آزمایشگاه تحقیقاتی سیستم های دینامیکی خودرو- 👨 معرفی اعضا
همکاران آزمایشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اعضای هسته علمی آزمایشگاه  تحقیقاتی سیستم های دینامیکی خودرو

دکتر جواد مرزبان راد

هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو
(استاد)

AWT IMAGE

Citation Indices from GS

AllSince 2018
Citations17751062
h-index2218
i10-index4333

دکتر مسعود مسیح طهرانی

هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو
(استادیار)

AWT IMAGE

Citation Indices from GS

AllSince 2018
Citations549392
h-index1110
i10-index1410

دکتر سلمان ابراهیمی نژاد رفسنجانی

هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو
(استادیار)

AWT IMAGE

Citation Indices from GS

AllSince 2018
Citations976661
h-index1612
i10-index2721


همکاران آزمایشگاه 

                                     همکاران آزمایشگاه                                    

      سال ورودی     

 دانشجویان دکترا 

آقای دیوید ظریف پور

آقای بهنام صالح نسب

آقای پویا رستمی

آقای شیرزادی فر

خانم حسن پور

آقای پهلوان

۱۳۹۸

۱۳۹۸

۱۳۹۸

۱۳۹۹

۱۳۹۹

۱۳۹۹

 
مسئول امور صنعتی و فناوری آزمایشگاه
آقای دیوید ظریف پور
نشانی مطلب در وبگاه آزمایشگاه تحقیقاتی سیستم های دینامیکی خودرو:
http://www.iust.ac.ir/rln/find.php?item=23.486.327.fa
برگشت به اصل مطلب