دانشکده مهندسی پیشرفت- اخبار علمی
انتصاب مدیر گروه مهندسی و مدیریت کسب و کار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/2/1 | 
بر اساس حکم ریاست دانشگاه جناب آقای دکتر علی بنیادی نائینی(عضو هیات علمی دانشکده مهندسی پیشرفت) به عنوان «مدیر گروه مهندسی و مدیریت کسب و کار » منصوب گردیدند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پیشرفت:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=79.11389.59622.fa
برگشت به اصل مطلب