مقالات کامل ارائه شده در مجامع علمی داخلی و بین المللی

  تاریخ

  مکان برگزاری مجمع

عنوان مجمع علمی

  نویسنده

 

  1388/12/7

  Pakistan

  5th International Symposium on Biotechnology (ISB09)

  منصور انبیاء

 

  Adsorption of 2,4-Dicholorophenol on nanoporous MCM-41 from aqueous solution

عنوان مقاله

 

  1388/12/7

  Pakistan

  5th International Symposium on Biotechnology (ISB09)

  منصور انبیاء

 

  Adsorption of Phenanthroline from Waste water using Modified Nanoporous Adsorbent

عنوان مقاله

 

  1388/12/7

  Pakistan

  5th International Symposium on Biotechnology (ISB09)

  منصور انبیاء

 

  Adsorption of naproxen by mesoporous carbon CMK-3 molecular sieves

عنوان مقاله

 

  1388/12/7

  Pakistan

  5th International Symposium on Biotechnology (ISB09)

  منصور انبیاء

 

  Adsorption of Dibenzothiophene by nanoporous silica Cu-SBA-3

عنوان مقاله

 

  1388/12/7

  Pakistan

  5th International Symposium on Biotechnology (ISB09)

  منصور انبیاء

 

  Adsorption of resorcinol from aqueous solution by polymer-coated nanoporous carbon

عنوان مقاله

 

  1388/12/7

  Pakistan

  5th International Symposium on Biotechnology (ISB09)

  منصور انبیاء

 

  Removal of methyl red from dye effluent using modified mesoporous carbon

عنوان مقاله

 

  1388/12/7

  Pakistan

  5th International Symposium on Biotechnology (ISB09)

  منصور انبیاء

 

  Mesoporous carbon as an adsorbent for the removal of malachite green from dye wastewater

عنوان مقاله

 

  1388/12/7

  Pakistan

  5th International Symposium on Biotechnology (ISB09)

  منصور انبیاء

 

  Adsorption of Ascorbic Acid by Silica nanoporous

عنوان مقاله

 

  1388/8/19

  Tehran

  International conference on Advances in Wastewater Treatment and Reuse

  منصور انبیاء

 

  Adsorption of phenanthrene on carbon nanoporous adsorbent

عنوان مقاله

 

  1388/8/19

  Tehran

  International conference on Advances in Wastewater Treatment and Reuse

  منصور انبیاء

 

  Removal of 1,10-o-phenanthroline from industrial wastewater using mesoporous adsorbent

عنوان مقاله

 

  1388/8/19

  Tehran

  International conference on Advances in Wastewater Treatment and Reuse

  منصور انبیاء

 

  Remova of dibenzofurn from n-heotane solution using polymer-coated nanoporous carbon

عنوان مقاله

 

  1388/8/19

  Tehran

  International conference on Advances in Wastewater Treatment and Reuse

  منصور انبیاء

 

  Preparation of Fe-doped mesoporous silica SBA-15 for adsorption of carbazole

عنوان مقاله

 

  1388/8/19

  Tehran

  International conference on Advances in Wastewater Treatment and Reuse

  منصور انبیاء

 

  Preparation and characterization of surfactant modified mesoporous SBA-15 silica molecular sieves for the adsorption of chromate ion from wastewater

عنوان مقاله

 

  1388/12/19

  Sharif university ,Kish Island

  3rd conference on nano structures NS 2010

  منصور انبیاء

 

  Synthesis of functionalize SBA-15 as a nano sorbent for the removal of halophenols from aqueous media

عنوان مقاله

 

  1388/12/19

  Sharif university ,Kish Island

  3rd conference on nano structures NS 2010

  منصور انبیاء

 

  Removal of 2,2-bipyridine from wastwater using modified nanoporous adsorbent

عنوان مقاله

 

  18/9/1388

  دانشگاه امام حسین (ع)

  اولین همایش سراسری نقش علوم پایه در فناوری نانو

  منصور انبیاء

 

  سنتز SBA-15 عامل دار شده بعنوان جاذب نانو ساختار برای جذب ترکیبات فنولی از محیط آبی

عنوان مقاله

 

  18/9/1388

  دانشگاه امام حسین (ع)

  اولین همایش سراسری نقش علوم پایه در فناوری نانو

  منصور انبیاء

 

  سنتز و شناسایی ترکیب نانو متخلخل کربنی اصلاح شده با پلیمر

عنوان مقاله

 

  18/9/1388

  دانشگاه امام حسین (ع)

  اولین همایش سراسری نقش علوم پایه در فناوری نانو

  منصور انبیاء

 

  حذف رنگدانه آنیونی متیل رد از محیط آبی با استفاده از جاذب نانوپروس

عنوان مقاله

 

  18/9/1388

  دانشگاه امام حسین (ع)

  اولین همایش سراسری نقش علوم پایه در فناوری نانو

  منصور انبیاء

 

 

  سنتز و شناسایی نانو جاذب کربنی منظم جهت حذف 1و2- دی کلرو بنزن از پساب های صنعتی

عنوان مقاله

 

  18/9/1388

  دانشگاه امام حسین (ع)

  اولین همایش سراسری نقش علوم پایه در فناوری نانو

  منصور انبیاء

 

  سنتز و کاربرد جاذب نانو ساختار CMK-1 بعنوان یک فیبر جدید در روش میکرو استخراج با فاز جامد

عنوان مقاله

 

  19/8/1388

  دانشگاه باهنر کرمان

  اولین کنفرانس ملی نانو و بیو فناوری

  منصور انبیاء

 

  سنتز، شناسایی و عامل دار کردن مزوپروس کربنی منظم تهیه شده از قالب سیلیکاتی SBA-3

عنوان مقاله

 

  25/7/1388

  دانشگاه تهران

  سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

  منصور انبیاء

 

  Adsorption of 2,4- Dichlorophenol on to CTAB ordered Mesoporous silica

عنوان مقاله

 

  1388/12/19

  Sharif university ,Kish Island

  3rd conference on nano structures NS 2010

  منصور انبیاء

 

  Adsorption of phenol from aqueous solution by carbon nanoporous coated with polymer

عنوان مقاله

 

  4/12/1388

  تهران

  سومین همایش ملی آب و فاضلاب (با رویکرد اصلاح الگوی مصرف)

  شهرآرا افشار

 

  سنتز نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم و تثبیت آن روی بنتونیت طبیعی ایران

عنوان مقاله

 

  19/9/1388

  تهران

  اولین همایش سراسری علوم پایه در فناوری نانو

  آزاده تجردی

 

  تهیه و شناسایی نانو میله های وانادیم اکسید به روش صوت شیمی

عنوان مقاله

 

 

  19/9/1388

  تهران

  اولین همایش سراسری علوم پایه در فناوری نانو

  آزاده تجردی

 

 

  تهیه و شناسایی نانو ذرات وانادیم اکسید به روش مکانوشیمیایی

عنوان مقاله

 

 

  19/9/1388

  تهران

  اولین همایش سراسری علوم پایه در فناوری نانو

  آزاده تجردی

 

 

  تهیه نانو کاتالیست با تثبیت های لیگاند های کایرال بر روی بستر نانو حفره MCM-41

عنوان مقاله

 

 

  1388/8/15

  Switzerland

  13th international electronic conferences on synthetic organic chemistry

  آزاده تجردی

 

 

  solvent free synthesis of Thiocarbamic acid {(furan-2-yl)ethylidene} hydrazide under ball-milling conditions

عنوان مقاله

 

 

  1388/8/15

  Switzerland

  13th international electronic conferences on synthetic organic chemistry

  آزاده تجردی

 

 

  microwave assisted solvent free synthesis of thiocarbamic acid{(thiophene-2-yl)}ethylidene}hydrazide

عنوان مقاله

 

 

  1388/12/19

  Kish Island

  3rd International Conference on Nanostructures

  آزاده تجردی

 

 

  Piperidine grafted on MCM-41: An efficient resusaable heterogenous catalyst for the one pot synthesis of spiro{indoline-3,5-pyrimido{4,5-b}quinoline}-triones in water

عنوان مقاله

 

 

  20/7/1388

  دانشگاه پیام نور

  نهمین همایش ملی شیمی

  آزاده تجردی

 

 

  سنتز و شناسایی کمپلکسی از ( Hg(II با یک مشتق هتروسیکلی از تیو سمی کربازون

عنوان مقاله

 

 

  20/7/1388

  دانشگاه پیام نور

  نهمین همایش ملی شیمی

  آزاده تجردی

 

 

  سنتز و شناسایی نانو ذرات کبالت

عنوان مقاله

 

 

  20/7/1388

  دانشگاه پیام نور

  نهمین همایش ملی شیمی

  آزاده تجردی

 

 

  تثبیت لیگاند کایرال باز بتی بر روی بستر نانو حفره MCM-41

عنوان مقاله

 

 

  13-15 July 2009

  Greece

  6th International Conference on Nanosciences and Nanotechnologies

  آزاده تجردی

 

 

  Switching and Charge trapping phenomena in silver nanoparticles capped in polymers

عنوان مقاله

 

 

  19/8/1388

  دانشگاه کرمان

  اولین کنفرانس ملی نانو و بیوفناوری

  آزاده تجردی

 

 

  سنتز و شناسایی نانوذرات کبالت اکسید به روش مکانوشیمیایی

عنوان مقاله

 

 

  1388/12/20

  Kish Island

  3rd International Conference on Nanostructures

  آزاده تجردی

 

 

  sonochemical synthesis of V2O5 nanorods: The effect of time and ultrasound power

عنوان مقاله

 

 

  22/2/1388

  اصفهان

  یازدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران

  آزاده تجردی

 

 

  preparation and characterization of a novel vanadium(iv) n-n-bis(salicylidene)-2-2-dimethylpropane-1-3-diamine complex

عنوان مقاله

 

 

  22/2/1388

  اصفهان

  یازدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران

  آزاده تجردی

 

 

  synthesis and characterization of a novel compound containing propaane 1-3-diamonium oxalate and copper (ii) sulfate penta hydrate

عنوان مقاله

 

 

  29/7/1388

  دانشگاه پیام نور

  هفتمین همایش ملی شیمی

  محمد قربان دکامین

  محمدرضا نعیمی جمال

 

 

  تری متیل سیلیل دار شدن انتخابی الکلها و فنولها توسط هگزامتیل دی سیلازان در حضور کاتالیزور آلی تترابوتیل آمونیوم فتالیمید- N - اکسیل

عنوان مقاله

 

 

  1388/8/11

  Switzerland

  ECSOC-13 (13th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry )

  محمد قربان دکامین

  محمدرضا نعیمی جمال

 

 

  Highly turnover number cyanosilylation of carbonyl compounds catalyzed by tetraethylammonium 2-(hydroxycarbamoyl)benzoate as a bifunctional organocatalyst: The role of hydrogen bonding

عنوان مقاله

 

 

  10/12/1388

 

  همایش شیمی نوین

  محمد قربان دکامین

 

 

  سیلیکا سولفوریک اسید به عنوان یک کاتالیزور موثر و دوستار محیط زیست برای آلکیل‌دار کردن پارا-کرزول با استفاده از بنزیل الکل در شرایط بدون حلال

عنوان مقاله

 

 

  1388/12/16

  Kuwait

  Kuwait Conference of Chemistry 2010 Chemistry Industry

  محمد قربان دکامین

  محمدرضا نعیمی جمال

 

 

  Organocatalytic Trimethylsilylation of Alcohols and Phenols with Hexamethyldisilazane HMDS Mediated by Silicon Charge Transfer Complexes Using Tetrabutylammonium phthalimide-N-oxyl )

عنوان مقاله

 

 

  25/7/1388

  دانشگاه تهران

  سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

  رحمت الله رحیمی

  محمد مهدی کاشانی مطلق

 

 

  شناسایی یون های فلزی سنگین

عنوان مقاله

 

 

  29/7/1388

  دانشگاه پیام نور- شیراز

  هفتمین همایش ملی شیمی

  رحمت الله رحیمی

  محمدرضا نعیمی جمال

 

 

  اکسایش گزینش پذیر بنزیل الکل ها به ترکیبات کربنیل یا آلدهید ها ی مربوطه کاتالیز شده توسط مس ( II ) مزو تترا فنیل پورفیرین در حضور اکسی‍‍ژن مولکولی

عنوان مقاله

 

 

  7/2/1388

  نجف اباد

  همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی

  رحمت الله رحیمی

 

 

  Photocatalytic Destruction of Malachite Green by the Tetraphenyl Porphyrin Sulfonate / Titanium Dioxide Nanoparticles Thin Layer Catalyst under UV irradiation

عنوان مقاله

 

 

  23/2/1388

  دانشگاه اصفهان

  11h Iranian Inorganic Chemistry Conference

  رحمت الله رحیمی

 

 

  Study of The Destruction of Malachite Green by The Composite Film Assembled of Porphyrin and TiO2 Nano Particles

عنوان مقاله

 

 

  23/2/1388

  دانشگاه اصفهان

  11h Iranian Inorganic Chemistry Conference

  رحمت الله رحیمی

 

 

  First Catalytic Application of Metal Complexes of Porpholactone and Dihydroxychlorin in the Sulfoxidation Reaction

عنوان مقاله

 

 

  6/12/1388

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

  همایش ملی کاربرد نانو تکنولوژی در علوم محض و کاربردی

  رحمت الله رحیمی

  محمدرضا نعیمی جمال

 

 

  سنتز و شناسایی نانو ذرات مزو تترا فنیل پورفیرین به روش امواج مایکروویو

عنوان مقاله

 

 

  6/5/1388

  دانشگاه سینا- همدان

  16th Analytical chemistry

  سید ابوالفضل سید سجادی

 

 

  Electrochemical Impedance Spectroscopy study of glucose Electro-oxidation on Pt in alkaline solution

عنوان مقاله

 

 

  25/8/1388

  دانشگاه ابهر

  6 thchemistry conf

  سید ابوالفضل سید سجادی

 

 

  Cerium converssion coating preparation ...

عنوان مقاله

 

 

  25/12/1388

  دانشگاه شیراز

  physical chemistry

  سید ابوالفضل سید سجادی

 

 

  Electrochemical synthesis of copper nanoparticles in surfactant solution

عنوان مقاله

 

 

  1388/4/21

  Graz , Austria

  13th international IUPAC conference on polymers and organic chemistry

  سید ابوالفضل سید سجادی

 

 

  The study of electron beam ...at N2 Atmosphere

عنوان مقاله

 

 

  1388/4/21

  Graz , Austria

  13th international IUPAC conference on polymers and organic chemistry

  سید ابوالفضل سید سجادی

 

 

  Barrier properties of electron beam ... and surface chemistry

عنوان مقاله

 

 

  1388/4/21

  Graz , Austria

  13th international IUPAC conference on polymers and organic chemistry

  سید ابوالفضل سید سجادی

 

 

  The influence of electron beam ... thermal behavior

عنوان مقاله

 

 

  1388/4/21

  Graz , Austria

  13th international IUPAC conference on polymers and organic chemistry

  سید ابوالفضل سید سجادی

 

 

  Electron beam irradiated polyamid ...mechanical and barrier properties

عنوان مقاله

 

 

  1388/4/21

  Graz ,Austria

  13th international IUPAC conference on polymers and organic chemistry

  سید ابوالفضل سید سجادی

 

 

  Electron beam ... chain scission mechanisem surface modification

عنوان مقاله

 

 

  1388/4/21

  Graz , Austria

  13th international IUPAC conference on polymers and organic chemistry

  سید ابوالفضل سید سجادی

 

 

  The simultaneous effect of ... irradiated Nylon 6 film

عنوان مقاله

 

 

  1388/11/25

  دانشگاه تربیت مدرس

  The 3th conference and workshop on mathematical chemistry

  بهشته سهرابی

  سید مجید هاشمیان زاده

 

 

  Theoretical study of the ternary oil-water-asymetric mixed surfactants systems by lattice monte carlo simulation

عنوان مقاله

 

 

  1388/2/19

  دانشگاه علم و صنعت

  Second technical conference of thermodynamics

  بهشته سهرابی

  سید مجید هاشمیان زاده

 

 

  The effect of addatives on thermodynamic and interfacial properties of cationic gemini surfactants in aqueous solutions

عنوان مقاله

 

 

  1388/4/20

 

  Electrochemistry

  بهشته سهرابی

  سید مجید هاشمیان زاده

 

 

  The polymer interaction with cationic and anionic surfactants in cationic mixture surfactants

عنوان مقاله

 

 

  10/5/1388

  دانشگاه کردستان

  12th Iranian physical chemistry seminar

  بهشته سهرابی

  سید مجید هاشمیان زاده

 

 

  Physiochemical studies of interaction of cationic Gemini surfactants with a neutral polymer in aqueous solution

عنوان مقاله

 

 

  2009/2/11

  Switzerland

  13rd international Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry (ECSOS-13

  بهشته سهرابی

 

 

  the theoretical study of the various substitutions effect in the conversion of 3-cyclopropylmethoxy-3-chloro diazirine to various products

عنوان مقاله

 

 

  2009/2/11

  Switzerland

  13rd international Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry (ECSOS-13

  بهشته سهرابی

 

 

  the investigation of transition state in the conversion of 3-cyclopropylmethoxy-3-chloro diazirine to various products by ab initio method

عنوان مقاله

 

 

  2010/2/23

  دانشگاه تربیت مدرس

  The Third Conference and Workshop on Mathematical Chemistry (TCWMC 2010 )

  بهشته سهرابی

 

 

  A Computational Scheme for ConductorlikeScreening Model by Sinc QuadratureTec h

عنوان مقاله

 

 

  2009/8/5

 

  3th conference of electrochemistry

  بهشته سهرابی

 

 

  the electrolyte effect on the micellization and monolayer properties of ionic/ionic surfactants mixture

عنوان مقاله

 

 

  8/2/1388

  دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف اباد

  همایش ملی نهنو مواد و نانو تکنولوژی

  محمدمهدی کاشانی مطلق

 

 

  مطالعهای بر ترکیب فازی و اندازه دانه نمونه های 8 YSZ سنتز شده با بیش ماده های نوین الی به روش سل-ژل

عنوان مقاله

 

 

  11/3/1388

  دانشگاه علوم پزشکی تهران

  پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو

  محمدمهدی کاشانی مطلق

 

 

  سنتز و خالص سازی نانو ذرات 2 ZrO2 بایدار شده با کمک Y2O3

عنوان مقاله

 

 

  11/3/1388

  دانشگاه علوم پزشکی تهران

  پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو

  محمدمهدی کاشانی مطلق

 

 

  بررسی اثر هیدرواکسی اباتیت وکلاژن در در سنتز نانو کامبو زیت استخانی شکل به همراه افزاینده های نقره روی گلوتار الدهید وبلی ونیل الکل

عنوان مقاله

 

 

  19/9/1388

  دانشگاه امام حسین(ع)

  اولین همایش سراسری نقش علوم پایه در فناوری نانو

  محمدمهدی کاشانی مطلق

 

 

  سنتز ، شناسایی و بهینه سازی نانو ذرات اکسید نیکل به روش سل-ژل

عنوان مقاله

 

 

  6/12/1388

  دانشگاه آزاد کرمانشاه

  همایش ملی کاربرد نانو تکنولوژی در علوم محض و کاربردی

  محمدمهدی کاشانی مطلق

 

 

  سنتز ، شناسایی نانو ذرات اکسید نیکل به روش تلفیق تابش مایکروویوو و اکسیداسیون مایع

عنوان مقاله

 

 

  29/7/1388

  دانشگاه پیام نور شیراز

  هفتمین همایش ملی

  محمدمهدی کاشانی مطلق

 

 

  تهیه و شناسایی نانو ذرات اکسید نیکل به روش تلفیق تابش مایکروویوو و اکسیداسیون مایع

عنوان مقاله

 

 

  24/2/1388

  دانشگاه اصفهان

  11th Iranian Inorganic Chemestry Conference

  محمدمهدی کاشانی مطلق

 

 

  Nanostructured Biocomposites of Calcium phosphate with Gelatin and Silver

عنوان مقاله

 

 

  19/8/1388

  دانشگاه باهنر کرمان

  اولین کنفرانس ملی نانو و بیو فناوری

  محمدمهدی کاشانی مطلق

 

 

  سنتز ، شناسایی یک کاتالیزر ناهمگن تنگستن بر پایه ماده نانو حفره MCM-41

عنوان مقاله

 

 

  21/12/1388

  kish Island

  Proceedings of the 3rd Conference on Nanostructures (NS2010)

  محمدمهدی کاشانی مطلق

 

 

  Synthesis and characterization of cis-WO2(acac)2 complex to nanoporous functionalized MCM-41 as selective catalyst for epoxidation of cycllooctene

عنوان مقاله

 

 

  11/3/1388

 

  پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو

  محمدمهدی کاشانی مطلق

 

 

  سنتز نانو ذرات هیدروکسی اپاتیت با استفاده از مخلوط سورفکتانت های CTAB و SDS به عنوان الگو

عنوان مقاله

 

 

  1-30 November 2009

  Switzerland

  13th International Electronic Conferences on Organic Chemistry (Ecsoc-13),

  محمدمهدی کاشانی مطلق

  رحمت اله رحیمی

 

 

  Synthesis and characterization of zeolite-encapsulated porphyrins

عنوان مقاله

 

 

  21/5/1388

  دانشگاه بوعلی

  هفدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران

  فرانک منطقی

 

 

  سنتز و تعیین ساختار بلورین دو کمپلکس از( Mn(II و ( Cu(II با پیریدین-2-کربوکسیلیک اسید

عنوان مقاله

 

 

  21/5/1388

  دانشگاه بوعلی

  هفدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران

  فرانک منطقی

 

 

  سنتز، شناسایی و تعیین ساختار بلورین دو کمپلکس 9-کوئوردینه از ( Y(III و ( La(III با پیریدین-2،6-دی کربوکسیلیک اسید

عنوان مقاله

 

 

  21/5/1388

  دانشگاه بوعلی

  هفدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران

  فرانک منطقی

 

 

  سنتز و تعیین ساختار بلورین دو کمپلکس از( Mn(II و ( Zn(II با بوتان-1و4-دی امین و پیریدین-2و6--دی کربوکسیلیک اسید

عنوان مقاله

 

 

  19/9/1388

  دانشگاه امام حسین (ع)

  اولین همایش سراسری نقش علوم پایه در فناوری نانو

  سید محمد رضا میلانی حسینی

 

 

  مقایسه خواص حسگری نانو ذرات پلاتین و طلا در حسگر گازی مقاومت شیمیایی نسبت به بخارات اسیدی و قلیایی

عنوان مقاله

 

 

  21/1/1388

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

  همایش منطقه ای محیط زیست و توسعه پایدار،

  سید محمد رضا میلانی حسینی

 

 

  اندازه گیری آرسنیک با استفاده از میکرواستخراج مایع، مایع پخشی اسپکترومتری جذب اتمی شعله ای در آب

عنوان مقاله

 

 

  1/8/1388

  دانشگاه پیام نور، شیراز

  هفتمین همایش ملی شیمی،

  سید محمد رضا میلانی حسینی

 

 

  حسگر مقاومت شیمیایی پوشش داده شده توسط نانو ذرات طلای اصلاح شده با 11 – مرکاپتوآن دکانوئیک اسید بررسی حساسیت آن به بخارات اسیدی و قلیایی

عنوان مقاله

 

 

  11/8/1388

  Switzerland

  ECSOC-13 (13th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry )

  محمد رضا نعیمی جمال

  محمد قربان دکامین

 

 

  Oxidative Deprotection of Benzylic Silyl Ethers to their Corresponding Carbonyl Compounds using Nitrogen Dioxide Gas

عنوان مقاله

 

 

  10/12/1388

 

  همایش شیمی نوین

  محمد رضا نعیمی جمال

  محمد قربان دکامین

 

 

  محافظت زدایی اکسیداسیونی سیلیل اترهای بنزیلیک به ترکیبات کربونیل مربوطه به وسیله گاز نیتروژن دی اکسید/ دی نیتروژن تتروکسید

عنوان مقاله

 

 

  18/9/1388

  دانشگاه امام حسین (ع)

  اولین همایش سراسری نقش علوم پایه در فناوری نانو

  محمد رضا نعیمی جمال

 

 

  بررسی ماکروسکوپی رشد ترک در کامپوزیت دندانی تقویت شده با نانو فیبرها

عنوان مقاله

 

 

  18/9/1388

  دانشگاه امام حسین (ع)

  اولین همایش سراسری نقش علوم پایه در فناوری نانو

  محمد رضا نعیمی جمال

 

 

  بررسی رفتار مکانیکی نانو کامپوزیت های دندانی حاوی نانو فیبر سیلیکاتی ...

عنوان مقاله

 

 

  14/7/2009

  مشهد

  The Specialized Congress and International Exhibition of Nanomedicine, Nanobiotechnology, Nanobiosensors and Nanomaterials

  محمد رضا نعیمی جمال

 

 

  Effect of Nanoclay Fillers Concentration on Voloumetric Shrinkage of Dental Resin Composites

عنوان مقاله

 

 

  24/5/2009

  Russia

  4th International Conference on Multi-Component Reactions and Related Chemistry

  محمد رضا نعیمی جمال

 

 

  Solvent-free three-component condensation of aldehydes and malononitrile with naphthols affording 2-amino-4H-chromenes

عنوان مقاله

 

 

  1/9/2009

  Switzerland

  ECSOC13 (13th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry )

  محمد رضا نعیمی جمال

 

 

  Investigation of the Effect of Different Hydroperoxides and Peroxides on Curing Rate of Methyl Methacrylate as an Anaerobic Adhesive

عنوان مقاله

 

 

  18/9/1388

  دانشگاه امام حسین (ع)

  اولین همایش سراسری نقش علوم پایه در فناوری نانو

  محمد رضا نعیمی جمال

 

  ساخت کامپوزیت دندانی (از نوع کم فیلر) تقویت شده با نانو فیبرهای سیلیکاتی

عنوان مقاله

 

  18/9/1388

  دانشگاه امام حسین (ع)

  اولین همایش سراسری نقش علوم پایه در فناوری نانو

  محمد رضا نعیمی جمال

 

  بررسی تاثیر پلی هدرال الیگومر یک سیلسسکویی اکسان بر خواص نانو مکانیکی نانو کامپوزیت پلی کربنات اوره

عنوان مقاله

 

  25/2/2010

  Saarbrücken , Germany

  Nanobrucken

  محمد رضا نعیمی جمال

 

  The exponent 3/2 of Nanoindentation Loading Curves with Conical and Pyramidal Tips

عنوان مقاله

 

  10/10/1388

  مشهد

  شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

  محمد رضا نعیمی جمال

 

  بررسی اثر نانو فیبرهای سیلیکاتی بر خواص مکانیکی کامپوزیت های دندانی

عنوان مقاله

 

  18/9/1388

  دانشگاه امام حسین (ع)

  اولین همایش سراسری نقش علوم پایه در فناوری نانو

  محمد رضا نعیمی جمال

  رحمت اله رحیمی

 

  تهیه و شناسایی نانو ذرات مزو تترا فنیل پورفیرین با استفاده از روش امواج فراصوت

عنوان مقاله

 

  10/5/1388

  دانشگاه کردستان

  12th Iranian physical chemistry seminar

  سید مجید هاشمیان زاده بهشته سهرابی

 

  Lattice Monte Carlo Simulation of Surfactants-oil-water systems

عنوان مقاله

 

  19/2/1388

  دانشگاه علم وصنعت

  Second technical conference of thermodynamics

  سید مجید هاشمیان زاده بهشته سهرابی

 

  Study of micellization in surfactant-oil-water systems by monte carlo simulation

عنوان مقاله

 

  10/5/1388

  دانشگاه کردستان

  12th Iranian physical chemistry seminar

  سید مجید هاشمیان زاده

 

  First principle study of Li adsorption on single -wall boron nitride nanotube with stone-wales defects

عنوان مقاله

 

  20/4/1388

  دانشگاه تربیت مدرس

  Electrochemistry

  سید مجید هاشمیان زاده

 

  Storage of molecular hydrogen in alkali metal atom decorated B12C48 nanocage: Adensity functional theory st

عنوان مقاله

 

  20/8/1338

  دانشگاه رجایی

  3rd Fuel Cell Seminar of Iran

  سید مجید هاشمیان زاده

 

  Canonical Monte Carlo Simulation Study of Hydrogen Storage on Single Walled Silicon Nanotube :Temperature and Pressure Effects

عنوان مقاله

 

  3/9/2009

  Switzerland

  13th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry

  شهرزاد جوانشیر

 

  One-pot Synthesis of 2'-Aminobenzothiazolomethylnaphtols In water catalyzed by Wells-Dawson heteropolyacid 

عنوان مقاله

 

  3/9/1388

  دانشگاه امام حسین (ع)

  چهارمین همایش سراسری علمی کاربردی پدافند جنگهای نوین.

  شهرزاد جوانشیر

 

  بهینه سازی روش سنتز- N,N - بیس ( 2- متوکسی اتیل)- 2-(2-تیوفن)اتیل امین (حدواسط اولیه سنتز سوفنتانیل )

عنوان مقاله

 

  3/9/1388

  دانشگاه امام حسین (ع)

  چهارمین همایش سراسری علمی کاربردی پدافند جنگهای نوین.

  شهرزاد جوانشیر

 

  بررسی روش سنتز 1- (2-تیوفن اتیل)- 4-پی پریدون (حدواسط کلیدی سوفنتانیل )

عنوان مقاله

 

  3/9/1388

  دانشگاه امام حسین (ع)

  چهارمین همایش سراسری علمی کاربردی پدافند جنگهای نوین.

  شهرزاد جوانشیر

 

  سنتز و شناسایی 2-تیوفن اتیل آمین به عنوان به عنوان ماده اولیه داروهای

عنوان مقاله

دفعات مشاهده: 8028 بار   |   دفعات چاپ: 1111 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 118 بار   |   0 نظر