آزمایشگاه تحقیقاتی تست های غیر مخرب- تجهیزات و امکانات
پوستر فعالیت های آزمایشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه آزمایشگاه تحقیقاتی تست های غیر مخرب:
http://www.iust.ac.ir/rln/find.php?item=19.548.359.fa
برگشت به اصل مطلب