خوابگاه دانشجویی- خوابگاه داخل
تماس با مسئول خوابگاه داخل

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

 تماس با مسئول خوابگاه

نام و نام خانوادگی

شماره تماس مستقیم

شماره داخلی

پست الکترونیکی


حسنقلی لطیفی
سرپرست
۷۷۲۴۰۵۴۰-۵۰      ۷۷۲۴۰۴۰۴۵۸ ۷۳۲۲۷۹۳۰

آقای مصطفی سام
سرپرست اجرایی

۷۷۲۴۰۵۴۰-۵۰      ۷۷۲۴۰۴۰۴۵۸

۷۳۲۲۷۹۳۰

آدرس : نارمک - فرجام - خیابان ملک لو - دانشگاه علم و صنعت

 کد پستی:  ۱۶۸۴۶۱۳۱۱۴


نشانی مطلب در وبگاه خوابگاه دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-98.13309.30163.fa.html
برگشت به اصل مطلب