چکیده مقالات ارائه شده در مجامع علمی داخلی و بین المللی

  87

  دانشگاه شهید بهشتی

  International Catalysis Conference- ICC 2008

  شهرآرا افشار

  Effects of pH and Polyethylene Glycol on Surface Structure of Nano-catalyst TiO2 Thin Film

عنوان مقاله

  87

  دانشگاه شهید بهشتی

  International Catalysis Conference- ICC 2008

  شهرآرا افشار

  Synthesis and characterization of nano TiO2 supported on zeolite NaX and photodegradation of acetophenone and toluene in water

عنوان مقاله

  87

  دانشگاه شهید بهشتی

  International Catalysis Conference- ICC 2008

  شهرآرا افشار

  Synthesis of TiO2-based nanotubes as photocatalyst and catalyst support

عنوان مقاله

  Apr29-May1 2008

  Amir Kabir university

  Iran Intenational Zeolite Conferece

  شهرآرا افشار

  Photodegradation of acetophenone and toluene in water by nano TiO2 supported on zeolite NaY

عنوان مقاله

  27-29

  Agu 2008

  Razi university

  kermanshah

  15 th Iranian Seminar of Organic Chemistry

  آزاده تجردی

  synthesis and characterization of a novel proton transfer compound Amino-6-methyl pyridinium pyridine-2,6-dicarboxylate

عنوان مقاله

  27-29

  Agu 2008

  Razi university

  kermanshah

  15 th Iranian Seminar of Organic Chemistry

  آزاده تجردی

  Preparation and Characterization of a Novel Organic Salt, Propane-1 Diamoniumm Oxalate

عنوان مقاله

  25-26

  اردیبشت 87

  دانشگاه سیستان و بلوچستان

  دهمین همایش شیمی معدنی

  آزاده تجردی

  Synthesis and Characterization of Sn(IV) and Ni(II) maltol complexes

عنوان مقاله

  25-26

  اردیبشت 87

  دانشگاه سیستان و بلوچستان

  دهمین همایش شیمی معدنی

  آزاده تجردی

  Mechanochemical preparation of Ni(II) maltolate

عنوان مقاله

  25-26

  اردیبشت 87

  دانشگاه سیستان و بلوچستان

  دهمین همایش شیمی معدنی

  آزاده تجردی

  Synthesis and Spectroscopic Characterization of a Novel Co(II) Complex of Pyridine Containing proton transfer Compound

عنوان مقاله

  25-26

  اردیبشت 87

  دانشگاه سیستان و بلوچستان

  دهمین همایش شیمی معدنی

  آزاده تجردی

  Synthesis and Characterization of Coordination polymers with some transition metals and bpdb ligands

عنوان مقاله

  16-20

  Sep 2008

  Torino , Italy

  2nd Euchems Chemistry Congress

  محمد قربان دکامین

  Tetrabutylammonium phthalimide – N-oxyl : A novel and versatile organocatalyst for solvent - free organic synthesis

عنوان مقاله

  16-20

  Sep 2008

  Torino , Italy

  2nd Euchems Chemistry Congress

  محمد قربان دکامین

  Ball – milling : A green protocol for synthesis of cyclic imides under solvent – free conditions

عنوان مقاله

  27-29

  Agu 2008

  Razi university

  kermanshah

  15 th Iranian Seminar of Organic Chemistry

  محمد قربان دکامین

  Convenient and Efficient Protocol for Cyanosilylation of Carbonyl Compounds Catalyzed by A Tetraethylammonium Phthalimide under Solvent-Free Conditions

عنوان مقاله

  27-29

  Agu 2008

  Razi university

  kermanshah

  15 th Iranian Seminar of Organic Chemistry

  محمد قربان دکامین

  Efficient and Mild Cyanosilylation of Carbonyl Compounds Catalyzed by Potassium benzylpipyridinedi-thiocarbomate Under Solvent-Free Conditions

عنوان مقاله

  27-29

  Agu 2008

  Razi university

  kermanshah

  15 th Iranian Seminar of Organic Chemistry

  محمد قربان دکامین

  Synthesis of α-Aminonitriles by a Three-Component Condensation of Carbonyl Compounds, Amines, and Trimethylsilyl cyanide Catalyzed by Lithium Phthalimide-N-oxyl under Solvent-Free

عنوان مقاله

  27-29

  Agu 2008

  Razi university

  kermanshah

  15 th Iranian Seminar of Organic Chemistry

  محمد قربان دکامین

  Tetraethylammonium Phthalimide-N-oxyl as a Novel and Powerful Phase Transfer Catalyst for Rapid Synthesis of Cyanohydrins

عنوان مقاله

  27-29

  Agu 2008

  Razi university

  kermanshah

  15 th Iranian Seminar of Organic Chemistry

  محمد قربان دکامین

  New and Facile Method for Condensation of Urea and Diketones َ

عنوان مقاله

  27-29

  Agu 2008

  Razi university

  kermanshah

  15 th Iranian Seminar of Organic Chemistry

  محمد قربان دکامین

  γ-Aminopropylsilica catalyzes synthesis of 2-amino- 4H chromenes under solvent-free Conditions

عنوان مقاله

  27-29

  Agu 2008

  Razi university

  kermanshah

  15 th Iranian Seminar of Organic Chemistry

  محمد قربان دکامین

  Predicton of Structures, Properties and Reactivity of Aryl and Alkyl Isocyanurates by Quantum Computations

عنوان مقاله

  27-29

  Agu 2008

  Razi university

  kermanshah

  15 th Iranian Seminar of Organic Chemistry

  محمد قربان دکامین

  Synthesis of Thiomorpholides by Willgerodt-Kindler Reaction under Ball milling

عنوان مقاله

  25-26

  اردیبشت 87

  دانشگاه سیستان و بلوچستان

  دهمین همایش شیمی معدنی

  رحمت الله رحیمی

  Kinetics of incorporation of silver in water soluble porphyrins

عنوان مقاله

  25-26

  اردیبشت 87

  دانشگاه سیستان و بلوچستان

  دهمین همایش شیمی معدنی

  رحمت الله رحیمی

  Synthesis and Characterization of porphyrin and metalloporphyrin Nanoparticles

عنوان مقاله

  25-26

  اردیبشت 87

  دانشگاه سیستان و بلوچستان

  دهمین همایش شیمی معدنی

  رحمت الله رحیمی

  Porphyrinotitania :Hybrid Organic-Inorganic MaterialsSynthesis sol-gel porphyrin

عنوان مقاله

  25-26

  اردیبشت 87

  دانشگاه سیستان و بلوچستان

  دهمین همایش شیمی معدنی

  رحمت الله رحیمی

  The interaction between nanoporphyrins and melanin dye and the study of their application in skin cancer treatment

عنوان مقاله

  87

  دانشگاه شهید رجایی - تهران

  همایش نقش شیمی در تعلیم و تربیت

  بهشته سهرابی

  شیمی در ورزش:یاد گیری زمینه محور درشیمی

عنوان مقاله

  27-29

  Agu 2008

  Razi university

  kermanshah

  15 th Iranian Seminar of Organic Chemistry

  محمد علی صفرپور

  محمد قربان دکامین

  Pridiction of Structures, Properties and Reactivity of Aryl and Alkyl Isocyanurates by Quantum Computations

عنوان مقاله

  27-29

  Agu 2008

  Razi university

  kermanshah

  15 th Iranian Seminar of Organic Chemistry

  محمد علی صفرپور

  The quantum Mechanical Study on a Monocyclic Azobenzene Peptide

عنوان مقاله

  27-29

  Agu 2008

  Razi university

  kermanshah

  15 th Iranian Seminar of Organic Chemistry

  محمد رضا نعیمی جمال

  A novel and efficient method for the synthesis of nitriles from aldehydes

عنوان مقاله

  27-29

  Agu 2008

  Razi university

  kermanshah

  15 th Iranian Seminar of Organic Chemistry

  محمد رضا نعیمی جمال

  Investigation of the effect of various catalysts in the synthesis of 2-amino-2-chromenes

عنوان مقاله

  27-29

  Agu 2008

  Razi university

  kermanshah

  15 th Iranian Seminar of Organic Chemistry

  محمد رضا نعیمی جمال

  Preparation of enamines under solvent-free conditions

عنوان مقاله

  27-29

  Agu 2008

  Razi university

  kermanshah

  15 th Iranian Seminar of Organic Chemistry

  محمد رضا نعیمی جمال

  Synthesis of a novel derivative of barbituric acid by condensation of 2-naphthol, aldehyde and barbituric acid under solvent-free conditions

عنوان مقاله

  6-20

  Sep 2008

  Torino , Italy

  2nd Euchems Chemistry Congress

  محمد رضا نعیمی جمال

  A simple , efficient , and solvent –free method for quantitative regeneration of carbonyl compounds from oximes by bromine

عنوان مقاله

  16-20

  Sep 2008

  Torino , Italy

  2nd Euchems Chemistry Congress

  محمد رضا نعیمی جمال

  Solvent – free synthesis of 2- aryl and 2-alkylbenzothiazoles

عنوان مقاله

  16-20

  Sep 2008

  Torino , Italy

  2nd Euchems Chemistry Congress

  محمد رضا نعیمی جمال

  Solvent – free synthesis of 2- amino – 4H - chromenes

عنوان مقاله

  16-20

  Sep 2008

  Torino , Italy

  2nd Euchems Chemistry Congress

  سید مجید هاشمیان زاده

  بررسی تبدیل گاز ترش به شیرین بر روی نانولوله های کربنی با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو

عنوان مقاله

دفعات مشاهده: 7038 بار   |   دفعات چاپ: 1333 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 140 بار   |   0 نظر