دکتر فرشته نعیم پور

 | تاریخ ارسال: 1393/2/9 | 

AWT IMAGE

            رتبه دانشگاهی: دانشیار

            گرایش : بیوتکنولوژی 

            تلفن دفتر :  73228745 

            تلفن دانشکده : 77240496

            دورنگار دانشکده : 77240495

            google scholar

  E-mail: fnaeim[at]iust.ac.ir 

مشخصات فردی

سوابق آموزشی

  الف) تحصیلات دانشگاهی

  - دکترای مهندسی شیمی ، دانشگاه یومیست، سال 1380

  - فوق لیسانس مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف ، سال 1369

  - لیسانس مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف، سال 1364

  ب) نمونه دوره های آموزشی کوتاه مدت

  - مهندسی متابولیک، سال 1378

    سوابق شغلی

  مدیر امور دانشجوئی، فرهنگی و خلاقیت ها ی دانشکده مهندسی شیمی

  معاون آموزشی دانشکده مهندسی شیمی

  نماینده دانشگاه در کمیته زیست فناوری،

  مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشکده مهندسی شیمی

  مدیر برنامه ریزی درسی دانشکده مهندسی شیمی

  سوابق تدریس دانشگاهی

 • - کنترل فرآیندها ی I ، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • - کنترل فرآیندهای II ، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • - مدلسازی و شبیه­سازی فرآیندها ، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • - آزمایشگاه کنترل فرآیندها ، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • - آزمایشگاه عملیات واحد ، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • - مهندسی متابولیک، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • - طراحی راکتورهای بیوشیمیا ی ی ، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • - زیست­­فن­آوری، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • - بیوشیمی عمومی ، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • - آزمایشگاه تصفیه‌ آب‌های صنعتی ، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • - آزمایشگاه زیست­فن­آوری ، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران

 •  مقالات

   

  ردیف

    عنوا ن مقاله ISI

    نام نشریه

    تاریخ انتشار

    نویسندگان

    1

    Statistical Factor Screening and Optimization in Slurry Phase Bioremediation of 2,4,6 -Trinitrotuluene Contaminated Soil

    Journal of Hazardous Materials

    15 April 2011

    ) Sheibani G. ( Naeimpoor F. and Hejazi P

    2

    Carbon Content Reduction in a Model Reluctant Clayey Soil : Slurry Phase n-Hexadecane Bioremediation

    Journal of Hazardous Materials

    15 Sept. 2010

    ) Partovinia A ( ., Naeimpoor F. and Hejazi P .

    3

    Pretreatment of Municipal Wastewater by Enhanced Chemical Coagulation

    International Journal of Environmental Research

    Spring

    2007

    ) Sarparastzad ( eh H., Saeedi M., Naeimpoor F. and Aminzadeh B ,

    4

    Prediction of Proton Exchange and Bacterial Growth on Various Substrates Using Constraint-Based Modeling Approach

    Biotechnology and Bioprocess Engineering

    2011

    ) Motamedian E ( .

    Naeimpoor F .

    5

    Flux Distribution in Bacillus subtilis: Inspection on Plurality of Optimal Solutions

    Iranian Journal of Biotechnology

    2011

    ( Motamedian E. ( and

    Naeimpoor F .

    6

    Effect of hydraulic retention time and temperature on submerged membrane bioreactor

    Korean J. Chem. Eng

    2012

    A. Hemmati, M. Maghami, F. Naeimpoor, A. Pak, T. Mohammadi

    7

    Bio-filmand bio-entrapped hybrid membrane bioreactors in wastewater

    treatment: Comparison of membrane fouling and removal efficiency

    Desalination

    2013

    ) Rafiei B. ( , Naeimpoor F., Mohammadi T.

    8

    Phenanthrene biodegradation by immobilized microbial consortium

    in polyvinyl alcohol cryogel beads

    International Biodeterioration and Biodegradation

    2013

    ) Partovinia A ( ., Naeimpoor F.

    9

    Comparison of phenanthrene biodegradation by free

    and immobilized cell systems: formation of hydroxylated

    compounds

    Environmental Science and Pollution Research

    2014

    ) Partovinia A ( , Naeimpoor F.

    10

    Enhanced Heterotrophic Denitrification: Effect of Dairy

    Industry Sludge Acclimatization and Operating Conditions

    Applied Biochemistry and Biotechnology

    2014

    ) Akbari Shahabi Z (

    Naeimpoor F.

    عنوا ن مقاله در مجلات علمی و پژوهشی معتبر داخلی ISC و خارجی

    نام نشریه

    تاریخ انتشار

    نویسندگان

  A Microcosm Study on P-Nitrophenol Biodegradation in Soil Slurry by Alcaligenes faecalise: Plackett-Burman Design

    Iranian Journal of Chemical Engineering (IJCHE)

    2011

    ) Pirieh P. ( Naeimpoor F.,

    and Hejazi P.

   مدلسازی توزیع ارگانل‌های درون سلولی توسط نانوبیوموتورهای مولکولی

    نشریه مهندسی شیمی و نفت

    ١٣٨٨

    (فاطمه موید) فرشته نعیم­پور یوسف جمال ی

  Screening Effective Factors in Slurry Phase Bioremediation of 2,4,6- Trinitrotoluene (TNT) Contaminated Soil

    Iranian Journal of Chemical Engineering (IJCHE)

    2011

    ) Sheibani G ( ., Naeimpoor F. and Hejazi P.

  بررسی تجزیه زیستی پارا نبترو فنل در کشت لرزان و بیوراکتور هواگرد خارجی توسط باکتری آآلکالییجنس فالکالیس

    آب و فاضلاب

    1390

    (لیلی آبکار)

    فرشته نعیم پور

    برخی از مقالات کنفرانس:

    عنوان مقاله در همایش علمی معتبر

    تاریخ

    نویسندگان

    جداسازی باکتری مولد بیوسورفکتانت از لجن تانک ­ های نگهداری نفت به منظور کاربردهای زیست محیطی

    1389

    مریم دشتی،   فرشته نعیم ­ پور و   پریسا حجازی

    مقایسه مدل ­ های سینتیکی در جذب زیستی آلاینده فلزی نیکل توسط قارچ آسپرژیلوس نایجر

    ١٣٨9

    (محمدرضا صفوی) ،  پریسا حجازی

    فرشته نعیم­پور

    بررسی فاکتورهای موثر بر فرآیندهای بیولوژیکی هوازی در بیورآکتور هواگرد پرشده در محیط مدل

    1389

    (امیر مسعود مسعودی) ،  پریسا حجازی

    فرشته نعیم­پور

    Comparison of Erythromycin Production using Complex and Defined Media

    201 0

    ( Kebriaee.R, ) ،  Naeimpoor F.

    Hejazi P

    بررسی تاثیر پرکن ­ ها بر رژیم جریان در بیورآکتور هواگرد خارجی به منظور بهبود انتقال اکسیژن در تصفیه بیولوژیک

    1389

    امیر مسعود مسعودی ،  پریسا حجازی

    فرشته نعیم­پور

    Optimization of Nickel Biosorption Process by Aspergillus niger using Response Surface Methodology

    2010

    ( Safavi M.R, ) ،  Hejazi P. ،  Naeimpoor F.

    Co-metabolic Biodegradation of 4-Chlorophenol (4-CP) by an Isolated Microorganism

    2010

    ( Shadram S, ) ،  Naeimpoor F.

    Hejazi P.

    بررسی اثر کشت مختلط میکروبی در جداسازی امولسیون های آب و نفت

    1389

    ( مریم دشتی) ،  فرشته نعیم ­ پور

    پریسا حجازی

    مقایسه عملکرد میکروارگانیسم های مولد بیوسورفکتانت جداشده با دو روش غنی­سازی حالت جامد و غوطه­ور

    1389

    عطیه ذبیح­الله­پور ،  پریسا حجازی

    فرشته نعیم­پور

    تولید اسید سیتریک از تفاله هویج در بیوراکتور سینی‌دار تخمیر حالت جامد

    1388

    (سید امیر ابراهیم امامی‌مقدم)

    فرشته نعیم ­ پور ،  پریسا حجازی

    بکارگیری تفاله هویج و سبوس گندم در تولید اسید سیتریک به روش تخمیر حالت جامد

    1388

    (سید امیر ابراهیم امامی‌مقدم)

    فرشته نعیم ­ پور ،  پریسا حجازی

    Study of phenol biodegradation in an external loop airlift bioreactor using response surface methodology

    1388

    Khakbaz Varkani M. ،  Naeimpoor F.

    پروژه های پژوهشی

 • بررسی امکان تولید آنتی بیوتیکها توسط گونه های میکروبی بومی ، 1384 ، دانشگاه علم و صنعت
 • توزیع فلاکسهای متابولیک در استرپتومایسیس ، 1385 ، دانشگاه علم و صنعت
 • حذف بیولوژیکی فنل در بیوراکتور هواگرد خارجی ، 1387 ، دانشگاه علم و صنعت
 • زیست ساالم سازی خاک های آلوده در فاز دوغابی ، 1388 ، دانشگاه علم و صنعت
 • زیست سالم سازی خاک های آلوده به پارانیتروفنل ، 1389 ، دانشگاه علم و صنعت
 • استفاده از میکروارگانیسم ها در تشکیل یا شکست امولسیون‌های آب و نفت ، 1390 ، دانشگاه علم و صنعت
 • استفاده از تثبیت سلولی در حذف زیستی ترکیبات نفتی ، 1391 ، دانشگاه علم و صنعت
 • کاربرد بیوراکتورهای هیبریدی در زیست سالم سازی آبهای آلوده ، 1392 ، دانشگاه علم و صنعت
 •    


دفعات مشاهده: 20857 بار   |   دفعات چاپ: 1425 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 15 بار   |   0 نظر