معاونت پژوهش و فناوری- پژوهشگران منتخب دانشگاه
اسامی پژوهشگران هیات علمی برتر تقدیر شده در سال 1391 دانشگاه علم و صنعت ایران

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۲ | 
پژوهشگران برتر هیات علمی  در سال 1390
دانشکده  نام و نام خانوادگی توضیح
مهندسی مواد و متالورژی دکتر فرهاد گلستانی فرد پژوهشگر برتردانشکده مهندسی مواد و متالورژی
مهندسی عمران دکتر علی کاوه پژوهشگر برتردانشکده مهندسی عمران
مهندسی مکانیک دکتر مجید رضا آیت اللهی پژوهشگر برتردانشکده مهندسی مکانیک
مهندسی برق دکتر  شهرام محمد نژاد پژوهشگر برتردانشکده مهندسی برق
مهندسی راه آهن دکتر سید جواد میر محمد صادقی پژوهشگر برتردانشکده مهندسی راه آهن
مهندسی شیمی دکتر تورج محمدی پژوهشگر برتردانشکده مهندسی شیمی
مهندسی کامپیوتر دکتر مرتضی آنالویی پژوهشگر برتردانشکده مهندسی کامپیوتر
مهندسی صنایع دکتر محمدرضا علیها پژوهشگر برتردانشکده مهندسی صنایع
معماری و شهرسازی  دکتر محسن فیضی پژوهشگر برتردانشکده معماری و شهرسازی
شیمی دکتر منصور انبیاء پژوهشگر برتردانشکده شیمی
ریاضی دکتر محمدرضا علیرضایی پژوهشگر برتردانشکده ریاضی
فیزیک دکتر محمدحسین مهدیه پژوهشگر برتردانشکده فیزیک
مهندسی صنایع مرحوم شادروان دکتر میربهادر قلی آریانژاد پژوهشگر برگزیده دانشکده صنایع
مهندسی برق دکتر حسین بلندی پژوهشگر برتر دانشگاه در حوزه قراردادهای صنعتی از دانشکده مهندسی برق
معماری و شهرسازی مهندس عبدالحمید نقره کار ارائه اولین کرسی نظریه پردازی در دانشگاه علم و صنعت ایران
مهندسی راه آهن دکتر بهمن قربانی واقعی پژوهشگر برتر در میان اعضای هیئت علمی جدید الاستخدام 
مهندسی مکانیک دکتر بیژن محمدی پژوهشگر برتر در میان اعضای هیئت علمی جدید الاستخدام 
 فیزیک دکتر مهدی سرگلزائی پژوهشگر برتر در میان اعضای هیئت علمی جدید الاستخدام 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=7.18286.54009.fa
برگشت به اصل مطلب