مقالات چاپ شده در مجلات علمی و ISI

  صفحه

  سال

  شمــــاره

  عنوان مجله

  نویسنـــده

  2051-2055

  2008

  26

  Chinese Journal of Chemistry

  منصور انبیاء

  Removal of copper-phthalocyanine from aqueous solution by cationically templated MCM-41 and MCM-48 nanoporous adsorbents

عنوان مقاله

  458 - 452

  2009

  148

  Chemical Engineering Journal

  منصور انبیاء

  Adsorption of naphthalene – derived compounds from water by chemically oxidized nanooporous carbon

عنوان مقاله

  3354 - 3347

  2009

  Vol .21

  No .5

  Asian Jornal of Chemistry

  منصور انبیاء

  An Effective method for removal of dichromate ion and furfural from aqueous solutions using a nanoporous adsorbent

عنوان مقاله

  5041-5047

  2009

  255

  Applied Surface Science

  منصور انبیاء

  Removal of Naphtalene from Petrchemical Wase Water Streams Using Carbon Nanoporous Adsorbents

عنوان مقاله

  39-47

  2008

  Vol.4

  No.1

  International Journal of Nanoscience and Nanotechnology

  شهرآرا افشار

  Photocatalytic deg+radation of E. coli bacteria using TiO2/SiO2 nanoparticles with photodeposited platinum

عنوان مقاله

  77-86

  2009

  Vol.4

  No.1

  Journal of Experimental Nanoscience

  شهرآرا افشار

  Synthesis and characterisation of TiO2-derived nanotubes

عنوان مقاله

  1188-1194

  2008

  43

  Materials Research Bulletin

  شهرآرا افشار

  Synthesis and Characterization of nanocrystalline MgAl2O4 spinel via sucrose process

عنوان مقاله

  1991-1996

  2009

  203

  Surface Coatings Technology

  شهرآرا افشار

  Effect of pH and polyethylene glycol on surface morphology of TiO2 thin film

عنوان مقاله

  1489-1494

  2008

  28

  Materials Science and Engineering: C

  آزاده تجردی

  Determination of terbium(III) ions in phosphate rock samples by a Tb3+–PVC membrane sensor based on N, N-Dimethyl-N ′ , N″-bis(4-methoxyphenyl)phosphoramidate

عنوان مقاله

  368-371

  2009

  39

  J Chem Crystallogr

  آزاده تجردی

  Synthesis and crystal structure of a novel mixed ligand cadmium (II) complex of benz – 1,3 – thiazoline -2 – thione and 1,10 – phenanthroline

عنوان مقاله

  582- 585

  2009

  10

  Catalysis Communications

 محمدقربان دکامین

  محمدرضا نعیمی جمال

  Organocatalytic cyanosilylation of carbonyl compounds by tetrabutylammonium phthalimide-N-oxyl

عنوان مقاله

  1789- 1794

  2009

  694

  Journal of Organometallic Chemistry

  محمدقربان دکامین

  Activation of trimethylsilyl cyanide by potassium phthalimide for facile synthesis of TMS-protected cyanohydrins

عنوان مقاله

  37-39

  87

  4

  رشد آمورش شیمی

  رحمت اله رحیمی

  جام لیکرگوس و فناوری نانو

عنوان مقاله

  25-28

  87

  2

  رشد آمورش شیمی

  رحمت اله رحیمی

  کاربرد های مواد متخلخل با ابعاد نانو

عنوان مقاله

  1-10

  87

  68

  محله علمی - پژوهشی علوم پایه دانشگاه ازاد اسلامی ایران

  رحمت اله رحیمی

  بررسی بلورهای یخ در غذاهای منجمد

عنوان مقاله

  1-4

  2009

  Vol .3

  No.4

  International Journal of Pure and Applied Chemistry (IJPAC (

  رحمت اله رحیمی

  The Two New Adsorbed on Alumina Tributylammonium Halochromates,(C4H9)3NH(CrO3X,

  ) X=F, Cl):Reagents for Oxidative Coupling of Thiols

عنوان مقاله

  1143-1144

  2008

  64

  Acta Cryst E

  رحمت اله رحیمی

  Bis(2,6-dimethylpyridinium) hexachloridoplatinate(IV)

عنوان مقاله

  450-451

  2008

  Agu

  Journal of Chemical Research

  رحمت اله رحیمی

  Synthesis and crystal structure of 1,2-dihydro-1-(4-chlorophenyl)naphtha

عنوان مقاله

  3988-3994

  2009

  Vol.21

  No.5

  Asian Journal of Chemistry

  رحمت اله رحیمی

  Characterization of Nano Tetrakis(4-sulfonatophenyl)porphyrinAggregation Through Atomic Force Microscopy andUV-Vis Spectroscopy Methods

عنوان مقاله

  19-27

  87

  68

  محله علمی - پژوهشی علوم پایه دانشگاه ازاد اسلامی ایران

  رحمت اله رحیمی

  استفاده از فنیل الانین در تهیه نانو ذرات طلا و بررسی پایداری نانوذرات پوشیده شده با سدیم دو دسیل سولفات

عنوان مقاله

  39- 40

  87

  24

  پوشش های سطحی

  سید ابوالفضل سید سجادی

  ایجاد پوشش های نانو کامپوزیتی پلی پیرول اپوکسی مقاوم به خوردگی در محیط های دریائی

عنوان مقاله

  1-3

  2008

  Vol.29

  No.8

  Bull.Korean Chem.Soc

  سید ابوالفضل سید سجادی

  Synthesis and Characterization of Two New Fluoroplumbate(II) Complexes: Tetrabutylammonium Fluorodihaloplumbate , (But)4N{PbX2F} ( X=Cl,I (

عنوان مقاله

  39- 42

  87

  Vo.19

  No.7

  نشریه بین المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران

  سید ابوالفضل سید سجادی

  ساخت آندهائی با سطح موثر کاتالیستی بالا و بررسی رفتار الکتروشیمیائی آنهادرواکنش آزاد شدن کلر

عنوان مقاله

  14869- 14876

  2008

  112

  Journal of physical chemistry B

  بهشته سهرابی

  سید مجید هاشمیان زاده

  Molecular Interaction of Cationic and Anionic Surfactant in Mixed Monolayers and Aggregates

عنوان مقاله

  147-154

  2008

  138

  Journal of Molecular Liquid

  بهشته سهرابی

  Lattice monte carlo simulation of dilute ionic surfactants

عنوان مقاله

  19-26

  2009

  900

Journal of Molecular Structure: THEOCHEM

  محمدعلی صفر پور

  Semiempirical, ab initio and density functional studies on structuraland electronic properties of trans- and cis-cAMPB(H2O (

عنوان مقاله

  20-13

  بهار 87

  شماره 1

  بلور شناسی و کانی شناسی ایران

  محمدمهدی کاشانی مطلق

  بررسی تغییرات ساختاری بنتونیت قرناز در اثر فعال سازی اسیدی در جهت تولید خاک رنگبر

عنوان مقاله

  184-227

  2008

  Vol.5 No.2

  J.Iran. chem.soc

  فرانک منطقی

  A Brief Review on Structural Concepts of Novel Supramolecular Proton Transfer Compounds and Their Metal Complexes

عنوان مقاله

  0153

  2009

  65

  Acta Crystallographica Section E

  فرانک منطقی

  Bipyridinium bis(2-carboxypyridine-3-carboxylate (

عنوان مقاله

  m1351-m1352

  2008

  64

  Acta Crystallographica Section E

  فرانک منطقی

  Catena-Poly[[[aquacadmium(II)]bis(μ-4-hydroxypyridine-2,6- dicarboxylato) [aquacadmium(II)]di-μ-aqua] tetrahydrate]

عنوان مقاله

 

  m1308-m1309

  2008

  64

  Acta Crystallographica Section E

  فرانک منطقی

  Bis(2,4,6-triamino-1,3,5-triazin-1-ium) tris (pyridine-2,6-dicarboxylato) zirconate(IV) tetrahydrate

عنوان مقاله

  72- 80

  2008

  247

  Macromol. Symp

  محمدرضا نعیمی جمال

  New Nanoindentation and Nanoscratching Parameters of Thermoplastics

عنوان مقاله

  3253- 3256

  2009

  Vol.21

  No.4

  Asian Journal of Chemistry

  محمدرضا نعیمی جمال

  Simple, efficient, and solvent-free method for quantitative regeneration of carbonyl compounds from oximes by gaseous bromine

عنوان مقاله

  248- 254

  2009

  2

  ChemSusChem

  محمدرضا نعیمی جمال

  محمدقربان دکامین

  Kneading Ball-Milling and Stoichiometric Melts for the Quantitative Derivatization of Carbonyl Compounds with Gas-Solid Recovery

عنوان مقاله

  474- 479

  2009

  14

  Molecules

  محمدرضا نعیمی جمال

  Mechanochemical Solvent-Free and Catalyst-Free One-Pot Synthesis of Pyrano(2,3-d)Pyrimidine-2,4(1H,3H)-Diones with Quantitative Yields

عنوان مقاله

  2319-2324

  2009

  34

  International Journal of Hydrogen Energy

  سید مجید هاشمیان زاده

  First-principles study of hydrogen storage on Si atoms decorated C60

عنوان مقاله

دفعات مشاهده: 6894 بار   |   دفعات چاپ: 1227 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 133 بار   |   0 نظر