوپروس عامل دارشده با سورفکتانت به منظور حذف ترکیبات آلاینده ی موجود در فرایندهای صنعت نفت، گاز، پتروشیمی از قبیل PANHs, PAHs و ...

  29/4/89

  مه روز الوند

  علم و صنعت ایران

  دکتر منصور انبیاء (راهنما)

  دکتر علیرضا شیری گرکانی (مشاور)

  37

  تهیه جاذب نانو ساختار کربنی عامل دار شده و استفاده از آن به عنوان یک فیبر جدید در روش میکرواستخراج جامه برای جداسازی و شناسایی ترکیبات آروماتیک در فرایند صنعت نفت، گاز، پتروشیمی

  23/4/89

  مرتضی خزائی

  علم و صنعت ایران

  دکتر منصور انبیاء (راهنما)

  دکتر شهاب شریعتی فیض آبادی (مشاور)

  دکتر علیرضا شیری گرکانی (مشاور)

  38

  سنتز و شناسایی ترکیب نانو ساختاری کربنی و عامل دار شده با ترکیبات پلیمری و کاربرد آن به عنوان یک جاذب جدید برای حذف ترکیبات آلی از فرایندهای صنعت نفت، گاز وپتروشیمی

  10/8/88

  آرزو غفاری

  علم و صنعت ایران

  دکتر منصور انبیاء (راهنما)

  دکتر علیرضا شیری گرکانی (راهنما)

 

  39

  تهیه و عامل دار کردن جاذب جدید ماده نانو ساختار کربنی به منظور حذف ترکیبات آلاینده صنایع نفت مانند مشتقات نفتالین و یون کربنات

  12/12/87

  سید ارشاد مرادی

  علم و صنعت ایران

  دکتر منصور انبیاء (راهنما)

  دکتر علیرضا شیری گرکانی (مشاور)

  40

  سنتز ماده نانوپروس کربن با استفاده از نانوپروس سیلیکایی Al-SAB به عنوان قالب و استفاده از فرم های عامل دار شده آن به عنوان جاذب در صنایع داروسازی

  5/12/87

  زهرا پروین

  علم و صنعت ایران

  دکتر منصور انبیاء (راهنما)

  دکتر کامران ترکستانی (مشاور)

  41

  سنتز و شناسایی جاذب جدید نانوپروس SBA-3/CU و بررسی عملکرد آن در حذف ترکیبات گوگرددار از فرآیندهای صنعت نفت و جداسازی آلاینده های سمی در محیط آبی

  18/12/87

  صبا اصل حریری

  علم و صنعت ایران

  دکتر منصور انبیاء (راهنما)

  دکتر علیرضا شیری گرکانی (راهنما)

  دکتر سید نظام الدین اشرفی زاده (مشاور)

  42

  سنتز و شناسایی ترکیبات نانوپروس اصلاح شده با گروه عاملی آلی و کاربرد آن در حذف و جذب کلروفنل ها از محیط های آبی

  20/12/87

  مریم لشکری

  علم و صنعت ایران

  دکتر منصور انبیاء (راهنما)

  دکتر علیرضا شیری گرکانی (راهنما)

  دکتر شهرزاد جوانشیر (مشاور)

  43

  سنتز و بررسی خواص ماده نانوپروس MCM-48 الحاق شده با یونهای فلزی Fe3+ و La3+ و بکارگیری آن به عنوان یک جاذب جدید

  17/12/86

  نورعلی محمدی کردکندی

  علم و صنعت ایران

  دکتر منصور انبیاء (راهنما)

  دکتر یعقوب اسدی (مشاور)

  44

  سنتز و بررسی خواص ماده نانوپروس MCM-41 الحاق شده با آهن در منگنز و بکارگیری آن به عنوان یک جاذب جدید

  13/11/86

  کاوه محمدی

  علم و صنعت ایران

  دکتر منصور انبیاء (راهنما)

  دکتر سید محمدرضا میلانی حسینی (مشاور)

  45

  سنتز و بررسی خواص ترکیب نانوپروس تیتانوسیلیکات و کاربرد آن به عنوان یک جاذب جدید

  25/6/87

  فائزه خسروی

  علم و صنعت ایران

  دکتر منصور انبیاء (راهنما)

  دکتر سید محمدرضا میلانی حسینی (مشاور)

  46

  سنتز و بررسی خواص ترکیب نانوپروس زیر کونیوم سیلیکات و کاربردآن به عنوان یک جاذب جدید

  25/6/87

  زهره قاسمیان

  علم و صنعت ایران

  دکتر منصور انبیاء (راهنما)

  دکتر سید محمدرضا میلانی حسینی (مشاور)

  47

  اندازه گیری جیوه در آب به روش میکرو استخراج مایع – مایع پخشی و پلاسمای کوپل شده القایی

  24/11/85

  آرمین کیانی

  علم و صنعت ایران

  دکتر یعقوب اسدی (راهنما)

  دکتر منصور انبیاء (راهنما)

  دکتر محمدرضا نعیمی جمال (مشاور)

  48

  اندزه گیری الکان ها و الکن های موجود در آب به روش میکرو استخراج مایع – مایع همگن و کروماتوگرافی گازی با آشکار ساز یونیزاسیون شعله ای

  28/9/84

  الهام آقایی

  علم و صنعت ایران

  دکتر یعقوب اسدی(راهنما)

  دکتر سید محمدرضا میلانی حسینی (راهنما)

  دکتر منصور انبیاء (مشاور)

  49

  اندازه گیری آفت کش های ارگانوفسفر در آب به روش استخراج مایع – مایع هموژن و کروماتوگرافی گازی با دتکتور FPD

  1384

  ثنا بریجانی

  علم و صنعت ایران

  دکتر یعقوب اسدی (راهنما)

  دکتر منصور انبیاء (راهنما)

  دکتر سید محمدرضا میلانی حسینی (مشاور)

  50

  سنتز مزوپروس تیتانیوم سیلیکات، مطالعه و بررسی ساختار

  11/11/83

  غلامحسین محمد نژاد شیرازی

  علم و صنعت ایران

  دکتر رحمت اله رحیمی (راهنما)

  دکتر منصور انبیاء (راهنما)

  51

  تهیه الکترود یون گزین یونهای فلزات سنگین مانند Pb2+ و ... با استفاده از غشاء تهیه شده لیگندهای آلی بلند زنجیره

  18/11/82

  علی براندف

  علم و صنعت ایران

  دکتر سید محمدرضا میلانی حسینی (راهنما)

  دکتر منصور انبیاء (مشاور)

  52

  سنتز پیریت ( FeS2 ) به عنوان ماده فعال کاتدی در انواع باطری ها به خصوص باطری حرارتی

  19/12/82

  غلامرضا دانشجو

  علم و صنعت ایران

  دکتر سید محمدرضا میلانی حسینی (راهنما)

  دکتر منصور انبیاء (راهنما)

  دکتر یعقوب اسدی (مشاور)

  53

  آنالیز برخی عناصر و ترکیبات مهم آلاینده محیط زیست موجود در پسماندهای حفاری چاه های نفت

  18/11/82

  زهرا علی پور

  علم و صنعت ایران

  دکتر سیدمحمدرضا میلانی حسینی (راهنما)

  دکتر منصور انبیاء (راهنما)

  دکتر یعقوب اسدی (مشاور)

  54

  تهیه هیدروکسید دولایه آلومینیوم – روی با خاصیت ضدمیکروبی

  19/11/1381

  عبدالستار دهشت

  علم و صنعت ایران

  دکتر منصور انبیاء (راهنما)

  دکتر سید ابوالفضل سیدسجادی (مشاور)

  55

  بررسی آنالیز کانفور ماسیونی، ممان دوقطبی، اندازه گیری اندازه حفره، انرژی پاید حاصل از جذب کاتیون در ماکروسیکل های حاوی اکسیژن و نیتروژن به روش مکانیک کوانتوم

  21/3/1380

  رضا زمان فشمی

  علم و صنعت ایران

  دکتر حجت اله کریم پور (راهنما)

  دکتر آزاده تجردی (راهنما)

  دکتر منصور انبیاء (مشاور)

  56

  گرانیت های سنتزی

  آذرماه 1380

  امیر رضا مستعان

  علم و صنعت ایران

  دکتر منصور انبیاء (مشاور)

  57

  بحث و بررسی دیاگرام های دوفازی، سه جزئی شامل آب ، PEG1000 و سولفیت سدیم

  آبان ماه 1379

 

  احمد نصیری

  علم و صنعت ایران

  دکتر منصور انبیاء (مشاور)

  58

  تعیین ویژگی های روغن های ترانسفورمر و ولتاژ بالا و مشخصات دی الکتریکی به منظور بازیافت این روغن ها

  1379

  امید شمسی

  علم و صنعت ایران

  دکتر منصور انبیاء (مشاور)

  59

  عایق بندی ترانسفورماتورهای قدرت

  زمستان 1379

  علی دارابی

  علم و صنعت ایران

  دکتر منصور انبیاء (مشاور)

  

  

  60

  مطالعه روی ساخت عایق پلیمری کابل های فشار قوی

  شهریورماه 1379

  افشین موحدنیا

  علم و صنعت ایران

  دکتر منصور انبیاء (مشاور)

  61

  مطالعه ترمودینامیکی بر همکنش مواد سطح فعال با لیگندهای ماکروسیکلیک

  آذرماه 1378

  حسن غلامی

  علم و صنعت ایران

  دکتر نادر علیزاده (راهنما)

  دکتر منصور انبیاء (مشاور)


دفعات مشاهده: 15480 بار   |   دفعات چاپ: 4838 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 178 بار   |   1 نظر