دفاعیه دکتری در دانشکده مهندسی شیمی ، نفت و گاز

 | تاریخ ارسال: 1396/11/23 | 

مهندس محمد پیدایش ، دانشجوی دوره دکتری مهندسی‌شیمی ، چهارشنبه بیست و پنجم بهمن ماه 1396، از رساله خود با عنوان «ساخت و ارزیابی غشای نانوفیلتراسیون بار مثبت بر پایه پلی اتر سولفون و نانو ذرات کربنی برای تصفیه پساب های کاتیونی » با راهنمایی دکتر تورج محمدی دفاع  نمودند.

چکیده 

امروز به دلیل محدود بودن منابع آب، تصفیه پساب های آلوده صنعتی و بازگشت آن ها به چرخه ی مصرف امری اجتناب ناپذیر می باشد. فرایند های فیلتراسیون غشایی از جمله نانوفیلتراسیون به دلیل داشتن خواص جداسازی یکتا، قیمت پایین و دوستدار محیط زیست بودن به طور گسترده برای تصفیه پساب های مختلف صنعتی به کار گرفته می شوند. تا به امروز اغلب غشاهای نانو فیلتراسیون دارای بار منفی یا خنثی در محیط های آبی هستند. این ویژگی عملکرد آنها را در جداسازی پساب های کاتیونی مانند پساب های حاوی یون های فلزات سنگین و رنگ های کاتیونی محدود می سازد. در این پژوهش سعی در القای بار مثبت به غشا با پراکندن نانو لوله های دارای بار مثبت درون زمینه پلیمر دارای بار منفی است. در ابتدا با استفاده از رویه سطح پاسخ طراحی آزمایش ها برای بدست آوردن بهترین غشای نانوفیلتر پلیمری از پلی اتر سولفون (PES) انجام شد. سپس غشاهای ترکیبی بار مثبت با پراکندن نانولوله های کربنی چند دیواره (MWCNTs) عامل دار شده با تری اتیلن تترا آمین (TETA) و پلی اتیلن ایمین پر شاخه (HPEI) در زمینه پلیمر پلی اتر سولفون ساخته شدند. آزمون های FTIR، SEM، TEM، پتانسیل زتا، AFM، زاویه تماس، کشش، DSC و TGA برای ارزیابی نانولوله های کربنی و غشاهای ساخته شده به کار رفت. در بهترین بارگذاری برای غشاهای ترکیبی HPEI-MWCNT/PES یعنی %wt. 6/0 اندازه حفره nm 81/0، برش مولکولی (MWCO) Da 600 و گذردهی آب خالص L/m2 h 70/75 بود که نشان دهنده بهبود %109 در مقایسه با غشای خالص PES است. همچنین در بهترین بارگذاری برای غشاهای ترکیبی TETA-MWCNT/PES یعنی %wt. 4/0 اندازه حفره nm 73/0، MWCO Da 570 و گذردهی آب خالص L/m2 h 35/84 بود که نشان دهنده بهبود %130 در مقایسه با غشای خالص PES است. ترتیب پس زنی نمک ها برای هر دو غشای ترکیبی به صورت MgCl2>MgSO4>Na2SO4>NaCl است که تاثیر مهم بار سطح بر عملکرد غشاها را تایید می کند. غشای MH6 برای جداسازی فلزات سنگین به کار گرفته شد. نتایج پس زنی به ترتیب (% 39/93) > Pb (% 63/94) Ni > (% 25/95) > Ca (% 84/95) > Cu (% 72/96) > Cd (% 36/97) > Mg (% 06/99) Zn بودکه نشان دهنده ی ترکیبی از مکانیسم ممانعت فضایی و دونان در جداسازی فلزات سنگین از پساب است. همچنین غشای MT4 برای جداسازی دو رنگ کاتیونی و دو رنگ آنیونی به کار رفت. ترتیب پس زنی رنگ ها به صورت نارنجی G (% 13/82)< نیلی کارمین (% 12/87) < کریستال بنفش (% 43/98) < رودامین B (% 23/99) است که نشان دهنده عملکرد عالی غشای بار مثبت برای جداسازی رنگ های کاتیونی است. آزمون های TGA، کشش و گرفتگی بهبود در پایداری حرارتی، مکانیکی و مقاومت در گرفتگی غشاهای ترکیبی نسبت به غشای خالص را نشان دادند.

واژه‌های کلیدی: غشا، نانوفیلتراسیون، بار مثبت، زدایش، فلزات سنگین، رنگدانه، ترکیبی.

 


 

دفعات مشاهده: 3108 بار   |   دفعات چاپ: 474 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر