مرکز آموزش الکترونیکی- همکاران پیشین مرکز
همکاران پیشین مرکز آموزش الکترونیکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 
رؤسای پیشین مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت  
 
AWT IMAGE دکتراحمد غلامی:   دکترای مهندسی برق - قدرت (۸۳/۱۲/۰۶ لغایت ۸۴/۰۹/۰۲)
AWT IMAGE

دکتر شهرام محمد نژاد: دکترای مهندسی برق- الکترونیک لیزر(۸۴/۰۹/۰۲ لغایت ۸۶/۰۷/۰۱)

AWT IMAGE دکتر ناصرمزینی:  دکترای انفورماتیک (۸۶/۰۷/۰۱ لغایت ۸۸/۰۸/۲۷)       
AWT IMAGE

دکتر محمد رضا جاهد مطلق:  دکترای کنترل فرآیندهای صنعتی  (۸۸/۰۸/۲۷ لغایت ۹۱/۰۳/۲۴) 

AWT IMAGE

  دکتر سید جواد میر محمد صادقی:  دکترای مهندسی راهآهن(۹۱/۰۳/۲۴ لغایت ۹۲/۱۲/۰۳)

AWT IMAGE

دکتر ناصر مزینی:   دکترای انفورماتیک   (۹۲/۱۲/۰۳ لغایت ۱۳۹۹)             

مرحوم دکتر حمید احمدیان: دکترای مکانیک (۱۳۹۹ لغایت ۱۴۰۰)
دکتر حمید صفاری: دکترای مکانیک (۱۳۹۹ تاکنون)
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزش الکترونیکی:
http://www.iust.ac.ir/find-88.14812.40750.fa.html
برگشت به اصل مطلب