دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- فراخوان ها
فراخوان شرکت مهندسی و توسعه نفت

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/24 | 
جهت مشاهده خبر کلیک کنید
نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=9.406.67095.fa
برگشت به اصل مطلب