دفتر طرح های عمرانی- معرفی و رزومه مدیر دفتر
معرفی و رزومه مدیر دفتر

حذف تصاویر و رنگ‌ها

   مهندس سید علی فضل هاشمی 

AWT IMAGE

  تحصیلات:

  کارشناسی ارشد:  دانشگاه علم و صنعت، ایران، 13

  کارشناسی:  دانشگاه علم و صنعت، ایران، 13

  پست الکترونیکی:    fazlhashemiali@gmail.com

  گروه طرحهای عمرانی

دفتر برنامه و بودجه

  محل کار: ساختمان گروه طرحهای عمرانی ، طبقه دوم

  تلفن: 77240424-77240382

محل کار: ساختمان ریاست، دفتر برنامه و بودجه

تلفن داخلی: 2280

نشانی مطلب در وبگاه دفتر طرح های عمرانی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=65.7246.49013.fa
برگشت به اصل مطلب