۱۲

 گروه های آموزشی  فرایندهای جداسازی و فرآوری مواد

این گروه با دو گرایش صنایع شیمیایی معدنی و فرآیندهای جداسازی و با بهرهگیری از چهار آزمایشگاه تحقیقاتی شامل آزمایشگاه تحقیقاتی فرآیندهای غشایی، آزمایشگاه تحقیقاتی فرآیندهای پیشرفته جداسازی، آزمایشگاه تحقیقاتی هیدروژن و پیل سوختی و آزمایشگاه تحقیقاتی صنایع شیمیایی معدنی علاوه بر تربیت نیروی انسانی محقق و متخصص، دستاوردهای پژوهشی ارزشمندی را به جامعه علمی و صنعتی کشور تقدیم نموده است. گرایش صنایع شیمیایی معدنی حوزه نسبتا وسیعی از صنایع موجود در سه بخش صنایع کانی غیرفلزی (سیمان، کاشی و سرامیک، شیشه، ...)، صنایع کانی حد واسط (اسیدها، بازها و نمکهای معدنی) و صنایع کانی فلزی (سرب، روی، مس، ...) را دربر میگیرد. اهمیت صنایع شیمیایی معدنی به دلیل نقش انکارناپذیر این صنایع در آبادانی و توسعهی جوامع بشری است. با این­حال ظهور صنایع جدید در سالهای اخیر برای تولید محصولات پایه نانومواد و نانوپوششهای معدنی نیز بیش از پیش بر اهمیت این صنایع افزوده است.

گرایش دیگر این گروه فرآیندهای جداسازی است که یکی از وجوه تمایز رشته مهندسی شیمی با سایر رشتههای فنی و مهندسی میباشد. فرآیندهایی از قبیل تقطیر، جذب، دفع، استخراج، فرآیندهای غشایی، فرآیندهای الکتروشیمیایی، کریستالیزاسیون و خشککردن از مهمترین فرآیندهای جداسازی میباشند که سهم عمدهای از صنایع مادر مانند نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع غذایی، صنایع بهداشتی و دارویی را شامل میشوند. انواع روشهای جداسازی بر اساس اختلاف خواص شیمیایی و یا فیزیکی مانند اندازه، شکل، دانسیته، اختلاف ماهیت شیمیایی اجزای مخلوط و دیگر اختلافها شکل میگیرد. در بسیاری از واحدهای صنعتی بزرگ مرتبط با فرآیندهای شیمیایی، حدود نیمی از هزینههای واحد، مربوط به فرآیندهای جداسازی میباشد.

با توجه به اهمیت استراتژیک گرایشهای فوقالذکر، توسعه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی گروه یکی از مهمترین اهداف دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز میباشد. در حال حاضراین گروه دارای ۷ عضو هیئت علمی بشرح ذیل می‌باشد:


دفعات مشاهده: 20576 بار   |   دفعات چاپ: 2291 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 214 بار   |   0 نظر