مرکز آموزش الکترونیکی- اطلاعیه ها
دریافت کارت دانشجویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
بدین وسیله به اطلاع دانشجویان ورودی جدید مرکز آموزش الکترونیکی می رساند، کارت های دانشجویی صادر گردیده است جهت دریافت کارت دانشجویی با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به کارشناس آموزش واقع در دانشکده مراجعه فرمایید.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزش الکترونیکی:
http://idea.iust.ac.ir/find-88.19690.68579.fa.html
برگشت به اصل مطلب