برگشت به دانشگاه علم و صنعت ایران
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اخبار::
آشنایی با کانون::
عضویت در کانون::
خبرنامه::
گالری عکس::
تماس با ما::
::
کانون صنفی

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
لینک های مرتبط

انجمن صنفی اعضا هیات علمی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان


شورای صنفی اساتید دانشگاه کاشان


کانون استادان ایران


 مجمع صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه یزد


مجمع صنفی اعضای هیأت علمی شعبه دانشگاه شهید باهنر کرمان


انجمن اساتید دانشگاه خوارزمی

..
:: ارکان کانون ::
کانون دارای ارکان سه گانه زیر میباشد:
1-9- مجمع عمومی
2-9- هیأت مدیره
3-9- بازرس یا بازرسان
که به موجب موارد زیر در کانون به فعالیت خواهند پرداخت.
 
مجمــع عمومــی
 
ماده 10: مجمع عمومی عالی ترین مرجع تصمیم گیری در کانون است و به صـورت عـادی یـا فـوق العـاده
تشکیل میشود.
 
ماده 11 : مجمع عمومی عادی با رعایت تشریفات، سالی یک بار و بنا به دعوت هیـأت مـدیره یـا بـر اسـاس
تبصره 2 همین ماده تشکیل میشود. برای رسمیت یافتن جلسه مجمع عمومی حضور نصف بـه عـلاوه یـک
نفر از اعضای پیوسته الزامی است. همچنین به منظور تصویب هر موضـوع مطـرح شـده در مجمـع عمـومی،
موافقت بیش از نیمی از اعضای حاضر ضروری میباشد.
 تبصره 1: در صورتی که در دعوت نخست تعداد حاضران به حد نصاب نرسـد، جلسـه دوم بـه فاصـله
15 روز برگزار خواهد شد و با هر تعداد از اعضای پیوسته رسمیت خواهد داشت.
 تبصره 2 : مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان و بنا به تقاضای هیـأت
مدیره یا دعوت یک سوم از اعضاء پیوسته کانون تشکیل شود.
 
ماده 12 : وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر میباشد:
1-12- انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان
2-12- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرسان و رسیدگی به آنها
3-12- تعیین خط مشی آینده کانون
4-12- بررسی و تصویب پیشنهادات هیأت مدیره
5-12- تعیین حق ورودی و حق عضویت سالیانه اعضاء
6-12- اعلام رأی در مورد خرید یا فروش اموال منقول یا غیر منقول
7-12- تصویب ترازنامه مالی و بودجه کانون 
8-12- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ها و دعوت نامه های کانون
 
ماده 13: مجمع عمومی فوق العاده با رعایت تشریفات و اعلام در روزنامه کثیرالانتشار، مشابه مجمع عمومی
عادی و با شرایط زیر تشکیل میشود.
1-13- درخواست هیأت مدیره، بازرس یا بازرسان
2-13- درخواست یک سوم از اعضاء پیوسته کانون
 
#تبصره 1: دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده، باید کتباً و حداقل تا 15 روز قبل از تشکیل آن نیـز
به اطلاع اعضاء پیوسته برسد.
#تبصره 2 : رسمیت یافتن مجمع عمومی فوق العاده براساس شرایط تشـکیل مجمـع عمـومی عـادی
مندرج در ماده 11 میباشد ولی تصمیمات آن با حداقل دوسـوم آراء موافـق از تعـداد اعضـاء حاضـر در
جلسه معتبر خواهد بود.
 
ماده 14: وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر است:
1-14- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه
2-14- بررسی و تصویب انحلال کانون
3-14- عزل هیأت مدیره یا بازرسان
# تبصره 1 : درصورت عزل هیأت مدیره یا بازرسان مراتب باید کتباً به اطلاع وزارت کشور برسد.
 
ماده 15: مجمع های عمومی عادی و فوق العاده توسط هیأت رئیسهای متشکل از یک رئیس، یک منشـی و
دو نفر ناظر اداره میشود.
# تبصره 1: اعضای هیأت رئیسه در مجمع های عادی یا فوق العاده بـا اعـلام نـامزدی خـود و تصـویب
اکثریت مجمع انتخاب خواهند شد.
 
هیــأت مدیــره
 
ماده 16 : هیأت مدیره متشکل از 7 نفر عضو اصلی و 3 نفر عضو علی البدل از میان اعضای پیوسـته خواهـد
بود که از طریق مجمع عمومی عادی و بر حسب بالاترین تعداد رأی انتخاب میشوند.
 
ماده 17 : هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب میشود و انتخاب مجدد آنان تنهـا بـرای دو دوره متـوالی
بلامانع است.
 
ماده 18: نامزدهای هیأت مدیره باید درخواست خود را کتباً و تا یک هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی بـه
هیأت مدیره اعلام نمایند.
#تبصره 1 : نامزدهای هیأت مدیره در اولین دوره انتخابات از ماده 18 مستثنی میباشد.
 
ماده 19: اعضای هیأت مدیره باید حداکثر تا یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و از بین خود
یک نفر را به عنوان رئیس هیأت مدیره، یک نفر به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و یـک نفـر را بـه عنـوان
خزانه دار کانون انتخاب نمایند.
حدود اختیارات رئیس، نایب رئیس و خزانه دار را آئین نامه داخلی هیأت مدیره مشخص میکند.
#تبصره 1: حضور هر یک از اعضای هیأت مدیره در جلسات آن ضروری بوده و غیبت هر یک از اعضاء
بدون عذرموجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی در حکم استعفای عضو غایب محسوب میشود.
#تبصره 2: حضور اعضای علی البدل در صورت توافق هیـأت مـدیره و رعایـت آئـین نامـه آن بلامـانع
میباشد.
#تبصره 3: در صورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط هر یک از اعضاء، عضو علی البـدلی کـه بـالاترین
رأی را در مجمع عمومی کسب نموده، برای مدت باقیمانده به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد کرد.
 
ماده 20 : جلسات هیأت مدیره حداقل یکبار در ماه برگزار خواهد شد. بنابر ضرورت و بر حسب دعوت کتبی
یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس جلسه فوق العاده تشکیل خواهد شد. فاصـله بـین ارسـال دعوتنامـه یـا اعـلام
تلفنی تا تشکیل جلسه نباید از سه روز کمتر باشد.
 
ماده 21: هیأت مدیره موظف است ظرف حداکثر دو ماه قبل از پایان تصدی خود، مقدمات برگـزاری مجمـع
عمومی به منظور انتخاب اعضای هیأت مدیره جدید را به موجب مقررات اساسنامه فـراهم آورده و نتیجـه را
حداقل یک هفته قبل از پایان زمان تصدی خود به وزارت کشور اعلام نماید.
 
ماده 22: هیأت مدیره نماینده قانونی کانون بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر میباشد.
1-22- رسیدگی و تلاش در امور مربوط به نیل به اهداف کانون که در این اساسنامه آمده است.
2-22- حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول کانون
3-22- رسیدگی به حساب های کانون و پرداخت دیون و وصول مطالبات
4-22- اجرای مصوبات مجمع عمومی
5-22- افتتاح حساب در یکی از بانکها و انجام تشریفات قانونی آن
6-22- تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم و تعیـین
وکیل و عزل آنان
7-22- قطع و فصل دعاوی از طریق سازش و در صورت اقتضاء تفویض و واگـذاری تمـام یـا قسـمتی از
اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل 
 8-22- هر اقدام یا معاملهای که هیأت مدیره ضروری بداند، در مورد نقل و انتقـال امـوال غیـر منقـول و
تبدیل به احسن کردن یا رهن گذاری و فک رهن و استقراض بـه اسـتثنای فـروش امـوال غیـر منقـول کـه
مستلزم تصویب مجمع عمومی میباشد، با هیأت مدیره است.
# تبصره 1: جز درباره موضوعاتی که به موجـب ایـن اساسـنامه اخـذ تصـمیم و اقـدام دربـاره آنهـا در
صلاحیت ویژه مجمع های عمومی عادی و فوق العاده است، هیأت مـدیره از کلیـه اختیـارات لازم بـرای
اداره امور کانون مشروط بر رعایت حدود موضوع اهداف آن برخوردار میباشد.
ماده 23 : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضاء رئیس هیأت مدیره، و خزانه دار کانون و بـا تصـویب
هیأت مدیره معتبر خواهد بود.
#تبصره 1: رئیس هیأت مدیره در حدود اختیاراتی که از سوی هیأت مدیره به وی تفـویض مـیشـود،
نماینده محسوب شده و از طرف هیأت مدیره حق امضاء دارد.
#تبصره 2: آئین نامه اجرایی این اساسنامه بعد از تصویب هیأت مدیره قابل اجراء خواهد بود.
 
بــازرســــان
 
ماده 24: مجمع عمومی عادی از میان کسانی که خـود را بـرای نـامزدی بـه عنـوان بـازرس کـانون معرفـی
کردهاند، دو نفر را که دارای بالاترین رأی از میان آراء اعضای پیوسته حاضر در مجمع عمومی میباشـند، بـه
عنوان بازرسان کانون و برای مدت یک سال از میان اعضاء پیوسته کانون انتخاب میکنند.
# تبصره 1: نامزدهای بازرسی کانون باید درخواست خود را کتباً و تا یک هفته قبل از تشـکیل مجمـع
عمومی به هیأت مدیره اعلام نمایند.
# تبصره 2 : نامزدهای بازرسی در دوره انتخابات از تبصره 1 مستثنی میباشند.
# تبصره 3: انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.
 
ماده 25: وظایف بازرسان به شرح زیر است:
- بررسی اسناد و اوراق مالی کانون و تهیه گزارش برای مجمع عمومی
- مطالعه گزارش سالیانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش از عملکـرد کـانون بـرای
مجمع عمومی
- گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی
 
ماده 26 : کلیه اسناد و مدارک کانون اعم از مالی و غیر مالی در هر زمـان و بـدون قیـد شـرط بایـد توسـط
هیأت مدیره برای بررسی در دسترس بازرس یا بازرسان قرار گیرد.
 
ماده 27 : حضور بازرس یا بازرسان در جلسات هیأت مدیره بلامانع است.
دفعات مشاهده: 6392 بار   |   دفعات چاپ: 1831 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

CAPTCHA
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد . نقل هرگونه مطلب با ذکر منبع بلامانع می باشد .
Persian site map - English site map - Created in 0.11 seconds with 48 queries by YEKTAWEB 4657