آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی تحلیل عوامل آمایش محیط- مقالات
- مقاله منتشر شده در مجلات علمی معتبر بین المللی ISI

حذف تصاویر و رنگ‌ها

ردیف

عنوا ن مقاله

نام نشریه

 نمایه علمی معتبر

اسامی همکاران به ترتیب

1

Metastatic Spread Of Luxury Holiday Homes In Rural Areas: A New Type Of Spatial
Development In Tehran Metropolitan Areas: A Study Of Damavand County,
Iran

Journal of
Architectural and Planning Research (JAPR)

ISI, ThomsonReuters

SSCI

Reza Kheyroddin, R. Piroozi, A.Soleimani)

2

INFORMAL ECONOMY AND URBAN SPATIAL CHANGES IN THE BORDER TOWN BANEH. A CASE STUDY FROM THE IRANIAN-IRAQI BORDER

International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences

ISI, Thomson Reuters /Master list

Reza Kheyroddin, Mehdi Razpour

3

Coastal Gated Communities: From Social Segregation To Exclusive Public Shoreline Access: Shoreline Of Caspian Sea In North Of Iran

Journal of Urban Planning and Development-ASCE

ISI, ThomsonReuters

SSCI

Reza Kheyroddin, Maedeh Hedayatifard

نشانی مطلب در وبگاه آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی تحلیل عوامل آمایش محیط:
http://www.iust.ac.ir/rln/find.php?item=37.610.454.fa
برگشت به اصل مطلب