امور پژوهش- آیین نامه ها و مصوبات
آیین نامه ها و فرم ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها
کمیته امور هیئت علمی
برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور
اخلاق پژوهشی
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
قطب علمی
 مصوبات شرکت در همایش های علمی

  کتاب ( تصنیف، تالیف، تدوین و ترجمه )

  نشریات علمی

  آزمایشگاههای تحقیقاتی

   اعتبار پژوهشی (Grant)

  همایش های علمی

  دوره پژوهش پسا دکتری

  فرصت مطالعاتی اعضاء هیات علمی

نشانی مطلب در وبگاه امور پژوهش:
http://idea.iust.ac.ir/find-8.14296.35554.fa.html
برگشت به اصل مطلب