[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: تاليفات و ترجمه هاي پروفسور محمدنژاد: ::
اصول کوانتوم الکترونيک و محاسبات کوانتومی نوری
مولف پروفسور شهرام محمدنژاد - مهندس معصومه طاهر خانی
ناشر تاریخ انتشار
نوبت چاپ تعداد صفحات
قیمت پشت جلد ارسال کننده
نوع جلد اندازه
کد DOI کد دیویی
کد ال سی فایل کتاب -
توضیح
ﺗﺌﻮری ﻛﻮاﻧﺘﻮم، اﺳﺎس درک ﻣﺎ از ﭘﺪﻳﺪهھﺎی ﻓﯿﺰﻳﻜﻲ در ﻣﻘﯿﺎس اﺗﻤﻲ و ﺣﺘﻲ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻮاﻗﻊ، در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﯿﻚ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺮوزه، ﻛﻮاﻧﺘﻮم در ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎرﺑﺮد دارد ﻛﻪ در ﻣﮭﻨﺪﺳﻲ، ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﮭﻢ و ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮدی از ﻗﯿﺒﻞ ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮرھﺎی ﻧﯿﻤﻪھﺎدی، ﻟﯿﺰرھﺎ، ﻛﻮاﻧﺘﻮم اﭘﺘﯿﻚ و اﻓﺰارهھﺎی ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﺗﻌﺪاد ﻓﺰاﻳﻨﺪهای از اﻓﺰارهھﺎی اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻚ، اﻟﻜﺘﺮواﭘﺘﯿﻚ و ﻧﺎﻧﻮاﻟﻜﺘﺮﻳﻚ ﺑﻪ طﺮﻳﻘﻲ رﻓﺘﺎر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺌﻮری ﻛﻮاﻧﺘﻮم ﻗﺎﺑﻞ ﻓﮭﻢ ﻣﻲ- ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻳﻜﻲ از اھﺪاف اوﻟﯿﻪی اﻳﻦ ﻛﺘﺎب اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻳﻦ درک و دﻳﺪ را در ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎورد. اﮔﺮﭼﻪ ﻛﺘﺎبھﺎی ﺑﺴﯿﺎری در زﻣﯿﻨﻪی ﻛﻮاﻧﺘﻮم ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ، وﻟﻲ ﻛﺘﺎﺑﻲ در اﻳﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺟﮭﺖ ﺗﺪرﻳﺲ درس ﻛﻮاﻧﺘﻮم اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻚ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮآن ﺷﺪﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺂﻟﯿﻒ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﮔﺎﻣﻲ ھﺮﭼﻨﺪ ﻛﻮﭼﻚ در راﺳﺘﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و اﻋﺘﻼی ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﻛﺸﻮر ﻋﺰﻳﺰﻣﺎن ﺑﺮدارﻳﻢ. اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهی ﻣﺤﻘﻘﯿﻖ و ﭘﮋوھﺸﮕﺮان واﻗﻊ ﺷﻮد، ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ درس ﻛﻮاﻧﺘﻮم اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻚ ﻧﯿﺰ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺣﺎﺻﻞ ﺳﺎل- ھﺎ ﺗﺪرﻳﺲ ﻛﻮاﻧﺘﻮم اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻚ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺳﻌﻲ ﺷﺪهاﺳﺖ در ﻛﻨﺎر رﻳﺎﺿﯿﺎت و ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺗﺌﻮری ﻛﻮاﻧﺘﻮم، ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ ﻣﻔﺎھﯿﻢ در ﺳﯿﺴﺘﻢھﺎی واﻗﻌﻲ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺳﯿﺴﺘﻢھﺎی اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻜﻲ (ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اھﻤﯿﺘﺸﺎن) در ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی اﻣﺮوز ﺑﯿﺎن ﺷﻮد. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻓﮭﻢ ھﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ، ﺑﻌﺪ از ھﺮ ﻣﺒﺤﺜﻲ، ﻣﺜﺎلھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺣﻞﺷﺪهاﺳﺖ. در ﻓﺼﻞ اول ﭘﺪﻳﺪهھﺎی اوﻟﯿﻪی ﻓﯿﺰﻳﻚ ﻛﻮاﻧﺘﻮﻣﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﺷﻮد و ﺳﭙﺲ اﻳﺪهھﺎی ﺿﺮوری ﺗﺌﻮری ﻛﻮاﻧﺘﻮم ﺑﺴﻂ داده ﻣﻲﺷﻮد. در ﻓﺼﻞ دوم ﺗﺌﻮری ﻛﻮاﻧﺘﻮم از دﻳﺪ ﺗﺎﺑﻊﻣﻮج ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮔﺸﺘﻪ و ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﺗﺌﻮری ﺑﺮای ﺗﻌﺪادی از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺎده از ﻗﺒﯿﻞ ﭼﺎهھﺎ و ﺳﺪھﺎی ﻛﻮاﻧﺘﻮﻣﻲ ﺑﻜﺎر ﻣﻲرود. در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم رﻳﺎﺿﯿﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻛﻮاﻧﺘﻮم آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻛﻪ ﻓﺮﺿﯿﺎت ﻛﻮاﻧﺘﻮم ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻣﺜﺎلھﺎﻳﻲ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪهاﻧﺪ. در اداﻣﻪی اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺪﻳﺪهی ﻣﮭﻤﻲ در ﻋﻠﻢ ﻛﻮاﻧﺘﻮم ﺑﻪ ﻧﺎم درھﻢﺗﻨﯿﺪﮔﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد. ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺛﺮ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻛﻮاﻧﺘﻮﻣﻲ ﻧﯿﺰ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺨﺶ آﺧﺮ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ اﺻﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻛﻮاﻧﺘﻮﻣﻲ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻓﺼﻞ ﭼﮭﺎرم ﻳﻜﻲ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻛﻠﯿﺪی در ﺗﺌﻮری ﻛﻮاﻧﺘﻮم ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﮕﺮ ھﺎرﻣﻮﻧﯿﻚ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻤﻠﮕﺮھﺎی ﺧﻠﻖ و ﻓﻨﺎ ﺗﻮﺿﯿﺞ داده ﻣﻲﺷﻮد. درﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ اﻧﺪازهﺣﺮﻛﺖ زاوﻳﻪای ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اھﻤﯿﺖ ﻣﻔﮭﻮم آن، ﺟﮭﺖ ھﺮﭼﻪ واﺿﺢﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﺤﺚ، اﻧﺪازهﺣﺮﻛﺖ زاوﻳﻪای اﺗﻢ ھﯿﺪروژن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺜﺎل ﻋﻤﻠﻲ ﻣﮭﻢ، ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد. در ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺳﯿﺴﺘﻢھﺎی ﻛﻮاﻧﺘﻮﻣﻲ ﻣﮭﻢ ﻳﻌﻨﻲ ﺳﯿﻢھﺎ و ﻧﻘﻄﻪھﺎی ﻛﻮاﻧﺘﻮﻣﻲ، ﻧﺤﻮهی ﺳﺎﺧﺖ و رواﺑﻂ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ آﻧﮭﺎ ﺑﻪﺗﻔﺼﯿﻞ ﺷﺮح دادهﺷﺪهاﻧﺪ. در ﻓﺼﻞ ھﻔﺘﻢ رﻓﺘﺎر ﻛﻮاﻧﺘﻮﻣﻲ ﻧﻮر، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻛﻮاﻧﺘﻮﻣﻲ ﺟﮭﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻛﻮاﻧﺘﻮﻣﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﺷﻮد. در اداﻣﻪی اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻮﻟﯿﺪ زوج ﻓﻮﺗﻮنھﺎی درھﻢ- ﺗﻨﯿﺪه، ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﻳﻜﻲ از ﻣﮭﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻛﻮاﻧﺘﻮﻣﻲ ﻧﻮری ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد، ﺷﺮح داده ﺷﺪهاﺳﺖ. ﻓﺼﻞ ھﺸﺘﻢ ﺑﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖھﺎی ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻛﻮاﻧﺘﻮﻣﻲ ﻧﻮری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﺘﯿﻚ ﺧﻄﻲ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﮭﺮهﺑﺮداری داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﭘﮋوھﺸﮕﺮان ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ اﻋﻼم ﻧﻈﺮات و ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدھﺎی اﺻﻼﺣﻲ ﺧﻮد، ﻣﺎ را در ﺟﮭﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮدن ھﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻳﺎری ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ. ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻈﺮات و ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدات ﺧﻮد را ﺑﻪ آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻜﻲ .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ارﺳﺎل shahramm@iust.ac.ir
میانگین امتیازات: 4.52
تعداد آرا: 17امتیاز دهید:
EXCELLENT
VERYGOOD
GOOD
REGULAR
BAD

برگشت به صفحه اول گنجینه کتاب‌ | برگشت به بخش قبلى

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز تحقیقات نانوپترونیکس ایران می باشد . نقل هرگونه مطلب با ذکر منبع بلامانع می باشد .
Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 23 queries by YEKTAWEB 4652