قطب علمی معماری اسلامی- اخبار و رویدادهای جاری
گزارش برگزاری جلسه پیش کرسی نظریه پردازی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

  این پیش دفاع بر اساس برنامه ریزی قبلی و با حضور آقایان دکتر اسماعیل شیعه ( عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ) ، دکتر اسفندیار زبر دست ( عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ) و دکتر احمد سعید نیا ( عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ) بعنوان اعضاء کمیته داوری و آقایان دکتر سید عبدالهادی دانشپور و دکتر مصطفی بهزاد فر اعضاء هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت و دکتر احمد سعید نیا ( عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ) بعنوان اعضای کمیته ناقدین و با حضور ناظر پیش دفاع آقای دکتر امامی و ریاست محترم دانشکده معماری و شهرسازی و مدیر قطب علمی معماری اسلامی برگزار شد.

  در این جلسه همچنین تعدادی از اساتید دانشکده معماری و شهرسازی و نیز دانشجویان دکتری در رشته های معماری و شهرسازی حضور داشتند .

  در این جلسه ابتدا ارائه کننده نظریه مفاد نظریه و ایده های علمی خود را مطرح نمود و پس از آن ناقدین به نقد و بررسی ایده ها و نظریات مطرح شده پرداختند. سپس داوران نیز با نظرات تکمیلی به نقد و بررسی ادامه دادند و در پایان ارائه کننده از نظریه خود در حضور هیئت داوران و ناقدین دفاع نمود.

در پایان هیئت داوران وارد شور شدند و پیش کرسی مشروط بر اصلاحاتی مورد قبول کمیته داوران قرار گرفت . صورتجلسه این پیش کرسی پس از تأئید کمیته داوران و ناقدین و تأئید ناظر جلسه جهت مراحل بعدی به دبیرخانه کرسی های نظریه پردازی ارسال گردید.

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی معماری اسلامی:
http://idea.iust.ac.ir/find-89.12677.30757.fa.html
برگشت به اصل مطلب