قطب علمی معماری اسلامی- نشریه
فراخوان مقاله

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

  علاقمندان می توانند نسخه ای از فایل کار خود را که مطابق با شیوه نامه تنظیم مقاله نشریه تنظیم گردیده با مشخص کردن محور راهبردی زیر همراه با سه نسخه مکتوب از مقاله (که بصورت دو رو چاپ شده) به دفتر مجله واقع درمرکز تحقیقات معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران تحویل دهند.

  - جایگاه حکمت نظری و عملی اسلام، در فرآیند خلق آثار هنری، معماری و مسائل مشترک با شهرسازی

  - بررسی تطبیقی مبانی فلسفی و حکمت هنر و معماری مکاتب در مقایسه با اسلام(هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی و زیبائی شناسی)

  - روش های تحقیق میان دانشی به ویژه با رویکرد دینی در آثار هنری و معماری و شهرسازی

  - آسیب شناسی و بحران درمبانی و آثار هنر و معماری و شهرسازی معاصرایران و جهان از منظر فرهنگی و هنراسلامی

  - بررسی تطبیقی زیبایی شناسی مکتب های مختلف، در مقایسه با زیبائی شناسی از منظر اسلامی

  - بررسی تطبیقی فلسفه هنر مکاتب مختلف در مقایسه با فلسفه هنر و معماری اسلامی (مباحثی از قبیل ایده پردازی، خلاقیّت، نماد پردازی، معناگرائی، فلسفه تاریخ هنر، جامعه شناسی هنر، حواس ظاهری و باطنی انسان، خیالهای متصل و منفصل )

  - تبیین رابطه انسان با طبیعت و تأثیر آن بر معماری و شهرسازی از منظر اسلامی و دیگر مکاتب

  - بررسی تعاملی ادراک انسان با محیط مصنوع (از قبیل: ایده های فضائی- هندسی، نمادها، آرایه ها، احجام، مصالح)

  - تأثیر اخلاق حرفه ای، استعداد، آموزش و تجربه، حقوق اجتماعی،‌ حقوق زیست محیطی و ... در فرآیند طراحی معماری و شهرسازی

  - استنتاج اصول راهبردی و راهکارهای عملی، از معماری و شهرسازی اصیل دوران اسلامی جهت تحقق پذیری هنر، معماری و شهرسازی اسلامی

  - معرفی و ارزیابی آخرین دستاوردهای برجسته و ارزشمند نظریه ها، کتب و آثار معماری و شهرسازی اسلامی در سطح ایران و جهان

  - تبیین مفهوم خانواده در فرهنگ اسلامی و طراحی خانه مطلوب

  - تبیین حقوق همسایگی و وظایف اجتماعی مسلمانان و طراحی محله مطلوب

  - فقه و حقوق معماری و شهرسازی، اخلاق حرفه ای و اصول و مبانی اجتهاد هنری و حرفه ای

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی معماری اسلامی:
http://idea.iust.ac.ir/find-89.13013.28938.fa.html
برگشت به اصل مطلب