دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- فراخوان ها
حمایت از پژوهش های کاربردی و تقاضا محور توسط وزارت علوم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۱/۳/۶ | 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نظر دارد از پژوهش های کاربردی و تقاضا محور در قالب تسهیلات بند (الف) ماده 17 قانون برنامه پنجم توسعه کشور با هدف ایجاد شرایط لازم جهت مشارکت بخش غیردولتی در انجام پژوهش های کاربردی حمایت به عمل آورد. دبیرخانه پژوهشهای کاربردی تقاضا محور در مرکز سیاستگذاری و برنامه ریزی فناوری معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم مستقر بوده و تا پایان تیرماه 1391 به دریافت پیشنهاد پروژه پژوهشی-کاربردی اقدام می نماید.

در صورت تمایل به ارسال طرح پژوهشی توجه به چند نکته ضروری است :

1- مطالعه آئین نامه اجرایی بند (الف) ماده 17 قانون برنامه پنجم توسعه. جهت دریافت آئین نامه و فرم پیشنهاد پروژه کلیک کنید

2- طرح هایی که در چارچوب آیین نامه مربوطه حایز شرایط بوده و بیشترین امتیاز را در فرآیند داوری کسب نمایند تا سقف حداکثر 50% از اعتبار کل پروژه مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

3- به منظور جلوگیری از اتلاف وقت، پروژه های ارسالی در چارچوب آیین نامه فوق الذکر باشند.

4- دریافت طرح و تشکیل پرونده توسط دبیرخانه به منزله حمایت قطعی نمی باشد و حمایت پس از تصویب نهایی و اعلام دبیرخانه قطعیت می یابد.

5- دبیرخانه مسئولیت قراردادهایی که قبل از اعلام تصویب پروژه تنظیم شده باشند را نخواهد پذیرفت.

6- طرح هایی که مدارک آنها طبق آیین نامه کامل نباشد در فرآیند بررسی قرار نگرفته و عینا عودت می شود.

7- طرح ها مستقیما به دبیرخانه مذکور ارسال و از ارسال طرح به سایر بخش ها ممانعت به عمل خواهد آمد.

نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=9.406.22242.fa
برگشت به اصل مطلب