آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی تحلیل عوامل آمایش محیط- مقالات
مقاله علمی – پژوهشی منتشر شده در مجلات علمی و پژوهشی معتبر داخلی ISC و خارجی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

ردیف

عنوا ن مقاله

نام نشریه

 نمایه علمی معتبر

اسامی همکاران

1

پایش تحولات فضایی سکونتگاه های روستایی مناطق مرزی؛ چالشها وظرفیتها در کارکرد جامعه روستایی شهرستان مرزی بانه

فصلنامه علمی-پژوهشی روستا و توسعه،

ISC

رضا خیرالدین، مهدی رازپور

2

بررسی پیامدهای اقتصاد غیر رسمی و توریسم تجاری بر تحولات کالبدی-فضایی شهرستان بانه: رویکرد تحلیل استراتژیک فضایی چند مقیاسی

مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای

ISC

رضا خیرالدین، مهدی رازپور

3

 توسعه هدفمند ایستگاه های مترو: از قطب بندی فضایی تا یکپارچگی شهری در تهران: نمونه مورد مطالعه: ایستگاه مترو دکتر شریعتی و ایستگاه مترو میدان شهدا

باغ نظر

ISC

رضا خیرالدین، امیر فروهر، جواد ایمانی

4

تحلیل پیامدهای فضایی اقدامات مدیریت شهری در بافت های قدیم و جدید کلان شهر تبریز

مجله علمی-پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری

ISC

رضا خیرالدین، جواد ایمانی، امیر فروهر

5

پویشی در ترجمان فضایی- کالبدی مفهوم اسلامی عدالت با تحلیل کارتوگرافیک تعادل فضایی در نواحیی 112 گانه کلانشهر تهران 

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای معماری اسلامی

ISC

رضا خیرالدین

6

تحلیل تحولات فضایی کلان شهرها در ارتباط با تغییرات قیمت نفت در ایران، نمونه مورد مطالعه: کلان شهر تبریز

نشریه علمی-پژوهشی انجمن علمی معماری-شهرسازی

ISC

رضا خیرالدین، علی اکبر تقوایی، جواد ایمانی شاملو

7

گونه­ شناسی جدید در تکوین پراکنش­ های فضایی مناطق کلان­شهری (نمونه مطالعه: رشد متاستاتیک در محور شرق منطقه کلان­شهری تهران)

نشریه علمی-پژوهشی مدیریت شهری و روستایی

ISC

رضا خیرالدین، رضا پیروزی

8

مدلسازی تغییرات کاربری زمین در  کلانشهر تهران با استفاده از مدل  MOLAND

فصلنامه علمی و پژوهشی برنامه ریزی منطق های

ISC

هاشم داداش پور، رضا خیرالدین، مرتضی یعقوب خانی، بهنام چمنی

9

تاثیرات  فناوری­های نوین ارتباطات مجازی بر ساختار فضایی و هم­پیوندی پهنه­ های کلانشهری (نمونه ­ها حوزه های شهری توکیو، اوزاکا و ناگویا درژاپن)

نقش جهان-مطالعات نظری و فناوری‌های نوین معماری و شهرسازی

ISC

رضا خیرالدین، امید خزاییان

10

ظهور ارتباطات مجازی و الزامات نوین در شیوه های مدیریت و برنامه­ ریزی شهر فردا

دوفصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت فردا

ISC

رضا خیرالدین، امید خزاییان

11

توفیق و ناکامی در ساماندهی مناطق کلانشهری؛ مقایسه تطبیقی محور شرق کلانشهر تهران با محور شرق کلانشهر پاریس

باغ نظر

ISC

رضا خیرالدین، مهدی نادری

12

دگردیسی فضای جغرافیایی فعالیت های تجاری و تحلیل پیامدهای آن در کیفیت نواحی مسکونی؛ نمونه ی موردی: کوی نصر تهران

فصلنامه علمی پژوهشی آمایش جغرافیایی فضا

ISC

رضا خیرالدین، امیر فروهر

13

تحلیل تأثیر ویژگی‌های محیطی گسترش‌های جدید شهری بر رفتار سفرهای با مقصد مشخص و بدون مقصد مشخص (مطالعه موردی: 5 محله در شمال شهر اصفهان)

نشریه هنرهای زیبا –معماری وشهرسازی

ISC

رضا خیرالدین، عنایت اله میرزایی

14

حقوق همسایگی در بستر محدودیت های ژئومورفولوژی سکونتگاه های روستایی (از تعارضات قانونی تا توافقات عرفی)

مجله مسکن و محیط روستا

ISC

رضا خیرالدین، ابراهیم دلایی میلان

15

نظام حقوق شهرسازی ایران در پرتو قوانین و مقررات اسلامی(تبیین الگوی برهم کنش حقوق عمومی  و حقوق خصوصی)

مجله مدیریت شهری

ISC

رضا خیرالدین، ابراهیم دلایی میلان

16

بررسی و تحلیل چگونگی تاثیر ابرپروژه های شهری برقیمت مسکن در عمق محلات شهری مجاور (مطالعه موردی : بزرگراه طبقاتی صدر)

اقتصاد و مدیریت شهری

ISC

رضا خیرالدین، مسعود امیدی

17

بررسی تطبیقی تجارب در زمینه سازگاری و ادراک اسایش حرارتی در فضاهای عمومی شهری

مدیریت شهری

ISC

رضا خیرالدین، الهام ضابطیان

18

کاربست الگوی یکپارچگی نظام اسکان و اشتغال در ارزیابی تعادل فضایی هسته های جدید شهری (مطالعه موردی : شهر جدید پردیس در کلانشهر تهران)

بر نامه ریزی و امایش فضا

رضا خیرالدین، وحید حکیم زاده

19

الگوسازی گرایش‌های فضایی شهرها (با استفاده از الگوی رشد خودکار سلولی) جهت امکان‌سنجی و انتظام توسعه فضایی شهر چالوس

نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

ISC

رضا خیرالدین، فردیس سالاریان

20

چالش در آموزش محتوایی روش شناسی کیفی در مطالعات شهرسازی: از تحلیل کیفیت ها تا اعتمادپذیری یافته ها

فصلنامه راهبرد

ISC

رضا خیرالدین، ابراهیم دلایی میلان

21

تحلیل محتوای سطوح چهارگانه روش شناسی پژوهش در مطالعات شهرسازی (مورد پژوهی: پایان نامه های کارشناسی ارشد شهرسازی علم وصنعت 1380 تا 1393)

روش شناسی علوم انسانی

ISC

رضا خیرالدین، ابراهیم دلایی میلان

22

Regional Transport Development and Urban Economic Isolation Analysis of Paradoxical Consequencesin Qazvin- Rasht Highway construction: Loshan city, Iran

Armanshar Architecture &Urban Development

ISC

Reza KHEYRODDIN, Mehdi RAZPOUR

23

An analytic overview on the rise of cyber spaces and the Islamic Society: An urban challenge or natural transition of cities?

Journal of Reasearch in Islamic Architecture

ISC

Reza Kheyroddin, Omid Khazaeian

24

The Influence of Metro Station Development on Neighbourhood Quality. The Case of Tehran Metro Rail System

International Review for Spatial Planning and Sustainable Development

ISC

Reza Kheyroddi, Aliakbar Taghvaee, Amir Forouhar

25

Identification of Effective Components for Creation of Rituals in Public Spaces, Promotion of Social Values and Capital

International Journal of Science, Technology and Society

ISC

Mohammad Moayedi, Seyed Komail Salehi, Reza Kheyroddin

نشانی مطلب در وبگاه آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی تحلیل عوامل آمایش محیط:
http://www.iust.ac.ir/rln/find.php?item=37.610.453.fa
برگشت به اصل مطلب