دانشکده فناوری های نوین- برنامه امتحانات
برنامه امتحانات

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
برنامه امتحانی نیم سال دوم ۹۸-۹۹

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فناوری های نوین:
http://idea.iust.ac.ir/find-94.13538.30827.fa.html
برگشت به اصل مطلب