معاونت پژوهش و فناوری- مصوبات هیات رئیسه
منوط گردیدن تخصیص اعتبار پژوهشی به درج سوابق علمی در وب سایت دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
- منوط گردیدن تخصیص اعتبار پژوهشی به درج سوابق علمی اعضاء هیات علمی در وب سایت دانشگاه
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=7.8345.16587.fa
برگشت به اصل مطلب