دبیر خانه هیئت اجرائی جذب اعضای هیئت علمی- مسئول دبیر خانه
معرفی افراد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/9/16 | 

مسئول دبیرخانه:  خانم رزا بیانی

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

داخلی

پست الکترونیکی

خانم رزا بیانی

مسئول دبیرخانه

2529

Rozabayani@iust.ac.ir

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه دبیر خانه هیئت اجرائی جذب اعضای هیئت علمی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=67.16999.42609.fa
برگشت به اصل مطلب