صفحه شخصی

سید مرتضی موسوی خوشدل
معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی

استادیار گروه شیمی فیزیک

پست الکترونیک: mmousaviiust.ac.ir
شماره تلفن های مستقیم: ۷۷۲۴۰۰۸۰ - ۷۳۲۲۸۳۰۴

شماره تلفن داخلی:  ۸۳۰۴

دورنگار: ۷۷۴۹۱۲۰۴
لینک گوگل اسکولار         Google scholar
لینک ریسرچ گیت     
RG (Researchgate)e
لینک اورسید                                  
ORCID  

AWT IMAGE



محورهای اصلی تحقیقاتی:

شیمی   محاسباتی،   الکتروشیمی  و نانو شیمی

زمینه های پژوهشی:
      الف: طراحی و ساخت ابرخازن:

۱- طراحی مواد ابرخازنها به روش محاسباتی (مکانیک کوانتمی و دینامیک مولکولی) و محاسبه و پیشگویی خواص و کارآیی
۲- ساخت مواد الکترودی ابرخازنها بر پایه نانوساختارهای کربنی (گرافنی، گرافن عاملدار و ...) و اندازه گیری ظرفیت و کارآیی و ...
۳- ساخت مواد الکترودی ابرخازنها بر پایه MOF ها و اندازه گیری ظرفیت، کارآیی و ...
۴- ساخت مواد الکترودی کامپوزیتی ابرخازنها و اندازه گیری ظرفیت، کارآیی و ...

    ب: طراحی مواد برای الکترود باتریهای یون-لیتیمی و یون سدیمی

۱- طراحی مواد الکترودی به روش محاسباتی (مکانیک کوانتمی و دینامیک مولکولی) برای باتریهای یون-لیتیمی و یون-سدیمی
۲- ساخت مواد الکترودی برای قطب مثبت باتریهای یون - لیتیم و یون - سدیم (در حال شروع از سال ۹۹)

   ج: ساخت باتریهای جریانی اکسایشی کاهشی سرب اسیدی

۱- مطالعه روی بستر الکترودها و الکترولیت برای بهینه کردن عملکرد و چرخه پذیری
۲- طراحی جدید و ساخت مجموعه باتری سرب اسیدی جریانی به منظور بالابردن چرخه پذیری

   د: مطالعه اثر بازدارنده ها در خوردگی فلزات:

۱- مطالعه محاسباتی مکانیک کوانتمی اثر بازدارندگی مواد مختلف نظیر (نانو مواد، مواد دارویی، مواد سبز و ...) بر خوردگی فلزات
۲- طراحی مواد بازدارنده کارآمد بر اساس نتایج روشهای محاسباتی
۳- مطالعه تجربی اثر بازدارندگی مواد مختلف نظیر (نانو مواد، مواد دارویی، مواد سبز و ...) بر خوردگی فلزات

  هـ: مطالعه واکنشها بر روی سطح نانوساختارها

۱- مطالعه محاسباتی مکانیک کوانتمی مکانیزم واکنشهای کاتالیستی جذب آلوده کننده های محیط زیست بر روی نانوساختارها و تخریب آنها
۲- مطالعه محاسباتی مکانیک کوانتمی مکانیزم واکنشهای آلی در حضور کاتالیزورهای نانوساختار
۳- مطالعه محاسبات مکانیک کوانتمی  جذب داروها بر روی نانوساختارها و فرایند دارورسانی هوشمند


سوابق آموزشی: 

تدریس دروس :
۱۴- ترمودینامیک آماری II

۱۳- مباحث ویژه در شیمی فیزیک (مطالعه الکتروشیمی باتریها به روشهای تجربی و محاسباتی)

۱۲- مباحث نوین در شیمی فیزیک (روشهای محاسباتی در حوزه انرژی های نو)

۱۱- کامپیوتر در شیمی (شیمی محاسباتی مکانیک کوانتمی)

۱۰- کامپیوتر در شیمی (روشهای شبیه سازی دینامیک مولکولی و مونت کارلو)

۹- الکتروشیمی پیشرفته

۸- شیمی کوانتمی I

۷- شیمی کوانتمی II

۶- شیمی کوانتمی III

۵- ترمودینامیک آماری I

۴- طیف سنجی مولکولی I

۳- سینتیک شیمیایی پیشرفته

۲- شیمی فیزیک پیشرفته

۱ - شیمی عمومی I و II

سوابق پژوهشی: 
   الف) مقالات ISI:

۳۰)  M Molaei, F Ahmadi, SM Mousavi-Khoshdel, Theoretical investigation of efficiency of [Co (PMe۲NPh۲) ۲] ۲+ structure as a possible hydrogen evolution catalyst, Materials Research Express ۲۰۱۸, https://doi.org/۱۰.۱۰۸۸/۲۰۵۳-۱۵۹۱/aad۵۷a
۲۹) E Targholi, MS Rahmanifar, SM MousaviKhoshdel, Facile synthesis of copper hexacyanoferrate/graphene nanocomposite for electrochemical energy storage, Applied Organometallic Chemistry, ۲۰۱۸, DOI:org/۱۰.۱۰۰۲/aoc.۴۶۱۵
۲۸) E. Vessally, R. Moladoust, S. M. Mousavi-Khoshdel, M. D. Esrafili, A. Hosseinian, L. Edjlali: Chloropicrin sensor based on the pristine BN nanocones: DFT studies. Structural Chemistry ۲۰۱۸;, DOI:۱۰.۱۰۰۷/s۱۱۲۲۴-۰۱۷-۱۰۵۵-۳
۲۷) E. Vessally, R. Moladust, S.M. Mousavi-Khoshdel, M.D. Esrafili, A. Hosseinian, L. Edjlali: The ClCN adsorption on the pristine and Al-doped boron nitride nanosheet, nanocage, and nanocone: Density functional studies. Thin Solid Films  ۲۰۱۸; ۶۴۵., DOI:۱۰.۱۰۱۶/j.tsf.۲۰۱۷.۱۱.۰۰۲
۲۶) Mohammad Jafar Momeni, Chandra Chowdhury, Morteza Mousavi-Khoshdel: Density functional theory study of defective silicenes as anode materials for lithium ion batteries. Journal of Molecular Graphics and Modelling ۱۰/۲۰۱۷; ۷۸., DOI:۱۰.۱۰۱۶/j.jmgm.۲۰۱۷.۱۰.۰۱۶
۲۵) Ehsan Targholi, S. Morteza Mousavi-Khoshdel, Mohmmadsafi Rahmanifara, M.Z.A. Yahya: Cu- and Fe-Hexacyanoferrate as Cathode Materials for Potassium Ion battery: A First-Principles Study. Chemical Physics Letters ۰۹/۲۰۱۷; ۶۸۷., DOI:۱۰.۱۰۱۶/j.cplett.۲۰۱۷.۰۹.۰۲۹
۲۴) Masumeh Molaei, S. Morteza Mousavi-Khoshdel: Tetracyanobenzene-Al-graphene efficiency as an organic electrode material for Na-ion batteries: A theoretical approach. Computational Materials Science ۰۸/۲۰۱۷; ۱۳۹., DOI:۱۰.۱۰۱۶/j.commatsci.۲۰۱۷.۰۸.۰۲۳
۲۳) S M Mousavi-Khoshdel, M Safi Rahmanifar, E Targholi: Evaluating the performance of graphene with structural defect and functionalized by –C۶H۴ as an electrode active material for supercapacitors. Iranian Journal of Physics Research ۰۲/۲۰۱۷; ۱۶(۴):۲۷۳-۲۸۱., DOI:۱۰.۱۸۸۶۹/acadpub.ijpr.۱۶.۴.۲۷۳
۲۲) Mohammad Jafar Momeni, Morteza Mousavi-Khoshdel, Ehsan Targholi: First-Principles Investigation of Adsorption and Diffusion of Li on Doped Silicenes: Prospective Materials for Lithium-ion Batteries. DOI:۱۰.۱۰۱۶/j.matchemphys.۲۰۱۷.۰۱.۰۸۲
۲۱) Masoumeh Molaei, S. Morteza Mousavi-Khoshdel, Ehsan Targholi: First-principles investigation of the complex of ۲, ۵-furandicarbonitrile-Al-doped graphene as a possible electrode material for Na-ion batteries. Current Applied Physics ۱۲/۲۰۱۶; ۱۷(۲)., DOI:۱۰.۱۰۱۶/j.cap.۲۰۱۶.۱۲.۰۰۵
۲۰) Mohammad Jafar Momeni, Ehsan Targholi, Morteza Mousavi-Khoshdel: Maleic anhydride as a promising anode material for Na-Ion and Li-Ion batteries with using a proper substrate: A first principles study. Computational Materials Science ۱۱/۲۰۱۶; ۱۲۴:۱۶۶-۱۷۲., DOI:۱۰.۱۰۱۶/j.commatsci.۲۰۱۶.۰۷.۰۳۴
۱۹) Ehsan Targholi, Masoumeh Molaei, S. Morteza Mousavi-Khoshdel: (۱۰, ۱۰) Single Walled Carbon Nanotube Consisted of Chemisorbed Oxygen Atoms as a Promising Supercapacitor Electrode Material: A First Principles Study. Chemical Physics Letters ۱۰/۲۰۱۶; ۶۶۴., DOI:۱۰.۱۰۱۶/j.cplett.۲۰۱۶.۱۰.۰۱۸
۱۸) S. Morteza Mousavi-Khoshdel, Parisa Jahanbakhsh-bonab, Ehsan Targholi: Structural, electronic properties, and quantum capacitance of B, N and P-doped armchair carbon nanotubes. Physics Letters A ۰۸/۲۰۱۶; ۳۸۰(۴۱)., DOI:۱۰.۱۰۱۶/j.physleta.۲۰۱۶.۰۷.۰۶۷
۱۷) S M Mousavi-Khoshdel, M Molaei, M Ghiasi: Computational Study on Reduction Potential of [CoP ۴ N ۲ (OH ۲ ) ۲ ] ۲+ as a Super- Efficient Catalyst in Electrochemical Hydrogen Evolution. Physical Chemistry Research ۰۶/۲۰۱۶; ۴(۴):۵۳۱-۵۳۸., DOI:۱۰.۲۲۰۳۶/pcr.۲۰۱۶.۱۵۴۳۱
۱۶) S. Morteza Mousavi-Khoshdel, Ehsan targholi, Mohammad Jafar Momeni: A First Principle Calculation of Quantum Capacitance of Co-Doped Graphenes as Supercapacitor Electrodes. The Journal of Physical Chemistry C ۱۱/۲۰۱۵; ۱۱۹(۴۷)., DOI:۱۰.۱۰۲۱/acs.jpcc.۵b۰۷۹۴۳
۱۵) Mehdi D. Esrafili, Ramin Mohammad-Valipour, Seyed Morteza Mousavi-Khoshdel, Parisa Nematollahi: A Comparative Study of CO Oxidation on Nitrogen and PhosphorusDoped Graphene. ChemPhysChem ۰۹/۲۰۱۵; ۱۶(۱۷)., DOI:۱۰.۱۰۰۲/cphc.۲۰۱۵۰۰۴۸۸
۱۴) Zahra Khodadadi, S. Morteza Mousavi-Khoshdel, Hussein Gharibi: Monte Carlo Simulation and Theoretical Approach to Mixed Surfactant System consisting Gemini and Conventional Surfactants in Aqueous Solutions. Fluid Phase Equilibria ۰۷/۲۰۱۵; ۴۰۶., DOI:۱۰.۱۰۱۶/j.fluid.۲۰۱۵.۰۷.۰۵۱
۱۳) Hadi Behzadi, Payman Roonasi, Mohammad Jafar Momeni, Sergio Manzetti, Mehdi D. Esrafili, I.B. Obot, Mostafa Yousefvand, S. Morteza Mousavi-Khoshdel: A DFT study of pyrazine derivatives and their Fe complexes in corrosion inhibition process. Journal of Molecular Structure ۰۴/۲۰۱۵; ۱۰۸۶., DOI:۱۰.۱۰۱۶/j.molstruc.۲۰۱۵.۰۱.۰۰۸
۱۲) S. Morteza Mousavi-Khoshdel, Ehsan Targholi: Exploring the Effect of Functionalization of Graphene on the Quantum Capacitance by First Principle Study. Carbon ۰۳/۲۰۱۵; ۸۹., DOI:۱۰.۱۰۱۶/j.carbon.۲۰۱۵.۰۳.۰۱۳
۱۱) Hussein Gharibi, Zahra Khodadadi, S. Morteza Mousavi-Khoshdel, S. Majid Hashemianzadeh, Soheila Javadian: Mixed Micellization of Gemini and Conventional Surfactant in Aqueous Solution, a Lattice Monte Carlo Simulation. Journal of Molecular Graphics and Modelling ۰۹/۲۰۱۴; ۵۳., DOI:۱۰.۱۰۱۶/j.jmgm.۲۰۱۴.۰۷.۰۱۴
۱۰) Mohammad Jafar Momeni, Hadi Behzadi, Peyman Roonasi, S. Abolfazl Seyed Sadjadi, S. Morteza Mousavi-Khoshdel, S. Vahid Mousavi: Ab initio study of two quinoline derivatives as corrosion inhibitor in acidic media: electronic structure, inhibitor–metal interaction, and nuclear quadrupole resonance parameters. Research on Chemical Intermediates ۰۸/۲۰۱۴; ۴۱(۹)., DOI:۱۰.۱۰۰۷/s۱۱۱۶۴-۰۱۴-۱۷۷۷-۴
۹)  Zahra Khodadadi, S Morteza Mousavi-Khoshdel, Hussein Gharibi, Seyed Majid Hashemianzadeh, Sohaila Javadian: Monte Carlo simulation of binary surfactant/contaminant/water systems. Journal of molecular graphics & modelling ۰۳/۲۰۱۲; ۳۶:۲۰-۹., DOI:۱۰.۱۰۱۶/j.jmgm.۲۰۱۲.۰۳.۰۰۳
۸)  Leila karami, Hadi Behzadi, Nasser L. Hadipour, Morteza Mousavi-khoshdel: Study of C OH N Hydrogen bond interactions in amyloid beta (A β): A DFT study of the electric field gradient and CS tensors and NBO analysis. Computational and Theoretical Chemistry ۰۴/۲۰۱۱; ۹۶۵(۱):۱۳۷-۱۴۵., DOI:۱۰.۱۰۱۶/j.comptc.۲۰۱۱.۰۱.۰۳۸
۷)  Niaz Poorgholami-Bejarpasi, Majid Hashemianzadeh, S Morteza Mousavi-Khoshdel, Beheshteh Sohrabi: Role of Interaction Energies in the Behavior of Mixed Surfactant Systems: A Lattice Monte Carlo Simulation. Langmuir ۰۹/۲۰۱۰; ۲۶(۱۷):۱۳۷۸۶-۹۶., DOI:۱۰.۱۰۲۱/la۱۰۰۳۳۰c
۶)  Niaz Poorgholami-Bejarpasi, Majid Hashemianzadeh, S Morteza Mousavi-Khoshdel, Beheshteh Sohrabi: Investigation of the mixing behavior of surfactants by lattice Monte Carlo simulation. Journal of Molecular Modeling ۰۲/۲۰۱۰; ۱۶(۹):۱۴۹۹-۵۰۸., DOI:۱۰.۱۰۰۷/s۰۰۸۹۴-۰۱۰-۰۶۵۷-۰
۵)  S.M. Hashemianzadeh, H. Gharibi, S.M. Mousavi-Khoshdel, B. Sohrabi, M. A. Safarpoor: Lattice Monte Carlo simulation of dilute ionic surfactants. Journal of Molecular Liquids ۰۲/۲۰۰۸; ۱۳۸(۱):۱۴۷-۱۵۴., DOI:۱۰.۱۰۱۶/j.molliq.۲۰۰۷.۰۷.۰۰۷
۴)  Hussein Gharibi, Reza Behjatmanesh-Ardakani, Majid Hashemianzadeh, Morteza Mousavi-Khoshdel: Complexation between a Macromolecule and an Amphiphile by Monte Carlo Technique. The Journal of Physical Chemistry B ۰۸/۲۰۰۶; ۱۱۰(۲۷):۱۳۵۴۷-۵۳., DOI:۱۰.۱۰۲۱/jp۰۶۱۶۲۲v
۳)  H. Gharibi, R. Behjatmanesh-Ardakani, S. M. Hashemianzadeh, S. M. Mousavi-Khoshdel, S. Javadian, B. Sohrabi: Study of thermodynamic parameters in amphiphilic systems by lattice Monte Carlo: Effect of tails and heads. Theoretical Chemistry Accounts ۰۱/۲۰۰۶; ۱۱۵(۱):۱-۱۷., DOI:۱۰.۱۰۰۷/s۰۰۲۱۴-۰۰۵-۰۰۱۴-z
۲)  B M Razavizadeh, M Mousavi-Khoshdel, H Gharibi, R Behjatmanesh-Ardakani, S Javadian, B Sohrabi: Thermodynamic studies of mixed ionic/nonionic surfactant systems. Journal of Colloid and Interface Science ۰۹/۲۰۰۴; ۲۷۶(۱):۱۹۷-۲۰۷., DOI:۱۰.۱۰۱۶/j.jcis.۲۰۰۴.۰۳.۰۳۶
۱)  Nasser L. Hadipour, Marjan A. Rafiee, Masoumeh Javaheri, Morteza K. Mousavie: Ab-initio calculations of NQR۳۵Cl frequency in organo-germanium chlorides and its dependency on Ge-O Distance. Chemical Physics Letters ۰۴/۲۰۰۲; ۳۵۶(۵):۴۴۵-۴۵۰., DOI:۱۰.۱۰۱۶/S۰۰۰۹-۲۶۱۴(۰۲)۰۰۳۳۹-۱

    مقالات ISC و علمی پژوهشی:

۵)  تارقلی احسان؛ موسوی خوشدل سیدمرتضی؛ رحمانی­فر محمد صفی، تأثیر نقصهای ساختاری در گرافن عاملدار شده با گروه عاملی –COOHدر کارایی ابرخازن پایه گرافنی، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، دوره۳۵، شماره ۳، سال ۱۳۹۵
۴)  موسوی خوشدل سیدمرتضی؛ رحمانی­فر محمد صفی؛ تارقلی احسان ، بررسی کارایی گرافن با نقص ساختاری و عاملدار شده با C۶H۴ به عنوان ماده فعال الکترودی در ابرخازنها، مجله پژوهش فیزیک ایران، جلد ۱۶ ، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۵، DOI: ۱۰.۱۸۸۶۹/acadpub.ijpr.۱۶.۴.۲۵۱

۳)  S M Mousavi-Khoshdel, M Molaei, M Ghiasi: Computational Study on Reduction Potential of [CoP ۴ N ۲ (OH ۲ ) ۲ ] ۲+ as a Super- Efficient Catalyst in Electrochemical Hydrogen Evolution. Physical Chemistry Research ۰۶/۲۰۱۶; ۴(۴):۵۳۱-۵۳۸., DOI:۱۰.۲۲۰۳۶/pcr.۲۰۱۶.۱۵۴۳۱

۲)  رحمانی فر محمد صفی؛ موسوی خوشدل سید مرتضی؛ شه بخش یاسر، اثر کامپوزیت پلی آنیلین/گرافیت بر کارایی باتری قابل شارژ روی پلی آنیلی، نشریه پژوه شهای کاربردی در شیمی، سال نهم، شماره ۳، پاییز ۹۴
۱)   موسوی خوشدل, خدادادی, خزایی زارع، شبیه سازی مونت کارلوی مواد فعال سطحی در حضور آلاینده های هیدروکربنی، مجله شیمی کاربردی ۹ (۳۳), ۷۹-۹۲

دانشجویان کنونی: 
   الف) دانشجویان دکتری:

۴-  سرکار خانم سمیرا محمدی
۳-  سرکار خانم اشرف السادات قاسمی
۲-  سرکار خانم پریسا آقاجانی
۱-  سرکار خانم شیوا شیبانی
 

   ب) دانشجویان کارشناسی ارشد:

۱۵)  
۱۴)  
۱۳)  
۱۲)  سرکار خانم زهرا معظمی
۱۱)  سرکار خانم الهه جعفرپور
۱۰)  جناب آقای شایان خلج
۹)   جناب آقای رضا الماسی
۸)   جناب آقای اتابک توری
۷)   سرکار خانم شمیمه قاسمی
۶)   جناب آقای معین مهری
۵)   جناب آقای احمد نوری
۴)   سرکار خانم زهرا اسدی
۳)   سرکار خانم شایسته ماجدی
۲)   سرکار خانم مریم سعیدی مقدم
۱)   سرکار خانم فاطمه مهنام پور


دانش آموختگان: 
   الف) دانش آموختگان دکتری: 

۵- سرکار خانم دکتر راضیه فراهتی
۴-  جناب آقای دکتر احسان تارقلی
۳- سرکار خانم معصومه مولایی
۲-  سرکار خانم دکتر رقیه مولادوست
۱- جناب آقای دکتر محمد جعفر مومنی
 

   الف) دانش آموختگان کارشناسی ارشد: 

۵۱)
۵۰) 
۴۹)
۴۸) 
۴۷)
۴۶)
۴۵)  سرکار خانم فاطمه مهنام پور
۴۴)  سرکار خانم مریم سعیدی مقدم
۴۳)  سرکار خانم شایسته ماجدی
۴۲)  سرکار خانم زهرا اسدی
۴۱)  جناب آقای صمد دالوند
۴۰)  جناب آقای علی مفتاحی
۳۹)  سرکار خانم پریا کوشکی
۳۸)  سرکار خانم سپیده ناصری
۳۷)  سرکار خانم سمیرا محمدی
۳۶)  سرکار خانم الهام خضرلو
۳۵)  سرکار خانم بهاره رضایی
۳۴)  جناب آقای فرهاد مقصودیان
۳۳)  جناب آقای محسن رباطی
۳۲)  جناب آقای محمد امین عزیزی
۳۱)  سرکار خانم نیلوفر رضایی
۳۰)  سرکار خانم کبری قاسمی
۲۹)  سرکار خانم پانته آ عزیزی
۲۸)  سرکار خانم میترا اصغری طلب
۲۷)  جناب آقای سعید علیپور
۲۶)  جناب آقای مبارک احمدی
۲۵)  سرکار خانم الهام بنده خدا
۲۴)  سرکار خانم نرگس جعفری
۲۳)  سرکار خانم زهرا میرغفاری
۲۲)  جناب آقای رامین محمدولی پور
۲۱)  سرکار خانم پریسا جهانبخش بناب
۲۰)  سرکار خانم رویا جعفری
۱۹)  سرکار خانم فاطمه احمدی بیدری
۱۸)  جناب آقای علی مرادی سیرچی
۱۷)  سرکار خانم طیبه عرشی
۱۶)  جناب آقای احسان تارقلی
۱۵)  جناب آقای وحید ایراندوست
۱۴)  جناب آقای یاسر شه بخش
۱۳)  جناب آقای مهرداد حمیدی
۱۲)  جناب آقای مهدی ریاض الحسینی
۱۱)  جناب آقای بهمن آقایی ارائی
۱۰)  جناب آقای عبدالله سواری
۹)   سرکار خانم حمیده سادات دشتمزاری
۸)   جناب آقای مصطفی رحیمیان لکور
۷)   جناب آقای امین خورسندی
۶)   سرکار خانم صدیقه قلعه نویی
۵)   جناب آقای محمد خزایی زارع
۴)   سرکار خانم هانیه سادات ویژگان
۳)   سرکار خانم لیلا عسگر
۲)   سرکار خانم سحر شکری
۱)   جناب آقای محسن عامری سیاهویی



کلیدواژه ها: دینامیک مولکولی | DFT | باتری یون-لیتیم | ابرخازن | شیمی محاسباتی | الکتروشیمی | نانوشیمی |

دفعات مشاهده: 23532 بار   |   دفعات چاپ: 1010 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 60 بار   |   0 نظر