قطب علمی معماری اسلامی- تفاهم نامه با مراکز اجرایی
تفاهم نامه با اداره کل تشکیلات و آموزش شهرداری تهران

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
این تفاهم نامه به امضای مدیر قطب معماری اسلامی آقای مهندس عبدالحمید نقره کار و اداره کل تشکیلات و آموزش شهرداری تهران به نمایندگی آقای سید فخرالدین حیدری منش در تاریخ 2/7/92 منعقد گردید . این تفاهم نامه زمینه ساز همکاری های پژوهشی ، آموزشی و خدمات پشتیبان پژوهشی می باشد و به مدت سهسال اعتبار دارد .
نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی معماری اسلامی:
http://www.iust.ac.ir/find-89.12682.29904.fa.html
برگشت به اصل مطلب