مقالات کامل ارائه شده در مجامع علمی داخلی و بین المللی

  تاریخ

  مکان برگزاری مجمع

عنوان مجمع علمی

  نویسنده

  Apr29-May1 2008

  Amir Kabir university

  Iran Intenational Zeolite Conferece

  منصور انبیاء

  Synthesis and characterization of nanoporous TiO2 using mixed cationic and anionic surfactants as molecular templates and its application for adsorbing copper phthalocyanine from aqueous media

عنوان مقاله

  Apr29-May1 2008

  Amir Kabir university

  Iran Intenational Zeolite Conferece

  منصور انبیاء

  PAHs removal by carbon nanostructure compound designated as CMK-1

عنوان مقاله

  Apr29-May1 2008

  Amir Kabir university

  Iran Intenational Zeolite Conferece

  منصور انبیاء

  Synthesis and characterization of MCM-41 mesoporous molecular sieves containing zirconium and iron

عنوان مقاله

  Apr29-May1 2008

  Amir Kabir university

  Iran Intenational Zeolite Conferece

  منصور انبیاء

  Removal of arsenate from aqueous solutions using MCM-48 as a nanoporous adsorbent

عنوان مقاله

  Apr29-May1 2008

  Amir Kabir university

  Iran Intenational Zeolite Conferece

  منصور انبیاء

  Synthesis and characterization of hydrothermal treated nanoporous TiO2 using anew sol-gel method and applying it as a new adsorbent

عنوان مقاله

  Apr29-May1 2008

  Amir Kabir university

  Iran Intenational Zeolite Conferece

  منصور انبیاء

  Synthesis of ordered nanoporous carbon molecular sieve by nanocasting pathway

عنوان مقاله

  Apr29-May1 2008

  Amir Kabir university

  Iran Intenational Zeolite Conferece

  منصور انبیاء

  Preparation and applying Mn – MCM-41 nanoporous material as a novel adsorbent for selective removel of toxic cations

عنوان مقاله

  24-28

  Aug 2008

  prague

  18th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA2008

  منصور انبیاء

  سید محمد رضا میلانی حسینی

  A New Method to Separation of Toxic Compounds from Aqueous Solutions using a Nanoporous Adsorbent

عنوان مقاله

  24-28

  Aug 2008

  prague

  18th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA2008

  منصور انبیاء

  A new route for hydrother maland non - hydrother malsynthes is of mesoporoustitanium dioxidematerials

عنوان مقاله

  24-28

  Aug 2008

  prague

  18th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA2008

  منصور انبیاء

  A hydrothermal lo w -cost synthetic route to obtain nanoporous Zr O 2

عنوان مقاله

  24-28

  Aug 2008

  prague

  18th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA2008

  منصور انبیاء

  A simple hydrothermal route for synthesis Zr-MCM41 and ZrFe-MCM41 and their characterization

عنوان مقاله

  24-28Aug 2008

  prague

  18th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA2008

  منصور انبیاء

  Removal Carbon mesoporous as a good adsorbent for phenanthrene from n- hexane solution

عنوان مقاله

  24-28Aug 2008

  prague

  18th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA2008

  منصور انبیاء

  Preparation, characteri z ation, and h e avy metal adsorption behavior of Zr-MCM41 and

  ZrFe-MCM41

عنوان مقاله

  24-28Aug 2008

  prague

  18th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA2008

 

  منصور انبیاء

  Alpha-naphtole removal from w ater by carboxy mesoporous carbon

عنوان مقاله

  24-28Aug 2008

  prague

  18th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA2008

  منصور انبیاء

  Chromium IonAdsorptiono the Iron - Containing Or dered

عنوان مقاله

  24-28Aug 2008

  prague

  18th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA2008

  منصور انبیاء

  Pb + 2 adsorption from w ater by carboxy mesoporous carbon in acidic condition

عنوان مقاله

  24-28Aug 2008

  prague

  18th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA2008

  منصور انبیاء

  A fast and efficient method for removal of furfural from aqueous solutions

عنوان مقاله

  24-28Aug 2008

  prague

  18th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA2008

  منصور انبیاء

  Synthesis and characteri z a tion of amino-organo-silica nanoporous as a sorbent

عنوان مقاله

  24-28Aug 2008

  prague

  18th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA2008

  منصور انبیاء

  سید محمدرضا میلانی حسینی

  S y n t h e s i s a nd C h a r a c t e r i z a t i o n o f N e w B i m e t a l l i c N a n o p o r o u s C a t a l y s t

عنوان مقاله

  24-28Aug 2008

  prague

  18th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA2008

  منصور انبیاء

  Carbon mesoporous as a good adsorbent for phenanthrene removel from n- hexane solution

عنوان مقاله

  28-30

  Oct 2008

  University of Tabriz

  2nd International Congress On Nanosiens &Nanotechnology

  منصور انبیاء

  A simple hydrothermal route for synthesis Zr- MCM41 and ZrFe-MCM41 and their characterization

عنوان مقاله

  28-30

  Oct 2008

  University of Tabriz

  2nd International Congress On Nanosiens &Nanotechnology

  منصور انبیاء

  Chromium ion adsorption on the iron – containing ordered mesoprous carbon

عنوان مقاله

  28-30

  Oct 2008

  University of Tabriz

  2nd International Congress On Nanosiens &Nanotechnology

  منصور انبیاء

  Pb+2 adsorption from water by carboxy mesoporous carbon in acidic condition

عنوان مقاله

  28-30

  Oct 2008

  University of Tabriz

  2nd International Congress On Nanosiens &Nanotechnology

  منصور انبیاء

  Preparation , characterization , and heavy metal adsorption behavior of Zr – MCM41 and ZrFe- MCM41

عنوان مقاله

  28-30

  Oct 2008

  University of Tabriz

  2nd International Congress On Nanosiens &Nanotechnology

  منصور انبیاء

  Synthesis and characterization of Fe – CMK-1 nanocomposite

عنوان مقاله

 

  28-30

  Oct 2008

  University of Tabriz

  2nd International Congress On Nanosiens &Nanotechnology

  منصور انبیاء

  Synthesis and characterization of Ce – MCM-1 48 nanocomposite

عنوان مقاله

  28-30

  Oct 2008

  University of Tabriz

  2nd International Congress On Nanosiens &Nanotechnology

  منصور انبیاء

  Synthesis and characterization of nanocomposite TiO2 material and applying it as a new and useful adsorbent 

عنوان مقاله

  28-30

  Oct 2008

  University of Tabriz

  2nd International Congress On Nanosiens &Nanotechnology

  منصور انبیاء

  Synthesis and characterization of nanocomposite TiO2 material using mixed cationic and anionic surfactants and its application for adsorbing of copper phthalocyanine from aqueous media

عنوان مقاله

  28-30

  Oct 2008

  University of Tabriz

  2nd International Congress On Nanosiens &Nanotechnology

  منصور انبیاء

  Synthesis and Characterization of Nanoporous TiO2 Material and Applying it as a New and Useful Adsorbent

عنوان مقاله

  28-30

  Oct 2008

  University of Tabriz

  2nd International Congress On Nanosiens &Nanotechnology

  منصور انبیاء

  A Procedure for the Synthesis of Aluminum-Substituted Nanoporous Silica Molecular Sieve

عنوان مقاله

  25-26

  آبانماه 87

  دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

  ششمین همایش شیمی، دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

  منصور انبیاء

  بررسی جذب فنول و اورتو کلرو فنول بر روی جاذب مزو پروس MCM-41

عنوان مقاله

  25-26

  آبانماه 87

  دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

  ششمین همایش شیمی، دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

  منصور انبیاء

  سنتز و شناسایی مزوپروس سیلیکاتی SBA-3

عنوان مقاله

  Apr29-May1 2008

  Amir Kabir university

  Iran Intenational Zeolite Conferece

  منصور انبیاء

  An Effective Nanoporous Adsorbent for Removal of Copperphthalocyanine from Aqueous Solution

عنوان مقاله

  17 مهر 87

  دانشگاه رازی – کرمانشاه

  چهارمین همایش دانشجویی فناوری نانو

  منصور انبیاء

  سنتز و شناسایی نانو پروس سیلیکاتی SBA-3

عنوان مقاله

  17 مهر 87

  دانشگاه رازی – کرمانشاه

  چهارمین همایش دانشجویی فناوری نانو

  منصور انبیاء

  سنتز و شناسایی ماده نانوپروس لانتانیوم سیلیکات به عنوان یک جاذب جدید در جذب کاتیون های سمی

عنوان مقاله

  17 مهر 87

  دانشگاه رازی – کرمانشاه

  چهارمین همایش دانشجویی فناوری نانو

  منصور انبیاء

  سنتز نانو پروس کربنی با استفاده از روش nanocasting

عنوان مقاله

  17 مهر 87

  دانشگاه رازی – کرمانشاه

  چهارمین همایش دانشجویی فناوری نانو

  منصور انبیاء

  بررسی جذب فنول و اورتو کلرو فنول بر روی جاذب مزو پروس MCM-41

عنوان مقاله

  17 مهر 87

  دانشگاه رازی – کرمانشاه

  چهارمین همایش دانشجویی فناوری نانو

  منصور انبیاء

  سنتز و بررسی خواص نانو پروس تیتانو سیلیکات و کاربرد آن به عنوان یک جاذب جدید

عنوان مقاله

  17 مهر 87

  دانشگاه رازی – کرمانشاه

  چهارمین همایش دانشجویی فناوری نانو

  منصور انبیاء

  سنتز و بررسی خواص نانو پروس MCM-41 و گونه های الحاق شده آن بافلزات آهن و منگنز و به کار گیری آنها به عنوان جاذب جدید

عنوان مقاله

  28-30

  Oct 2008

  University of Tabriz

  2nd International Congress On Nanosiens &Nanotechnology

  شهرآرا افشار

  Using titanium dioxide – nanostructures for the removal of lanthanide ions from water samples

عنوان مقاله

  28-30

  Oct 2008

  University of Tabriz

  2nd International Congress On Nanosiens &Nanotechnology

  شهرآرا افشار

  محمد قربان دکامین

  Nano TiO2 / TiO2 as an efficient catalyst for acetalization of carbonyl compounds under microwave and solvent – free conditions

عنوان مقاله

  28-30

  Oct 2008

  University of Tabriz

  2nd International Congress On Nanosiens &Nanotechnology

  شهرآرا افشار

  Preconcentration of Trace Lanthanide Ions by Using TiO2/SiO2 Nanoparticles and Determination by Inductivity Coupled Plasma

عنوان مقاله

  25-26

  آبانماه 87

  دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

  ششمین همایش شیمی، دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

  شهرآرا افشار

  تخریب فوتوکاتالیزوری مالاکیت سبز با استفاده از نانو کامپوزیت Pt-TiO2/SiO2

عنوان مقاله

  25-26

  آبانماه 87

  دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

  ششمین همایش شیمی، دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

  شهرآرا افشار

  تخریب فوتوکاتالیزوری متیل اورانژ با استفاده از TiO2/SiO2 لایه نازک

عنوان مقاله

  اسفند 87

  دانشگاه آزاد واحد شهرری

  همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت و پزشکی

  شهرآرا افشار

  بررسی تخریب فوتوکاتالیزوری متیل اورانژ توسط تیتانیم اکسید دوپه شده با وانادیم به صورت قرص

عنوان مقاله

  اسفند 87

  دانشگاه آزاد واحد شهرری

  همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت و پزشکی

  شهرآرا افشار

  بررسی تخریب فوتوکاتالیزوری مالاکیت سبز توسط تیتانیم دی اکسید به صورت قرص

عنوان مقاله

  اسفند 87

  دانشگاه آزاد واحد شهرری

  همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت و پزشکی

  شهرآرا افشار

  بررسی نخریب فوتوکاتالیزوری متیل اورانژ توسط نانو ذرات تیتانیم اکسید لایه نشانی شده بر روی قالب سیمان

عنوان مقاله

  17 مهر 87

  دانشگاه رازی – کرمانشاه

  چهارمین همایش دانشجویی فناوری نانو

  شهرآرا افشار

  سنتز و بررسی نانو تیتانیم اکسید روی زئولیت

عنوان مقاله

  17 مهر 87

  دانشگاه رازی – کرمانشاه

  چهارمین همایش دانشجویی فناوری نانو

  شهرآرا افشار

  سنتز و بررسی نانو تیوپ های مشتق شده از تیتانیم اکسید

عنوان مقاله

  28-30

  Oct 2008

  University of Tabriz

  2nd International Congress On Nanosiens &Nanotechnology

  آزاده تجردی

  The Effect of chelating agents on the surface area of synthesized nano-sized CoAl2o4

عنوان مقاله

  1-30

  NOVEMBER 2008

  Spain

  12th ELECTRONIC CONFERENCE ON SYNTHETIC ORGANIC CHEMISTRY

  آزاده تجردی

  Solvent-free synthesis of Pyridine-2-aminium-6-methyl Pyridine-2-6-dicarboxylate under ball-milling conditions

عنوان مقاله

  1-30

  NOVEMBER 2008

  Spain

  12th ELECTRONIC CONFERENCE ON SYNTHETIC ORGANIC CHEMISTRY

  آزاده تجردی

  Synthesis of 1, 1'-(1, 4- butanediyl)bis(imidazole) under microwave irridiation

عنوان مقاله

  1-30

  NOVEMBER 2008

  Spain

  12th ELECTRONIC CONFERENCE ON SYNTHETIC ORGANIC CHEMISTRY

  آزاده تجردی

  Microwave-assisted solvent-free synthesis of N,N-bis(salicylidene)-2,2-dimethylpropane- diamine 1,3

عنوان مقاله

 

 

  87

  دانشگاه گیلان

  شانزدهمین سمینار بلورشناسی و کانی شناسی ایران

  آزاده تجردی

  ساختار بلوری ترکیب 1و4-بیس (2-پیریدیل)-2و3-دی ازا-1و3-بوتا دی ان

عنوان مقاله

  25-26

  آبانماه 87

  دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

  ششمین همایش شیمی، دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

  آزاده تجردی

  Synthesis and spectral studies of a Novel Cu(II) Complex Containing proton transfer Compound

عنوان مقاله

  25-26

  آبانماه 87

  دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

  ششمین همایش شیمی، دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

  آزاده تجردی

  Synthesis and characterization of 1,4bis-(2pyridiyl)2,3-diaza-1,3-butadiene and its coordination polymers with some first row transition metals

عنوان مقاله

  25-26

  آبانماه 87

  دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

  ششمین همایش شیمی، دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

  آزاده تجردی

  تهیه و شناسایی یک پلیمر کوئوردیناسیونی جدید از مس( II ) و 1و1-(1و4-بوتان دی اییل ) بیس (ایمیدازول)

عنوان مقاله

  اسفند 87

  دانشگاه آزاد واحد شهرری

  همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت و پزشکی

  آزاده تجردی

  سنتز و شناسایی یک پلیمر کوئوردیناسیونی Co(II) با 1و1 ( 4و1-بوتادی ایل)بیس ایمیدازول و اگزالیک اسید

عنوان مقاله

  اسفند 87

  دانشگاه آزاد واحد شهرری

  همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت و پزشکی

  آزاده تجردی

  سنتز و شناسایی کمپلکس جدید از 3و1 – پروپان دی امونیم اگسالات و نمک مس ( II ) نیترات

عنوان مقاله

  اسفند 87

  دانشگاه آزاد واحد شهرری

  همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت و پزشکی

  آزاده تجردی

  سنتز وشناسایی N,N -بیس(سالیسیلیدین)2و2-دی متیل پروپان-1و3-دی امین به روش اسیاب گلوله ای

عنوان مقاله

  1-30

  Nov2008

  Spain

  (ECSOC- 12)

  12th Intr.Elect.Conf. on Synthetic Organic Chemistry

  محمد قربان دکامین

  Synthesis of cyanohydrin trimethylsilyl ethers catalyzed by potassium 4-benzylpiperidinedithiocarbamate as an organocatalyst

عنوان مقاله

  28-30

  Oct 2008

  University of Tabriz

  2nd International Congress On Nanosiens &Nanotechnology

  محمد قربان دکامین

  Nano TiO2 / TiO2 as an efficient catalyst for acetalization of carbony l compounds under microwave and solvent – free conditions

عنوان مقاله

  1-30

  Nov2008

  Spain

  (ECSOC- 12)

  12th Intr.Elect.Conf. on Synthetic Organic Chemistry

  محمد قربان دکامین

  محمد رضا نعیمی جمال

  Tetrabutylammonium phtalimide-N-oxyl (TBAPINO) as an efficient, safe and recoverable catalyst for rapid trimethylsilyl protection of hydroxyl groups

عنوان مقاله

  September 12-14, 2008

  Heidelberg , Germany

  International Conference on Applied Chemistry

  رحمت الله رحیمی

  Study of Kinetics incorporation of Ag with TCPP

عنوان مقاله

  September 12-14, 2008

  Heidelberg , Germany

  International Conference on Applied Chemistry

  رحمت الله رحیمی

  Spectroscopic and SEM investigation of TCPP in titanium matrix

عنوان مقاله

  17 مهر 87

  دانشگاه رازی - کرمانشاه

  چهارمین همایش دانشجویی فناوری نانو

  رحمت الله رحیمی

  سنتز و شناسایی نانو ذرات تتراکی س ( ۴ - کربوکسی فنیل ( پورفیرین و اثر آن برافزایش کارآیی سلهای خورشیدی نانوحفره TiO2

عنوان مقاله

  19 اردیبهشت 87

  دانشگاه آزاد- جویبار

  اولین همایش نانو بیو تکنولوژی

  رحمت الله رحیمی

  TPPS4 nanoporphyrin aggregationand their application in disease treatment

عنوان مقاله

  19 اردیبهشت 87

  دانشگاه آزاد- جویبار

  اولین همایش نانو بیو تکنولوژی

  رحمت الله رحیمی

  Spectroscopic and SEM investigation of porphyrin titania matrix

عنوان مقاله

  19 اردیبهشت 87

  دانشگاه آزاد- جویبار

  اولین همایش نانو بیو تکنولوژی

  رحمت الله رحیمی

  سنتز نانو ذرات تتراکیس ( 4- کربوکسی فنیل) پورفیرین ( TCPP ) و بررسی عوامل موثر بر سنتز آن بررسی عوامل موثر بر سنتز آن

عنوان مقاله

  Apr29-May1 2008

  Amir Kabir university

  Iran Intenational Zeolite Conferece

  رحمت الله رحیمی

  Improved catalyst effect of metalloporphyrins with encapsulated in zeolit

عنوان مقاله

  29-31

  مرداد87

  دانشگاه تهران

  پانزدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران

  رحمت الله رحیمی

  Mineral contents of some plants used in Iran

عنوان مقاله

  29-31

  مرداد87

  دانشگاه تهران

  پانزدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران

  رحمت الله رحیمی

  Deletion of Chlorophyll-a from vegetable oils by acid-activated sepiolite

عنوان مقاله

  17-18

  مهر87

  دانشگاه سمنان

  همایش ملی نمک

  رحمت الله رحیمی

  نقش نمک در سلامتی انسان

عنوان مقاله

  21-23

  OCT 2008

  دانشگاه سهند

  دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی

  رحمت الله رحیمی

  تهیه و شناسایی هترو پلی اسید H7SeVMo5O24.xH2O به عنوان یک کاتالیزور

عنوان مقاله

  21-23

  OCT 2008

  دانشگاه سهند

  دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی

  رحمت الله رحیمی

  Associations of keggin-type anions with cationic porphyrin as catalysts for epoxidation of alkene

عنوان مقاله

  28-30

  Oct 2008

  University of Tabriz

  2nd International Congress On Nanosiens &Nanotechnology

  رحمت الله رحیمی

  The study of nano porphyrins and their application in electronic systems

عنوان مقاله

  28-30

  Oct 2008

  University of Tabriz

  2nd International Congress On Nanosiens &Nanotechnology

  رحمت الله رحیمی

  The surface photovoltaic properties ofα, β, γ, δ -tetrahydroxylphenylporphyrin THPP) and α, β, γ ( , δ -tetraphenylporphyrin (TPP) affected by nano-TiO2

عنوان مقاله

  28-30

  Oct 2008

  University of Tabriz

  2nd International Congress On Nanosiens &Nanotechnology

  رحمت الله رحیمی

  Theoretical DFT study of Interaction of Molecular Compounds Composed of Fullerene C60 and Cobalt Octaethylporphyrin

عنوان مقاله

  25-26

  آبانماه 87

  دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

  ششمین همایش شیمی، دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

  رحمت الله رحیمی

  سنتز وشناسایی پلی اکسومتالاتها و متالوپورفیرینها و هیبرید آنها

عنوان مقاله

  25-26

  آبانماه 87

  دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

  ششمین همایش شیمی، دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

  رحمت الله رحیمی

  سنتز دی اکسید تیتانیوم حساس شده با رنگینه های پورفیرینی وبررسی خواص فوتوکاتالیستی

عنوان مقاله

 

 

  13-15

  Oct 2008

  University of Tehran

  The First Regional Symposium on Bioelectrochemistry

  رحمت الله رحیمی

  The surface photovoltaic properties ofα, β, γ, δ -tetrahydroxylphenylporphyrin THPP) and α, β, γ ( , δ -tetraphenylporphyrin (TPP) affected by nano-TiO2

عنوان مقاله

  اسفند 87

  دانشگاه آزاد واحد شهرری

  همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت و پزشکی

  رحمت الله رحیمی

  مقایسه تخریب فوتوکاتالیستی رنگ آزو با استفاده ازتیتانیوم دی اکسید/ تترا فنیل پورفیرین کربوکسیلات و تیتانیوم دی اکسید

عنوان مقاله

  اسفند 87

  دانشگاه آزاد واحد شهرری

  همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت و پزشکی

  رحمت الله رحیمی

  خواص نوری نانو ذرات پورفیرین

عنوان مقاله

  9-12

  March 2009

  Zaragoza- Spain

  NANOSPAIN2009 Conference

  رحمت الله رحیمی

  محمدمهدی کاشانی مطلق

  Preparation and Optical Properties of Porphyrin Nanoparticles using Microwave Method

عنوان مقاله

  1 – 24

  July 2008

  University of Mohaghegh Ardabili

  11th Iranian Physical Chemistry Seminar

  سید ابوالفضل سید سجادی

  Synthesis and Characterization of epoxy nanocomposite coatings for corrosion Protection of Al

عنوان مقاله

  21 – 24

  July 2008

  University of Mohaghegh Ardabili

  11th Iranian Physical Chemistry Seminar

  سید ابوالفضل سید سجادی

  Green Cerium-based Conversion Coating and epoxy-polyanilin as top-coat on Aluminum Alloys

عنوان مقاله

  7-12

  Sep 2008

  Japan

  16th International Symposium on Boron , Borides and Related Materials

  سید ابوالفضل سید سجادی

  SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF A NUMBER OF NEW MIXED ANIONIC ROOMTEMPERATURE HALO BORATE IONIC LIQUIDS

عنوان مقاله

  17 مهر 87

  دانشگاه رازی - کرمانشاه

  چهارمین همایش دانشجویی فناوری نانو

  سید ابوالفضل سید سجادی

  ایجاد پوشش های نانو کامپوزیتی پلیمر اپوکسی مقاوم به خوردگی بر روی الومینیوم سری 5000 در محیط دریائی

عنوان مقاله

  25-26

  آبانماه 87

  دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

  ششمین همایش شیمی، دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

  سید ابوالفضل سید سجادی

  تهیه پوشش های تبدیلی سریم به روش سل-ژل وبررسی حفاظت ان در برابر خوردگی الیاژ الومینیوم

عنوان مقاله

  87

  دانشگاه شهید رجایی - تهران

  همایش نقش شیمی در تعلیم و تربیت

  بهشته سهرابی

  تاثیرات جهانی شدن بر فرهنگ ونظام آموزش وپرورش ایران

عنوان مقاله

  8-9

  آبان 87

  دانشگاه مازندران

  هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

  بهشته سهرابی

  جهانی شدن وهویت ملی در برنامه درسی

عنوان مقاله

  2008

  Bul garia -varna

  2 th Intr.symposium advanced micro and mes materials

  بهشته سهرابی

  The study of PEG effects on nanostructures size in ionic surfactants

عنوان مقاله

  مهر1387

  دانشگاه رازی

  کرمانشاه

  4th Student Conference

  Nano technology

  محمد علی صفرپور

  تهیه و بررسی سینتیک پخت کامپوزیت های اپوکسی تقویت شده با نانو فیلر SiO2/TiO2

عنوان مقاله

 

  21 – 24

  July 2008

  University of Mohaghegh Ardabili

  11th Iranian Physical Chemistry Seminar

  محمد علی صفرپور

  Cure kinetics of epoxy – based nanocomposites studied by differential scanning calorimetry

عنوان مقاله

  21 – 24

  July 2008

  University of Mohaghegh Ardabili

  11th Iranian Physical Chemistry Seminar

  محمد علی صفرپور

  DFT – Based OSAR study of n- Alkanols and fluorinated alkanols

عنوان مقاله

  21 – 24

  July 2008

  University of Mohaghegh Ardabili

  11th Iranian Physical Chemistry Seminar

  محمد علی صفرپور

  Using linear method and genetic algorithm for QSAR modeling of bisphosphonates on DFT method

عنوان مقاله

  28-30

  Oct 2008

  University of Tabriz

  2nd International Congress On Nanosiens &Nanotechnology

  محمد علی صفرپور

  Study of Nanoisothermal Cure Kinetics of Epoxy-Based Nanocomposites by Differential Scanning Calorimetry

عنوان مقاله

  28-30

  Oct 2008

  University of Tabriz

  2nd International Congress On Nanosiens &Nanotechnology

  محمد علی صفرپور

  DC Electrodeposition of CU Nanowire in AAO template Without Sputtering

عنوان مقاله

  25-26

  آبانماه 87

  دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

  ششمین همایش شیمی، دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

  محمد علی صفرپور

  مطالعه DFT بر روی ساختارهای پایدار ترانس- و سیس- bcAMPB

عنوان مقاله

  25-26

  آبانماه 87

  دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

  ششمین همایش شیمی، دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

  محمدمهدی کاشانی مطلق

  سنتز نانو ذرات زیرکونیا از کانی سنگ بادلیت

عنوان مقاله

 

  دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

  دومین همایش چرخه سوخت ایران

  محمدمهدی کاشانی مطلق

  Effect of precursors proportin on the properties of 8YSZ nanoparticles as an electrolyte for SOFCs

عنوان مقاله

  25-26

  آبانماه 87

  دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

  ششمین همایش شیمی، دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

  محمدمهدی کاشانی مطلق

  بررسی اثر ایدرواکسی اپاتیت و ژلاتین در سنتز نانو

عنوان مقاله

  25-26

  آبانماه 87

  دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

  ششمین همایش شیمی، دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

  محمدمهدی کاشانی مطلق

  سنتز نانوذرات ایدروکسی اپاتید با استفاده از سورفاکتانت ها

عنوان مقاله

  1-30

  November 2008

  Spain

  (ECSOC- 12)

  12th Intr.Elect.Conf. on Synthetic Organic Chemistry

  محمد مهدی کاشانی مطلق

  رحمت الله رحیمی

  Ultrasonic method for the preparation of organic nanoparticles of porphyrin

عنوان مقاله

  28-30

  Oct 2008

  University of Tabriz

  2nd International Congress On Nanosiens &Nanotechnology

  محمدمهدی کاشانی مطلق

  Hydrothermal synthesis and chracterization of a-Mno2 nanostructures

عنوان مقاله

  اسفند 87

  دانشگاه آزاد واحد شهرری

  همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت و پزشکی

  محمدمهدی کاشانی مطلق

  سنتز نانو کامپوزیتهای استخوانی شکل هیدروکسی اپاتیت-ژلاتین-روی برای مصارف پزشکی

عنوان مقاله

  اسفند 87

  دانشگاه آزاد واحد شهرری

  همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت و پزشکی

  محمدمهدی کاشانی مطلق

  سنتز نانو میله های هیدرو اکسید اپاتیت با استفاده از ماده فعال سطحی کا تیو نی

عنوان مقاله

  اسفند 87

  دانشگاه آزاد واحد شهرری

  همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت و پزشکی

  محمدمهدی کاشانی مطلق

  رحمت الله رحیمی

  خواص طیفی نانو ذرات پورفرین

عنوان مقاله

  87

  دانشگاه شهید بهشتی

  International Catalysis Conference- ICC 2008

  محمدمهدی کاشانی مطلق

  Catalytic Property of Cu Nanoparticles 

عنوان مقاله

  87

  دانشگاه گیلان

  شانزدهمین سمینار بلورشناسی و کانی شناسی ایران

  فرانک منطقی

  دو ساختار اَبَر مولکولی جدید از قلع( IV ) و سرب( II )

عنوان مقاله

  87

  دانشگاه گیلان

  شانزدهمین سمینار بلورشناسی و کانی شناسی ایران

  فرانک منطقی

  سنتز، شناسایی وتعیین ساختار بلوری و مولکولی ترکیب منگنز( II ) با استفاده از پیریدین-2و6-دی کربوکسیلیک اسید و 4و4-بای پیریدین

عنوان مقاله

  87

  دانشگاه گیلان

  شانزدهمین سمینار بلورشناسی و کانی شناسی ایران

  فرانک منطقی

  تهیه، شناسایی و تعیین ساختار بلوری و مولکولی ترکیب کروم( п ) با استفاده از نیتریلو تری استیک اسید و 4،'4-بی پیریدین

عنوان مقاله

  87

  دانشگاه گیلان

  شانزدهمین سمینار بلورشناسی و کانی شناسی ایران

  فرانک منطقی

  سنتز، شناسایی و تعیین ساختار بلوری ترکیب اَبَرمولکولی مس( II ) به دست آمده از پیریدین-2،3-دی کربوکسلیک اسید و 4، ´ 4-بای پیریدین

عنوان مقاله

  28-30

  Oct 2008

  University of Tabriz

  2nd International Congress On Nanosiens &Nanotechnology

  سید محمد رضا میلانی حسینی

  Electrochemical Oxidation of Ascorbic Acid at Glassy carbon Electrode Modified with Polyrrole Nanowire

عنوان مقاله

  28-30

  Oct 2008

  University of Tabriz

  2nd International Congress On Nanosiens &Nanotechnology

  سید محمد رضا میلانی حسینی

  Detection of Organic Vapores by Chemiresistor

عنوان مقاله

  25-26

  آبانماه 87

  دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

  ششمین همایش شیمی، دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

  سید محمد رضا میلانی حسینی

  سنتز و بررسی ساختار و گزینش پذیری پلیمر قالب مولکولی برای دی بنزو تیوفن

عنوان مقاله

  Apr 2009

  Esfahan

  سمینار نانو متریال و نانو تکنولوزی

  سید محمد رضا میلانی حسینی

  Oxidation of dopamie at polypyrrole nanowaire-platinum nanoclaster modified electrode

عنوان مقاله

  اسفند 87

  دانشگاه آزاد واحد شهرری

  همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت و پزشکی

  سید محمد رضا میلانی حسینی

  تهیه نانو سیم های پلی پیرول به روش الکتروشیمیایی

عنوان مقاله

  1-30

  NOVEMBER 2008

  Spain

  12th ELECTRONIC CONFERENCE ON SYNTHETIC ORGANIC CHEMISTRY

  محمد رضا نعیمی جمال

  Melt Reaction Method for the Synthesis of 2-Arylbenzotiazoles

عنوان مقاله

  1-30

  NOVEMBER 2008

  Spain

  12th ELECTRONIC CONFERENCE ON SYNTHETIC ORGANIC CHEMISTRY

  محمد رضا نعیمی جمال

  Solvent-Free Synthesis of 2-Amino-4H-Chromenes Catalyzed by Sodium Carbonate

عنوان مقاله

  1-30

  NOVEMBER 2008

  Spain

  12th ELECTRONIC CONFERENCE ON SYNTHETIC ORGANIC CHEMISTRY

  محمد رضا نعیمی جمال

  Enamines Preparation Under Solvent-free Conditions Catalyzed by LiClO4

عنوان مقاله

  28-30

  Oct 2008

  University of Tabriz

  2nd International Congress On Nanosiens &Nanotechnology

  سید مجید هاشمیان زاده بهشته سهرابی

  The Additives Effect on the Nanostructures and Microstructures

عنوان مقاله

  28-30

  Oct 2008

  University of Tabriz

  2nd International Congress On Nanosiens &Nanotechnology

  سید مجید هاشمیان زاده

  Density Functional Theory Study of the Effects of Diameter and Orientation on the

عنوان مقاله

  28-30

  Oct 2008

  University of Tabriz

  2nd International Congress On Nanosiens &Nanotechnology

  سید مجید هاشمیان زاده

  First-Principles Study of Hydrogen Storage on Boron-Based

عنوان مقاله

  28-30

  Oct 2008

  University of Tabriz

  2nd International Congress On Nanosiens &Nanotechnology

  سید مجید هاشمیان زاده

  Theoretical Study of Hydrogen Bonding Between Phenol As A Proton Donor With Some Proton Acceptor

عنوان مقاله

  24-25

  اردیبهشت 87

  پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

  دومین همایش ملی تبدیل گاز طبیعی

  سید مجید هاشمیان زاده

  Density functional study of the adsorption of carbon monoxide on the inside and wall carbon nanotubes

عنوان مقاله

دفعات مشاهده: 8673 بار   |   دفعات چاپ: 2121 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 143 بار   |   0 نظر