قطب علمی فناوری آلیاژهای با استحکام بالا- همایشها
BIT’s 4th Annual World Congress of Advanced Materials-2015

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

  BIT’s 4th Annual World Congress of Advanced Materials-2015 will be held in May 27-29, 2015 in Chongqing, China

  http://www.bitcongress.com/wcam2015/registration.asp

  Tel: 0086-411-84575669-874 Fax: 0086-411

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی فناوری آلیاژهای با استحکام بالا:
http://idea.iust.ac.ir/find-84.12812.35552.fa.html
برگشت به اصل مطلب