دبیر خانه هیئت اجرائی جذب اعضای هیئت علمی- اعضاء کارگروه عمومی
اعضاء کارگروه عمومی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/9/11 | 
دکتر مرتضی اسمعیلی

 نماینده رئیس دانشگاه                          
حاج آقا ابراهیمی نژاد

نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه علم و صنعت 
دکتر سید محمد علی بو ترابی

عضو کارگروه بررسی صلاحیت عمومی
 
دکتر رحمت اله رحیمی

عضو کارگروه بررسی صلاحیت عمومی
 
دکتر علیرضا معینی

عضو کارگروه بررسی صلاحیت عمومی
دکتر احمد رضا شاه علی

عضو کارگروه بررسی صلاحیت عمومی
 
نشانی مطلب در وبگاه دبیر خانه هیئت اجرائی جذب اعضای هیئت علمی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=67.18349.54836.fa
برگشت به اصل مطلب