قطب علمی فناوری آلیاژهای با استحکام بالا- آلیاژهای نانوساختار و آمورف
آلیاژهای نانوساختار و آمورف

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  1-1-1. محورها و زمینه های تحقیقاتی

  ¨ انجماد سریع

  ¨ تولید و توسعه نانوکامپوزیت ها

  ¨ تولید وکاربرد آلیاژهای آمورف

  1-1-2. مسئول گروه

  دکتر سعید شبستری

  1-1-3. اعضای هیئت علمی

  نام

  رتبه علمی

  سعید شبستری

  استاد

  حسین عربی

  استاد

  محمد تقی صالحی

  دانشیار

  جلیل وحدتی خاکی

  استاد

  شمس الدین میردامادی

  استاد

  علی شکوه­فر

  استاد

  علیرضا خاوندی

  دانشیار

  حسن ثقفیان

  دانشیار

  1-1-4. نمونه طرح­های پژوهشی انجام شده

  · بررسی مکانیزم تشکیل کاربید تنگستن نانو ساختار از طریق عملیات مکانوشیمیایی روی مخلوط

  · اثرعناصر افزودنی مناسب بر ریزساختار و رفتار مکانیکی آلیاژ آمورف حجمی و نانوبلور پایه مسً

  · بررسی اثر متغیر‌های تولید بر فصل مشترک و خواص مکانیکی کامپوزیت Al-ZTA

  · مدلسازی ترمودینامیکی انحلال حالت جامد آلیاژهای دوتایی نانوساختار تولید شده به روش آلیاژسازی مکانیکی

  · بررسی خواص و ساختار آلیاژ پایه AlNi با ایجاد رسوبات نانومتری در فرایند انجماد سریع

  · بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر خواص مغناطیسی و ساختاری نوارهای آمورف پایه کبالت

  · تولید آلیاژ آلومینیم نانو ساختاربه روش شکل دهی شدید پلاستیکی ( ECAP )

  · بررسی تغییر شکل کامپوزیت های لایه ای در فرآیند ECAP

  · بررسی حواص مکانیکی کامپوزیت های Al/Mg2Si تولید شده به روش نیمه جامد

  · بررسی پارامترهای موثر بر سنتز آلیاژهای نانو ساختار محلول جامد به روش آلیاژ سازی مکانیکی

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی فناوری آلیاژهای با استحکام بالا:
http://idea.iust.ac.ir/find-84.11968.25635.fa.html
برگشت به اصل مطلب