پایان نامه های راهنمایی شده

  پایان نامه ها ی راهنمای ی شده در مقطع دکترا:

 

  1- مطالعه و بررسی شیمیایی فرایند سینتیکی ترکیبات پورفیرینی به عنوان عوامل بازدارنده و فتو ضد باکتری، استاد راهنما: دکتر رحمت اله رحیمی، اساتید مشاور: آقای مهندس مهدی رسا -دکتر ملکی، دانشجو: فاطمه فیاض جوشری، دانشگاه علم و صنعت ایران، تکمیل فرایند آزمایشگاهی تحت بررسی و راهنمایی است

 

  2- سنتز و شناسایی کیلیتورهای L – کارنوزین و پورفیرین برای سم زدایی بیولوژیکی و بررسی مکانیسم تاثیرات آنها برروی برخی نمونه های درمانی، استاد راهنما: دکتر رحمت اله رحیمی، استاد مشاور: دکتر ابراهیم صفوی، دانشجو: مریم خسروی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تکمیل فرایند آزمایشگاهی تحت بررسی و راهنمایی است

 

  3- سنتز و شناسایی کامپوزیت پورفیرین- نانوساختارهای کربنی و بررسی فعالیت فتوکاتالیزوری آن ها ، استاد راهنما: دکتر رحمت الله رحیمی، اساتید مشاور: دکتر غفاری نژاد، دکتر مرسلی، دانشجو: سولماز زرگری، دانشگاه علم و صنعت ایران، تکمیل فرایند آزمایشگاهی تحت بررسی و راهنمایی است

 

  4- تثبیت کاتالیزورهای انتقال فاز کروم( VI ) روی بسترهای نانو مغناطیس و مطالعه کاربردهای آنها در واکنش های آلی، اساتید راهنما: دکتر رحمت الله رحیمی، دکتر علی ملکی، اساتید مشاور: دکتر مرسلی، دانشجو: علی ملکی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تکمیل فرایند آزمایشگاهی تحت بررسی و راهنمایی است

 

  5- سنتز نانو کاتالیزورها با موضع فعال TiCl4/AlR3 بر پایه هالید فلزات قلیایی خاکی با استفاده از پورفیرین جهت پلیمریزاسیون α - اولفین ها، استاد راهنما: دکتر رحمت الله رحیمی، اساتید مشاور: دکتر علی ملکی، دکتر حسین غفوری، دانشجو: محبوبه ربانی، دانشگاه علم و صنعت ایران .

 

  6- سنتز و شناسایی فوتوکاتالیت های نانو ساختاربر پایه نیوبیوم و بررسی کاربردهای فوتوکاتالیستی این ترکیبات، اساتید راهنما: کتر رحمت اله رحیمی و دکتر علی غفاری نژاد، دلنشجو: فاطمه هاشم زاده، دانشگاه علم و صنعت ایران.

  پایان نامه ها ی راهنمای ی شده در مقطع کارشناسی ارشد:

 

  1- ساخت الکترود بر پایه ی TiO2 حساس شده با پورفیرین و بررسی کاربرد آن به عنوان حسگر فتو الکتروشیمیایی NADH ، اساتید راهنما: دکتر رحیمی و دکتر علی غفاری نژاد، دانشجو: زهرا سادات شجاعی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تکمیل فرایند آزمایشگاهی تحت بررسی و راهنمایی است.

 

  2- سنتز و شناسایی فتوکاتالیزور فعال در ناحیه ی مریی بر پایه ی نانو ساختار اکسید روی اصلاح شده با پورفیرین، اساتید راهنما: دکتر رحیمی، دانشجو: سمانه شریعتی نیا، دانشگاه علم و صنعت ایران، تکمیل فرایند آزمایشگاهی تحت بررسی و راهنمایی است.

 

  3- سنتزو شناسایی فتوکاتالیزور بر پایه ی نانو کامپوزیت ZnO-BiVO4 حساس شده با پورفیرین، استاد راهنما: دکتر رحمت اله رحیمی، دانشجو: مرضیه یعقوبی بریجانی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تکمیل فرایند آزمایشگاهی تحت بررسی و راهنمایی است.

 

  4- سنتزو شناسایی کمپلکس فلزی 5، 10، 15، 20- تتراکیس ] E-1 ، 3 - دی فنیل ، 2-پروپن، 1-اون [ پورفیرین و بررسی فعالیت فتوکاتالیستی آن با تثبیت بر گرافن اکسید و استفاده در اکسایش الفین ها، اساتید راهنما: دکتر رحیمی-دکتر غفوری، دانشجو: زهرا موحدی نیا، دانشگاه علم و صنعت ایران، تکمیل فرایند آزمایشگاهی تحت بررسی و راهنمایی است.

 

  5- سنتز 5، 10، 15، 20- تتراکیس (پارابنزوئیک اسید) پورفیرین کبالت و منگنز ( III ) و اتصال آنها به پلیمر طبیعی کیتوسان و بررسی خواص کاتالیستی آن و استفاده از آن در واکنش اکسایش سولفید ها به دی سولفید، اساتید راهنما: دکتر رحیمی-دکتر غفوری، دانشجو: زیبا فلفلیان، دانشگاه علم و صنعت ایران، تکمیل فرایند آزمایشگاهی تحت بررسی و راهنمایی است.

 

  6- سنتز، شناسایی و بررسی خواص کمپلکس های فلزی (ترجیحا Fe2+ , Mg2+ Ca2+ ) با لیگاند تک هسته ای و دو هسته ای مشتقات 4،1- دی هیدروپیریدین (سنتز شده از بار بیتوریک اسید، اساتید راهنما: دکتر رحیمی-دکتر غفوری، دانشجو: فاطمه رفیعی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تکمیل فرایند آزمایشگاهی تحت بررسی و راهنمایی است.

 

  7- سنتزو شناسایی کمپلکس 20،15،10،5 – تتراکیس{، 4-آمینو بی فنیل ، 4 ایمینوفنیل } پورفیرین کبالت ( III ) ، بررسی پیوند با گرافن اکسید، خواص فتوکاتالیستی و استفاده از آن در اکسایش تیول ها به دی سولفید، اساتید راهنما: دکتر رحیمی-دکتر غفوری، دانشجو: شیرین رحمنی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تکمیل فرایند آزمایشگاهی تحت بررسی و راهنمایی است.

 

  8- ساخت سلول خورشیدی حساس شده با رنگ با پایه ی رنگ پورفیرین و بهبود راندمان با استفاده از لایه گرافن در الکترود آند، استاد راهنما: دکتر رحمت الله رحیمی و دکتر سعید امانی، دانشجو: میثم جمالی، اسفند 92، دانشگاه اراک

 

  9- استفاده از پورفیرین ها با نانولوله های کربنی برای ساخت سلول های خورشیدی، استاد راهنما: دکتر رحمت الله رحیمی، دانشجو: زهرا خردمند، آذر 92، دانشگاه علم و صنعت ایران

 

  10- سنتز نانو هسته - پوسته پلی پیرول - اکسید آهن عامل دار شده با پورفیرین TCPP و بررسی کاربرد آن در حذف آلاینده فلز جیوه، استاد راهنما: دکتر رحمت الله رحیمی، دانشجو: میثم اسدی دعوتی، آبان 92، دانشگاه علم و صنعت ایران

 

  11- سنتز و شناسایی مزوپور TiO2 دوپ شده با وانادیوم و هالو‍ژن و ترکیبات آلی، استاد راهنما: دکتر رحمت الله رحیمی، دانشجو: معصومه محجوب ، استاد مشاور: دکتر انبیاء، دکتر زارع دولابی، آبان 91، دانشگاه علم و صنعت ایران

 

  12- مطالعه ، تشخیص و حذف فلزات سنگین از آبها توسط نانوذرات پورفیرینها و متالوپورفیرینها بر بستر مزوپروس سیلیکا، استاد راهنما: دکتر رحمت الله رحیمی، دانشجو: مهدی دیلم ، استاد مشاور: دکتر ملکی ، مهر 91، دانشگاه علم و صنعت ایران

 

  13- حذف آلاینده های آلی از آبها توسط پورفیرین بر بستر نانوذرات SBA-15 ، استاد راهنما: دکتر رحمت الله رحیمی، دانشجو: احمد نجفیان ، استاد مشاور: دکتر ملکی ، آبان 91، دانشگاه علم و صنعت

 

  14- حذف آلاینده های آلی از محیط آبی تو سط نانوذرات TiO2 حساس شده توسط پورفیرین ها و متالوپورفیرین، استاد راهنما: دکتر رحمت الله رحیمی، دانشجو: حمیده بطحائی ، استاد مشاور: دکتر ملکی، آذر 91، دانشگاه علم و صنعت ایران

 

  15- تخریب فتوکاتالیستی 2و4 دی کلرو فنول و متیلن بلو توسط پورفیرین و متالوپورفیرین بروی بستر نانو پودر TiO2 دوپه شده با کبالت، استاد راهنما: دکتر رحمت الله رحیمی، دانشجو: الهام هنرور فرد، آذر 90، دانشگاه علم و صنعت ایران

 

  16- بررسی کاربردهای پورفیرین و متالوپورفیرین بر بستر نانو ذرات تیتانیوم دی اکسید دوپه شده با فلوئور ( F-TiO2 ) در تخریب فوتوکاتالیستی رودامین B ، استاد راهنما: دکتر رحمت الله رحیمی ، دانشجو: سارا سعادتی، آذر 90، دانشگاه علم و صنعت ایران

 

  17- تخریب فوتوکاتالیستی پارانیتروفنل توسط پورفیرین و متالوپورفیرین‌های مستقردر نانوذرات TiO2 دوپه شده با نیتروژن و گوگرد، استاد راهنما: دکتر رحمت الله رحیمی، دانشجو: سمانه صفالو مقدم، آذر 90،دانشگاه علم و صنعت ایران

 

  18- مطالعه و بررسی اکسایش کاتالیتیکی آلکنها توسط پورفیرینها و نانوپورفیرینهای مستقر در حفرات مزوپروس، استاد راهنما: دکتر رحمت الله رحیمی، استاد مشاور: دکتر منصور انبیاء، دانشجو: نفیسه رحمانی خلیلی، اسفند 1389، دانشگاه علم و صنعت ایران

 

  19- مطالعه و بررسی اکسایش کاتالیتیکی آلکنها توسط پورفیرینها و نانوپورفیرینهای مستقر در بستر سیلیکا، استاد راهنما: دکتر رحمت الله رحیمی، استاد مشاور: دکتر محمد قربان دکامین، دانشجو: زهرا قریشی، اسفند 1389، دانشگاه علم و صنعت ایران

 

  20- واکنشهای اکسیداسیون مونوترپنها با نانومتالوپورفیرین روی بستر نانوزئولیت، استاد راهنما: دکتر رحمت الله رحیمی، دانشجو: معصومه مددی، 1389، دانشگاه علم و صنعت ایران

 

  21- تهیه و شناسایی نانوذرات پورفیرین و بررسی فعالیت کاتالیزوری انها روی اکسایش الکلهای بنزیلیک، اساتید راهنما: دکتر رحمت الله رحیمی، دکتر محمد رضا نعیمی جمال، دانشجو: انسیه غلامرضاپور، اسفند 1388، دانشگاه علم و صنعت ایران

 

  22- سنتز و بررسی پلیمرهای دارای اتمهای دهنده اکسیژن به عنوان لیگاند و کمپلکس انها با نقره، اساتید راهنما: دکتر رحمت الله رحیمی، دکتر علی مرسلی، دانشجو: محمد جمال اسدپور، اسفند 1388، دانشگاه علم و صنعت ایران

 

  23- سنتز و بررسی ساختار بلوری پلیمرهای حاوی گروه نیترودار به عنوان لیگاند و کمپلکس انها با تالیم، اساتید راهنما: دکتر رحمت الله رحیمی، دکتر علی مرسلی، دانشجو: مریم اسکندری، اسفند 1388، دانشگاه علم و صنعت ایران

 

  24- سنتز و شناسایی نانو ذرات پورفیرین و کاربرد آنها به عنوان سنسور فلزات سنگین، اساتید راهنما: دکتر رحمت الله رحیمی، دکتر محمد مهدی کاشانی مطلق، دانشجو: مرضیه جواهری کچوسنگی، تیر 1388، دانشگاه علم و صنعت ایران

 

  25- سنتز و شناسایی نانوپورفیرین ها و بررسی کاربرد آنها بر روی بسترهای نانوحفرات به عنوان فتوکاتالیزور، استاد راهنما: دکتر رحمت الله رحیمی، دانشجو: مریم محبوبی، بهمن 1387، دانشگاه علم و صنعت ایران

 

  26- سنتز و شناسایی و مطالعه کاتالیتیکی پورفیرینهای مزو استخلاف شده به همراه پلی اکسو متالاتهای انیونی، استاد راهنما: دکتر رحمت الله رحیمی، دانشجو: زهرا کرمزاده، مهر 1387، دانشگاه علم و صنعت ایران

 

  27- سنتز، شناسایی و فلزدار کردن پورفیرین های شامل حلقه های پیرولی تغییر یافته و بررسی فعالیت کاتالیتیکی آنها در واکنش های اکسایش، استاد راهنما: دکتر رحمت الله رحیمی، دانشجو: علیرضا اژدری، شهریور 1387، دانشگاه علم و صنعت ایران

 

  28- سنتز و شناسایی پورفیرینها و نانو ذرات آنها و بررسی خواص هدایت الکتریکی ترکیبات آنها، استاد راهنما: دکتر رحمت الله رحیمی، دانشجو: پگاه توکلی فرد، اردیبهشت 1387، دانشگاه علم و صنعت ایران

 

  29- سنتز و شناسایی پورفیرین ها ی نقره و بررسی کاربردهای آنها، استاد راهنما: دکتر رحمت الله رحیمی، دانشجو: فریبا محرمی، بهمن 1386، دانشگاه علم و صنعت ایران

 

  30- سنتز کمپلکس TPPS و بررسی واکنش فلززدایی، استاد راهنما: دکتر رحمت الله رحیمی، دانشجو: مریم جدی، بهمن 1386، دانشگاه علم و صنعت ایران

 

  31- تهیه و شناسایی تانگستو وانادو سلینیک هتروپلی اسید ، استاد راهنما: دکتر رحمت الله رحیمی، دکترتجردی، دانشجو: امیر رجائی، دی ماه 1385، دانشگاه علم و صنعت ایران

 

  32- سنتز، شناسایی و کاربرد TCPP و مطالعه واکنشهای آن با HPA ، استاد راهنما: دکتر رحمت اله رحیمی، دانشجو : سید حامد رحمانپور، دی ماه 1385، دانشگاه علم و صنعت ایران

 

  33- ساخت مولکول TPPS4 و مطالعه واکنش آن با کلروکوئین، استاد راهنما: دکتر رحمت الله رحیمی، دانشجو: سید محمد رضا روانفر، دی ماه 1385، دانشگاه علم و صنعت ایران

 

  34- سنتز و شناسایی TPPS H2 و مطالعه واکنش آن با ملانین مصنوعی ، استاد راهنما: دکتر رحمت الله رحیمی، دانشجو: مریم مختاری مهر، آذرماه 1385 ، دانشگاه علم و صنعت ایران

 

  35- بررسی و شناسایی عناصرموجود در بعضی سبزیجات، اساتید راهنما: دکتر رحمت الله رحیمی، دانشجو: محبوبه ربانی، آذرماه 1384، دانشگاه علم و صنعت ایران

 

  36- سنتز وشناسایی ترکیب دکاتنگستو مولیبدو نیوبیو‍رمانیک هتروپلی اسید، اساتید راهنما: دکتر رحمت الله رحیمی، دانشجو: محمد فتوره، آذرماه 1384، دانشگاه علم و صنعت ایران

 

  37- سنتز و شناسایی ان دکا تنگستو کبالتو آلومینیک هتروپلی اسید، اساتید راهنما: دکتر رحمت الله رحیمی، دانشجو: پاشاقهرمانی، آذرماه 1384، دانشگاه علم و صنعت ایران

 

  38- سنتز مزوپروس تیتانیوم سیلیکاتو مطالعه وبررسی ساختار، اساتید راهنما: دکتر رحمت الله رحیمی- دکتر منصور انبیاء، دانشجو: غلامحسین محمد نژاد شیرازی، آذرماه 1383، دانشگاه علم و صنعت ایران

 

  39- خالص سازی اسید فسفریک، اساتید راهنما: دکتر عباس طائب- دکتر رحمت الله رحیمی، دانشجو: افسانه امیری، آذر 1380، دانشگاه علم و صنعت ایران

 

  40- طرح تولید سیمان پوزولانی هگمتان، استاد راهنما: دکتر طائب، استاد مشاور: دکتر رحمت الله رحیمی، دانشجو: جمال الدین حیدری مهذب، مهر ماه 1378، دانشگاه علم و صنعت ایران

 

  41- واکنش پذیری گلیسین واسپاراژین با پورفیرینهای منگنز (III) ، اساتید راهنما: دکتر رحمت الله رحیمی، دکتر داوربقاعی، دانشجو: آناهیتا مانی، تیرماه 1377، دانشگاه علم و صنعت ایران


دفعات مشاهده: 13276 بار   |   دفعات چاپ: 3965 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 212 بار   |   0 نظر