امور پژوهش- اخبار
انتشار کتاب آقای دکتر علی کاوه و دکتر آرمین دادرس توسط انتشارات اشپرینگر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/13 | 
کتاب علمی با عنوان"Metaheuristic Optimization Algorithms in Civil Engineering: New Applications" تالیف آقایان دکتر علی کاوه و دکتر آرمین دادرس توسط انتشارات اشپرینگر در سال ۲۰۲۰ انتشار یافت. 
نشانی مطلب در وبگاه امور پژوهش:
http://www.iust.ac.ir/find-8.17871.61098.fa.html
برگشت به اصل مطلب