امور پژوهش- مجلات علمی و پژوهشی
لیست مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
- لیست مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی مورد تائید وزارت علوم تحقیقات و فناوری فروردین 1387
نشانی مطلب در وبگاه امور پژوهش:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=8.7090.13035.fa
برگشت به اصل مطلب