قطب علمی فناوری آلیاژهای با استحکام بالا- همایشها
Advanced Materials World Congress AMWC

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

 

 

  Advanced Materials World Congress (AMWC)

  23–26 August 2015

  Stockholm, Sweden

Executive Chair
Advanced Materials World Congress (AMWC 2015), Sweden
Biosensors and Bioelectronics Centre, IFM
Linköping University, 581 83 Linköping, Sweden
E-mail: amwc@vbripress.com
Tel: (+46) 13282395 and (+46) 700-89 5671
Fax: (+46) 13-13 7568

 

 

 

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی فناوری آلیاژهای با استحکام بالا:
http://idea.iust.ac.ir/find-84.12812.35714.fa.html
برگشت به اصل مطلب