معاونت پژوهش و فناوری- اخبار
مجله بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید موفق به دریافت نمایه Scopus گردید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۵ | 
مجله بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید موفق به دریافت نمایه Scopus گردید
مجله بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید، یکی از نشریات معتبر علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، در سال 2018 موفق به دریافت نمایه Scopus گردید.
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، کسب این توفیق را به مدیردفتر چاپ و نشر مجلات، سردبیر مجله بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید و سایر همکاران این نشریه تبریک و تهنیت می گوید.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=7.7709.55184.fa
برگشت به اصل مطلب