امور پژوهش- فرم ها
فرم درخواست تاسیس و فعالیت آزمایشگاه تحقیقاتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

AWT IMAGE

فرم درخواست تاسیس و فعالیت آزمایشگاه تحقیقاتی پایه (نوع الف)

AWT IMAGE

AWT IMAGE

فرم درخواست تاسیس و فعالیت آزمایشگاه تحقیقاتی گروهی (نوع ب)

AWT IMAGE

AWT IMAGE

فرم درخواست تاسیس و فعالیت آزمایشگاه تحقیقاتی جامع (نوع ج)

AWT IMAGE

AWT IMAGE

فرم ارزیابی عملکرد آزمایشگاه تحقیقاتی
نشانی مطلب در وبگاه امور پژوهش:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=8.7098.21590.fa
برگشت به اصل مطلب