مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و سمینارهای داخلی (ملی)

 1. سمیرا صالحی، منصور انبیاء، جداسازی وانادیوم از محیط­های آبی با استفاده از نانوکیتوسان و نانوکامپوزیت کیتوسان-زئولیت، ششمین کنفرانس تخصصی فناوری نانو در صنعت برق، پژوهشگاه نیرو، تهران ۳۰ مهر الی ۲ آبان ۱۳۹۷.
 2. Mohammad Maghsoodlu, Mansoor Anbia, Esmat Koohsaryan and Soheil Bahraminia, Water Harvesting from Air Using Nano-composites, ۲۰th Iranian Chemistry Congress, Ferdowsi University of Mashhad- Iran, ۱۷-۱۹ July ۲۰۱۸.
 3. Hosein Pazoki, Mansoor Anbia and Mahsa Torabi, Synthetic and Thermodynamic Study of Ammonium Absorption on Clinoptinolite Zeolite, ۲۰th Iranian Chemistry Congress, Ferdowsi University of Mashhad- Iran, ۱۷-۱۹ July ۲۰۱۸.
 4. Mahsa Torabi, Mansoor Anbia and Hosein Pazoki, Experimental Study of the Synthesized Mordenite Zeolite for Simultaneous Reduction of Lead, Zinc and Cadmium ions, ۲۰th Iranian Chemistry Congress, Ferdowsi University of Mashhad- Iran, ۱۷-۱۹ July ۲۰۱۸.
 5. Soheil Bahraminia, Mansoor Anbia, Esmat Koohsaryan and Mohammad Maghsoodlu, Water Vapor Removal from Gas Streams Using Nano-Structured Zeolites, ۲۰th Iranian Chemistry Congress, Ferdowsi University of Mashhad- Iran, ۱۷-۱۹ July ۲۰۱۸.
 6. M. Anbia, has attended at ۱۴th National Chemistry Conference held by Payame Noor University on ۶-۷ September ۲۰۱۷ and presented a lecture: Chemical technologies, the best choice for sustainable development.
 7. E. Koohsaryan, M. Anbia, M. Sepehrian, Novel hydrothermal synthesis of mesoporous zeolite mordenite, Golpayegan University of Technology, Golpayegan, Iran, August ۲۳-۲۴, ۲۰۱۷.
 8. M. Sepehrian, M. Anbia, E. Koohsaryan, Synthesis and characterization of hierarchically-structured zeolite Na-P, Golpayegan University of Technology, Golpayegan, Iran, August ۲۳-۲۴, ۲۰۱۷.  
 9. لیلا کامل، منصور انبیاء، حذف نیترات از آب با استفاده از سیلیکون متخلخل اصلاح شده با نانو ذرات مس صفر ظرفیتی، پنجمین کنفرانس تخصصی فناوری نانو در صنعت برق، پژوهشگاه نیرو، تهران، ۲۶-۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶.
 10. لیلا کامل، منصور انبیاء، کاربرد نانو کاتالیزور بر پایه سیلیکون متخلخل در فرآیند گوگردزدایی اکسایشی از مدل نفتی، پنجمین کنفرانس تخصصی فناوری نانو در صنعت برق، پژوهشگاه نیرو، تهران، ۲۶-۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶.
 11. مرضیه رضائی، منصور انبیاء، بررسی عملکرد کاتالیست ناهمگن اکسید روتنیوم بر پایه نانوذرات مغناطیسی در حذف آلاینده فنل، پنجمین کنفرانس تخصصی فناوری نانو در صنعت برق، پژوهشگاه نیرو، تهران، ۲۶-۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶.
 12. مرضیه رضائی، منصور انبیاء، سنتز کاتالیست ناهمگن اکسید روتنیوم و بررسی عملکرد آن در حذف آلاینده فنل، پنجمین کنفرانس تخصصی فناوری نانو در صنعت برق، پژوهشگاه نیرو، تهران، ۲۶-۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶.
 13. سمیرا صالحی، منصور انبیاء، بررسی ظرفیت جذب و انتخاب پذیری کامپوزیت­های پلی آنیلین زئولیتی به منظور جذب و انتخاب پذیری CO۲ و CH۴، ، پنجمین کنفرانس تخصصی فناوری نانو در صنعت برق، پژوهشگاه نیرو، تهران، ۲۶-۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶.
 14. سمیرا صالحی، منصور انبیاء، سنتز و شناسایی کامپوزیت­های MOF-۱۹۹ و بررسی عملکرد آنها در جذب و انتخاب­پذیری CO۲ و CH۴، پنجمین کنفرانس تخصصی فناوری نانو در صنعت برق، پژوهشگاه نیرو، تهران، ۲۶-۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶.
 15. حسین پازوکی، منصور انبیاء، سنتز ساختار آلی- فلزی روی به منظور جذب و ذخیره سازی گاز متان در شرایط استاندارد، ، پنجمین کنفرانس تخصصی فناوری نانو در صنعت برق، پژوهشگاه نیرو، تهران، ۲۶-۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶.
 16. محمد سپهریان، منصور انبیاء، عصمت کوهساریان، سنتز و شناسایی نانوساختار زئولیتی به منظور حذف رطوبت از جریان­های گازی، پنجمین کنفرانس تخصصی فناوری نانو در صنعت برق، پژوهشگاه نیرو، تهران، ۲۶-۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶.
 17. آسیه برهانی، منصور انبیاء، عصمت کوهساریان، مریم خبازی پور، سنتز و شناسایی نانوساختار زئولیتی به منظور حذف آلاینده گازی هیدروژن سولفید، پنجمین کنفرانس تخصصی فناوری نانو در صنعت برق، پژوهشگاه نیرو، تهران، ۲۶-۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶.
 18. M. Anbia, F. Rahimi, Preparation of amino-functionalized magnetic cellulose nanoparticles for adsorption of platinum(IV) from aqueous solution: Isotherm and experimental design approaches, ۲۲nd  Iranian seminar of analytical chemistry, Tehran, Chemistry and Chemical Engineering Research Center, January ۲۶-۲۸, ۲۰۱۶.
 19. A. Borhai, M. Anbia, E. Koohsaryan, Ultrasound-assisted Synthesis of LTA Nanozeolite for the Removal of Hydrogen Sulfide, ISAC۲۳, Sharif University of Technology, Tehran, Iran, August ۳۰ and ۳۱, September ۱, ۲۰۱۶.
 20. E. Koohsaryan, M. Anbia, Adsorption Desulfurization over Double-Exchanged FAU Zeolite, ISAC۲۳, Sharif University of Technology, Tehran, Iran, August ۳۰ and ۳۱, September ۱, ۲۰۱۶.
 21. E. Koohsaryan, M. Anbia, The effect of dealumination-desilication treatment on the porosity characteristics of commercial granular zeolite ۱۳X,                                                                                       سومین همایش ملی تکنولوژی­های نوین در شیمی، پتروشیمی و نانو ایران، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ۱۳۹۵.
 22.  A. Borhai, M. Anbia, E. Koohsaryan, Rapid synthesis of LTA nanozeolite,                                              سومین همایش ملی تکنولوژی­های نوین در شیمی، پتروشیمی و نانو ایران، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ۱۳۹۵
 23. S. Salehi, M. Anbia, Enhancement CO۲ adsorption on nanoporous carbon by polymer modification, ۲nd Iran National Zeolite Conference, IUST, Tehran, Iran, May ۲۷-۲۸, ۲۰۱۵.
 24.  S. Salehi, M. Anbia, Synthesis and characterization of amine-modified mesoporous silica SBA-۳ and its application as CO۲ adsorbent, ۲nd Iran National Zeolite Conference, IUST, Tehran, Iran, May ۲۷-۲۸, ۲۰۱۵.
 25.  F. Aghadookht, M. Anbia, Synthesis and characterization of low- cost silicon nanowires supported Ag nanoparticles from silicon powder and their photo-catalytic activity for degradation of Rhodamine B, ۲nd Iran National Zeolite Conference, IUST, Tehran, Iran, May ۲۷-۲۸, ۲۰۱۵.
 26.  M. Rezaie, M. Anbia, Synthesis and characterization of alumina-Bentonit clay mesoporous as supported for catalytic application, ۲nd Iran National Zeolite Conference, IUST, Tehran, Iran, May     ۲۷-۲۸, ۲۰۱۵.
 27.  M. Rezaie, M. Anbia, Synthesis of magnetic Fe۳O۴nSiO۲Silica mesoporous as supported for catalytic application, ۲nd Iran National Zeolite Conference, IUST, Tehran, Iran, May ۲۷-۲۸, ۲۰۱۵.
 28. F. Mohammadi Nejati, M. Anbia, M. Jahangiri, Determining the selectivity of zeolite molecular sieves in CO۲/ CH۴ adsorption by volumetric method, ۱th National Conference of Chemical and Petrochemical, Tehran, Iran, March, ۲۰۱۴.
 29. آرزو غفاری، سیدواقف حسین، محمد صابر تهرانی، منصور انبیاء، پرویز آبرومند آذر، سنتز نوین جاذب نانو متخلخل کربنی اصلاح شده با گروه آمینی به منظور خذف یون کروم (VI) از محلول آبی، دومین همایش ملی و کارگاه­های تخصصی علوم و فناوری نانو، دانشگاه خوارزمی، ۱۳۹۴.
 30. منصور انبیاء، ژیلا صفری، غلامرضا کوزه­گری، تعیین نیمه کمی مشتقات حاصل از پایدارکننده­ی متیل سنترالیت در پیشرانه­های جامد دوپایه، اولین همایش سراسری ایمنی مواد پرانرژی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اسفند ۱۳۹۳.
 31. منصور انبیاء، عادله معطی، جعفر جوادپور، علیرضا بدیعی، سنتز آلومینای مردبور با استفاده از تری بلاک کوپلیمر (پلارونیک P۱۲۳)، نهمین کنگره سرامیک ایران، ۱۳۹۳.
 32. M. Anbia, F. Razavi, Adsorption characteristics of carbon dioxide on calix[۴]arene based on nanoporous SBA-۱۵, ۱۶th Iranian Chemistry Congress, Yazd University, September ۷-۹, ۲۰۱۳.
 33. M. Anbia, S. Karami, Synthesis of nanoporous carbon (OMC) and its application for adsorption of dibenzothiophene, ۱۶th Iranian Chemistry Congress, Yazd University, September ۷-۹, ۲۰۱۳.
 34. M. Anbia, A. A. Mousavi, K. Shafiei, Gas separation using nanoporous ANA zeolite membrane, ۱۶th Iranian Chemistry Congress, Yazd University, September ۷-۹, ۲۰۱۳.
 35. M. Anbia, S. Gholizadeh, K. Shafiei, Synthesis of polyether sulfon nano metal organic framework (MOF) mixed matrix membrane for gas separation, ۱۶th Iranian Chemistry Congress, Yazd University, September ۷-۹, ۲۰۱۳.
 36. M. Derakhshan, M. Anbia, Adsorption of phenanthrene and bipyridine on carbon nanoporous adsorbent, ۱۴th Iranian Inorganic Chemistry Conference, Sharif University, Tehran, August ۲۸-۲۹, ۲۰۱۲.
 37. V. Hoseini, M. Anbia, S. Sheykhi,  Synthesis of amine modified nanoporous MIL-۱۰۱ and its application as carbon dioxide adsorbent, ۱۴th Iranian Inorganic Chemistry Conference, Sharif University, Tehran, August ۲۸-۲۹, ۲۰۱۲.
 38. V. Hoseini, M. Anbia, S. Sheykhi, Synthesis, characterization and carbon dioxide adsorption on MWCNTMIL-۱۰۱ hybride nanocomposite, ۱۴th Iranian Inorganic Chemistry Conference, Sharif University, Tehran, August ۲۸-۲۹, ۲۰۱۲.
 39. S. Sheykhi, M. Anbia, V. Hoseini, Preparation and enhanced methane storage capasity of MWCNTMIL-۱۰۱ hybrid composite, ۱۴th Iranian Inorganic Chemistry Conference, Sharif University, Tehran, August ۲۸-۲۹, ۲۰۱۲.
 40. S. Sheykhi, M. Anbia, A.M. Rashidi, A.R. Shiri Garakani, Synthesis and methane storage on the nanoporous metal-organic framework compound MIL-۵۳ (Pd), ۱۵th Iranian Chemistry Congress (ICC ۲۰۱۱), Bu-Ali Sina University Hamedan, September ۴- ۶, ۲۰۱۱.
 41. S. Sheykhi, M. Anbia, A.M. Rashidi, A.R. Shiri Garakani, Synthesis, structure determination and methane–storage on the nanoporous copper terephthalate [MIL-۵۳(Cu)], ۱۵th Iranian Chemistry Congress (ICC ۲۰۱۱), Bu-Ali Sina University Hamedan, September ۴- ۶, ۲۰۱۱.
 42. S. Sheykhi, M. Anbia, V. Hoseini, Synthesis and methane-storage on the nanoporous Pd-based solids: MIL-۵۳, ۱th National Iranian New Chemistry Congress, Islamic University of Firozabad, May ۴-۵, ۲۰۱۱.
 43. V. Hoseini, M. Anbia, S. Sheykhi , Enhancement of CO۲ adsorption capacity onto metal organic framework MIL-۱۰۱ by amine modification, ۱th National Iranian New Chemistry Congress, Islamic University of Firozabad, May ۴-۵, ۲۰۱۱.
 44. M. Anbia, S. Salehi, Synthesis of amino-functionalized nanoporous silica SBA-۳ for adsorption of acid dyes from aqueous media, ۱۸th Iranian Analytical Chemistry Conference, Sistan & Baluchestan University, May ۱۹-۲۰, ۲۰۱۱.
 45. M. Anbia, V. Hoseini, CO۲ adsorption on to nanoporous silica MCM-۴۸ modified by PEHA, ۱۸th Iranian Analytical Chemistry Conference, Sistan & Baluchestan University, May ۱۹-۲۰, ۲۰۱۱.
 46. M. Anbia, V. Hoseini, CO۲ adsorption on to amine modified MIL-۱۰۱, ۱۸th Iranian Analytical Chemistry Conference, Sistan & Baluchestan University, May ۱۹-۲۰, ۲۰۱۱.
 47. M. Anbia, S. E. Moosavi Fard, Humidity sensing properties of La and K+ Co-doped Ti۰.۹ Sn۰.۱O۲ thin films, ۱۸th Iranian Analytical Chemistry Conference, Sistan & Baluchestan University, May ۱۹-۲۰, ۲۰۱۱.
 48. M. B. Ghasemian, M. Anbia, Sh. Shariati, Adsorption of phenanthroline from aqueous solution onto CMK-۱ nanoporous sorbent by SPE method, ۱۴th Iran National Physical Chemistry, Tehran University, Kish Island, February ۲۶-۲۹, ۲۰۱۱.
 49. M. Anbia, S. Mandegarzad, Preparation of Pt/CMK-۳  for hydrogen storage using sodium borohydride as reducing agent, The ۹th Iranian Biennial Electrochemistry Conference, Yazd University, January ۲۲-۲۴, ۲۰۱۱.
 50. M. Anbia, Gh. Zolfaghari, A. Esmaili-Sari, Sh. Amirmahmoodi, Au-doped CMK-۳ for removal of carbazole: a nitrogen pollutant in oil industry and environment,  ۴th National Seminar on Chemistry and Environment Persian Gulf and Oman Sea Ecological Research Institute, Bandar Abbass,  Aprill ۲۷-۲۹, ۲۰۱۰.
 51. M. Anbia, V. Garshasbi, Non-process environmental information in refining industry” ۱st Iran Oil Refining Forum, Tehran, February ۱۷-۱۹, ۲۰۰۷.. Anbia, V. Garshasbi, Developing of oil refining products, ۱st Iran Oil Refining Forum, Tehran, February ۱۷-۱۹, ۲۰۰۷.
 52. E. Zeini, S. Samadi, E. Aghaee, S. Berijani, R. Rahnama, F. Ahmadi, M. Rezaei, M. R. Jamali, M. Anbia, Y. Assadi, Dispersive liquid- liquid microextraction as novel sample prepration technique,  ۱۵th Iranian Seminar Analytical Chemistry, Shiraz University, February ۲۷, March ۱, ۲۰۰۷.
 53. M. Anbia, O. Zadakbar, V. Garshasbi, Effect of modified nanocatalysts on RON enhancement olefin content reduction of FCC gasoline, The Proceedings of The First Congress Nanotechnology and Its Application in Petroleum, Gas and Petrochemical Industries, March ۷-۸, ۲۰۰۷.
 54. M. Anbia, V. Garshasbi, Review of computational nanotechnology, Nano Technology in Gas   Industry, Qazvin, November, ۲۰۰۶.
 55. M. Anbia, V. Garshasbi, M. khosravi, R.taherzadegan, ۱۰۰% Solids polyurethanes as protective coatings to prevention of external surfaces corrosion of  underground gas transportation  pipelines, Chemical Conference, Esfahan, August ۲۹-۳۰, ۲۰۰۶.
 56. M. Anbia, F. Dashti, Selective adhesion release agent (SARA) technology, Iran Surface Coatings, March ۳۱-۳۷,  ۲۰۰۶.
 57. M. Anbia, V. Garshasbi, Additives role in improvement of oil-base mud properties, Chemical Conference, Esfahan, August ۲۹-۳۰, ۲۰۰۶.
 58. M. Anbia, F.Dashti, Selective adhesion release agent (SARA) technology, ۱st International ۲nd National Conference on Color Science and Technology, January ۳-۵, ۲۰۰۶.
 59. S. Berijani, Y. Asadi, M. R. Milani Hosseini, E. Aghaee, M. Anbia, Determination of organophosphorus pesticides in water using homogeneous liquid-liquid extraction followed by gas chromatography with flame photometric detector, Iran, ۱۴th Seminar of Analytical Chemistry, August ۲۹-۳۱, ۲۰۰۵.
 60. Gh. Mohammad Nezhad, R. Rahimi, M. Anbia, Synthesis and characterization of mesoporous silicate and probing proposed mechanisms, ۲nd Iranian National Congress on chemistry Islamic Azad, University, Varamin-Pishva Branch, December ۱۹-۲۰, ۲۰۰۴.
 61. M. Anbia, M. R. M. Hosseine, Z. Alipour, Consideration of drilling layers roles in mercury pollution of drilling mud of National Iranian South oil Company, ۱۴th Iranian Chemistry & Chemical Engineering Congress, Tarbiat Moalem University, February ۱۷-۱۹, ۲۰۰۴.
 62. M. Anbia, F. Dashti, Optimization of production yield & quality (VI) of Tehran Refinery Co.Lube Oil unit by chemical active agents (surfactants), ۱۴th Iranian Chemistry & Chemical Engineering Congress, Tehran, Tarbiat Moallem University, February ۱۷-۱۹, ۲۰۰۴. 
 63. M. Anbia, H.Gholami, Intercalation of C.I.Pigment Red ۴۸:۴ between the layers of Mg/Al layered double hydroxides, ۱۴th Iranian Chemistry & Chemical Engineering Congress, Tehran, Tarbiat Moallem University, February ۱۷-۱۹, ۲۰۰۴.
 64. M. Anbia, H. A. Karimpoor, F. Dashti, Consideration of methods to reduction or elimination of foaming phenomena in Co۲  production process in ZamZam Co,  ۱۴th Iranian Chemistry & Chemical Engineering Congress, Tehran, Tarbiat Moallem University, February ۱۷-۱۹, ۲۰۰۴. 
 65. M. Anbia, A. Dehesht, Production of zinc-aluminum based layered double hydroxide, Zanjan University, February ۲۶-۲۷, ۲۰۰۳.
 66. M. Anbia, A. Dehesht, New route to layered double hydroxides intercalated by organic anions, Zanjan University, February ۲۶-۲۷, ۲۰۰۳.
 67. منصور انبیاء، محمد جواد حبیبی، سنتز و شناسایی ترکیب نانو متخلخل سیلیکاتی عامل دار شده با مس به منظور جذب گاز دی اکسید کربن، اولین همایش ملی و کارگاه­های تخصصی علوم و فناوری نانو.
 68. سکینه ماندگارزاد، منصور انبیاء، ذخیره سازی گاز هیدروژن بوسیله جاذب نانو متخلخل به عنوان سوخت پاک برای کاهش آلودگی محیط زیست، اولین همایش فناوری های نوین در علوم و محیط زیست، دانشگاه سبزوار، ۷-۸ خرداد ۱۳۹۱. 
 69.  منصوره درخشان، منصور انبیاء، سنتز و شناسایی ترکیب نانو پروس کربنی عامل دار شده با کبالت (II) به عنوان یک جاذب جدید برای حذف ترکیبات آلی آلاینده پساب های صنعتی، اولین همایش فناوری های نوین در علوم و محیط زیست، دانشگاه سبزوار، ۷ - ۸ خرداد ۱۳۹۱. 
 70. منصور انبیاء، وحید حسینی، کاربرد شبکه آلی فلزی MIL-۱۰۱ به عنوان جاذب جدید گاز دی اکسید کربن، اولین همایش فناوری های پالایش در محیط زیست، دانشگاه صنعتی شریف، ۳-۵ خرداد ۱۳۹۰.
 71. محمد باقر قاسمیان، منصور انبیاء، سمیرا صالحی، شهاب شریعتی، اندازه گیری فنانترولین به روش استخراج با فاز جامد با استفاده از جاذب نانو متخلخل کربنی CMK-۱ اصلاح شده با سورفکتانت آنیونی SDS، اولین کنفرانس علوم و فناوری نانو، دانشگاه پیام نور استان یزد، ۲۷-۲۹ بهمن ۱۳۸۹.
 72. سمیرا صالحی، منصور انبیاء، محمد باقر قاسمیان، سنتز و شناسایی ترکیب نانو ساختار کربنی و عامل دار شده با گروه عاملی آلی و کاربرد ان به عنوان یک جاذب جدید برای حذف و جذب ترکیبات اسیدی از فرآیندهای صنعت نفت، گاز، پتروشیمی، اولین کنفرانس علوم و فناوری نانو، دانشگاه پیام نور استان یزد، ۲۷-۲۹ بهمن ۱۳۸۹.
 73. وحید حسینی، منصور انبیاء، سکینه ماندگارزاد، جذب سطحی دی اکسید کربن بر روی مزوپروس سیلیکاتی MCM-۴۸ عامل دار شده با پنتا اتیلن هگزا آمین،  اولین کنفرانس علوم و فناوری نانو، دانشگاه پیام نور استان یزد، ۲۷-۲۹ بهمن ۱۳۸۹.
 74. سید ابراهیم موسوی فرد، منصور انبیاء، بهبود خواص حسگری رطوبت سنسور سرامیکی نانوپروس Ti ۰.۹ Sn۰.۱ O۲  با استفاده ازLa۳+  دوپ شده ، اولین کنفرانس علوم و فناوری نانو، دانشگاه پیام نور استان یزد، ۲۷-۲۹ بهمن ۱۳۸۹.
 75. منصور انبیاء، سکینه ماندگارزاد، بهینه سازی سنتز ترکیب نانومتخلخل شبکه آلی فلزی MIL-۱۰۱ به روش تاگوچی به منظور افزایش جذب سطحی گاز هیدروژن،  نهمین همایش دانشجویی فناوری نانو، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۱-۱۲ اسفند ۱۳۸۹.
 76. منصور انبیاء، سکینه ماندگارزاد، علیرضا شیری گرکانی،  حمید کاویانپور، اله بخش رستمی، سنتز جاذب میکرو متخلخل آلی فلزی با ترکیب La(NO۳)۳- H۲BDC به منظور جذب گاز هیدروژن، چهارمین نمایشگاه و همایش محیط زیست،  دانشگاه تهران، ۱۰-۱۲ آبان ۱۳۸۹.
 77. منصور انبیاء، محمدباقر قاسمیان، علیرضا شیری گرکانی، حمید کاویانپور، اله بخش رستمی ، استخراج فنا نترولین از محیط آبی با استفاده از جاذب نانو متخلخل CMK-۱به روش استخراج با فاز جامد (SPE)، چهارمین نمایشگاه و همایش محیط زیست دانشگاه تهران، ۱۰-۱۲ آبان ۱۳۸۹.
 78. منصور انبیاء، سمیرا صالحی، علیرضا شیری گرکانی، حمید کاویانپور، اله بخش رستمی، سنتز و شناسایی ترکیب نانو ساختار کربنی و عامل دار شده با گروه های عاملی آلی و کاربرد آن به عنوان یک جاذب جدید برای حذف و جذب ترکیبات اسیدی از فرایند های صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، چهارمین نمایشگاه و همایش محیط زیست دانشگاه تهران، ۱۰-۱۲ آبان ۱۳۸۹.
 79. منصور انبیاء، مه روز الوند، علیرضا شیری گرکانی، حمید کاویانپور، اله بخش رستمی، حذف کلروبنزن از پساب های صنعتی با استفاده از جاذب نانو ساختار کربنی منظم(OMC)، چهارمین نمایشگاه و همایش محیط زیست دانشگاه تهران، ۱۰-۱۲ آبان ۱۳۸۹.
 80. منصور انبیاء، علی حقی، علیرضا شیری گرکانی، حمید کاویانپور، اله بخش رستمی، اندازه­گیری  ترکیبات کلروفنول­ها در محیط های آبی با استفاده از میکرواستخراج فاز جامد (SPME)، چهارمین نمایشگاه و همایش محیط زیست دانشگاه تهران، ۱۰-۱۲ آبان ۱۳۸۹.
 81. منصور انبیاء، ناصر کاکلی، شهاب شریعتی، مرتضی خزایی، علی حقی، اندازه گیری ترکیبات کلروبنزن در محیط های آبی با استفاده از روش میکرو استخراج فاز جامد (SPME)، چهارمین نمایشگاه و همایش محیط زیست دانشگاه تهران، ۱۰-۱۲ آبان ۱۳۸۹.
 82. منصور انبیاء، قاسم ذوالفقاری، عباس اسماعیلی ساری، شهرام امیرمحمودی، مرتضی خزایی، حسین ایجاد پناه ساروی، بررسی آلودگی سرب در رسوبات و برخی از ماهیان تالاب بین­المللی هامون و صابوری ایران، چهارمین کنفرانس روز محیط زیست، دانشگاه تهران، ۱۸-۲۰ خرداد ۱۳۸۹.
 83. منصور انبیاء، مرتضی خزایی، شهرام امیر محمودی، قاسم ذوالفقاری، بررسی حذف جیوه (I و II) به عنوان آلاینده محیط زیست از محیط آبی توسط ساختار نانو مهندسی SDS-CMK-۳، چهارمین کنفرانس روز محیط زیست، دانشگاه تهران، ۱۸-۲۰ خرداد ۱۳۸۹.
 84. منصور انبیاء، اسماعیل سلیمی، جعفر جوادپور، جذب فنول از محیط آبی به کمک ذرات پیروفسفات کلسیم، چهارمین کنفرانس روز محیط زیست، دانشگاه تهران، ۱۸-۲۰ خرداد ۱۳۸۹.
 85. منصور انبیاء، آرزو غفاری، سنتز ماده نانوساختار کربنی اصلاح شده با پلیمر به عنوان یک جاذب جدید برای حذف ترکیبات فنولی از محیط آبی، هفتمین همایش دانشجویی فناوری نانو، دانشگاه تربیت مدرس، ۵-۷ خرداد ۱۳۸۹.
 86. لیلا عرب، سید نظام الدین اشرفی زاده، منصور انبیاء، جذب پارازایلن از متانول توسط جاذب نانو پروس CMK-۱، دومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ۱۴-۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۹.
 87. منصور انبیاء، آرزو غفاری، سنتز جاذب نانوساختار کربنی به عنوان یک جاذب موثر برای حذف رنگدانه کاتیونی مالاکیت سبز از محیط آبی ، همایش کاربردهای فناوری نانو و توسعه صنعتی، دانشگاه بین­المللی امام خمینی(ره) قزوین، ۲۱ - ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۹.
 88. منصور انبیاء، آرزو غفاری، جذب ترکیبات فنولی از محیط آبی با استفاده از جاذب نانوساختار کربنی اصلاح شده با پلیمر، همایش کاربردهای فناوری نانو و توسعه صنعتی، دانشگاه بین­المللی امام خمینی(ره) قزوین ، ۲۱ - ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۹.
 89. منصورانبیاء، شهرام امیر محمودی، سید نظام الدین اشرفی زاده، علیرضا شیری گرکانی،  سنتز SBA-۱۵ عامل دار شده به عنوان جاذب نانو ساختار برای جذب ترکیبات فنولی از محیط آبی، اولین همایش سراسری نقش علوم پایه در فناوری نانو، دانشگاه امام حسین (ع)، ۱۸ - ۱۹ آذرماه ۱۳۸۸.
 90. منصورانبیاء،آرزو غفاری، سید نظام الدین اشرفی زاده، سنتز و شناسایی ترکیب نانو متخلخل کربنی اصلاح شده با پلیمر، اولین همایش سراسری نقش علوم پایه در فناوری نانو، دانشگاه امام حسین (ع)، ۱۸ - ۱۹ آذرماه ۱۳۸۸.
 91. منصورانبیاء، آرزو غفاری، علیرضا شیری گرکانی، حذف رنگدانه آنیونی متیل رد از محیط آبی با استفاده از جاذب نانوپروس، اولین همایش سراسری نقش علوم پایه در فناوری نانو، دانشگاه امام حسین (ع)، ۱۸ - ۱۹ آذرماه ۱۳۸۸.
 92. منصورانبیاء،مه روز الوند، علیرضا شیری گرکانی،  سنتز و شناسایی نانو جاذب کربنی منظم جهت حذف ۱و۲- دی کلرو بنزن از پساب های صنعتی، اولین همایش سراسری نقش علوم پایه در فناوری نانو، دانشگاه امام حسین (ع)، ۱۸- ۱۹ آذرماه ۱۳۸۸.
 93. منصورانبیاء، شهاب شریعتی، مرتضی خزایی، سنتز و کاربرد جاذب نانو ساختار CMK-۱ به عنوان یک فیبر جدید در روش میکرو استخراج با فاز جامد، اولین همایش سراسری نقش علوم پایه در فناوری نانو، دانشگاه               امام حسین (ع)، ۱۸- ۱۹ آذرماه ۱۳۸۸.
 94. منصورانبیاء، مه روز الوند، سنتز، شناسایی و عامل دار کردن مزوپروس کربنی منظم تهیه شده از قالب سیلیکاتی SBA-۳، اولین کنفرانس ملی نانو و بیو فناوری، دانشگاه باهنر کرمان، ۱۹-۲۱ آبان ۱۳۸۸.
 95. منصورانبیاء ، مریم لشکری ، جذب سطحی ۲و۴- دی کلرو فنول روی مزوپروس سیلیکاتی منظم CTAB، سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران، ۲۵-۲۹ مهر ماه ۱۳۸۸.
 96. منصور انبیاء، فائزه خسروی، سنتز و بررسی خواص ترکیب نانوپروس تیتانوسیلیکات و کاربرد آن به عنوان یک جاذب جدید، مهرماه ۱۳۸۷.
 97. منصور انبیاء، سیدنظام الدین اشرفی زاده، مریم لشگری، صبا اصل حریری،  بررسی جذب فنول و اورتو کلرو فنول بر روی جاذب مزو پروس MCM-۴۱، ششمین همایش شیمی، دانشگاه پیام نور مرکز ابهر، ۲۷ - ۲۸ مهر ۱۳۸۷.
 98. منصور انبیاء، سید نظام الدین اشرفی زاده، صبا اصل حریری، مریم لشگری، سنتز و شناسایی مزوپروس سیلیکاتی SBA-۳ ، ششمین همایش شیمی، دانشگاه پیام نور مرکز ابهر، ۲۷ - ۲۸ مهر ۱۳۸۷.
 99. منصور انبیاء، سیدواقف حسین، سنتز و شناسایی ماده نانو پروس لانتانیوم سیلیکات به عنوان یک جاذب جدید در جذب کاتیون های سمی، چهارمین همایش دانشجویی فناوری نانو ، دانشگاه رازی کرمانشاه، ۱۳۸۷ .
 100. منصور انبیاء، کاوه محمدی، سنتز و بررسی خواص مواد نانوپروس MCM-۴۱ و گونه­های الحاق شده آن با فلزات آهن و منگنز و به کارگیری آنها به عنوان جاذب جدید، چهارمین همایش دانشجویی فناوری نانو ، دانشگاه رازی کرمانشاه، ۱۳۸۷.
 101. منصور انبیاء، سید نظام الدین اشرفی زاده، صبا اصل حریری، سنتز و شناسایی نانو پروس سیلیکاتی SBA-۳، چهارمین همایش دانشجویی فناوری نانو، دانشگاه رازی کرمانشاه، ۱۳۸۷.
 102.  منصور انبیاء، زهرا پروین، علیرضا ترکستانی، سنتز ترکیب نانوپروس کربنی با استفاده از روش Nanocasting، چهارمین همایش دانشجویی فناوری نانو، دانشگاه رازی کرمانشاه ، ۱۳۸۷.
 103. منصور انبیاء، مریم لشکری، بررسی جذب فنول و اورتوکلروفنول بر روی جاذب مزوپروس MCM-۴۱، چهارمین همایش دانشجویی فناوری نانو، دانشگاه رازی کرمانشاه، ۱۳۸۷.
 104.  منصور انبیاء، زهرا پروین، علیرضا ترکستانی، سنتز و بررسی ترکیب نانوپروس تیتانوسیلیکات و کاربرد آن به عنوان یک جاذب جدید، چهارمین همایش دانشجویی فناوری نانو ، دانشگاه رازی کرمانشاه، ۱۳۸۷.
 105. منصور انبیاء، سید ابوالفضل سید سجادی، سنتز و شناسائی ساختمان یک نوع جدیدی از هیدروکسیدهای دو لایه آلومینیوم - روی، اولین همایش تخصصی ترمودینامیک ایران، دانشگاه اصفهان، آبان ۱۳۸۶.
 106. منصور انبیاء، وحید گرشاسبی، منصور خسروی، رضا طاهرزادگان، روش های موجود به منظور پیشگیری از خوردگی خطوط لوله زیرزمینی، سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی ایمنی و بازرسی فنی، آبادان، ۱-۲ آذر ۱۳۸۵.
 107. منصور انبیاء، وحید گرشاسبی، آلودگی­های زیست محیطی ناشی از پساب­های صنعتی و تکنولوژی مدیریت آن، سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی ایمنی و بازرسی فنی، آبادان،۱-۲ آذر ۱۳۸۵.
 108. منصور انبیاء، وحید گرشاسبی، بررسی تأثیرات نامطلوب زیست محیطی ناشی از اجزاء گل حفاری، سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی ایمنی و بازرسی فنی، آبادان، ۱-۲ آذر ۱۳۸۵.
 109. منصور انبیاء، وحید گرشاسبی، بررسی انواع تکنولوژی های شیمیایی در رنگبری و تعویض پوشش های تجهیزات فرآیندی و انتخاب بهترین تکنولوژی، سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی ایمنی و بازرسی فنی، آبادان، ۱-۲ آذر ۱۳۸۵.
 110. منصور انبیاء، وحید گرشاسبی، مروری بر فناوری نانو، کاربردها و آینده پیش رو، اولین همایش فناوری نانو در صنعت گاز، قزوین، ۱۷ آبان ۱۳۸۵.
 111. منصور انبیاء، منصور  خسروی، رضا طاهرزادگان، وحید گرشاسبی، امکان استفاده از مناسب ترین سیستم پوششی در خطوط لوله انتقال گاز در مناطق باتلاقی (شرکت گاز استان قزوین)، یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، دانشگاه تربیت مدرس، ۷ - ۹ آذر ۱۳۸۵.
 112. منصور انبیاء، وحید گرشاسبی، منصور خسروی، رضا طاهرزادگان، بررسی انواع سیستم های پوششی به منظور پیش گیری از خوردگی خطوط لوله فولادی انتقال گاز زیرزمینی، ششمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی و پنجمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت، دانشگاه اصفهان، شهریور ۱۳۸۵.
 113. منصور انبیاء، امیدزاداکبر، وحید گرشاسبی، افزایش عدد اکتان و کاهش ترکیبات الفینی بنزین حاصل از فرایند  FCC به کمک نانو کاتالیست­های تقویت شده، نخستین کنگره  نانو فناوری و کاربرد آن در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، ۱۷-۱۸ اسفندماه ۱۳۸۵.
 114. منصور انبیاء، وحید گرشاسبی، امید زاداکبر، استفاده از نانوکاتالیست ها در فرایند GTL، اولین کنگره بین اللملی کاربردهای نانو فناوری در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، تهران، ۱۶-۱۷ اسفند ۱۳۸۵.
 115. منصور انبیاء، وحید گرشاسبی، منصور خسروی، رضا طاهرزادگان، بررسی انواع خوردگی های بوجود آمده در خطوط لوله، ششمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی و پنجمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت، دانشگاه اصفهان، شهریور ۱۳۸۵.
 116. منصور انبیاء، وحید گرشاسبی، امکان استفاده از مناسب­ترین سیستم پوششی در خطوط لوله انتقال گاز در مناطق باتلاقی، یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، تهران، آبان ۱۳۸۵. 
 117. منصور انبیاء، حمیدرضا ترکی، وحید گرشاسبی، معرفی تکنولوژی SARA به عنوان روشی نوین و پیشرفته و مطابق با استانداردهای زیست محیطی در رنگبری و تعویض پوشش ها از ادوات و تجهیزات پالایشگاهی (شرکت پالایش نفت آبادان)، تهران، ۹-۱۰ خرداد ۱۳۸۵.
 118. وحید گرشاسبی، منصور انبیاء،  بهنام تاکی، بررسی روش های کاربردی نوین و پیشرفته در دنیا به منظور ایمنی و حفاظت از سازه­های فلزی دریایی در مقابل خوردگی شرکت نفت فلات قاره ایران، اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE، دانشگاه صنعتی شریف، ۹-۱۱ اسفندماه ۱۳۸۴.
 119. منصور انبیاء، فرشید دشتی، رضا علیجانی، افزایش شاخص گرانروی (VI) روغن موتور در واحد روغن­سازی شرکت ملی پالایش نفت تهران، دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ۲۴-۲۶ آبان ۱۳۸۴.
 120. منصور انبیاء، احمد عطایی، وحید گرشاسبی، محسن صفاریان، بررسی اثرات زیست محیطی جیوه و آرسنیک ناشی از پسماندهای حفاری چاه های نفت، اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE، دانشگاه صنعتی شریف، ۹-۱۱ اسفندماه ۱۳۸۴.
 121. منصور انبیاء، احمد عطایی، حمید سپهریان، وحید گرشاسبی، بررسی روش های مدیریت پسماندهای ناشی از حفاری چاه‌های نفت در جهت کاهش اثرات زیست محیطی آنها در مناطق نفتی جنوب، اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE، دانشگاه صنعتی شریف، ۹-۱۱ اسفندماه ۱۳۸۴.
 122. منصور انبیاء، محمد رضایی، نقش مواد افزودنی در بهینه­سازی گل­های حفاری و اثرات زیست محیطی آن، اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE، دانشگاه صنعتی شریف، ۹-۱۱ اسفندماه ۱۳۸۴.
 123. منصور انبیاء، وحید گرشاسبی، بهنام تاکی، بررسی روش های کاربردی نوین و پیشرفته در دنیا به منظور جلوگیری از خوردگی سازه­های فلزی دریایی، اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE، دانشگاه صنعتی شریف، ۹-۱۱ اسفندماه ۱۳۸۴.
 124. منصور انبیاء، فرشید دشتی، حمیدرضا کاویان پور، بهبود عملکرد کاتالیست فرایند گوگرد زدایی هیدروژنی نفت خام، دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ۲۴-۲۶ آبان ۱۳۸۴.
 125. منصور انبیاء، وحید گرشاسبی، بهنام تاکی، بررسی روشهای کاربردی نوین و پیشرفته در دنیا به منظور جلوگیری از خوردگی سازه های فلزی دریایی، اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی علوم و فناوری رنگ، تهران،۱۳-۱۵ دی ماه ۱۳۸۴.
 126. منصور انبیاء، حسن غلامی، مطالعه الکتروشیمیایی فرآیند تشکیل مایسل در حضور کراون اتر دی سیکلو هگزیل ۱۸- کراون- ۶، هشتمین کنگره مهندسی شیمی، دانشگاه فردوسی مشهد، ۲۹ مهر- ۱ آبان ۱۳۸۲. 
 127. منصور انبیاء، عبدالستار دهشت، سیدابوالفضل سیدسجادی، سنتز و شناسائی ساختمان  یک نوع جدیدی از هیدروکسیدهای دو لایه آلومینیوم روی، هشتمین کنگره مهندسی شیمی، دانشگاه فردوسی مشهد، ۲۹ مهر-۱ آبان ۱۳۸۲.
 128. منصور انبیاء، پرویز شیری، بررسی فنی و اقتصادی گوگرد زدایی از نفت خام، هشتمین کنگره مهندسی شیمی، دانشگاه فردوسی مشهد، ۲۹ مهر-۱ آبان ۱۳۸۲.
 129. منصورانبیاء،‌ عبدالستاردهشت، سنتز و شناسایی ساختمان هیدروکسیدهای آلومینیوم- منیزیم نیترات به عنوان جاذب­های رنگ آنیونی، اولین سمینار تخصصی رنگدانه های معدنی و پوشش های سرامیک، پژوهشکده صنایع رنگ، ۱۳- ۱۴ اسفند سال۱۳۸۲.
 130. منصورانبیاء،‌ عبدالستار دهشت، جایگزینی آنیون بوتیرات به جای نیترات در هیدروکسی آلومینیوم- منیزیم نیترات به عنوان الگویی از جذب آنیون، اولین سمینار تخصصی رنگدانه های معدنی و پوشش­های سرامیک،  اولین سمینار تخصصی رنگدانه های معدنی و پوشش های سرامیک، پژوهشکده صنایع رنگ، ۱۳- ۱۴ اسفند سال۱۳۸۲.
 131. منصور انبیاء،‌ حسام صالحی، سید محمدرضا میلانی حسینی، زهرا علیپور، بررسی و انتخاب مناسب­ترین روش موجود به منظور کاهش یا حذف آلاینده های شیمیایی هوا از گازهای خروجی با رویکردی ویژه به صنایع بالادستی نفت، چهارمین همایش دانشجوئی مهندسی شیمی و دومین همایش دانشجویی مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۶-۱۸ مهر ماه ۱۳۸۲.
 132. منصور انبیاء‌،‌ پیمان علیزاده اقدم‌،‌ مرجان هاشمیان فرد، بررسی و انتخاب مناسب‏ترین روش کاهش ترکیبات NOx خروجی از دودکش های‏ مجتمع  پتروشیمی رازی، چهارمین همایش دانشجویی مهندسی شیمی و دومین همایش دانشجوئی مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۶-۱۸ مهر ماه ۱۳۸۲.
 133. منصور انبیاء،‌ حسام صالحی، سید محمدرضا میلانی حسینی، زهرا علیپور ، سیستم های جمع­کننده ذرات معلق در گازهای خروجی از نفت، چهارمین همایش دانشجویی مهندسی شیمی و دومین همایش دانشجوئی مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۶-۱۸ مهر ماه ۱۳۸۲.
 134. منصورانبیاء، ‌عبدالستاردهشت، بررسی جذب آنیون بوتیرات توسط LDH آلومینیوم- روی به عنوان الگویی از جذب رنگ­های آنیونی،  چهارمین همایش دانشجویی مهندسی شیمی و دومین همایش دانشجوئی مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۶-۱۸ مهر ماه ۱۳۸۲.
 135. منصور انبیاء، حمیدرضا مهدی پور، طراحی یک نوع جدیدی از همزن مورد استفاده در کارخانجات سوسیس، هفتمین کنگره مهندسی شیمی ایران، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، ۶-۹ آبان ۱۳۸۱.
 136. منصور انبیاء، حجت الله کریم پور، گیتی ابوالحمد، ‌امید شمسی، بررسی عیوب روغن ترانسفورمر از طریق تحلیل گازهای تولید شده با روش گاز کلیدی (Key Gas)، هفتمین کنگره مهندسی شیمی ایران، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، ۶-۹ آبان ۱۳۸۱.
 137. سیدابوالفضل سید سجادی، منصورانبیاء، احمد نصیری، دیاگرام های دو فازی سه جزئی شامل H۲O و PEG۱۰۰۰ (پلی اتیلن گلیکول به جرم مولکولی ۱۰۰۰) و  Na۲SO۳( سولفیت سدیم)، هفتمین کنگره مهندسی شیمی ایران، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، ۶-۹ آبان ۱۳۸۱.
 138. منصورانبیاء، نظام الدین اشرفی­زاده، سعید اکبرزاده، بررسی پدیده کف کردن در فرآیند تولید گاز دی اکسیدکربن، هفتمین کنگره مهندسی شیمی ایران، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، ۶-۹ آبان ۱۳۸۱.
 139. سید حمید جزایری، امیررضا مستعان، منصور انبیاء، استفاده از نفلین سیفیت در کاشی های پرسلانی، هفتمین کنگره مهندسی شیمی ایران، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، ۶-۹ آبان ۱۳۸۱.
 140. منصور انبیاء، رضا حق شنو، حمیدرضا فرجیها ، ارائه روش عملی برای جدا سازی حداکثر آب همراه نفت تولیدی چاه ها،  هفتمین کنگره مهندسی شیمی ایران، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، ۶-۹ آبان ۱۳۸۱.
 141. منصورانبیاء، حجت اله کریم پور، تخریب عایق های سلولزی و روغن درترانسفورماتورهای قدرت، علی دارابی هفتمین کنگره مهندسی شیمی ایران، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، ۶-۹ آبان ۱۳۸۱.
 142. مسعود فروغی، علی اکبر سیف کردی، منصور انبیاء، حجت الله کریم پور، مطالعه روی ساخت عایق کابل های فشار قوی، ششمین کنگره ملی مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ‌اردیبهشت ۱۳۸۰.
 143. منصور انبیاء، سید حمید جزایری، پرویز شیری، حامد نادری، بررسی و بهینه سازی تفکیک کننده های نفت و گاز،  ششمین کنگره ملی مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ‌اردیبهشت ۱۳۸۰.
 144. منصور انبیاء، حسن غلامی، حجت الله کریم پور، سنتز و به کارگیری نوع جدیدی از جاذب ئیدروکسیدی با لایه مضاعف برای حذف ماکرو مولکول های فاضلابهای صنعتی،  دومین کنگره شیمی دانشگاه آزاد اسلامی، ۲ -۳ آذر ۱۳۷۹.
 145. منصور انبیاء، حجت الله کریم پور، گیتی ابوالحمد، ‌امید شمسی، تحلیل حرارت و ارائه مدل حرارتی در روغن های ترانسفرمر (حالت پایدار)،  دومین کنگره شیمی دانشگاه آزاد اسلامی، ۲ -۳ آذر ۱۳۷۹.
 146. محمد قنادی مراغه، سید واقف حسین، ‌میر فضل الله موسوی،‌ منصور انبیاء،‌ فرید اصغری زاده،‌ تعیین مقدار     Rn ۲۲۲ در آب های معدنی با استفاده از طیف سنجی- آلفا به روش سنتیلاسیون مایع، سیزدهمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران، دانشگاه تربیت مدرس، ۲۷-۲۹ بهمن ۱۳۷۷.
 147. منصور انبیاء، زهره قاسمیان، فائزه خسروی،‌ ‌ سنتز و کاربردهای غربال های مولکولی مزوپروس قالب گیری شده با ملکول های بزرگ.


دفعات مشاهده: 19469 بار   |   دفعات چاپ: 4501 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 252 بار   |   0 نظر