دکتر امیرمحمود بخشایش دکتر امیرمحمود بخشایش

 | تاریخ ارسال: 1401/7/24 | 

دکتر امیرمحمود بخشایش

رتبه علمی: استادیار

محل تحصیل: ‌ایران، دانشگاه تهران

آخرین مدرک تحصیلی: دکترا - مهندسی مواد و متالورژی

سال اخذ مدرک تحصیلی: 1398 هجری شمسی

تلفن تماس: 73228878
دورنگار: 77240480

پست الکترونیکی: bakhshayeshiust.ac.ir

google  scholar:Amirmahmoud Bakhshayesh

زمینه‌های تدریس:

مواد پیشرفته، طراحی و انتخاب مواد مهندسی، روش تحقیق


زمینه­ های تحقیقاتی مورد علاقه:

سلول‌های خورشیدی نسل جدید، اپتوالکترونیک‌ها، ساختارهای پروسکایتی، مواد دوبعدی، نانوساختارها 

مقالات چاپ شده در مجلات علمی- لاتین

1. A.M. Bakhshayesh, H. Abdizadeh, M. Mirhosseini, N. Taghavinia, Layered Ruddlesden-Popper Perovskites with Various Thicknesses for Stable Solid-State ‎Solar Cells, Physics of the Solid State, 62 (2020) 529–541.

2. M. Mirhosseini, A.M. Bakhshayesh, R. Khosroshahi, N. Taghavinia, H. Abdizadeh, Development of a Triple-Cation Ruddlesden-Popper Perovskite Structure with Various ‎Morphologies for Solar Cell Applications, Journal of Materials Science: Materials in Electronics 31 (2020) 2766–2776.

3. A.M. Bakhshayesh, H. Abdizadeh, M. Mirhosseini, N. Taghavinia, Designing highly stable yet efficient solar cells based on a new triple-cation quasi-2D/3D hybrid perovskites family, Ceramics International 45 (2019) 20788–20795.
4. A.M. Bakhshayesh, M.R. Mohammadi, D.J. Fray, Controlling electron transport rate and recombination process of TiO2 dye-sensitized solar cells by design of double-layer films with different arrangement modes, Electrochimica Acta 78 (2012) 384–391.
5. A.M. Bakhshayesh, M.R. Mohammadi, H. Dadar, D.J. Fray, Improved efficiency of dye-sensitized solar cells aided by corn-like TiO2 nanowires as the light scattering layer, Electrochimica Acta 90 (2013) 302–308.
6. A.M. Bakhshayesh, M.R. Mohammadi, Development of nanostructured porous TiO2 thick film with uniform spherical particles by a new polymeric gel process for dye-sensitized solar cell applications, Electrochimica Acta 89 (2013) 90–97. 
7. A.M. Bakhshayesh, M.R. Mohammadi, N. Masihi, M.H. Akhlaghi, Improved electron transportation of dye-sensitized solar cells using uniform mixed CNTs-TiO2 photoanode prepared by a new polymeric gel process, Journal of Nanoparticle Research, 2013, 15:1961.
8. A.M. Bakhshayesh, N. Bakhshayesh, Enhanced performance of dye-sensitized solar cells aided by Sr,Cr co-doped TiO2 xerogel films made of uniform spheres, Journal of Colloid and Interface Science 460 (2015) 18–28.
9. A.M. Bakhshayesh, Light scattering management of dye-sensitized solar cells based on double-layered photoanodes aided by uniform TiO2 aggregates, Materials Research Bulletin 73 (2016) 268–275.
10. A.M.Bakhshayesh, N.Bakhshayesh, Enhanced short circuit current density of dye-sensitized solar cells aided by Sr,Vco-doped TiO2 particles, Materials Science in Semiconductor Processing 41 (2016) 92–101.
11. A.M. Bakhshayesh, Improved short-circuit current density of dye-sensitized solar cells aided by Sr,Nb co-doped TiO2 spherical particles derived from sol–gel route, J Sol-Gel Sci Technol 77 (2016) 228–239.
12. A.M. Bakhshayesh, S.S. Azadfar, N. Bakhshayesh, Multi-layered architecture of electrodes containing uniform TiO2 aggregates layers for improving the light scattering efficiency of dye-sensitized solar cells, J Mater Sci: Mater Electron 26 (2015) 9808–9816.
13. A.M. Bakhshayesh, Sandwich-like design of TiO2 electrodes containing multiple light scattering layers for dye-sensitized solar cells applications, Thin Solid Films 594 (2015) 88–95.
14. A.M. Bakhshayesh, Sr, Zn co-doped TiO2 xerogel film made of uniform spheres for high-performance dye-sensitized solar cells, Solid State Electrochem 20 (2016) 389–400.
15. A.M. Bakhshayesh, S.S. Azadfar, Orderly decorated nanostructural photoelectrodes with uniform spherical TiO2 particles for dye-sensitized solar cells, Front. Chem. Sci. Eng. 9 (2015) 532–540.
16. A.M. Bakhshayesh, N.Farajisafiloo, Uniform nanostructured photoelectrodes made of a zinc-stabilized TiO2 gel for dye-sensitizedsola cell applications, Materials Science in Semiconductor Processing 32 (2015) 90–99.
17. A.M. Bakhshayesh, N.Farajisafiloo, Anatase-stabilised AlxTi1−xO2 photoanodes containing uniform spherical particles for efficient dye-sensitized solar cells, Applied Surface Science 331 (2015) 58–65.
18. A.M. Bakhshayesh, N.Farajisafiloo, Facile preparation of anatase-stabilised gels using niobium chloride for efficient dye-sensitized solar cells, J Mater Sci: Mater Electron 26 (2015) 3409–3416.
19. A.M. Bakhshayesh, N.Farajisafiloo, Efficient dye-sensitised solar cell based on uniform In-doped TiO2 spherical particles, Appl. Phys. A 120 (2015) 199–206.
20. A.M. Bakhshayesh, M.R. Mohammadi, The improvement of electron transportrate of TiO2 dye-sensitized solar cells using mixed nanostructures with different phase compositions, Ceramics International, 39 (2013) 7343–7353.
21. A.M. Bakhshayesh, N. Bakhshayesh, Facile one-pot synthesis of uniform niobium-doped titanium dioxide microparticles for nanostructured dye-sensitized solar cells, Journal of Electroceramics, 36 (2016) 112–121.
22. A.H. Ghanbari Niaki, A.M. Bakhshayesh, M.R. Mohammadi, Double-layer dye-sensitized solar cells based on Zn-doped TiO2 transparent and light scattering layers: Improving electron injection and light scattering effect, Solar Energy, 2014 (103) 210–222.
23. N.Massihi, M.R. Mohammadi, A.M. Bakhshayesh, M. Abdi-Jalebi, Controlling electron injection and electron transportation of dye-sensitized solar cells aided by incorporating CNTs into Cr3+-doped TiO2 photoanode, Electrochimica Acta 111 (2013) 921–929.
24. M.R. Mohammadi, A.M. Bakhshayesh, F. Sadri, M. Masroor, Improved efficiency of dye-sensitized solar cells by design of a proper double layer photoanode electrodes composed of Cr-doped TiO2 transparent and light scattering layers, Journal of Sol-Gel Science and Technology, 67 (2013) 77–87.
25. M. Souri, M.A. Bagherzadeh, M.A. Mofazzal Jahromi, H. Mohammad‐Beigi, Amir Abdoli, Hamed Mir, Abazar Roustazadeh, Majid Pirestani, Parham Sahandi Zangabad, Jafar Kiani, Amirmahmoud Bakhshayesh, Mehdi Jahani, Mohammad Taghi Joghataei, Mahdi Karimi, Poly‐L‐lysine/hyaluronan nanocarriers as a novel nanosystem for gene delivery, Journal of Microscopy, 287(1) (2022) 32–44.

 

مقالات چاپ شده در مجامع علمی– لاتین

1. A.M. Bakhshayesh et al., triple-cation 2D perovskite solar cells, International conference on nanostructured solar cells (NSSC98), 2019, Sharif University of Technology, Iran.
2. A.M. Bakhshayesh et al., 2D perovskites for solar cell applications, International conference on nanostructured solar cells (NSSC95), 2016, Sharif University of Technology, Iran.
3. A.M. Bakhshayesh, H. Dadar, M.R. Mohammadi, Synthesis and optical characterization of anatase-TiO2 nanowires by hydrothermal method, International Conference on Nanostructures (ICNS4), 2012, Kish Island, Iran.
4. M. Abdi Jalebi, A.M. Bakhshayesh, M.R. Mohammadi, Mesoporous TiO2 electrodes with different thickness for dye-sensitized solar cell application, International Conference on Nanostructures (ICNS4), 2012, Kish Island, Iran.
5. M.H. Akhlaghi, A.M. Bakhshayesh, M.R. Mohammadi, Synthesis and optical characterization of CdS nanoparticles by solvothermal method for solar cell applications, International Conference on Nanostructures (ICNS4), 2012, Kish Island, Iran.
6. First international workshop on nanostructured solar cells and solar systems, 2011, the Institute of nanoscience and nanotechnology, University of Kashan, Iran.
7. International conference on nanostructured solar cells (NSSC91), 2011, Sharif University of Technology, Iran.

مقالات چاپ شده در مجلات علمی-فارسی

1. امیرمحمود بخشایش و همکاران، کاربردهای فناوری نانو در سلول‌های خورشیدی، نشریه مجله فناوری نانو شماره 261، صفحه 32، تیرماه 1398.
2. امیرمحمود بخشایش و همکاران، سلول‌های خورشیدی در طرح چشم‌انداز 2020 اتحادیه اروپا‏‏، نشریه مجله فناوری نانو شماره 261، صفحه 30، خردادماه 1398.
3. . امیرمحمود بخشایش و همکاران، کاربردهای فناوری نانو در محصولات تجاری صنعت محیط‌زیست، نشریه مجله فناوری نانو شماره 235، صفحه 40، مردادماه 1396.
4. امیرمحمود بخشایش و همکاران، خاصیت آنتی‌باکتریال در محصولات ثبت شده در بانک محصولات فناوری نانو NPD، نشریه مجله فناوری نانو شماره 232، صفحه 13، بهمن‌ماه 1395.
5.  امیرمحمود بخشایش و همکاران، معرفی صنعت ساخت و ساز بانک محصولات فناوری نانو (NPD)، نشریه مجله فناوری نانو شماره 231، صفحه 46، دی‌ماه 1395.


 

اختراعات داخلی

1. امیرمحمود بخشایش، هدی دادار، محمدرضا محمدی، سلول خورشیدی رنگدانه ای بر پایه نانوسیم بلال مانند دی اکسید تیتانیوم، شماره ثبت: 76854.
2. امیرمحمود بخشایش، محمدرضا محمدی، سلول خورشیدی رنگدانه ای با استفاده از ژل پلیمری دی اکسید تیتانیوم، شماره ثبت: 76804.

 

اختراعات خارجی

1. A.M. Bakhshayesh, N. Taghavinia, H. Abdizadeh, Triple-cation two-dimensional lead halide perovskites, USPTO Provisional Application Number: 63013556.


 

داوری مقالات مجلات علمی – لاتین

1) Elechtrochemica Acta
2) Journal of Colloid and Interface
3) Materials Science in Semiconductor Processing
4) Journal of Solid State Electrochemistry
5) New Journal of ‎Chemistry
6) International Journal of Polymer Science
7) Energy Reports

 

عضو هیأت تحریریه مجلات علمی

عضو هیأت تحریریه مجله Current Chinese Science از سال 2020.

 

سایر افتخارات

1پذیرش استعداد درخشان مقطع دکتری دانشگاه تهران، 1393.

2. پایان‌نامه صنعتی برتر دانشگاه صنعتی شریف در هشتمین جشنواره مکانیک، 1392.

 

 

کتابهای منتشر شده- لاتین

1. H. Nourizadeh, A.M. Bakhshayesh, Nanoclay-based Products Across Global Markets: Applications and Properties, 2020, DOI: 10.22034/SAR.2020.01.
2. A.M. Bakhshayesh, S. Sharafoddinzadeh, Global Nanotechnology Products in Textile (Volume 1), Glasstree Academic Publishing, 2018 (Available online at Amazon).
3. A.M. Bakhshayesh et al., StatNano Annual Report 2017, DOI: ‎‎10.22631/sar.2018.03‎.
4. A.M. Bakhshayesh et al., Status of Nano-Science, Technology, and Innovation, ‎‎2016, DOI: 10.22631/snsti.2017.01.‎

دفعات مشاهده: 835 بار   |   دفعات چاپ: 74 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر