امور پژوهش- آئین نامه ها و مصوبات
آیین نامه تاسیس و فعالیت آزمایشگاههای تحقیقاتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

AWT IMAGE  فرم درخواست تاسیس و فعالیت آزمایشگاه تحقیقاتی

AWT IMAGE

آیین نامه تاسیس و فعالیت آزمایشگاههای تحقیقاتی دانشگاه علم و صنعت ایران ۸/۴/۹۳ 

AWT IMAGE

لیست تعرفه ی ارائه ی خدمات در آزمایشگاه مرجع مرکزی دانشگاه علم و صنعت ایران ۴/۵/۹۴

نشانی مطلب در وبگاه امور پژوهش:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=8.7097.21486.fa
برگشت به اصل مطلب