دبیر خانه هیئت اجرائی جذب اعضای هیئت علمی- درباره دبیر خانه جذب
درباره دبر خانه جذب

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/2/27 | 

 اهداف هیات اجرایی جذب

به منظور انتخاب اعضای هیات علمی اصلح از بین متقاضیان جذب و همچنین تبدیل وضعیت استخدامی و ایجاد وحدت رویه در امور استخدام اعضای هیات علمی ،هیات اجرایی جذب در هر موسسه تشکیل خواهد شد.

AWT IMAGEوظایف هیأت اجرایی جذب (بر اساس ماده پنج آئین نامه هیأت عالی جذب )
1- شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیأت علمی در گروههای آموزشی و پژوهشی
2- انجام فراخوان عمومی برای جذب اعضای هیأت علمی مؤسسه
تبصره: بورسیه‌های فعلی مستثنی می‌باشند.
3- تصمیم‌گیری در خصوص نحوه و چگونگی استخدام اعضای هیأت علمی اعم از قراردادی، پیمانی، رسمی آزمایشی، رسمی قطعی، هیأت علمی طرح سربازی، مأموریت و انتقال اعضای هیأت علمی در چارچوب آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوطه
4- اعلام نظر درخصوص جذب اعضای هیأت علمی متقاضی استخدام در مؤسسه و متقاضیان راتبه تحصیلی از لحاظ توانایی‌های علمی و صلاحیت عمومی
5- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به استخدام اعضای هیأت علمی
6- ارائه گزارشات مستمر سالیانه حسب مورد به هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی وزارتین

AWT IMAGEترکیب اعضای هیأت اجرایی جذب (بر اساس ماده شش آئین نامه هیأت عالی جذب )
1. رئیس مؤسسه (رئیس هیأت)

2. رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در مؤسسه
3. پنج تا هفت عضو هیأت علمی از همان مؤسسه به انتخاب هیأت عالی جذب
تبصره 1- رئیس مؤسسه یا هیأت مرکزی جذب می توانند افراد بند 3 را به هیأت عالی پیشنهاد نمایند.
(زمان عضویت اعضاء هیأت علمی عضو هیأت اجرایی برای دوره اول 2 سال و برای دوره های بعد 4 سال باشد بعلاوه زمان اجرای این مصوبه از شهریور سال آینده محاسبه می شود.)
تبصره 2- دبیر هیأت که از میان اعضای هیأت علمی موضوع بند 3 به انتخاب و حکم رئیس مؤسسه منصوب می‌شود.
تبصره 3- صدور احکام بند 3 بعد از ابلاغ حداکثر تا یک ماه توسط دبیر هیأت مرکزی جذب صادر می‌گردد.
تبصره 4- رئیس دانشکده و مدیر گروه آموزشی مربوطه، حسب نیاز جهت ارائه نظرات تخصصی در مورد پرونده متقاضیان (هیأت علمی، راتبه تحصیلی و طرح سربازی ) ، به جلسات هیأت اجرایی جذب دعوت می‌شوند
 

AWT IMAGEوظایف دبیرخانه 
 کلیه امور اجرایی جذب از قبیل اعلام فراخوان عمومی جذب، تشکیل پرونده، پاسخگویی به متقاضیان و ...توسط دبیرخانه هیات اجرایی جذب انجام خواهد شد.

نشانی مطلب در وبگاه دبیر خانه هیئت اجرائی جذب اعضای هیئت علمی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=67.16993.49672.fa
برگشت به اصل مطلب