مقالات ارائه شده در کنفرانس های ملی و بین المللی

  1. Determination of L-histidine by modified carbon paste electrode using tetra-3,4-pyridinoporphirazinatocopper(II)

  چهاردهمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران، دانشگاه تربیت معلم، تهران، 28-30 بهمن 1382

 2. Determination of cyanide using tetra-3,4-pyridinoporphyrazinatocobalt(II) modified carbon paste electrode

  سیزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران، دانشگاه فردوسی، مشهد مقدس،29-31 اردیبهشت 1383

 3. Electrocatalytic oxidation of l-cysteine with a stable copper–cobalt hexacyanoferrate electrochemically modified carbon paste electrode

  First regional symposium on Bioelectrochemistry, 13-15 October, 2008, Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran, Tehran, Iran.

 4. Fast and simple method for preparation of sol-Gel-derived carbon ceramic electrode using microwave irradiation

  ششمین سمینار دوسالانه الکتروشیمی ایران، دانشگاه کردستان، سنندج،22-25 تیرماه 1388 ( ارائه به صورت سخنرانی )

 5. Fast and simple method for preparation of sol-Gel-derived carbon nanotube ceramic electrode by microwave irradiation, and its application for determination of adenine and guanine

  شانزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران، دانشگاه بوعلی سینا، همدان،6-8 مرداد ماه 1388 ( ارائه به صورت سخنرانی )

 6. Doping copper oxide nanoparticles in sol–gel-derived carbon ceramic electrode by microwave irradiation, and its application for determination of adenine at very low potentia

  هفدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران، دانشگاه کاشان، 21-23 شهریور ماه 1389 ( ارائه به صورت سخنرانی)

 7. Metal hexacyanoferrates for hydrogen evolution reaction

  نهمین سمینار دوسالانه الکتروشیمی ایران، دانشگاه یزد، 2-4 بهمن 1389

 8. Improvement of HER on the MnO modified carbon paste electrode by electrodeposited metal hexacyanoferrates on the electrode

  پانزدهمین سمینار شیمی ایران، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، 13-15 شهریورماه 1390

 9. Electrochemical hydrogen production with Shimalite Ni catalyst

  پانزدهمین سمینار شیمی ایران، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، 13-15 شهریورماه 1390

 10. Electrochemical determination of D-penicillamine drug in presence of mercury

  پانزدهمین سمینار شیمی ایران، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، 13-15 شهریورماه 1390

 11. Penicillamine Determination at Very Low Potential on Bare Carbon Paste Electrode

  هفتمین سمینار سالانه الکتروشیمی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، 18 و 19 آبان ماه 1390 (سخنرانی)

 12. Electrocatalytic Oxidation of Methanol on Shimalite-Nickel modified Carbon Paste Electrode

  هفتمین سمینار سالانه الکتروشیمی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، 18 و 19 آبان ماه 1390

 13. Electrochemical Hydrogen Production by MoO3/ Shimalite-Nickel modified Carbon Paste Electrode

  هفتمین سمینار سالانه الکتروشیمی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، 18 و 19 آبان ماه 1390(سخنرانی)

  14- تولید الکتروشیمیایی هیدروژن با استفاده از الکترود اصلاح شده با اکسید منگنز و اکسید آهن

  اولین کنفرانس بین الملی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی، تهران، 26 تیر ماه 1391،مرکز همایش های بین المللی هتل المپیک تهران (ارائه به صورت سخنرانی)

  15 - تولید الکتروشیمیایی گاز هیدروژن بر روی نانو ذرات اکسید منگنز - نانو لوله کربنی و تاثیر فیلم های هگزاسیانو فرات بر روی الکترد اصلاح شده

  اولین کنفرانس بین الملی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی، تهران، 26 تیر ماه 1391،مرکز همایش های بین المللی هتل المپیک تهران

  16 . A novel voltammetry sensor for cephalexin based on electropolymerized molecular imprinted polymer

  دهمین سمینار دوسالانه الکتروشیمی ایران، کرمانشاه، دانشگاه رازی کرمانشاه، 29-27 تیرماه 91

 17 . Cobalt oxide nanoparticles modified electrode for electrocatalytic hydrogen production

  هشتمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران، بابلسر، دانشگاه مازندران، ۱۱ و ۱۲ بهمن ماه 91

  18 - ساخت الکترود اصلاح شده با نانولوله کربنی پوشیده از پلیمر قالب مولکولی جهت تشخیص کلسترول و بهینه سازی با استفاده از روش کمومتریکس، کنفرانس نانومحاسباتی، 27 بهمن ماه 91، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی

  19 - تهیه الکترود گرافیتی اصلاح شده با نانو ذرات نیکل و استفاده از آن به عنوان الکترود برای اکسیداسیون گلوکز، سیزدهمین همایش دانشجویی فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 18 و 19 اردیبهشت 92

  20 - بررسی تولید هیدروژن به روش الکتروشیمیایی با استفاده از خمیر کربن اصلاح شده با الکتروکاتالیست نانوذرات اکسید آهن، اولین همایش ملی هیدروژن، 16 آبان 92، اصفهان، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

  21 - بررسی تولید هیدروژن به روش الکتروشیمیایی با استفاده از خمیر کربن اصلاح شده با الکتروکاتالیست تیتانیم اکسید نشانده شده بر روی گرافن، اولین همایش ملی هیدروژن، 16 آبان 92، اصفهان، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

  22 - سنتز گرافیت دوپه شده با نانوذرات نیکل به روش الکترولیز و استفاده از آن به عنوان الکترود در پیل های سوختی گلوکوزی، سومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو، 6 و 7 آذر ماه 92، تهران، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

 23 . Application of Metal–organic frameworks (MOFs) as catalysts for electrochemical hydrogen production

  هشتمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، 13 و 14 آذر ماه 92

 24 . Malva sylvestris flower as low cost sorbent for the removal of Pb (II) ions from

  Wastewaters

  بیستمین کنفرانس شیمی تجزیه ایران، اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، 6-8 اسفند 92

 25. Synthesis and Photocatalytic Activity of Semiconducting Lamellar Calcium Niobate Prepared by Polymerized Complex (PC) Method, 6th Iranian National Seminar of Chemistry and the Environment, 29-30 Oct 2013, Tabriz University, Tabriz, Iran

 26. Hydrothermal Synthesis of Wormhole-like Potassium Hexaniobate Nanoparticles and Its Application in Photocatalysis, 6th Iranian National Seminar of Chemistry and the Environment, 29-30 Oct 2013, Tabriz University, Tabriz, Iran

27. A rechargeable Zn/Poly aniline-Graphene oxide nanocomposite battery, 2ed National battery conference, 9 Oct 2013, Tehran, Iran

28. Application of CuBDC Metal Organic Framework as electrocatalyst for hydrogen production, 10th Annual Electrochemistry Seminar of Iran, 26 & 27 Nov. 2014, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

29. Application of palladium nanoparticles supported on ethylenediamine-functionalized cellulose as catalysts for electrochemical hydrogen production, 10th Annual Electrochemistry Seminar of Iran, 26 & 27 Nov. 2014, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

30. Malava sylvestris flower extracts as green corrosion inhibitor for mild steel in HCl solution, 10th Annual Electrochemistry Seminar of Iran, 26 & 27 Nov. 2014, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
31. Photoelectrochemical Investigation of TiO2-Graphene Nanocomposites, 18th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry (ECSOC), 1–30 November 2014

32. Fe3O4@C Core shell Nanoparticles for Dye Removal from Aqueous Solution, 7th seminar of chemistry anf environment, 26-27 Augest 2015, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran

33. Congo red Dye Removal from Aqueous Solution by S-doped Fe3O4@C Nanocomposite, 7th seminar of chemistry anf environment, 26-27 Augest 2015, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran

34. Application of Copper (II)-based Metal Organic Framework Synthesized by Electrochemical Method for Oxygen Reduction Reaction,11th Annual Electrochemistry Seminar of Iran, Tarbiat Modares University, 18-19 Nov, 2015

35. Effect of surfactants on electrochemical hydrogen productionEffect of surfactants on electrochemical hydrogen production, ,11th Annual Electrochemistry Seminar of Iran, Tarbiat Modares University, 18-19 Nov, 2015,11th Annual Electrochemistry Seminar of Iran, Tarbiat Modares University, 18-19 Nov, 2015

36. Electrochemical Hydrogen Production by NiHCF Modified Electrode, International Conference on Science and Engineering, Dubai, UAE, 1th December, 2015 

37. Effect of orange peel extract on the corrosion of mild steel in 1 M HCl solution, 6th Conference on Thermal Power Plants, CTPP 2016, 19-20 Jan. 2016, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

38. In situ one-step electrodeposition of graphene supported palladium-silver bimetallic nanocatalyst on carbon cloth and its catalytic activity towards methanol electrooxidation, 23th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, 30Aug-01Sep 2016, Sharif University of Technology, Tehran, Iran

39. Construction of uranyl ion-selective electrode based on ionic imprinted polymer nanoparticles, 23th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, 30Aug-01Sep 2016, Sharif University of Technology, Tehran, Iran

40. Voltammetric Determination of Chlorpromazine Hydrochloride at Layered Double Hydroxide Modified Glassy Carbon Electrode, 12th Annual Electrochemistry Seminar of Iran, 19- 20 oct, 2016, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

41. Synthesis of Polyaniline Nanofibers for Non-enzymatic Glucose Sensor, 12th Annual Electrochemistry Seminar of Iran, 19- 20 oct, 2016, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran


دفعات مشاهده: 5553 بار   |   دفعات چاپ: 613 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 31 بار   |   0 نظر